Ek-2 ders iÇERİkleri Anatomi (2-2) 3Yüklə 49,88 Kb.
tarix05.05.2017
ölçüsü49,88 Kb.
#16644
EK-2

DERS İÇERİKLERİ

Anatomi (2-2) 3

Osteology (Kemikler), Arthrology (Eklemler), Myology (Kaslar), Dolaşım Sistemi Anatomisi, Solunum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Ürogenital Sistem Anatomisi, Sinir Sistemi Anatomisi, Endokrin Sistem Anatomisi, Duyu Organları Anatomisi


Ders Kitabı:

 • Öğrenciler için Gray’s Anatomy, Mehmet Yıldırım, Güneş Kitabevi, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

 • Fonksiyonel Anatomi I, II, Doğan Taner, Palme Kitabevi, Ankara, 2000.

 • Nöroanatomi, Doğan Taner, Palme Kitabevi, Ankara, 2000.

 • Kliniğe Yönelik Anatomi, Kayıhan Şahinoğlu, Nobel Tıp Kitabevi, 2007


Fizyoloji (2-2) 3

Hücre, kan, periferik sinir sistemi, kas, dolaşım, solunum, boşaltım, endokrin ve santral sinir sisteminin yapı ve fonsiyonları; system ve organların organizasyonu ve ilişkileri.


Ders Kitabı:

 • Tıbbi Fizyoloji Cep Kitabı, Arthur C. Guyton and John E. Hall, Çeviri: Zeynep Solakoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2003.

 • Fizyoloji Ders Kitabı, Mitat Koz, Gülfem Ersöz ve Ethem Gelir, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.


Fizik I (2-0) 2

Ölçme, vektörler, bir ve iki boyutta hareket, newton yasaları, iş, güç ve enerji, enerjinin korunumu, momentumun korunumu, katı cisimler ve kütle merkezi, çarpışmalar, dönme kinematiği ve dinamiği, dalgalarDers Kitapları

 • Physıcs in BIOLOGY and Medıcıne; Paul Davidovits; Academic Press/Elsevier, ISBN: 978-0-12-369411-9, London, 2008

 • Physıcs Demystıfıed; Stan Gibilisco; McGrow-Hill, ISBN: 0-07-141212-3,NY, 2002

 • Fundamental Formulas in Physıcs, Vol.1; edited by Donald H. Menzel; Dover Publication, ISBN: 0-486-60596-5,NY, 1995

 • Dynamıc Modelıng and Control Of Engıneerımg Systems; J.L.Shearer, B.T.Kulakowski, J.F.Gardner; Prentice Hall, ISBN: 0-13-356403-7, NJ, 1997


Odyolojide Görüşme Teknikleri (1-0) 1

Toplumun kültürel ve tarihsel gelişimi, aile yapısı ve birey, bozukluk, özür ve engel kavramları, özüre karşı geliştirilen savunma mekanizmaları, işitme kaybının nedenleri, işitme kaybında rehabilitasyon, işitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları, görüşme yöntemleri, soru sorma teknikleri, kaydetme yöntemleri, rapor yazma teknikleri, bilgisayar programlarının kullanılması, doğru ve yanlış rapor sonuçları, rapor yorumlama ve tartışma


Odyolojiye Giriş I (2-2) 3

Dünyada Odyolojinin tarihçesi, Türkiye'de Odyolojinin tarihçesi, Odyolog'un görev ve yetkileri, Ses fiziği ve sesin fiziksel özellikleri, Ses dalgasının özellikleri ve yayılımı, Temel işitme sistemi anatomisi, Temel işitme sistemi fizyolojisi, İşitme kaybına yol açan nedenler, İşitme kaybının değerlendirilmesi - Basit test yöntemleri, İşitme kaybının değerlendirilmesi - Saf ses ölçümleri, İşitme kaybının değerlendirilmesi - Konuşma testleri, İşitme kaybının değerlendirilmesi - Akustik immitansmetre ve akustik refleksler, İşitme kaybının değerlendirilmesi - OAE ve ABR testleri, İşitme tarama programları


KBB Hastalıkları I (2 2) 3

Kulak hastalıkları hakkında temel bilgiler kazandırılması amaçlanan dersin başlıca konularını semptomlar, işitme kaybı, vertigo, kulak akıntısı, tinnitus, kulak ağrıları, otitis medialar, dış kulak hastalıkları, otoskleroz ve kulak travmaları oluşturmaktadır.


Türk Dili I (2-0) 2

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür ilişkisi. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.
Ders Kitabı:

 • Yükseköğretim Kurumları İçin Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Zeynep Korkmaz, Hamza Zülfikar, Yargı Yayınevi, Ankara,2001

 • Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Şerif Aktaş, Osman Gündüz, Akçay Yayınları, Ankara,2005


Yabancı Dil I (İngilizce) (3-0) 3

To be:  am, is, are; Plurals ; What is/are.....; To be: questions and negatives; Possessive adj.; Possessive ‘s; Present Simple: Positive, questions and negatives; A/an, some, any, have got; Verbs + ing; There is/are; Adverbs of frequency; Prepositions of place; Present Continuous Tense; Can for ability; Questions with How, Adjective; Expressions of quantity; Linking words: because, so, but, although.


Ders Kitabı:

 • New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars)

 • New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars)

 • New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars)

 • Basic English Grammar (Betty Schrampfer Azar)


Odyolojide Akustik ve Fonetik Prensipler (3-2) 4

Ses fiziği, konuşmanın ve sesin akustik analizi. Konuşma ve ses analizinin temellerini öğrenmek, konuşmanın ve sesin akustik özellikleri hakkında bilgi vermek.


Gelişim Psikolojisi (2-0) 2

Bu dersin amacı öğrencilerin gelişim psikolojisinin temel kavram ve kuramlarını öğrenmeleri ve insana gelişimsel perspektifle bakabilmeleridir. Ders, gelişim süreçlerine ilişkin temel kavram ve ilkeleri, doğum öncesi gelişim sürecini ve temel kavramları, doğum sonrası, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal özelliklerini, açıklar ve tartışır.Ders Kitabı:

 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gönül Yayıncılık

 Yardımcı Okumalar:

 • Slavin, R.E. (2008). Educational Psychology: Theory and Practice (8th Edition), Boston, Newyork

 • Gander , M. & Gardiner, H. ( 2008) Çocuk ve Ergen Gelişimi çeviri Bekir Onur.6 baskı İmge Yay. Ankara.

 

Odyolojiye Giriş II (2-2) 3

İşitme hastalıklarında subjectif ve objektif odyolojik metotların uygulanması.


KBB Hastalıkları II (2-2) 3

İç kulak travmaları, akustik nörinoma, menier hastalıkları, ani işitme kaybı, çocuk sağırlıkları, burun sinüs hastalıkları, farenks hastalıkları, larenks hastalıklarından oluşmaktadır.


İletişim (2-0) 2

Dersin amacı, öğrenciyi iletişimin ve iletişim bilimlerinin temel kavramları hakkında bilgilendirmektir. Ayrıca kitle iletişiminin tarihsel gelişimi incelenerek 1960’lı yıllar öncesi temel kitle iletişim teorileri ve yaklaşımları eleştirel bir şekilde değerlendirilir.


Akustik Fizik (2-2) 3

Akustik konusuna giriş, Ses kuramı ve ses dağılımının fiziksel olarak incelenmesi, Hacim akustiği ölçüt ve ilkeleri, Ses yutucu malzemelerin kullanımına bağlı olarak hacmin toplam yutuculuğunun belirlenmesi; akustik tavan tasarımı, Konser salonlarında akustik planlama, Tiyatro salonlarında akustik planlama, Opera salonlarında ve Çok amaçlı kullanım için akustik planlama, Gürültü denetimi; Açık alanlarda ses yayılması ve denetimi, Kapalı alanlarda ses yayılması ve denetimi; Bina tipolojisine bağlı kabul edilebilir gürültü düzeyleri, Ses yutulması ve ses yalıtımı, Yapı elemanlarında hava doğuşlu sesin yayılması ve denetimi, Yapı elemanlarında katı doğuşlu sesin yayılması ve denetimi, Ses yalıtımında kullanılan malzemeler ve elemanlar, Seçilen örnek projelerin öğrenciler tarafından sunumu ve tartışılması, Seçilen örnek projelerin öğrenciler tarafından sunumu ve tartışılması


Türk Dili II (2-0) 2

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanış şekilleri.


Ders Kitabı:

 • Yükseköğretim Kurumları İçin Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Zeynep Korkmaz, Hamza Zülfikar, Yargı yayınevi,Ankara,2001

 • Yazılı Ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Şerif Aktaş ,Osman Gündüz, Akçay yayınları,Ankara,2005

Yabancı Dil II (İngilizce) (3-0) 3

Past Simple: Regular  verbs, Irregular verbs; Past Simple of BE: was were; Time prepositions: in, on, at; Permission and requests; Comparatives, Superlatives; Should for advice; Going to for future tense; Suggestions; Say and tell; Would like /like would prefer/prefer; Present perfect for experience; Have to / don’t have to; Will for prediction; Present perfect: How long for /since; Making and accepting apologies; Giving opinions,agreeing,and disagreeing; Revision.


Ders Kitabı:

 • English Pocket Grammar Fatih Tekin  Hacettepe-Taş Kitapçılık   2002

 • English For Nurses, David Austin and Tim Crosfield, England, 1976

 • Baillier’s Nurses’ Dictionary,Kay Kanser and Dennis H.Tindall,Canada,1984

 • Oxford Practice Gramer,John Eastwood,Oxford University Press, 2006

 • English Gramer in Use,Raymond Murphy,University Pres,Cambridge, 2006

Yardımcı Ders Kitapları

 • Masterıng Englısh Grammar. Ayhan Sezer  Hacettepe-Taş Kitapçılık, 2003


İletişimin Nöroanatomik ve Nörofizyolojik Temelleri (2-0) 2

İşitme ve konuşma organının yapısı ve fonksiyonu, işitme ve teorileri, fonasyon, işitme mekanizmalarının tartışılması.


Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon (3-2) 4

Sese giriş ve Sesin özellikleri, Ses ölçümleri, Ses sistemleri, Mikrofonlar ve özellikleri, İşitme ve ölçümü, Odyometre sistemleri, Akustik Empedans sistemleri, OAE sistemleri, Erken latanslar ve ölçümü, Orta latanslar ve ölçümü, Geç latanslar ve ölçümü, İşitme cihazları teknolojisi, İşitme cihazları uygulamasına girişDers Kitabı:

 • Katz, J. (1983). Handbook of Clinical Audiology Williams & Wilkins. Baltimore / London.

 • James W, Hall III. (2000) Handbook of Otoacoustic Emissions, Sing. Pub. Group. Canada

 • Hall J.W., Mueller G.H (1997) Audiologists Desk Reference, Cilt I-II Sing. Thoms. Learn.

 • Akyıldız N (1998). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-1, Ankara.

 • Akyıldız N (2000). Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi, Bilimsel Tıp Yay., Cilt-2 Ankara

İşitmenin Değerlendirilmesi ve İşitme Kayıpları I (3-2) 4

Normal işitme, İletişim tipi işitme kaybı, Sensorineural ve mix tipi şitme kayıpları, Çocuklarda meydana gelen işitme kayıplarının etiyolojik dağılımları, Çeşitli patolojilerde işitme kayıplarının ilişkisi, Değişik patojilerin ayırıcı tanı testlerinin yapılması, Elektroakustik impeolans, SAL, Tone Decay, SISI, Bekeys ve Recruitment testleri.


Bioistatistik (2-0) 2

Biyositatistik tanımı ve temel kavramlar; veri analiz yöntemleri; sağlık bilimlerinde biyoistatistiğin kullanımı; hipotezin test edilmesi, tablo ve garafikler; dağılımlar; önemli testler; varyans; ilişki ve regresyon analizleri. Frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistiksel ölçüler. Tablo ve grafikler, önemlilik testleri (parametrik ve parametrik olmayan), basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizi. Çok yönlü varyans analizleri, çoklu regresyon analizi.Ders Kitabı:

 • Biyoistatistik, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • SPSS ile Biyoistatistik, Kazım Özdamar, Kaan Kitabevi, Eskisehir, 2003.

 • Klinik Biyoistatistik, Mustafa Şenocak, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2009.

 • Biyoistatistik, İsmet Kan, Nobel Yayın Dağıtım, Bursa, 2006.

 • Biostatistics, Wayne W. Daniel, John Wiley&Sons, New York, 1987.


Konuşma ve Dil Gelişiminde Temel Prensipler (2-0) 2

İletişim, iletişim bozuklukları ile ilgili alanlar; Dil gelişimi ve aşamaları; Dil kazanımına ilişkin görüşler; Dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri; Dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması; Dil bozuklukları tiplerinde tanı ve tedavi; Konuşma bozuklukları tipleri tanı ve tedavi.Ders Kitabı:

 • Baykoç-Dönmez, N. ve ark. Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi ve Etkinlikleri. Ankara, 1998

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fletcher, P., Macwhinney,B. The Handbook Publishers,1995

 • Owens,R., Language Development, Alyn and Bacon,2000.


Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I  (2-0) 2

19.yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğunun genel durumu. I. ve II. Meşrutiyet dönemleri. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşı’na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Antlaşması, ateşkes antlaşmasının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri ve sonuçları, ateşkes antlaşmasından 19 Mayıs 1919’a kadar meydana gelen önemli olaylar. Mustafa Kemal’in yetişmesi, çevresi, kişiliği. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması. 1920 yılındaki iç isyanlar.


Ders Kitabı:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1. Türk İnkılâbının Hazırlık Dönemi Ve Türk İstiklâl Savaşı, Yahya Akyüz,Ergun Aybars,Utkan Kocatürk,Nami Çağın,Gülnihal Bozkurt,Mustafa Ergün,İhsan Güneş,Cahit Bilim, Yükseköğretin Kurulu Yayınları Yayın No:6, Ankara,1989.

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1/2. Atatürk İnkılâpları,Ömer Kürkçüoğlu, Nami Çağın, Gülnihal Bozkurt, Mustafa Ergün,İhsan Güneş, Nevin Genç, Ersoy Taşdemirci, Yükseköğretin Kurulu Yayınları Yayın No:6, Ankara,1989.


Gelişimsel Dil Bozuklukları (2-0) 2

İşitme kaybı ve konuşma bozukluklarında rehabilitasyon ilkeleri, yöntemleri ve uygulamaları, cihazlı eğitim, grup eğitimi, kekemelik ve artikulasyon kusurlarında eğitim. İletişim, iletişim bozuklukları ile ilgili alanlar; Dil gelişimi ve aşamaları; Dil kazanımına ilişkin görüşler; Dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri; Dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması; Dil bozuklukları tiplerinde tanı ve tedavi; Konuşma bozuklukları tipleri tanı ve tedavi.Ders Kitabı:

 • Baykoç-Dönmez, N. ve ark. Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi ve Etkinlikleri. Ankara, 1998

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fletcher, P., Macwhinney,B. The Handbook Publishers,1995

 • Owens,R., Language Development, Alyn and Bacon,2000.


Odyolojide Elektrofizyolojik Değerlendirme (3-2) 4

Maskeleme, hava kemik yolu iletimim, akustik empedans, santral ve periferik patolojilerde elektrofizyolojik değerlendirme


İşitmenin Değerlendirilmesi ve İşitme Kayıpları II (3-2) 4

Çocuklarda işitme kayıparının etiyolojilerinin değerlendirilmesi ve yenidoğan işitme taramaları. Çocuklarda subjectif ve objektif odyometrik testler.


Rehabilitatif Odyoloji (3-2) 4

İşitme kaybı ve konuşma bozukluklarında rehabilitasyon ilkeleri, yöntemleri ve uygulamaları, cihazlı eğitim, grup eğitimi, kekemelik ve artikulasyon kusurlarında eğitim.


İşitme Taramaları (3-2) 4

Akumetrik ve odyometrik testlerin prensipleri, odyometre aygıtlarının işleyiş tarzı ve yapısal özellikleri, eşik ve eşik üstü testler, impedans odyometri, konuşma odyometrisi, Elektrofizyolojik testler, BERA, ECOG, otoakustik emisyon, yüksek frekans odyometri, similasyon testleri, ototoksisite, santral işitme kayıpları


Konuşma Algısı (1-0) 1

Lisan gelişimi, gecikmiş konuşma ve işitme kaybının sebep olduğu temel bozuklukları.


Araştırma Yöntemleri (2-0) 2

Bilimsel araştırma kavramı, hemşirelikte bilimsel araştırma, Hemşirelik araştırmalarında etik, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Araştırma süreci, Araştırma tasarımı, Araştırma tasarım türleri, Niceliksel araştırma türleri; Deneysel olmayan tasarımlar, Deneysel tasarımlar, Niteliksel araştırma tasarımları, Veri çözümlemesinde istatistiksel yöntemler, Araştırma raporu hazırlama, Hemşirelik araştırmalarının değerlendirilmesi ve kullanımı, Araştırma önerilerinin tartışılması.


Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II  (2-0) 2

Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması; esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri


Ders Kitabı:

 • Türk İnkılap Tarihi, Editör: Cemil Öztürk

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Haz. Atatürk Araştırma Merkezi

 • Nutuk

 • Suna Kili, Atatürk Devrimi


Odyolojide Tanı ve Yorumlama (2-2) 3

Elektrofizyolojik testler (elektrokokleografi, beyin sapı odyometrisi, otoakustik emisyon), çocuk odyometrisi, koşullandırmaya dayalı teknikler, oyun odyometrisi teknikleri tanıtılarak, uygulama yeterliliği kazandırılmaktadır.


Amplifikasyon ve Yardımcı Cihaz Uygulamaları (3-2) 4

İşitme kayıplarında kullanılan değişik tip ve değişik amaçlı cihazların teknik yönleri, kullanılma amaç ve prensipleri.


Odyolojide Pediatrik Değerlendirme (2-2) 3

Doğumdan testlere koopere olana kadar geçen devre içerisindeki çocuklara subjektif ve objektif testlerin verilmesi, Serbest alan ve oyun odyometrisi teknikleri, Objektif ölçüm metodları; ERA, BERA, ECOG.


Pediatrik Odyoloji (2-2) 3

Çocukta işitme ve konuşma gelişimi, çocuk sağırlıkları, çocukta akumetrik ve odyometrik testler, çocukta objektif odyometri yöntemleri  çocuk vokal testler


Endüstriyel Odyoloji I (2-2) 3

Gürültüye bağlı işitme kayıpları, geçici eşik değişikliği (TTS), kalıcı işitme kaybı (PTS), akustik travma, mesleki işitme kaybını kolaylaştıran faktörler, mesleki işitme kayıplarında maluliyet ile ilgili hesaplamalar. Gürültü ölçümleri, gürültü ile mücadele.


Vestibüler Sistem ve Değerlendirilmesi (2-2) 3

Vestibuler sistem anatomi, fizyoloji ve fizyolojisi, rotasyon testleri, kalorik testler, klinik muayeneler

Elektronistagmografi ve ileri uygulamaları, santral ve periferik vertigoda ENG uygulamaları

Santral işitme sistemi ve vestibüler sistemin anatomi ve fizyolojisi. Vestibüler sistem hastalıklarında ileri odyoloji tetkikleri.İşitme Engelli Bireylerde Gelişimsel Özellikler ve Rehabilitasyon (2-2) 3

İşitme ve konuşma engellilerde tanı ve rehabilatasyonun prensipleri ve özel eğitim yöntemleri. Problemlere yaklaşım ve metodların açıklanması ve tartışılması.


Endüstriyel Odyoloji II (3-2) 4

Gürültünün organizma ve işitme sistemi üzerine olan etkisi. Gürültünün çevre kirliliği üzerine olan etkisi ve korunma yolları.


İşitme Engelli Bebek ve Çocuklarda Eğitsel Yaklaşım (3-2) 4

Yeni doğan süt çocuğu ve oyun çocuğu dönemleri işitme ve konuşma gelişmesi, gelişme özelliklerine göre işitme ve konuşmanın değerlendirilmesi ile ilgili parametreler, dersin başlıca konularıdır


Vestibüler Rehabilitasyon (2-2) 3

Santral işitme sistemi ve vestibüler sistemin anatomi ve fizyolojisi. Vestibüler sistem hastalıklarında ileri odyoloji tetkikleri.


İşitsel İşlemleme Bozuklukları (2-2) 3

Santral işitme sistemi ve vestibüler sistemin anatomi ve fizyolojisi. Vestibüler sistem hastalıklarında ileri odyoloji tetkikleri. Santral işitme sistemi ve vestibüler sistemin anatomi ve fizyolojisi ve vestibüler sistem hastalıklarında ileri odyoloji tetkiklerinin öğrenilmesi.


Çok Engelli Bireye Yaklaşım (2-0) 2

İşitme ve konuşma engellilerde tanı ve rehabilatasyonun prensipleri ve özel eğitim yöntemleri. Problemlere yaklaşım ve metodların açıklanması ve tartışılması.


İmplant Uygulamaları (2-2) 3

İşitme aygıtı türleri ve nitelikleri, işitme aygıtı endikasyonları ve seçimi, dış kulak kalıbı tekniği, CROS, BİCROSS, Cep tipi, kulak arkası tipi ve dış kulak tipi aygıtlar. Koklear implant ve endikasyonları.


Odyoloji Seminer I (4-2) 5

Akumetrik ve odyometrik testlerin prensipleri, odyometre aygıtlarının işleyiş tarzı ve yapısal özellikleri, eşik ve eşik üstü testler, impedans odyometri, konuşma odyometrisi


Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama I (0-16) 8

Çocuk ve erişkinlerde görülen ses bozukluklarının tanımlanması, tedavi yöntemleri, tedavi prensip ve uygulamaları başlıca konulardır.


Odyoloji Seminer II (4-2) 5

Seçilmiş klinik problemlerde tartışma, olgu sunumları ve gözlem altında uygulama


Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama I (0-16) 8

Sesin temel nitelikleri, disfoni nedenleri, rehabilitasyon gerektiren disfoni türleri, ses, ton, şiddet ve solunum ile ilgili ses egzersizleri, larenks paralizileri, total larenjektomi sonrası rehabilitasyon, parsiyel larenjektomi sonrası rehabilitasyon.


Seçmeli dersler

İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Müzik Terapi (2-0) 2

Konuşma bozukluklarının tanımlanması, afazi, dizartri,tanı, ayırıcı ve rehabilitasyon ilkeleri. Kekemelik tanı, ayırıcı tanı ve rehabilitasyon.


İşitme Bozukluklarında Materyal ve Program Hazırlama (2-0) 2

Sesin temel nitelikleri, disfoni nedenleri, rehabilitasyon gerektiren disfoni türleri, ses, ton, şiddet ve solunum ile ilgili ses egzersizleri, larenks paralizileri, total larenjektomi sonrası rehabilitasyon, parsiyel larenjektomi sonrası rehabilitasyon.
Yüklə 49,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin