B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#16837
1   2   3   4   5   6

B

ÖLMƏ

: 1202

Ad

1202Suallardan

27

Maksimal faiz27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Çirkab suların hansı üsulla təmizlənməsi suyu çirkləndirən kimyəvi birləşmələrin 

mikroorqanizmlər vasitəsilə parçalanmasına əsaslanır? (Çəki: 1)

bioloji 

mexaniki


termiki 

fiziki – kimyəvi

fiziki – bioloji

Sual: Çirkab suların mikroorqanizmlər vasitəsilə təmizlənməsi texnologiyası 

praktikada neçənci ildə tətbiq olunmuşdur? (Çəki: 1)

1960


1975

1977


1933

1914


Sual: Mikroorqanizmlər vasitəsilə təmizləmə hansı şəraitdə gedir? (Çəki: 1)

aerob və anaerob

aerob

yüksək təzyiqləyüksək temperaturda

avtoklavda

Sual: Çirkab suların hansı üsulla təmizlənməsində istifadə olunan müasir aparat və 

qurğulıar mikroorqanizm yetişdirilən fasiləli axar kulturalar metoduna əsaslanır (Çəki: 

1)

bioloji 


mexaniki

termiki 


Стр. 74 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...fiziki – kimyəvi

fiziki – bioloji

Sual: Çirkab sularının təmizlənməsini məhz aşağıdakılardan hansı aparır? (Çəki: 1)

ekspoenensialfaza

stabilləşmiş populyasiya 

stasionarfaza

çıxalmanın zəifləməsi

hüceyrələrin eksponensial ölümü

Sual: Məlum olan aktiv lillərin neçə % - ində göbələklər müəyyən edilib? (Çəki: 1)

30

2010

5

1Sual: Ən çox istifadə olunan aerotinklər hansıdır? (Çəki: 1)

aktiv aerotenklər

ideal sıxışdırıb çıxarma aerotenklər 

substrat aerotenklər

xırda aerotenklər

zəif aerotenklər

Sual: Təbii aerasiyalı gölməçələrdə təmizlənmə nə qədər davam edir? (Çəki: 1)

7 gündən 2 aya qədər

6 gün

5 gün


4 gün

3 gün


Sual: Süni aerasiyalı gölməçələrin təmizlənməsi necə gün davam edir? (Çəki: 1)

1 – 3 


5 -10

12-1416 

Sual: Metan əmələgətirən bakteriyaların təsiri ilə alınmış turşular nəyə çevrilir? (Çəki: 

1)

karbon qazı və metan nirtat və metan

civə və metan

dəmir vəmetan

Стр. 75 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


yod və metan

Sual: Hansı bakteriya 0-, m- və p- krezolları,benzolu asanlıqla parçalayır? (Çəki: 1)

Zoogloea ramigera 

Trichoderma

Pseudomonas aeruginosa 

Bacillus


Sulfomonas

Sual: Bioloji təmizləməprosesi üçün neçə günlük lildən istifadə etmək lazımdır? (Çəki: 

1)

2 - 3


3- 4

4- 5


5 -6

6 -7


Sual: Hansı aeotenklər birinci və ikinci tipli aerotenklərin birgə tətbiqinə əsaslanır? 

(Çəki: 1)

aralıq tipli aerotenklər 

aktiv aerotenklər

substrat aerotenklər

iri ölçülü aerotenklər 

zəif təzyiqli aerotenklər 

Sual: Metan əmələgətirən bakteriyaların təsiri ilə alınmış turşular metan və karbon 

qazına çevrilir. Bu üsulla çirkab sudakı üzvi maddələrin neçə % - i parçalanır? (Çəki: 

1)

3020

10

10040

Sual: Suyun azotlu birləşmələrindən təmizlənməsində anaerob denitrifikasiya 

prosesində tətbiq olunana bakteriyanı göstərin (Çəki: 1)

Zoogloea


Pseudomonas 

Nitrosomonas

Aspergillus

Bacterium

Sual: Suyun azotlu birləşmələrindən təmizlənməsində anaerob denitrifikasiya 

prosesində hansı bakteriyalardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

Zoogloea

Стр. 76 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Nitrosomonas

Aspergillus

Bacterium

Bacillus


Sual: Variantlardan suyun azotlu birləşmələrindən təmizlənməsində istofadə olunan 

bakteriyanı göstərin (Çəki: 1)

Zoogloea

Nitrosomonas

Micrococcus 

Aspergillus

Bacterium

Sual: Aşağıdakı hansı bakteriya ağac qırıntıları üzərində hopdurularaq sirkə 

alınmasında istifadə edilmişdir? (Çəki: 1)

Zoogloea


Bacterium schutzenbachii 

Nitrosomonas

Aspergillus

Bacillus


Sual: Hazırda bütün sintetik maddələrin mikroorqanizmlər vasitəsilə parçalanmasında 

daha çox iştirak edən mikroorqanizmlərə hansı cinsli bakteriya aiddir? (Çəki: 1)

Nitrosomonas

Pseudomonas 

Zoogloea

Bacillus


B.aceti

Sual: Sintetik maddələrin mikroorqanizmlər vasitəsilə parçalanmasında iştirak edən 

mikroorqanizmləri göstərin (Çəki: 1)

Zoogloea


Mycobacterium 

Bacillus


Aspergillus

B.aceti


Sual: Aşağıdakılardan hansı bakteriyalar sintetik maddələrin parçalanmasında iştirak 

edirlər? (Çəki: 1)

Achromobacter 

Zoogloea


Nitrosomonas

Aspergillus

Bacillus

Стр. 77 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: Variantlardan sintetik maddələri parçalayan bakteriyaları göstərin (Çəki: 1)

Zoogloea


Flavobacteriumr 

Nitrosomonas

Aspergillus

Bacillus


Sual: Verilənlərdən sintetik maddələri parçalayan bakteriya hansıdır? (Çəki: 1)

Zoogloea


Nitrosomonas

Aspergillus

Bacillus

Aeromonas 

Sual: Lildə ən çox hansı bakteriyalar təsadüf olunur? (Çəki: 1)

Trichoderma

Bacterium

Sulfomonas 

Bacillus

Aspergillus

Sual: Lildə daha çox olan hansı bakteriyadır? (Çəki: 1)

Zoogloea


Trichoderma

Bacterium

Bacillus

Aspergillus

Sual: Aşağıdakalardan lildə daha çox təsadüf olan bakteriyanı göstərin (Çəki: 1)

Pseudomonas

Trichoderma

Bacterium

Bacillus

Aspergillus

Sual: Variantlardan hansı bakteriya daha çox lildə olur? (Çəki: 1)

Mycobacterium,

Trichoderma

Bacterium

Bacillus

AspergillusB

ÖLMƏ

: 1203

Ad

1203Стр. 78 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hansı aeotenklərdə verilən çirkab suyu ani olaraq fəal lilin bütün sahələrində 

yayılır? (Çəki: 1)

aktiv aerotenklər

tam dəyişmə aerotenklər 

substrat aerotenklər

xırda aerotenklər

zəif aerotenklər

Sual: Qıcqırmanın ilk fazasında mürəkkəb üvzi birləçmələr oksidləşib üzvi turşulara 

çevrilir ki, bu da mühit tuşuluğunu neçəyə salır? (Çəki: 1)

5 - 6


1-2

2-3


3-4

7-8


Sual: 1832- ci ildə ağac qırıntıları üzərində hopdurulmuş hansı baketriyalardan sirkə 

alınmasında istifadə edilmişdir? (Çəki: 1)

Zoogloea

Nitrosomonas

Aspergillus

Bacillus


B.aceti 

Sual: Faydalı bioloji təmizləmə prosesi mühitin turşuluğu neçə olduqda gedir? (Çəki: 

1)

pH= 5,5 – 8,5 pH= 3 – 3,5

pH= 3,5 – 4,0

pH= 4,0 – 4,5

pH= 5


Sual: Faydalı bioloji təmizləmə prosesi üçün optimal şərait pH neçə olduqda gedir? 

(Çəki: 1)

6,5 – 7,5 

3 – 3,5


3,5 – 4,0

4,5 – 5,0

Стр. 79 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...5,0 – 5,5

Sual: Faydalı bioloji təmizləmə prosesində turşuluq neçə olduqda proses xeyli 

zəifləyir? (Çəki: 1)

pH<5 və pH>9 

pH<3

pH<4


pH<2

pH<10


Sual: Suyu səthi aktiv maddələrdən təmizləmək üçün istifadə edilən təmiz mikrob 

kulturalar hansıdır? (Çəki: 1)

Serratia marciscens 

Zoogloea


Nitrosomonas

Bacillus


Achromobacter

Sual: Variantlaedan suyu səthi aktiv maddələrdən təmizlənməsində istifadə edilən 

təmiz mikrob kulturalarını göstərin (Çəki: 1)

Zoogloea


E.coli 

Nitrosomonas

Aspergillus

Mezenterucus

Sual: Verilənlərdən suyu səthi aktiv maddələrdən təmizləmək üçün geniş istifadə 

edilən təmiz mikrob kulturaları hansılardır? (Çəki: 1)

Aerobacter aerogenes 

Zoogloea


Nitrosomonas

Aspergillus

Achromobacter aerogenes

B

ÖLMƏ

: 1301

Ad

1301Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Genetik mühəndislik nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

Стр. 80 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


molekulyar genetikanın yeni sahəsi olub fəal genetik sturukturların in vitro 

şəraitdə alınmasını öyrənir

fiziki genetikanın yeni sahəsi olub fəal genetik sturukturların in vitro şəraitdə 

alınmasını öyrənir

molekulyar genetikanın yeni sahəsi olub onun formalaşmasını öyrənir

molekulyar genetikanın yaranma tarixini, formlarını, sturukturlarını öyrənir

Genetik mühəndislik molekulyar genetikanın yeni sahəsi olub fəal genetik 

stutukturların hansı şəraitdə alınmasını öyrənir?

Sual: Genetik mühəndislik molekulyar genetikanın yeni sahəsi olub fəal genetik 

stutukturların hansı şəraitdə alınmasını öyrənir? (Çəki: 1)

in vitro

DNT


rekombinat

molekul


RNT

Sual: Genetik mühəndisliyin inkişaf tarixi şərti olaraq neçə mərhələyə bölünür? (Çəki: 

1)

3

52

4

1Sual: Aşağıdakılardan hansının inkişaf tarixini şərti olaraq 3 mərhələyə ayırmaq olar? 

(Çəki: 1)

molekulyar genetika

genetik mühəndislik 

klonlaşdırma

molekulyar klonlaşma 

molekulların quraşdırılması

Sual: Rekombinat DNT molekulunun in vitro şəraitdə alınması genetik mühəndisliyin 

hansı mərhələsini ifadə edir? (Çəki: 1)

1

23

4

5Sual: Bir polipeptid zəncirini sintezedən kodonlar yığımı nə adlanır? (Çəki: 1)

sistron 


gen 

kodon


Стр. 81 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...donor

vektor


Sual: Bir neçə polipeptid zəncirini sintez edən çoxlu sayda sistronlar nə adlanır? 

(Çəki: 1)

donor

gen 


kodon

sistron


vektor

Sual: Genlər neçə üsulla alınırlar? (Çəki: 1)

3

2

54

1

BÖLMƏ

: 1302

Ad

1302Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Genetik mühəndisliyin inkişaf tarixinin birinci mərhələsini hansı variant ifadə 

edir? (Çəki: 1)

rekombinat DNT molekulunun in vitro şəraitdə alınmasının sübut olunması 

rekombinat RNT molekulunun in vitro şəraitdə alınması

prokariot orqanzimlərin xromosom genləri və müxtəlif plasmid DNT-lərinin 

hibridləşməsi ilə yeni rekombinat molekulların alınması 

eukariot və eləcə də aliorqanizmlərin DNT-lərindəki genlərlə vector molekullarını 

birləşdirməklə yeni rekombinat DNT alınması

prokariot hüceyrədə DNT molekulunun transkripsiya olunması 

Sual: genetik mühəndisliyin hansı mərhələsində müxtəlif plazmidlər, plazmid və 

faqlarin alınması öyrənilmişdir? (Çəki: 1)

1

23

5

4Стр. 82 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Restriktazaları kəşf etmiş bir qrup alim neçənci ildə Nobel mükafatına layiq 

görülmüşdür? (Çəki: 1)

1978

1961


1992

1962


1989

Sual: Əks transkriptazalar nəyə deyilir? (Çəki: 1)

DNT – polimerazalara

RNT – polimerazalara

substratlara

matriksə


genlərə 

Sual: İlk DNT – polimeraza fermenti hansı bakteriya tərəfindən alınmışdır? (Çəki: 1)

Aspergillus

M.luteus


Candida

E.coli 


Bacillus

B

ÖLMƏ

: 1303

Ad

1303Suallardan

17

Maksimal faiz17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Müxtəlif növ bakteriyaların DNT molekullarından istifadə edərək rekombinat 

molekul yaradılması genetik mühəndisliyin inkişaf tarixinin neçənci mərhələsidir 

(Çəki: 1)

1

23

4

5Sual: Prokariot orqanzimlərin xromosom genləri və müxtəlif plazmid DNT – lərinin 

hibridləşməsi ilə eyni rekombinat molekulların alınması genetik mühəndisliyin inkişaf 

tarixinin neçənci mərhələsidir? (Çəki: 1)

2

Стр. 83 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


4

1

35

Sual: Eukariot və eləcə də ali orqanizmlərin DNT – lərindəki genlərlə vektor 

molekullarını birləşdirməklə yeni rekombinat DNT alınması və prokariot hüceyrədə 

DNT molekulunun transkripsiya olunması genetik mühəndisliyin inkişaf tarixinin 

neçənci mərhələsidir? (Çəki: 1)

3

45

2

1Sual: Genetik mühəndisliyin sonrakı inkişaf dövrü nə ilə baglıdır? (Çəki: 1)

Heyvan genlərinin bakteriya hüceyrəsində klonlaşdırılması və ekspressiyası ilə 

bağlıdır 

Rekombinat molekulun stabilliyi

Rekombinat molekulun həyat qabillətinə malik olması

Müxtəlif növ bakteriyaların DNT molekullarından istifadə edərək rekombinat 

molekul yaradılması

Prokariot orqanzimlərin xromosom genləri və müxtəlif plazmid DNT – lərinin 

hibridləşməsi ilə eyni rekombinat molekulların alınması sübut edilmişdir

Sual: DNT – polimerazalar nəyə deyilir? (Çəki: 1)

DNT matriksi əsasında RNT fraqmentlərini sintezedən fermentlərə 

 RNT matriksi əsasında RNT fraqmentlərini sintezedən fermentlərə

DNT matriksi əsasında DNT fraqmentlərini sintezedən fermentlərə

RNT matriksi əsasında DNT fraqmentlərini sintezedən fermentlərə 

DNT fraqmentlərini sintezedən fermentlərə

Sual: Ekzon nahiyyələr kodlaşmada istirak etdikləri üçün onlara nə deyilir? (Çəki: 1)

qeyri fəal nahiyələr

fəal nahiyyələr 

ekzon hissıciklər

genlərin sintezi

genom

Sual: Kodlaşmada iştirak etməyən nahiyyə necə adlanır? (Çəki: 1)ekzon

intron


antitell 

donor


genom

Стр. 84 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: İnsulini kodlaşdıran nə alınmışdır? (Çəki: 1)

genlər


donor

sistron


RNT

DNT


Sual: Boy hormonu kodlaşdıran nə alınmışdır? (Çəki: 1)

sistron


genlər 

donor


RNT

DNT


Sual: Qlobini kodlaşdıran nə alınmışdır? (Çəki: 1)

donor


genlər 

sistron


RNT

DNT


Sual: Albumini kodlaşdıran nə alınmışdır? (Çəki: 1)

sistron


genlər 

donor


RNT

DNT


Sual: İmmonoqlabulinləri kodlaşdıran nə alınmışdır? (Çəki: 1)

genlər 


sistron

donor


RNT

DNT


Sual: Paratohormon kodlaşdıran nə alınmışdır? (Çəki: 1)

donor


RNT

DNT


genlər 

sistron


Sual: Ximozin kodlaşdıran nə alınmışdır? (Çəki: 1)

Стр. 85 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


genlər 

sistron


RNT

donor


DNT

Sual: Genetik mühəndisliyin əsas əməliyyatlarından biri hansıdır? (Çəki: 1)

genetik məlumatı hüceyrəyə daxil edib onun orada fəaliyyət göstərməsini təmin 

etməkdir


nukleotid kimi sintetik nukleotidlərdən istifadə edərək ikizəncirli gen almaq

nukleotid kimi sintetik nukleotidlərdən istifadə edərək ikizəncirli donor almaq

adi klonlaşdırma vektorlarını almaq

xüsusiləşdirilmiş vektorlar almaq

Sual: Vektor nəyə deyilir? (Çəki: 1)

Yad DNT-ni hüceyrəyə keçirən və onun amplifikasiyasını (çoxalmasını) təmin 

edən DNT molekuluna 

RNT – ni hüceyrəyə keçirən və onun amplifikasiyasını təmin edən DNT 

melekuluna 

DNT – ni hüceyrəyə keçirən və onun amplifikasiyasını təmin edən DNT 

melekuluna 

Yad RNT – ni hüceyrəyə keçirən və onun amplifikasiyasını təmin edən RNT 

melekuluna 

DNT və RNT –ni hüceyrəyə keçirən və onun amplifikasiyasını təmin edən DNT 

melekuluna 

Sual: Vektorlar rekombinat molekul olan hüceyrələri seçmək üçün genetik məlumat 

daşıyırlar. Bunalara nə deyilir? (Çəki: 1)

marker vektorlar 

gen vektorlar

donor vektorlar

genomlar

molekulyar vektorlar B

ÖLMƏ

: 1401

Ad

1401Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 86 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Neçənci ildə Amerika alimlərin insulin genini sintezedən RNT əks transkripsiya 

yolu ilə DNT molekulualmış və onu parçalamaqla insan insulin genini ayırmışlar? 

(Çəki: 1)

1980


1961

1962


1989

1992


Sual: 1980 –cı ildə hansı alimlər insulin genini sintezedən RNT əks transkripsiya yolu 

ilə DNT molekulualmış və onu parçalamaqla insan insulin genini ayırmışlar? (Çəki: 1)

Rusiya

Amerika 


ABŞ

Kanada


İngiltərə

Sual: Yoluxucu virusların çoxalmasının qarşısını alan maddələrə nə deyilir? (Çəki: 1)

immunitet

interferonlar 

interfeys

vaksin


miolem

Sual: İnterferonlar nəyə deyilir? (Çəki: 1)

insan hüceyrələrində RNT – ni sintez edən maddələrə

yoluxucu viruslara

Yoluxucu virusların azalmasının qarşısını alan maddələrə

antiviruslara

Yoluxucu virusların çoxalmasının qarşısını alan maddələrə 

Sual: ”İnterfere” sözü nə deməkdir? (Çəki: 1)

mane olmaq 

məhv etmək 

sürətli yaymaq

ətrafa yaymaq

təmin etmək

Sual: Neçə qrup inteferonlar məlumdurz? (Çəki: 1)

3

4

52

1

Стр. 87 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


B

ÖLMƏ

: 1402

Ad

1402Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İnsulin sintezini müəyyən edən gen hansı yolla sintez olunmuş E.coli 

bakteriyasında klonlaşdırılmışdır? (Çəki: 1)

kimyəvi 

mexaniki


fiziki

substrat


bioloji

Sual: İnsulin sintezini müəyyən edən gen kimyəvi yolla sintez olunmuş hansı 

bakteriya tərəfindən klonlaşdırılmışdır? (Çəki: 1)

E.coli


Aspergillus niger

Candida


Fumar

Penicillium

Sual: Genetik mühəndisliyin geniş imkanlara malik olması ondan yoluxucu 

xəstəliklərə, ilk növbədə yoluxucu viruslara qarşı nəyin alınmasına imkan yaratdı? 

(Çəki: 1)

vaksin


insulin

preparat


zülal

interferon

Sual: İmmonugen zülalların əsas xüsusiyyəti orqanizmdə nə əmələ gətirməsidir? 

(Çəki: 1)

antitell

vaksin


piptidhidrolazalar

sistron


gen

Стр. 88 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: Bakteriya və göbələk hüceyrəsində virus zülalı polipeptidli monomerlər şəklində 

sintez olunmasına baxmayaraq, onlar birləşib neçənci qurluşlu fəza yaratmağa malik 

deyillər? (Çəki: 1)

3-cü və 4-cü 

1-ci və 2-ci

nativ


2-ci və 3-cü

nativ və 1-ci

Sual: Gen mühəndisliyi üsulları ilə bakteriya hüceyrələrindən nə alınmışdır? (Çəki: 1)

hibrid antitellər 

gen antitelləri

antitellər

tellər

vaksin


Sual: Poliomelit əleyhinə vaksinlər alınmasının ən əlverişli yolu hansıdır? (Çəki: 1)

gen mühəndisliyi

mikrobioloji

bakterioloji

klonlaşdırma

bioloji


Sual: Kartofda xəstəliktörədən virusların geni klonlaşdırılaraq hansı bakteriya 

hüceyrəsində ekspersiya olundu? (Çəki: 1)

E.coli

Aspergillus nigerCandida

Saccharomyces serevisae

Penicillium

Sual: Biotexnologiyanın hansı bölməsi verilmiş xüsusiyyətləri olan orqanizmlərdə 

genetik informasiyasını daşıyan molekulların və ya strukturların üzərində 

məqsədyönlü əməliyyatların aparılmasıyla məşğul olur? (Çəki: 1)

genetik mühəndislik

mühəndislik enzimologiyası

mikrob biotexnologiyası

hüceyrə biotexnologiyası

sənaye mikrobiologiyası

Sual: Başqa orqanizmlərin hüceyrələrinə genlərin daşınması nəyin köməyi ilə həyata 

keçirilir? (Çəki: 1)

kodon


vektorlar

nukleotid

Стр. 89 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə