Азярбайъан республикасы адынданYüklə 58.97 Kb.
PDF просмотр
tarix16.02.2017
ölçüsü58.97 Kb.

1(104)-23/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суряти 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДЫНДАН 

Г Я Р А Р   

 

“15” yanvar 2016-ъı ил 

 

 

  

 

  

Эянъя шящяри 

 

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы 

Щакимляр Əliyev Fikrət Hüseyn oğlu (сядрлик едян və мярузячи), Əliyev Bədəl Cəlal oğlu 

вя Bayramov Elşad Abdulla оьлундан ибарят тяркибдя,  

Qasımov Azər Zabil oğlunun katibliyi, 

Дювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Баш  Прокурорлуьунун  Дювлят  иттищамынын 

мцдафияси цзря идарясинин Апеллйасийа вя кассасийа инстансийасы мящкямяляриндя дювлят иттищамынын 

мцдафияси цзря шюбясинин прокурору, kiçik ədliyyə müşaviri Nəcəfov Nəsif Lətif oğlunun, 

Təqsirləndirilən  şəxs  Məmmədov  Müşfiq  Əhməd  oğlunun  qanuni  nümayəndəsi 

Məmmədov Əhməd İnqilab oğlunun və müdafiəçisi Gəncə şəhər Hüquq məsləhətxanasının vəkili 

İskəndərov Fuad İnqlab oğlunun иштиракlarы иля, 

Anlaqsız vəziyyətdə Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин (bundan sonra CM-

nin) 178.2.2 və 178.2.4-cü mаддяlərində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətmiş Məmmədov 

Müşfiq Əhməd oğlunun cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad edilməsinə, барясиндя ЪМ-нин 

95.0.2-ъи  маддясиня  ясасян  ümumi tipli  psixiatriya  stasionarında  мяъбури  мцалиъя  шяклиндя  тибби 

характерли  мяъбури  тядбирляр  тятбиг  едилməsinə  даир  Bərdə  Rayon  Mящкямясинин  «23»  sentyabr 

2015-ъi  ил  тарихли  1(021)-35/2015  нюmrəli  qərarından  təqsirləndirilən  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi 

Məmmədov  Əhməd  İnqilab  oğlu  tərəfindən  verilmiş  апеллйасийа  шикайятиня  əsasən  işə  аçıq 

mяhkяmя iclasında baxaraq   

М Ц Я Й Й Я Н    Е Т Д И: 

 

Bərdə Rayon Mящкямясинин (hakim Ə.M.Sarıyev) «23» sentyabr 2015-ъi ил тарихли 1(021)-35/2015 нюmrəli qərarı иля  

25 апрел 1988-ъи илдя Аьдам району Эцллцъя кяндиндя анадан олмуш, 

Азярбайъан  Республикасы  вятяндашы,  орта  тящсилли,  евли,  fərdi  əməklə 

məşğul  olan,  мящкумлуьу  олмайан,  Аьдам  району  Бянювшяляр 

гясябясиндя  йашайан,  барясиндя  “başqa  yerə  getməmək  haqqında 

iltizam” гятимкан тядбири сечилмиш,  

Aнлагсыз вязиййятдя CM-nin 178.2.2 вя 178.2.4-ъц maddəлярində nəzərdə tutulan cinayət 

əməlляриni  тюрятмиш  Мяммядов  Мцшфиг  Ящмяд  oьlu  ъинайят  мясулиййятиндян  вя  ъязадан  азад 

едилmiş,  барясиндя  ЪМ-нин  95.0.2-ъи  маддясиня  ясасян  ümumi  tipli  psixiatriya  stasionarında 

мяъбури мцалиъя шяклиндя тибби характерли мяъбури тядбирляр тятбиг едилmiş, ümumi tipli psixiatriya 

stasionarında  мяъбури  мцалиъя  цчцн  йерляшдирилмясиnin  Bərdə  rayon  polis  şöbəsinə  щяваля 

олунması,  барясиндя  сечилмиш  “щябс”  гятимкан  тядбириnin  dəyişdirilərək    qərar  qanuni  qüvvəsini 

alanadək  “başqa  yerə  getməmək  haqqında  iltizam”  qətimkan  tədbiri  ilə  əvəz  olunması  və 

məhkəmə iclas zalından həbsdən azad olunması müəyyən edilmişdir.  

Qərara  ясасян,  Мяммядов  Мцшфиг  Ящмяд  оьлу  10  avqust  2013-ъü  ил  тарихдя  танышы 

Kərimov  Nizami  Xanlar  оьлунун  васитяси  иля  телефонда  таныш  олдуьу  Ağdam  rayonunun 

Bənövşələr  qəsəbəsində  yaşayan  Kərimov  Sahil  Xanlar  oğluna  Bərdə  rayonunda  qaçqınlar  və 

məcburi  köçkünlər  üçün  tikilən  yeni  qəsəbədəki  binalardan  ev  alıb  verəcəyəini  vəd  edərək 

aldadıb,  15  avqust  2013-ъü  ил  тарихдя  Nizami  Kərimovun  vasitəsi  ilə  Ağdam  rayonunun 


 

 Bənövşələr  qəsəbəsində  1800  (bir  min  səkkiz  yüz) манат пулуну алараг вядиня ямял етмямиш 

вя зяряр чякмиш шяхся зийан вурараг ямлакыны яля кечирмякля дялядузлуг етмишдир.  

Бундан башга, о, тякрарян 2013-ъü илин dekabr ayının ortalarında tanışı Əmirov Ceyhun 

Əli oğlunun vasitəsi ilə Quliyev Ramiz Abbasqulu oğluna Bərdə rayonunda qaçqınlar və məcburi 

köçkünlər üçün tikilən yeni qəsəbədəki binalardan ev alıb verəcəyəini vəd edərək aldadıb Ceyhun 

Əmirovun vasitəsi ilə 2013-cü ilin dekabr ayının ortalarında Bərdə şəhəri H.Əliyev prospektində 

yerləşən  Bərdə  şəhər  icra  hakimiyyətinin  inzibati  binasının  yaxınlığında  2000  (iki  min)  manat  

пулуну алараг вядиня ямял етмямиш вя зяряр чякмиш шяхся зийан вурараг ямлакыны яля кечирмякля 

дялядузлуг етмишдир.  

Бундан  башга,  о,  тякрарян  2013-cü  ilin  dekabr  ayının  ortalarında  Quliyev  Ramiz 

Abbasqulu oğlunun vasitəsi ilə Quliyev Elman Qəhrəman oğluna Bərdə rayonunda qaçqınlar və 

məcburi  köçkünlər  üçün  tikilən  yeni  qəsəbədəki  binalardan  ev  alıb  verəcəyəini  vəd  edərək 

aldadıb,  25  yanvar  2014-cü  il  tarixdə  Bərdə  şəhəri  Bakı  küçəsi  Avtovağzalda  dispetçer  işləyən 

Musayev  Anar  Arif  oğlunun  vasitəsi  ilə  4000  (dörd  min)  manat  пулуну  алараг  вядиня  ямял 

етмямиш вя зяряр чякмиш шяхся зийан вурараг ямлакыны яля кечирмякля дялядузлуг етмишдир.  

Бундан  башга,  о,  тякрарян  2014-ъц  илин  mart    айынын  əvvəlində  Əliyev  Elnur  Aras 

oğlunun  vasitəsi  ilə  Ağdam  rayon  sakini  Əliyeva  Firuzə  Fəqan  qızının  етибарындан  суи-истифадя 

едиб, oğlu Əliyev Elgiz Aras oğlunu Ağdam rayon polis şöbəsinə bərpa etdirяъяйини вяд етмякля 

алдадыб, 2014-cü il fevral ayının əvvəlində oğlu Elnur Əliyevdən 3000 manat, 26 fevral 2014-cü il 

tarixdə  Bakı  şəhəri  Nərimanov  metrostansiyasında  oğlu  Elgiz  Əliyevdən  1000  manat,  11  mart 

2014-cü  il  tarixdə  Bərdə  rayonunun  Şörəlli  kəndində  F.Əliyevanın  yaşadığı  evdə  3000  manat,  

cəmisi 7000 (yeddi min ) манат дяйяриндя хейли мигдарда зийан вурмагла дялядузлуг етмишдир.   

Бундан башга, о, тякрарян 18 iyun  2014-ъц ил тарихдя Ağcabədi rayonunun Avşar kənd 

sakini Əmiraslanov Əli Mətləb oğlunun етибарындан суи-истифадя едиб, ona Hundai Sonata markalı 

90-LL-043 dövlət nömrə nişanlı avtomobilini satacağını вяд етмякля алдадыб, 18 iyun 2014-cü il 

tarixdə  Ağcabədi  rayonunun  Avşar  kəndində  Əli  Əmiraslanovun  yaşadı  evdə  ondan  6500  (altı 

min beş yüz) манат мябляьиндя пулуну алдадыб яля кечирмишдир.  

Qərardan təqsirləndirilən şəxsin qanuni nümayəndəsi apellyasiya şikayəti vermiş, qərarın 

ləğv olunmasını xahiş etmişdir. 

Təqsirləndirilən 

şəxsin 

qanuni 


nümayəndəsinin 

aпеллйасийа 

şikayəti 

onunla 


əsaslandırılmışdır  ki,  oğlu  uzun  müddət  “şizofreniya  paranoid  formada  fasiləsiz  gedişlə” 

diaqnozu  ilə  xroniki  psixi  xəstəlikdən  əzab  çəkmiş  və  Ağdam  rayonlararası  ruhi-əsəb 

dispanserində  ambulator  qaydada  müalicədə  olduğu  müddətdə  cinayət  hadisəsi  törətmişdir. 

Məhkəmə psixatrik ekspertizasının 31.10.2014-cü il tarixli 178 saylı rəyi ilə Müşfiq Məmmədovun 

hərəkətləri  CM-nin  21.1-ci  maddəsinin  təsiri  altına  düşmüş,  ona  elan  edilmiş  ittiham  barəsində 

anlaqsız hesab edilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq Məmmədov Müşfiqin barəsində məhkəmə 

əsassız olaraq axtarış vermiş, Müşfiq Məmmədov 28.08.2015-ci ildə Bərdə rayon Polis şöbəsinin 

əməkdaşları  tərəfindən  tutularaq  istintaq  təcridxanasına  təhvil  verilmiş,  nəticədə  o  anlaqsız 

vəziyyətdə xəstə halda 23.09.2015-ci il tarixə kimi bir aydan artıq müddətdə həbsdə saxlanılmış, 

həmin  müddətdə  onun  barəsində  seçilmiş  həbs  qətimkan  tədbiri  dəyişdirilməmişdir.  Nəticədə 

anlaqsız  vəziyyətdə  olan  Müşfiq  Məmmədovun  bir  aydan  artıq  Gəncə  istintaq  təcridxanasında 

saxlanılması onsuz da xəstə olan oğlunun vəziyyətinə pis təsir etmiş, ən nəhayət 23.09.2015-ci ildə 

həbsdən  buraxıldıqdan  sonra  onun  vəziyyəti  daha  da  ağırlaşmış,  hazırda  ambulator  qaydada 

müalicə almaqda davam edir. Bu vəziyyətdə onun ümumi tipli psixatrik xəstəxanaya yenidən etap 

edilməsi onun vəziyyətini daha da ağırlaşdıra bilər. Hesab edir ki, xəstə oğlu Müşfiq Məmmədov 

barəsində çıxarılmış qərar qanunsuz və əsassızdır. Ona görə ki, həmin qərar anlaqsız vəziyyətdə 

oğlunun barəsində təsir, hədə-qorxu və həbsdə olduğu vəziyyətdə çıxarılmışdır.  

Birinci instansiya məhkəməsində dövlət ittihamını müdafiə etmiş dövlət ittihamçısı етираз 

веряряк, apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsini xahiş etmişdir. 

Етираз  онунла  ясасландырылмышдыр  ки,  məhkəmə  Müşfiq  Məmmədova  qanunvericiliyin 

tələblərinə  əsasən  ümumi  tipli  psixiatriya  stasonarında  tibbi  xarakterli  məcburi  tədbirlər  tətbiq 

edilməsinə dair qərar çıxarıldığından apellyasiya şikayəti təmin edilməməlidir.   

 Məhkəmə 

kollegiyasının 

iclasında  təqsirləndirilən şəxs Məmmədov Müşfiq Əhməd 

oğlunun  qanuni  nümayəndəsi  Məmmədov  Əhməd  İnqilab  oğlu  məhkəmə  kollegiyasına  ərizə 

təqdim  etmiş,  apellyasiya  şikayətini  dəqiqləşdirərək  Müşfiq  Məmmədovun  ambulator  qaydada 

müalicə almasına dair qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.  

Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-Просессуал  Мяъяллясинин  (bundan  sonra  CPM-nin) 

397.1-ъи  маддясиня  ясасян  аpellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  birinci  instansiya  məhkəməsi 

tərəfindən  işin  faktiki  hallarının  müəyyən  edilməsinin,  habelə  cinayət  qanununun  və  bu 

Məcəllənin normalarının tətbiq edilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır. 

CPM-nin  397.2-ci  maddəsinə  əsasən  birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  müəyyən 

edilmiş faktiki hallar apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən yalnız apellyasiya şikayətinin 

və  ya  apellyasiya  protestinin  hüdudlarında  yoxlanılır.  Birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən 

cinayət  qanununa  və  bu  Məcəllənin  normalarına  riayət  edilməsi  apellyasiya  instansiyası 

məhkəməsi  tərəfindən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  dəlillərindən  asılı 

olmayaraq yoxlanılır. 

Mящкямя  kollegiyası  апеллйасийа  şikayətinin  dəlillərini  iş  materialları  ilə  əlaqəli  şəkildə 

araşdırıb,  апеллйасийа  şikayətinin  təmin  edilməsi  barədə  təqsirləndirilən  şəxsin  qanuni 

nümayəndəsinin  və  мцдафиячисинин,  биринъи  instansiya  məhkəməsinin  щюкмцнцн  dəyişdirilmədən 

saxlanılması  və  апеллйасийа  шikayяtиnin  təmin  edilməməsi  barədə  dövlət  ittihamçısынын  чыхышларыны 

dinləyərək  hesab  edir  ki,  aşağıdakılara  əsasən  апеллйасийа  şikayəti  təmin  edilməməli,  qərar 

apellyasiya şikayətinə münasibətdə дяйишдирилмяdən saxlanılmalıdır. 

Апеллйасийа  шикайятинин  məzmunundan  görünür  ki,  qanuni  nümayəndə  təqsirləndirilən 

şəxsin ümumi tipli psixiatriya stasionarında yerləşdirilməsinə dair qərar qəbul edilməsini əsassız 

hesab  etmiş,  ümumi  tipli  psixiatriya  stasionarında  yerləşdirilməsinin  təqsirləndirilən  şəxsin 

xəstəliyinin ağırlaşmasına səbəb olacağı vurğulanaraq təqsirləndirilən şəxsin ambulator qaydada 

müalicə almasına dair qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.  

Мящкямя  кollegiyaсы  hesab  edir  ki,  təqsirləndirilən  şəxsin  əməli,  cинайят  hadisəsinin 

Müşfiq Məmmədov тяряфиндян тюрядилмяси юзünün ifadəsi ilə yanaşı, zərərçəkmiş şəxslərin ифадяси, 

шащидlərin ифадяляри, ekspertiza rəyləri, сянядляр вя иш цзря ибтидаи арашдырма заманы CPM-nin 143-

146-cı  maddələrinin  tələblərinə  uyğun  olaraq  əldə  edilmiş,  биринъи  вя  апеллйасийа  инстансийа 

мящкямяляринин иъласларында ися там, щяртяряфли вя обйектив арашдырылараг щцгуги гиймят верилмиш 

диэяр сцбутларын мяъмусу иля там тясдиг едилир.  

Birinci instansiya məhkəməsi Мцшфиг Мяммядоvun təqsirli bilindiyi maddəлярdə nəzərdə 

tutulan cinayət əməlляриni анлагсыз вязиййятдя törətmясиni там сцбута йетирmiş, cinayət əməlляриni 

aнлагсыз вязиййятдя tюрятdiyindən onu ъинайят мясулиййятиндян вя ъязадан азад еtmişdir.  

Мəhkəmə  kollegiyaсы  apellyasiya  şikayətinin  dəlilləri  ilə  bağlı  bildirir  ki,  birinci 

instansiya  məhkəməsi  təqsirləndirilən  şəxsə  ümumi  tipli  psixiatriya  stasionarında  мяъбури 

мцалиъя  шяклиндя  тибби  характерли  мяъбури  тядбирлярin  тятбиг  едилməsi  qənaətinə  gəlməkdə  haqlı 

olmuşdur.  

Ишдя  олан  Аьдам  районларарасы  Рущи  Ясяб  Хястяликляри  Диспансеринин  24.05.2014-ъц  ил 

тарихли  767  нюмряли  мяктубундан  эюрцнцр  ки,  Мяммядов  Мцшфиг  Ящмяд  оьлу  06.12.2010-ъу  ил 

тарихдян  Аьдам  районларарасы  Рущи-Ясяб  хястяликляри  диспансериндя  «Шизофренийа,  параноид 

форма, фасилясиз эедишля» диагнозу иля гейдиййатдадыр. 

Ишдя олан Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин Мящкямя Психиатрик Експертиза 

Мяркязи Стасионар Мящкямя Психиатрик експертизасынын 31.10. 2014-ъц ил тарихли 177 нюмряли ряйиня 

ясасян Мяммядов Мцшфиг Ящмяд оьлунда «Шизофренийа параноид форма» шяклиндя хроники психи 

хястялик мцяййян едилир. Буна эюря дя Мцшфиг Мяммядовун щярякятляри Азярбайъан Республикасы 

ЪМ-нин  21.1-ъи  маддясинин  тясири  алтына  дцшцр  вя  она  иттищам  олунан  ямял  барясиндя  анлагсыз 

щесаб  олунмалыдыр.  М.Я.Мяммядова  гаршы  Азярбайъан  Республикасы  ЪМ-нин  95.0.2-ъи 

маддясиня  ясасян  ümumi  tipli  psixiatriya  stasionarında  tибби  характерли  мяъбури  тядбирлярин 

тятбиги  мяслящят  эюрцлцр.  Мяммядов  Мцшфиг  Ящмяд  оьлу  ъинайят  ямяллярини  тюрядяркян  психи-

емосионал  дурумунда  лагейдлик,  биэанялик  кими  щиссляр  олмушдур.  М.Я.Мяммядов  pсихи 

хястялийи  иля  ялагядар  емосионал  щалындан  асылы  олараг  юз  щярякятлярини  там  дярк  етмяк 

габилиййятиня  малик  олмамышдыр.  Мяммядов  Мцшфиг  Ящмяд  оьлу  ъинайят  ямяллярини  тюрядяркян 

кечирдийи  емосионал  щаллар  кечирдийи  психи  хястялийи  иля  ялагядар  олмушдур.  Мяммядов  Мцшфиг  

 Ящмяд  оьлу  ъинайят  ямяллярини  тюрядяркян  физиоложи аффект (эцълц рцщи щяйяъан) вязиййятиндя 

олмамышдыр.  

CM-nin  21.1-ci  maddəsinə  əsasən  ictimai  təhlükəli  əməli  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyi) 

törətdiyi zaman anlaqsız vəziyyətdə olmuş, yəni xroniki psixi xəstəlik, psixi fəaliyyətin müvəqqəti 

pozulması,  kəmağıllıq  və  ya  sair  psixi  xəstəlik  nəticəsində  öz  əməlinin  (hərəkət  və  ya 

hərəkətsizliyinin)  faktiki  xarakterini  və  ictimai təhlükəliliyini dərk  etməyən  və  ya onu  idarə  edə 

bilməyən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmir. 

Həmin  Məcəllənin  21.2-ci  maddəsinə  əsasən  anlaqsız  vəziyyətdə  ictimai  təhlükəli  əməl 

(hərəkət və ya hərəkətsizlik) törətmiş şəxs barəsində məhkəmə tərəfindən bu Məcəllə ilə nəzərdə 

tutulmuş tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilə bilər. 

Həmin Məcəllənin 95.0-cı maddəsinə əsasən məhkəmə məcburi ambulatoriya müşahidəsi 

və psixiatr müalicəsi; ümumi tipli psixiatriya stasionarlarında məcburi müalicə;  ixtisaslaşdırılmış 

psixiatriya  stasionarlarında  məcburi  müalicə;  ixtisaslaşdırılmış  psixiatriya  stasionarlarında 

intensiv müşahidə altında məcburi müalicə şəklində tibbi xarakterli məcburi tədbirləri təyin edə 

bilər. 

CПM-nin 477.3-ъц маддясиня ясасян шəxs tərəfindən cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin anlaqsız vəziyyətdə törədilməsini sübuta yetirilmiş hesab etdikdə, məhkəmə onun cinayət 

məsuliyyətindən və cəzadan azad edilməsi və barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq 

edilməsi barədə qərar çıxarır. 

Мящкямя  коллеэийасы  щесаб  едир  ки,  ишя  бахан  birinci  instansiya  məhkəməsi  işdə  olan 

sübutları, Мящкямя Психиатрик Експертиза Мяркязи Стасионар Мящкямя Психиатрик експертизасынын 

rəyini  düzgün  qiymətləndirmiş,  təqsirləndirilən  şəxsə  ümumi  tipli  psixiatriya  stasionarında 

мяъбури  мцалиъя  шяклиндя  тибби  характерли  мяъбури  тядбирлярin  тятбиг  едилməsi  qənaətinə  gələrkən 

qanunvericiliyin tələblərinin позунтусуна йол вермямишдир. 

Həmçinin  mящкямя  коллеэийасы  щесаб  едир  ки,  апеллйасийа  шикайятиндя  эюстярилян  дялилляр 

ясасында, qərarın ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün işdə əsas yoxdur.  

Она  эюря  дя,  апеллйасийа  шикайяти  тямин  едилмямяли,  Bərdə  Rayon  Mящкямясинин  «23» 

sentyabr  2015-ъi  ил  тарихли  1(021)-35/2015  нюmrəli  qərarı  apellyasiya  şikayətinə  münasibətdə 

дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр. 

Шярщ  олунанлара  ясасян,  мящкямя  коллеэийасы  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-

Просессуал Мяъяллясинин 397, 398.1.1, 407-410 вя 412-ъи маддялярини рящбяр тутараг    

 

Q Ə R A R A   A L D I: 

 

Апеллйасийа шикайяти тямин edilməsin. Anlaqsız vəziyyətdə Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 178.2.2 və 178.2.4-cü 

mаддяlərində  nəzərdə  tutulan  cinayət  əməllərini  törətmiş  Məmmədov  Müşfiq  Əhməd  oğlunun 

cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad edilməsinə, барясиндя Азярбайъан Республикасы Ъинайят 

Мяъяллясинин  95.0.2-ъи  маддясиня  ясасян  ümumi  tipli  psixiatriya  stasionarında  мяъбури  мцалиъя 

шяклиндя  тибби  характерли  мяъбури  тядбирляр  тятбиг  едилməsinə  даир  Bərdə  Rayon  Mящкямясинин 

«23» sentyabr 2015-ъi ил тарихли 1(021)-35/2015 нюmrəli qərarı apellyasiya şikayətinə münasibətdə 

дяйишдирилмядян сахланылсын.  

Qərar elan olunduğu andan дярщал сонра гануни qüvvəyə minir.   

Qərardan Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinин Ъинайят Коллеэийасына kassasiya 

şikayəti və кассасийа  protesti verilə bilər.   СЯДРЛИК ЕДЯН:  

имза вар 

                                        

ЩАКИМЛЯР: 

 

имзалар вар 

Ясли иля дцздцр: 

 

Щаким:                                                                                        Fikrət Əliyev  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə