B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#16837
1   2   3   4   5   6

B

ÖLMƏ

: 1403

Ad

1403Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İnterferonlar qısa zəncirli zülallar olub neçə amin turşusundan təşkil 

olunmuşdur? (Çəki: 1)

146 – 166 

100 - 110

115 - 120

125- 130


135 – 140

Sual: Canlı və öldürülmüş mikroorqanizmlər,məsələn, hepatit B viruslar, papoviruslar, 

herpesviruslar potensial onkogen xassəyə malik olduqları üçün onlardan nəyi almaq 

mümkün deyil? (Çəki: 1)

vaksin 

gen


mikroorqanizm

insulin


antibiotik

Sual: Genetik mühəndislik ilə alınan vaksinlər hansı üstünlüklərə malikdir? (Çəki: 1)

preparatlarda ballast komponentlərin olmaması və ya cüzi miqdarda olması

virusların leykositlərə təsirindən α - interferonların əmələ gəlməsi 

virusların leykositlərə təsirindən β - interferonların əmələ gəlməsi 

virusların fibroblastlara təsirindən α- interferonların əmələ gəlməsi 

virusların fibroblastlara təsirindən β– interferonların əmələ gəlməsi

Sual: Genetik mühəndislik ilə alınan vaksinlərin üstünlüklərini göstərin (Çəki: 1)

preparatların tam zərərsizliyi 

virusların leykositlərə təsirindən α - interferonların əmələ gəlməsi 

virusların leykositlərə təsirindən β - interferonların əmələ gəlməsi 

virusların fibroblastlara təsirindən α- interferonların əmələ gəlməsi 

virusların fibroblastlara təsirindən β– interferonların əmələ gəlməsi

Стр. 90 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: Variantlardan genetik mühəndislik ilə alınan vaksinlərin üstünlüklərini göstərin 

(Çəki: 1)

preparatın ucuz başa gəlməsi

virusların leykositlərə təsirindən α - interferonların əmələ gəlməsi 

virusların leykositlərə təsirindən β - interferonların əmələ gəlməsi 

virusların fibroblastlara təsirindən α- interferonların əmələ gəlməsi 

virusların fibroblastlara təsirindən β– interferonların əmələ gəlməsi

Sual: Yoluxucu viruslar üçün resipient rolunu nə oynamalı idi? (Çəki: 1)

eukariot mikroorqanizmlər 

bakteriyalar

antibiotik

sistron


insulin

Sual: Hazırda poliomelit virusu zülalını sintez edən gendən ibarət hibrid plazmid 

alınmış β - laktamaza geni vasitəsilə nişanlanamış hansı bakteriya hüceyrəsində 

klonlaşdırılmışdır? (Çəki: 1)

Aspergillus niger

Candida


E.coli

Saccharomyces serevisae

Penicillium

Sual: Heyvanların immunizasiyası üsulu nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

çoxlu miqdarda antizərdabın alınmasına 

az miqdarda antitellerin alınmasına 

coxlu miqdarda antitellerin alınmasına 

az miqdarda antizərdabın alınmasına 

virusların fibroblastlara təsirindənβ– interferonların əmələ gəlməsinə 

Sual: Nəyin nəticəsində bitkilər herbisidlərə (alaq otlarından bitkilərin müdafiəsinin 

vasitələrinə), həşəratlara, viruslara qarşı möhkəm olur, yeni faydalı xüsusiyyətlər əldə 

edir? (Çəki: 1)

çarpazlaşmanın klassik metodları

kimyəvi maddələrlə emal

fizikitəsirlərlə

transgen modifikasiya 

şüalanmayla

Sual: Genom nədir? (Çəki: 1)

dezoksiribinuklein turşusunun çoxqat replikasiyası

nuklein turşularının (dezoksiribinuklein turşusu və ya RNK) monomeri

transkripsiyaya təşəbbüs edən dezoksiribinuklein turşusunun molekulunda 

nukleotidlərin ardıcıllığı

Стр. 91 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...transkripsiyanın dayandırılmasını kodlaşdıran dezoksiribinuklein turşusunun 

molekulunda nukleotidlərin ardıcıllığı

hüceyrə nüvəsində lokallaşdırılmış irsi əlamətlərin məcmusu, orqanizmin 

genlərinin bütöv dəsti

Sual: Yabançı dezoksiribinuklein turşusunun ona nüfuzetməsi nəticəsində hüceyrənin 

irsi xüsusiyyətlərinin dəyişikliyi necə adlanır? (Çəki: 1)

bitki hüceyrələrinin transformasiyası

in vitro dezoksiribinuklein turşusunun rekombinasiyası

klonlaşdırma

genin ekspressiyası

irsi əlamətlərin məcmusu

Sual: Kodon nədir? (Çəki: 1)

nuklein turşularının monomeri

xromosomdan kənar genetik elementi

dezoksiribinuklein turşusunun fraqmenti

aminturşulardan birini kodlaşdıran üç nukleotidin ardıcıllığı

dezoksiribinuklein turşusunun molekulunda nukleotidlərin ardıcıllığı

Sual: Nə genetik mühəndisliyin ən çətin prosedurudur? (Çəki: 1)

genləunmasırin ox

genetik informasiyasının reallaşdırması

hüceyrənin irsi xüsusiyyətlərinin dəyişikliyi

genlərin yeni uyğunluqlarının yaranması 

məqsədli genlərin alınması

Sual: Təcrid edilmiş dezoksiribinuklein turşusunun emalı nəticəsində hüceyrənin 

tətbiq edilən eukariotik yabançı dezoksiribinuklein turşusunun yerləşdirilməsi necə 

adlanır? (Çəki: 1)

transfeksiya

genin ekspressiyası

transkripsiya

bitki qəfəslərinin transformasiyası

klonlaşdırma

Sual: Bir sıra ekspertlər yeni məhsulda nəyin miqdarınəsaslanmağı təklif edirlər? 

(Çəki: 1)

karbohidratların miqdarına

rekombinant dezoksiribinuklein turşusunun miqdarına

turşuların miqdarına

mineral maddələrin miqdarına

aminturşuların miqdarına

Стр. 92 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: GMMəsasındaalınmış məhsullarda hansı arzuedilməyən nəticələr ola bilər? 

(Çəki: 1)

allergen, zəhərli və antialimentar təzahürlər

yalnəz allergen təzahürlər

yalnız zəhərliltəzahürlər

zülalların miqdarının azalması

karbohidratların miqdarının azalması

Sual: Nə zəncirvari polimerləşmə reaksiyası metodunun əsasını təşkil edir? (Çəki: 1)

kimyəvi tərkibin təyini

fizikigöstəricilərin təyini

bio-kimyəvi göstəricilərin təyini

aminturşuların miqdarının təyini

dezoksiribinuklein turşusunun kiçik fraqmentinin aşkar edilməsi

Sual: "Monsanto ın" firmasının istehsalı və MON 810 cərgəsinin GA 21 xəttinin 

genetik dəyişilmiş qarğıdalısı nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

gövdə kəpənəyinə davamlılığı ilə

Kolorado böcəyinə davamlılığı ilə

məhsuldarlıqla

"qlifosat" herbisidinə davamlılığı ilə

yağınmiqdarıylaB

ÖLMƏ

: 1501

Ad

1501Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İnsan və heyvan hüceyrələrindən biotexnologiyada ilk dəfə neçənci ildə 

Amerika alimləri istifadə etmişlər? (Çəki: 1)

1949

1917


1935

1989


1961

Sual: Nəyin tətbiqi virusların təmiz şəkildə alınmasına və virus xəstəlikləri 

diaqnostikası və vaksinlərin alınmasının inkişafına səbəb olmuşdur? (Çəki: 1)

hüceyrə kulturasının

heyvan hüceyrəsinin

yad genlərin

Стр. 93 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...heyvan orqanizminin

monoklonal antitellərin

Sual: Limfosit və bədxassəli miolem hüceyrələrinin birləşməsindən alınmış hibrid 

hüceyrələr tərəfindən sintez edilən yüksək təmizliyə malik antitellərə nə deyilir? (Çəki: 

1)

hibridlərmonoklonal 

heterogen 

genom

homogen


Sual: İnsanın ölümünə səbəb olan xəstəliklər içərisində diabet xəstəliyi neçənci yer 

tutur? (Çəki: 1)

3

1

24

5

Sual: Genetik mühəndislik üsulu ilə insulin sintezedən bakteriya hüceyrəsi harada alınmışdır? (Çəki: 1)

Rusiyada 

İngiltərədə

ABŞ-da


Kanadada

Amerikada

Sual: Genetik mühəndislik üsulu ilə insulin sintezedən bakteriya hüceyrəsinin ilk 

sənayə istehsalı harada həyata keçirilmişdir? (Çəki: 1)

İngiltərədə

Rusiyada


ABŞ-da

Kanadada


Amerikada

B

ÖLMƏ

: 1502

Ad

1502Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 94 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Dünyanın bütün virosologiya laboratoriyasında nədən geniş istifadə olunmağa 

başlanıldı? (Çəki: 1)

hüceyrə kulturasından 

heyvan hüceyrəsindən

yad genlərdən

klonlaşmadan

monoklonal antitellərdən

Sual: Heterogen antigenlər əsasən nəyin alınmasına səbəb olurlar? (Çəki: 1)

keyfiyyətsiz antizərdabların 

testesteronların

insulinin

keyfiyyətli antizərdabların

hibridlərin

Sual: İlk dəfə təmiz virus DNT –sinin becərilən heyvan hüceyrəsinə köçürülməsi 

neçənci ildə tədqiq olunmuşdur? (Çəki: 1)

1959


1961

1962


1935

1989


Sual: Virus DNT-nin mikroinyeksiya vasitəsilə heyvan hüceyrəsinə daxil edilməsi 

üsulu ilk dəfə kim tərəfindən irəli sürülmuşdur? (Çəki: 1)

Qresman

LindemaniBlek

İsaaks 


Alsberq

Sual: Neçənci ildən başlayaraq mikroiynə ilə deşikaçma üsulu da tətbiq olunur? 

(Çəki: 1)

1980


1962

1961


1935

1992


Sual: Dağsiçanı hüceyrəsinə daxil edilmiş hansı bakteriya plazmidi replikasiyaya 

uğramadan parçalanır? (Çəki: 1)

E.coli 

PenicilliumСтр. 95 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Candida

Aspergillus niger

Mucor

Sual: Dağsiçanı hüceyrəsinə daxil edilmiş bakteriya plazmidi replikasiyaya uğramadan parçalanaraq neçə gündən sonra tam yox olur? (Çəki: 1)

2

13

4

5B

ÖLMƏ

: 1503

Ad

1503Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əksər heyvani zülallar və onların virusları adətən yüksəkmolekullu ilkin 

maddələr şəklində sintez olunur, sonralar hüceyrədəki spesifik proteolitik proseslər 

nəricəsində yetkin formaya çevrilirlər.Bu proses nəyə xasdır? (Çəki: 1)

heyvan hüceyrələrinə 

insan hüceyrələrinə

bitki hüceyrələrinə

bakteriyalara

mikroblara

Sual: Bakteriya plazmidinin heyvan hüceyrəsinə daxil etmək məqsədilə bilavasitə 

hansı üsuldan istifadə edilir? (Çəki: 1)

keçirmə 

süzmə


kristallaşma

becərmə


ayırma

Sual: Keçirmə üsulunda hansı bakteriya hüceyrəsinin sferoplastı heyvani hüceyrələrə 

qarışdırılır? (Çəki: 1)

E.coli 


Penicillium

Candida


Aspergillus niger

Mucor


Стр. 96 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Heyvan hüceyrələrinin intensivliyi neçə kv/san olan elektorik impulsları 

vasitəsilə işlədikdə mühitdəki DNT molekulu asanlıqla hüceyrəyə daxil olur? (Çəki: 1)

5 - 10

4 - 10


3 - 10

2 - 10


1 – 10

Sual: İnsan və heyvan hüceyrələrini kultura mühitində becərməklə onların faydalı 

xassələrinin itməməsi hansı variantda düzgün verilib? 1. istifadə edilən qida 

mühitlərinin uyğunsuzluğu 2 tənzimləyici amillər təsirinin uyğunsuzluğu 3.becərilmə 

şəraitinin statikliyi 4. hüceyrələrarası qarşılıqlı təsirin itirilməsi 5.viruslara qarşı 

universal təsir 6. kariotipikvə fenotikip (Çəki: 1)

1:2:3:4 

1:3:5:6 


1:4:5:6 

2:3:4:6 


3:4:5:6

Стр. 97 из 97

Prometeus

01.04.2015http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...

Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin