Betydelsen av Treponema spp vid periodontit hos hundYüklə 109,82 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix19.03.2017
ölçüsü109,82 Kb.
#12055

 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 

 

  

 

  

 

  

 

Betydelsen  av  Treponema  spp.  vid  periodontit hos hund 

 

  

 

Camilla Eklundh 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp 

Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2010: 3 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 

Uppsala 2010

 

 

  

 


 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

 

  

 

 

Betydelsen av Treponema spp. vid periodontit hos hund 

 

The importance of Treponema spp. in canine periodontitis  

 

Camilla Eklundh 

 

 

Handledare: Märit Pringle, SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 

 

Examinator: 

Désirée S. Jansson, SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap 

 

Omfattning:  15 hp Kurstitel:  Självständigt arbete i veterinärmedicin 

Kurskod:  VM0068 

Program:  Veterinärprogrammet 

Nivå:  Grund, G2E 

 

Utgivningsort:  SLU Uppsala Utgivningsår:  2010 

Omslagsbild:  Serienamn, delnr: 

Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr.  2010: 3  

 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU 

 

On-line publicering:  http://epsilon.slu.se 

 

 Nyckelord:  Treponema, hund, periodontit, tandhälsa, orala bakterier 

 

Key words: Treponema,  dog,  canine,  periodontitis,  periodontal  microorganisms,  oral  bacteria, 

veterinary 

 

  

 

  

 

 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 1

 

Summary .................................................................................................................................... 2 

Inledning ..................................................................................................................................... 3

 

Material och metoder ................................................................................................................. 3 

Litteraturöversikt ........................................................................................................................ 3

 

Periodontit .............................................................................................................................. 3 

Orala Treponema spp. ............................................................................................................ 4

 

Vilka Treponema spp. finns i munhålan hos hund? ............................................................... 5 

Orala Treponema spp. hos människa ..................................................................................... 6

 

Andra möjliga agens ............................................................................................................... 7 

Hund ................................................................................................................................... 7

 

Människa ............................................................................................................................ 7 

Diskussion .................................................................................................................................. 7

 

Litteraturförteckning .................................................................................................................. 9 

 

 

 

 SAMMANFATTNING 

Periodontit (inflammation i tandens stödjevävnad) är ett vanligt problem hos sällskapshundar. 

Det  är  en  mycket  smärtsam  sjukdom  som  kan  leda  till  tandlossning.  Periodontit  orsakas  av 

orala  bakterier  som  koloniserar  tandköttsfickor,  varpå  stödjevävnaden  runt  tanden  bryts  ner. 

En  bakteriegrupp  som  ofta  förekommer  i  dessa  fickor  är  Treponema  spp.  Dessa  rörliga 

spiroketer har ett flertal virulensfaktorer som gör det möjligt för dem att invadera och orsaka 

stor  skada.  Treponema  spp.  förekommer  signifikant  oftare  hos  både  hundar  och  människor 

med  periodontit  än  hos  dem  utan  periodontit.  Vilka  Treponema-arter  som  påträffas  i 

tandköttsfickor  hos  hund  och  människa  skiljer  dock.  Treponema  denticola  är  en  vanligt 

förekommande periodontalbakterie hos människor men den ses sällan hos hundar. Hos hund 

är i stället Treponema-grupp I, II och IV samt Treponema socranskii starkt sammankopplade 

med periodontit. Det är sannolikt att Treponema spp. är inblandade i etiologin till periodontit. 

Då  bakterierna  finns  i  munnen  hos  både  hundar  med  och  utan  periodontit  är  det  troligt  att 

Treponema  är  en  opportunist  som  är  beroende  av  andra  bakterier  vid  infektion.  Treponema 

spp. är svårodlade bakterier och det har hos hundar med periodontit hittats många Treponema 

spp. som inte har kunnat odlas ännu. Någon av dessa ännu inte odlade Treponema spp. skulle 

kunna ha ännu starkare koppling till periodontit hos hund. 

 

 

  

 SUMMARY 

Periodontitis is a common problem in dogs, the disease is painful and can result in loosening 

of  the  teeth.  Periodontitis  is  caused  by  oral  bacteria  that  colonize  periodontal  pockets  and 

thereby cause periodontal degradation. Common bacteria in these pockets are Treponema spp. 

These  motile  spirochetes  have  a  range  of  virulence  factors  that  they  can  use  to  invade  and 

damage host tissue. Treponema spp. occur significantly more often in dogs and humans with 

periodontitis than in those without periodontitis. The type of treponemes found in periodontal 

pockets in dogs and humans differs. Treponema denticola is often found in humans whereas it 

is  rarely seen in  dogs.  In dogs  are  Treponema socranskii  and  Treponema  group  I,  II  and  IV 

closely  associated  with  periodontitis.  It  is  likely  that  Treponema  spp.  are  involved  in  the 

etiology  of  periodontitis.  Because  the  bacteria  are  found  in  the  mouth  of  dogs  with  and 

without  periodontitis  it  is  plausible  that  Treponema  spp.  are  opportunists  that  require  other 

bacteria  to  cause  infection.  Treponema  spp.  are  bacteria  that  are  difficult  to  cultivate  and  in 

dogs with periodontitis many treponemes have been found that are not yet cultivable. Some of 

those  uncultivated  treponemes  could  have  even  stronger  involvement  in  the  etiology  of 

periodontitis in dogs. 

 

 


 

INLEDNING 

Periodontit  (inflammation  i  tandens  stödjevävnad)  är  ett  vanligt  problem  hos  våra 

sällskapshundar.  Sjukdomen  orsakar  ett  stort  lidande  för  hunden  och  kan  leda  till  anorexi, 

viktnedgång, svullet tandkött, tänder som sitter löst, lossnar eller går sönder och i värsta fall 

fraktur av käkbenet. En annan följd av infektionen är dålig  andedräkt hos hundarna (Kesele, 

2000;  Nordhoff  et  al.,  2008)  vilket  inte  uppskattas  av  oss  människor.  Vid  periodontit 

uppkommer blödningar i tandköttet och bakterier kan ta sig ut i blodsystemet. Detta kan leda 

till  allvarliga  sjukdomar  som  endokardit  och  kardiomyopati  (Glickman  et  al.,  2009).  För  att 

kunna förebygga sjukdomen och minska lidandet för många hundar behövs kunskap om dess 

etiologi.  Det  är  ännu  inte  utrett  vilken  eller  vilka  bakterier  som  orsakar  periodontit.  Sedan 

länge  är  det  känt  att  spiroketer  förekommer  i  munnen  hos  både  människor  och  hundar  men 

deras  eventuella roll i uppkomst av periodontit är dock inte helt utredd.    Periodontit är även 

ett  vanligt  problem  hos  människor  och  där  har  en  hel  del  forskning  gjorts  på  området. 

Spiroketer  av  genus  Treponema  kopplades  tidigt  samman  med  uppkomsten  av  human 

periodontit.  Möjligt  är att  Treponema  spp.  även  är inblandade i  etiologin  till  periodontit  hos 

hundar. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanföra information från olika studier om 

Treponema  spp.  och  periodontit,  för  att  sedan  kunna  dra  slutsatser  om  Treponema-arters 

inblandning i periodontit hos hund.  

 

MATERIAL OCH METODER 

Databaser  som  användes vid  sökning av  material  var: Pubmed, Web of  Knowledge,  Google 

Scholar och Science Direct. 

Söktermer  som  Treponema,  treponemal,  Treponema  denticola  eller  Treponema  socranskii 

användes. Periodontit, periodontitis, periodontal och oral infections gav också resultat. Dessa 

sökord  kombinerades  med:  dog,  dogs,  cat,  cats,  canine  och  feline  för  att  få  fram  artiklar 

relaterade  till  dessa  djurslag.  För  att  få  fram  humana  Treponema-artiklar

 

användes  istället ordet  human.  Sökordet  damage  användes  för  att  minska  antalet  träffar  i  sökningen.  Andra 

begränsningar som gjordes var att söka endast på specifika årtal och även utesluta artiklar som 

inte var skrivna på engelska.  Sökningar  gjordes  också  på  speciella  författare:  Dewhirst F.E., 

Moter A., Hardham och Riep B. 

 

LITTERATURÖVERSIKT 

Periodontit 

Periodontit  är  en  inflammation  i  vävnaden  runt  tänderna  som  kan  leda  till  tandlossnig. 

Sjukdomen  utvecklas  från  gingivit  som  är  en  reversibel  inflammation  av  tandköttet. 

Periodontit  däremot  karaktäriseras  av  inflammation  med  irreversibel  nedbrytning  av 

bindvävsfibrerna  i  stödjevävnaden  runt  tanden.  Den  primära  orsaken  till  inflammationen  är 

bakterier  men  även  immunsvaret  och  munhålans  anatomiska  utseende  har  betydelse  för 

uppkomsten av periodontit (Caiafa, 2007).

 

Bakterier bildar beläggningar (plack) på tänderna som  om  de  ackumuleras  leder  till  gingivit.  Gingiviten  övergår  till  periodontit  när 

bakteriefloran  ändras  från  en  Gram-positiv  till  en  sjukdomsframkallande  mer  Gram-negativ 

flora. Bakterierna orsakar skada direkt på vävnaden eller triggar igång värdens immunförsvar 


 

till  att  tillverka  cytokiner  och  kemokiner  som  leder  till  inflammation  och  förstörelse  av tandens stödjevävnad (Holt & Ebersole, 2006). Detta leder till att djupa tandköttsfickor bildas 

och  benvävnaden  bryts  ner  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  tanden  lossnar.  Tandsten  är  en 

predisponerande  faktor  till  gingivit  och  periodontit  då  bakterier  lättare  ansamlas  vid 

tandköttskanten (Caiafa, 2007). 

 

Orala Treponema spp.  

Treponema  är  ett  genus  i  familjen  Spirochaetaceae.  Morfologiskt  skiljer  sig  spiroketer  från 

andra  bakterier  genom  sitt  smala  och  spiralformade  utseende  (Edwards  et  al.,  2003).  Alla 

spiroketer har ett ytterhölje, ett innerhölje och ett antal (vanligtvis 1-8 stycken) endoflageller. 

Innerhöljet bildar en protoplasmatisk cylinder (cellkropp). Flagellerna är lokaliserade mellan 

inner-  och  ytterhöljet  i  det  periplasmatiska  utrymmet  och  lindar  sig  runt  cellkroppen. 

Storleken på Treponema denticola, en vanligt förekommande oral Treponema-art, är 0,2 µm i 

diameter och 6 µm lång (Izard & Limberger, 2006).  

 

 Transmissionselektronmikroskopibild av Treponema sp. 

Foto: Tapio Nikkilä 

 

Treponema  spp.  har  en  rad  olika  virulensfaktorer  som  de  använder  vid  kolonisation.  Hos  T. denticola  har  virulensfaktorer  som:  rörlighet,  kemotaxi,  endotoxiner,  proteaser,  adhesiner, 

hemolysiner,  cytotoxiska  faktorer  och  molekyler  som  triggar  igång  ett  kroniskt 

inflammationssvar  kunnat  påvisas  (Holt  &  Ebersole,  2006).  Fukamachi  et  al.  (2005) 

upptäckte  att  T.  denticola  kan  inducera  produktion  av  metylmerkaptan.  Metylmerkaptan  är 

cytotoxiskt,  orsakar  dålig  andedräkt  och  har  en  betydande  roll  i  bakteriers  patogenicitet.  En 

annan virulensfaktor hos T. denticola är dess förmåga att få celler att gå i apoptos. Treponema denticola  kan  vid  höga  bakteriekoncentrationer  via  aktivering  av  Mitogen-Activated  Protein 

(MAP)-kinas inducera celldöd hos epitelceller (Leung et al., 2002). 

 

Värddjurets  immunförsvar  har  en  stor  roll  i  uppkomst  av  periodontit  och  tandlossning. Bakterierna  och  deras  toxiner  ger  upphov  till  först  ett  akut  och  senare  ett  kroniskt 

inflammationssvar.  I  stödjevävnaden  sker  en  ökning  av  plasmaceller  och  andra 

inflammatoriska  celler  så  som  neutrofiler,  lymfocyter  och  makrofager.  Dessa  celler 


 

producerar  stora  mängder  interleukin-1  (IL-1),  tumör-nekros-faktorer,  proteinaser  och prostaglandin  E

2

  (PGE2

).  Dessa  ämnen  motverkar  bildandet  av  kollagen  och  stimulerar 

osteoklaster,  vilket  leder  till  att  stödjevävnaden  runt  tanden  bryts  ner,  tandköttsfickor  bildas 

och att tanden till slut lossnar (Caiafa, 2007). 

 

 

Vilka Treponema spp. finns i munhålan hos hund?  Riviere et al. (1996) undersökte med hjälp av specifika monoklonala antikroppar om Patogen 

Related  Oral  Spirochetes  (PROS),  Treponema  denticola  och  Treponema  socranskii  fanns  i 

dentala  plack  hos  hundar.  I  studien  ingick  hundar  med  bra  parodontal  hälsa,  hundar  med 

gingivit  och  hundar  med  periodontit.  Resultaten  visade  att  PROS,  T.  denticola  och  T. socranskii fanns  hos hundar  i  alla tre  grupperna.  Alla bakterierna hittades oftare hos  hundar 

med periodontit än hos hundar med friskt tandkött. PROS detekterades oftare än T. denticola 

och  T.  socranskii  i  alla  grupperna.  Bland  hundarna  som  hade  friskt  tandkött  hittades  PROS 

hos  50  %  och  bland  hundarna  med  periodontit  hittades  PROS  hos  89,5  %  vilket  var  en 

signifikant skillnad. Treponema denticola hittades, precis som PROS, oftare hos hundar med 

periodontit  (73,7  %)  än  hos  hundarna  med  friskt  tandkött  (20  %).  Treponema  socranskii 

hittades  bara  hos  10  %  av  de  med  friskt  tandkött  och  endast  hos  7,7  %  av  hundarna  med 

gingivit  vilket  var  en  signifikant  skillnad  mot  antalet  fall  hos  hundar  med  periodontit  (57,9 

%).  Studien  visar  att  det  finns  ett  samband  mellan  periodontit  och  närvaro  av  plack  med 

Treponema. Författarna framhåller att det fanns spiroketer i plackproverna som inte reagerade 

med de specifika monoklonala antikropparna. Detta indikerar att det kan finnas oidentifierade 

orala  spiroketer  i  plack  hos  hundar,  dessa  skulle  kunna  ha  en  ännu  starkare  association  till 

periodontit (Riviere et al., 1996). 

 

I  en  annan  undersökning  (Valdez  et  al.,  2000)  identifierades  orala  spiroketer  genom  odling och analysering med Polymeras Chain Reaction (PCR) specifik för humana Treponema-arter i 

plack. Plackprover togs från hundar som kommit in till klinik för tandstensborttagning. Ingen 

vikt  lades  vid  att  bestämma  tandhälsan  hos  djuren.  Proverna  som  analyserades  innehöll  sex 

olika  identifierade  Treponema-arter:  T.  medium,  T.  maltophilum, T.  denticola,  T.  socranskii, T.  vincentii  och  T.  pectinovorum.  Detta  visar  att  många  av  de  Treponema  spp.  som  hos 

människor är associerade med periodontala sjukdomar även finns hos hundar. Sex isolat, som 

identifierats  som  Treponema  med  mikroskop,  amplifierades  inte  med  någon  av  de  använda 

primrarna

 

i  PCR-analysen.  Dessa  bakterier  skulle  kunna  representera  nya  orala  Treponema-arter.  

 

Närvaro  av  periodontala  bakterier  hos  hund  undersöktes  av  Nishiyama  et  al.,  (2007).  Det samlades  prover  från  40  hundar,  av  dessa  hade  25  hundar  periodontit  och  resterande  15 

hundar hade det inte. Till skillnad från föregående beskrivna studier detekterades Treponema denticola inte i prover från dessa hundar. 

 

Nyligen  gjordes  en  studie  för  att  med  ny  teknik  kunna  utvärdera  Treponema  spp.  roll  i periodontit  hos  hundar.  Med  tanke  på  att  Treponema  spp.  är  mycket  svårodlade  användes 

DNA-DNA  dot  blot  analys  och  Fluorescence  In  Situ  Hybridization  (FISH).  Med  dessa 

metodiker  behöver  Treponema  spp.  inte  odlas  för  att  kunna  detekteras.  Prober  för  de  orala 


 

Treponema-grupperna  I-IV  (TRE  I-IV)  och  för  Treponema  socranskii  och  Treponema denticola  användes.  Dentalhälsan hos  101 hundar klassificerades  från 0 (normal) till 3 (svår 

periodontit). Subgingivala plackprover togs från hundarna för PCR amplifiering och analys. 

Specifika prober  för  Treponema-grupp  I  (TRE  I) gav positivt  utslag  hos  19  %  av hundarna, 

TRE  II  hos  44  %  och  TRE  IV  hos  57  %.  T.  socranskii  detekterades  hos  24  %.  Proben  som 

detekterade 16S rRNA-genen hos T. denticola testades initialt på 51 hundar och gav positivt 

svar  endast  för

 

2  stycken  hundar,  proben  användes  inte  mer  efter  det.  TRE  III,  TRE  V-VII hittades inte i något prov. Av alla hundarna var 65 % positiva för endast en Treponema medan 

47  %  var  positiva  för  flera  olika  Treponema  spp.  Resultaten  visade  en  signifikant  koppling 

mellan  detektion  av  Treponema  och  periodontal  status.  Ju  allvarligare  periodontit  desto  mer 

Treponema hittades (Nordhoff et al., 2008). 

 

 Orala Treponema spp. hos människa 

En studie gjordes av Dewhirst (2000) för att undersöka mångfalden av periodontala spiroketer 

hos människa. Subgingivala plackprover togs från nio personer med periodontit och gingivit. 

Prov togs också från två personer med normal periodontalstatus. Med hjälp av PCR och 16S 

rRNA analys hittades över 540 kloner av orala spiroketer i proverna. Sekvenser som var nära 

besläktade  med  varandra  delades  in  i  kluster.  Det  bildades  57  kluster  varav  10  redan  var 

kända  och  odlade  Treponema-arter  och  47  var  okända  inte  ännu  odlade  Treponema-arter. 

Flera  kloner  hittades  hos  personer  med  periodontit  och  gingivit  än  hos  personer  med  friskt

 

tandkött. Av de redan odlade arterna hittades T. denticola, T. maltophilum och T. sp. Smibert-3  ofta  hos

 

personer  med  periodontit  men  sällan  hos  friska  personer.  Detta  visar  att  det  i humana  tandköttsfickor  finns  en  stor  variation  av  Treponema-arter  och  att  det  finns  en 

koppling mellan Treponema och periodontit hos människor (Dewhirst et al., 2000). 

  

Moter  et  al.  gjorde  2006  en  liknande  studie.  Samma  analysmetoder  användes  men  nu jämfördes  personer  med  periodontit  med  personer  resistenta  mot  periodontit.  I  studien  fann 

man att alla genotyper fanns hos både de med periodontit och hos de som var resistenta mot 

periodontit.  Undantaget  T.  pectinovorum  som  inte  hittades  hos  någon  av  grupperna. 

Prevalensen för de flesta genotyperna var högst hos periodontitgruppen. Signifikant skillnad i 

prevalens fanns för TRE II, TRE IV och T. socranskii. Man undersökte även antalet ställen i 

munnen  som  var  positiva  för  Treponema.  TRE  II  och  TRE  IV  hittades  oftare  och  på  fler 

ställen  i  munnen  hos  de  med  periodontit  än  de  utan  (Moter  et  al.,  2006).  Treponema 

socranskii  kopplas  även  ihop  med  periodontit  hos  människa  i  en  studie  av  Ledder  et  al

(2007).   

Treponema  denticola  är  en  bakterie  som  hos  människa  i  stor  utsträckning  förknippas  med 

periodontit,  vilket  visas  i  en  stor  studie  av  Haffajee  et  al.  (2006).  Prover  togs  från  635 

personer med periodontit och från 189 personer utan periodontit och analyserades med

 

DNA-DNA  hybridisering.  Utredningen  visade  på  ett  starkt  samband  mellan  T.  denticola  och 

periodontit.  

  Andra möjliga agens 

Flertalet  studier  har  visat  att  flera  olika  bakteriearter  kan  vara  inblandade  i  etiologin  till 

periodontit hos både hund och människa (Elliott et al., 2005; Haffajee et al., 2006; Ledder et 

al., 2007; Nishiyama et al., 2007)  

 

Hund Porphyromonas  gingivalis,  Campylobacter  rectus,  Actinobacillus  actinomycetecomitans

Prevotella  intermedia,  Tannerella  forsythensis,  Fusobacterium  nucleatum  och  Eikenella 

corrodens  har  alla  hittats  i  tandköttsfickor  hos  hund  med  periodontit.  Porphyromonas 

gingivalis  fanns  i  64  %  av  proverna  (Nishiyama  et  al.,  2007).  I  motsats  till  denna 

undersökning  detekterades  P.  gingivalis  inte  i  något  prov  i  en  undersökning  av  Elliot  et  al

(2005).  I  denna  undersökning  hittades  i  stället  Actinomyces-,  Corynebacterium-  och 

Neisseria-arter i plack från hundar.  

 

I  en  undersökning  av  Hardham  et  al.  (2005)  var  de  vanligast  förekommande  bakterierna  i tandköttsfickor  hos  hundar  med  periodontit  Porphyromonas  salivosa,  Porphyromonas 

denticanis  och  Porphyromonas  gulae.  Porphyromonas  gingivalis  isolerades  inte  från  något 

prov. 


 

Människa 

Porphyromonas gingivalisTannerella forsythia och Eubacterium nodatum hittas

 

signifikant oftare hos personer med periodontit än hos friska personer. Det

 

finns en stark koppling mellan dessa  bakterier  och  kronisk  periodontit  (Haffajee  et  al.,  2006).    Samband  har  även  hittats 

mellan periodontit hos människor och bakterierna Actinobacillus actinomycetemcomitans och Pseudomonas spp. (Ledder et al., 2007).  

 

Det finns minst 500 olika bakteriearter i tandköttsfickor hos människor. I en individuell ficka kan det finnas 75-100 olika arter (Pasteur in Holt & Ebersole, 2006).  

 

DISKUSSION 

När  det  gäller  hund  är  det  väldigt  lite  forskat  om  orala  Treponema  och  det  finns  endast  ett 

fåtal  referenser  att  tillgå.  Den  forskning  som  har  gjorts  har  visat  att  det  finns  Treponema  i 

tandköttsfickor  hos  hundar  med  periodontit  (Riviere  et  al.,  1996,  Valdez  et  al.,  2000, 

Nordhoff  et  al.,  2008).  Det  har  även  visats  att  det  finns  Treponema  spp.  hos  hundar  utan 

periodontit men prevalensen har varit signifikant lägre hos hundar utan periodontit än hos de 

med  periodontit  (Riviere  et  al.,  1996,  Nordhoff  et  al.,  2008).  Dessa  resultat  tyder  på  att Treponema spp. är inblandade i etiologin till periodontit.  

 

Många  Treponema  spp.  besitter  ett  stort  antal  virulensfaktorer  som  gör  att  bakterierna  har kapacitet  att  orsaka  stor  skada.  Treponema  hittas  i  stort  antal  i  periodontalfickor  och  det  är 

troligt att de orsakar skador som uppkommer vid periodontit. Om Treponema initialt orsakar  

infektionen  eller  snarare  orsakar  skada  i  en  redan  befäst  infektion  är  dock  mindre  klart. Eftersom  Treponema  spp.  finns  i  munnen  hos  hundar  både  med  och  utan  periodontit  är  det 

troligt att Treponema är en opportunist som är beroende av andra bakterier vid infektion och 

inte själv orsakar sjukdom. Att Kochs postulat inte har kunnat uppfyllas gör det ännu troligare 

att de Treponema spp. som idag kan odlas inte ger upphov till periodontit själva.  

 

Den forskning som gjorts, både på hund och på människa, tyder på att det finns väldigt många orala Treponema spp. som ännu inte är odlade. Troligt är att 75 % av alla orala Treponema-

arter inte är odlade ännu (Dewhirst et al., 2000).  Någon av dessa inte ännu odlade Treponema 

spp. skulle kunna ha en ännu starkare koppling till periodontit.  

 

Vissa likheter finns mellan vilka agens som hittas hos hund respektive människa. Treponema socranskii  och  TRE  II  och  TRE  IV  har  hittats  och  kopplats  ihop  med  periodontit  hos  både 

hund och människa (Moter et al., 2006; Nordhoff et al., 2008).  Den Treponema sp. som på 

humansidan  starkt  sammankopplas  med  periodontit,  T.  denticola  (Dewhirst  et  al.,  2000; 

Haffajee et al., 2006), har inte visat sig vara vanligt förekommande vid periodontit hos hund 

(Nishiyama et al., 2007; Nordhoff et al., 2008). Detta stämmer dock inte med de resultat som 

Riviere  et  al.  (1996)  fick  fram.  I  deras  studie  hittades  T.  denticola  signifikant  oftare  hos 

hundar  med  periodontit  än  hos  dem  utan.  Förklaringen  till  att  deras  resultat  skiljer  sig  kan 

ligga  i  att  de  använde  en  äldre  inte  lika  specifik  analysmetod.  Överlag  skiljer  resultaten  av 

vilka bakteriearter som hittats beroende på vilka analysmetoder som använts. Äldre metoder 

som kräver odling blir inte jämförbara med resultat av nyare analyser som inte kräver odling 

då  många  Treponema  inte  går  eller  är  väldigt  svårodlade.  Detta  gör  att  det  blir  svårt  att 

jämföra resultaten och kunna dra slutsatser.  

 

Ytterligare en svårighet till att reda ut etiologin till periodontit är att det finns så mycket orala bakterier och väldigt många av dessa har kopplats samman med periodontit.  Dessa bakterier 

är,  precis  som  Treponema,  vanliga  i  tandköttsfickor  och  skulle  kunna  orsaka  periodontit. 

Troligt är att periodontit orsakas av en multibakteriell infektion där Treponema spp. kan vara 

en del av etiologin men att många olika faktorer spelar in. 

 

Med  den  forskning  som  hittills  har  gjorts  är  det  inte  möjligt  att  fastställa  en  Treponema-art som orsak till periodontit. Resultaten av vilka Treponema spp. som finns i tandköttsfickor hos 

hundar skiljer väldigt mycket mellan olika studier. Det faktum att Treponema spp. är väldigt 

svårodlade  har  länge  hindrat  forskning  kring  bakterien.  Med  dagens  molekylärbiologiska 

analysmetoder  är  det  möjligt  att  hitta  många  fler  Treponema-arter  och  kanske  att  någon  av 

dessa nya arter kommer att kunna fastställas som orsak till periodontit.    

 

Kan då Treponema spp. vara möjliga agens till periodontit hos hund? Ja, mycket tyder på det. Bakterierna finns i stort antal i infektionerna och de har möjlighet att orsaka skada. Jag tror att 

Treponema spp. inte själv orsakar sjukdomen utan att de är beroende av andra bakterier och är 

en  del  i  en  multibakteriell  infektion.  Kanske  kan  en  ännu  okänd  Treponema  sp.  vara  den 

största  boven  i  dramat.  För  att  ta  reda  på  det  behövs  mer  forskning  om  Treponema  och 

periodontit, speciellt på hund.   

 LITTERATURFÖRTECKNING 

 Caiafa, A. (2007). Canine infectious, inflammatory and immune-mediated oral conditions. I: C. Tutt, 

J. Deeprose, & D. Crossley, eds. BVAVA Manual of Canine and Feline Dentistry. 3. uppl. 

Gloucester. British Small Animal Veterinary Association. Kap. 7. 

 

Dewhirst, F., Tamer, M. A., Ericson, R. E., Lau, C. N., Levanos, V. A., Boches, S. K., Galvin, J. L., Paster, B. J. (2000). The diversity of periodontal spirochetes by 16S rRNA analysis. Oral 

Microbiology and Immunology, 15(3), 196-202. 

 

Edwards, A. M., Dymock, D., Jenkinson, H. F. (2003). From tooth to hoof: treponemes in tissue-destructive diseases. Journal of Applied Microbiology, 94(5), 767-780. 

 

Elliott, D. R., Wilson M., Buckley, C. M. F., Spratt, D. A. (2005). Cultivable Oral Microbiota of Domestic Dogs. Journal of Clinical Microbiology, 43(11), 5470-5476. 

 

Fukamachi, H., Nakano, Y., Okano, S., Shibata, Y., Abiko, Y., Yamashita, Y. (2005). High production of methyl mercaptan by l-methionine-[alpha]-deamino-[gamma]-mercaptomethane lyase from 

Treponema denticolaBiochemical and Biophysical Research Communications, 331(1), 127-131. 

 

Glickman, L.T., Glickman, N. W., Moore, G. E., Goldstein, G. S., Lewis, H. B. (2009). Evaluation of the risk of endocarditis and other cardiovascular events on the basis of the severity of periodontal 

disease in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 234(4), 486-494. 

 

Haffajee, A., Teles, R., Socransky, S., (2006). Association of Eubacterium nodatum and Treponema denticola with human periodontitis lesions. Oral Microbiology and Immunology, 21(5), 269-282. 

 

Hardham, J., Dreier, K., Wong, J., Sfintescu, C., Evans, R. T. (2005). Pigmented-anaerobic bacteria associated with canine periodontitis. Veterinary Microbiology, 106(1-2), 119-128. 

 

Holt C. S. & Ebersole J. L. (2006). The Oral Spirochetes: Their Ecology and Role in the Pathogenesis of Periodontal Disease. I: J. D. Radolf, & S. A. Lukehart, eds. Pathogenic Treponema Molecular 

and Cellular Biology. Norfolk. Caister Academic Press. Kap. 14. 

 

Izard J. & Limberger R. J. (2006). Structural and Genomic Features of Treponemal Architecture. I: J. D. Radolf, & S. A. Lukehart, eds. Pathogenic Treponema Molecular and Cellular Biology. 

Norfolk. Caister Academic Press. Kap. 3. 

 


10 

 

Kesele, M. L. (2000). Veterinary Dentistry for the Small Animal Technician. 1. uppl. Ames. Iowa State University Press. sid. 72-73.  

 

Ledder, R.G., Gilbert, P., Huws, S. A., Aarons, L., Ashley, M P., Hull, P. S., McBain, A. J. (2007). Molecular Analysis of the Subgingival Microbiota in Health and Disease. Applied and 

Environmental Microbiology, 73(2), 516-523. 

 

Leung, W. K., Wu, Q., Hannam, P. M., McBride, B. C., Uitto, V-J. (2002). Treponema denticola may stimulate both epithelial proliferation and apoptosis through MAP kinase signal pathways. Journal 

of Periodontal Research, 37(6), 445-455. 

 

Moter, A., Rier, B., Haban, V., Heuner, K., Siebert, G., Berning, M., Wyss, C., Ehmke, B., Flemmig, T. F., Göbel, U. B. (2006). Molecular Epidemiology of Oral Treponemes in Patients with 

Periodontitis and in Periodontitis-Resistant Subjects. Journal of Clinical Microbiology, 44(9), 

3078-3085. 

 

Nishiyama, S. A. B., Senhorino, G. N.A., Gioso, M. A., Avila-Campos, M. J. (2007). Detection of putative periodontal pathogens in subgingival specimens of dogs. Brazilian Journal of 

Microbiology, 38, 23-28.  

 

Nordhoff, M., Rühe, B., Kellermeier. C., Moter, A., Schmitz, R., Brunnberg, L., Wieler, L. H. (2008). Association of Treponema spp. with canine periodontitis. Veterinary Microbiology, 127, 334-342. 

 

Riviere, G. R., Thompson, A. J., Brannan, R. D., McCoy, D. E., Simonson, L. D. (1996). Detection of pathogen-related oral spirochetes, Treponema denticola, and Treponema socranskii in dental 

plaque from dogs. Journal of Veterinary Dentistry, 13(4), 135-138. 

 

Valdez, M., Haines, R., Riviere, K. H., Riviere, G. R., Yhomas, D. D. (2000). Isolation of oral spirochetes from dogs and cats and provisional identification using polymerase chain reaction 

(PCR) analysis specific for human plaque Treponema spp. Journal of Veterinary Dentistry, 17(1), 23-26. 

  

 Yüklə 109,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin