Elmi İŞİn adi çap edilmiş VƏ ya əlyazmasiYüklə 112.25 Kb.
Pdf просмотр
tarix07.03.2017
ölçüsü112.25 Kb.

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri t.ü.f.d. Eyvazov Təyyar Haşım oğlunun elmi nəşrlərinin 

Siyahısı 

 ELMİ İŞİN ADI

 

ÇAP EDİLMIŞ VƏ 

YA ƏLYAZMASI 

HÜQUQUNDA

 

NƏŞRİYYAT, JURNAL

 

/ adı, nömrəsi, ili /

 

ÇAP SƏHİFƏLƏRİN

İN MİQDARI 

MÜŞTƏRƏK 

MÜƏLLİFLƏRİN SOY 

ADI

 

1

 2

 

3 

4

 5

 1

 

Значение клинико-биохимических и иммунологических показателей в 

диагностике тяжелых форм ВГВ

 

Печатн.


 

Материалы конференции обшества 

инфекционистов Азербайджана. 

Баку, 1991г, стр. 36-37

 Фарзалиев Ф.А. 

Ибрагимов А.А. 

.

 

2 

Распространенность HBV инфекции 

среди рабочих 

нефтеперерабатывающей 

промышленности

 

Печатн. 

Там же, стр. 38-39

 - 

3.

 Диета и лечебные мероприятия при 

ХГВ у лиц занятых в 

нефтеперерабатывающей 

промышленности

 

Печатн.


 

Методические рекомендации. Баку, 

1991 г.

 Миришли Н.М.

 

Сулейманов В.К. 

4

 Взаимосвязь HBV инфекции с 

экологическими условиями труда

 

Печатн.


 

Материалы научно-практической 

конференции по экологическим 

проблемам Азербайджана. Баку, 

1992 г.

 Миришли Н.М.

 

5 

Qlükoza 6-fosfat dehidrogenaza 

fermentinin çatışmamazlığı olan 

şəxslərdə xroniki B və D virus 

hepatitlərinin gedişi

 

Çap ed. 

Ə.Əliyev adına AzDHTİ-nun elmi-

praktik konfransı materiallarında 

tezislər. Gəncə, 1992-ci il, səh. 39-40

 Mirişli N.M. 

Məcidova E.Q.

 

6

 Kəskin VHB-nin residivli gedişli 

formasının kliniki, biokimyəvi, 

immunoloji xarakteristikası

 

Çap ed 

Тезисы в материалах научной 

конференции АзГИУВ им. 

А.Алиева посвяш. теорет.и 

практическим проблемам 

медицины. Баку, 1994 г., стр. 103-

105 

 Миришли Н.М.

 


7

 

Комплексное клинико-биохимическое и серологическое обследование HBsAg 

позитивных беременных женшин.

 

Печатн.


 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1995, №1-

6, səh. 26-29

 Миришли Н.М.

 

Саилов М.Д. Магеррамов А.А. 

Алиева Л.С.

 

8

 Xroniki persistent B hepatiti

 

Çap ed. 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1995, №7-

12, səh. 41-43

 Mirişli N.M.

 

İbrahimov Ə.Ə. 

9

 Xroniki B və D hepatitlərinin differensial 

diaqnostikası

 

Çap ed.


 

Metodik tövsiyyələr, Bakı, 1994-cü il.

 Mirişli N.M. 

İbrahimov Ə.Ə 

Məhərrəmov A.A.

 

10 

Дифференциальная диагностика ХАГ 

и ХПГ у контингента HBsAg 

позитивных беременных женщин 

посредством выявления маркеров HBV  

и HDV инфекции

 

Печатн.


 

Методические рекомендации. Баку, 

1994 г.

 Миришли Н.М.

 

Магеррамов А.А 

11

 B və D uzun sürən, residivli gedişli virus 

hepatitlərinin xarakteristikası və 

xronikləşmənin proqnozlaşdırılması

 

Çap ed 

METTPİ və Azərbaycan 

İnfeksionistlər Cəmiyyətinin 1994-

1995-ci illərdə aparılmış elmi 

tədqiqatların nəticələrinə həsr 

olunmuş yekun elmi-praktik 

konfransının materiallarında tezislər. 

Bakı, 1996, səh. 64-65 

 - 

12

 Иммунологическая характеристика 

острых и хронических форм вирусного 

гепатита В.

 

Печатн. 

Там же, стр. 66-67

 Миришли Н.М. 

Шейдаева А.С.

 

13

 Значение HLA антигенов в 

возникновении и клиническом течении 

острой НВV инфекции

 

Печатн. 

Əhalinin sağlamlığının müasir 

problemləri. Bakı, 1996, səh. 149-150

 Mirişli N.M.

 

14 

Neftayırma sənayesi fəhlələrində birincili 

xroniki persistent B virus hepatiti

 

Çap ed 

Ə.Əliyev adına AzDHTİ-nun 60 illik 

yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik 

konfransı materialları. Bakı, 

Azərnəşr, 1996, səh. 222-224. 

 -

 

15 

Müxtəlif qrup xəstələrdə B tip xronik 

persistent hepatitinin klinik, biokimyəvi 

və immunoloji xüsusiyyətləri

 

Çap ed


 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1996, № 12, 

səh. 135-139

 Paşabəyli S.E.

 


16

 

HBsAg pozitiv əhali qruplarında müxtəlif aktivliyə malik xronik B və D virus 

hepatitlərinin gediş xüsusiyyətləri

 

Çap ed


 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1997, № 2, 

səh. 6-9

 -

 

17 

Bakı şəhərində B və D virus hepatitləri

 

Çap ed


 

Türkdilli xalqların 

qastroenteroloqlarının 1-ci konqresi 

mater. tezislər Bakı, 1997, 21-24 may.

 Mirişli N.M. 

İbrahimov Ə.Ə 

Xüdaverdiyeva N.

 

18 

HBsAg pozitiv əhali qruplarında hepatit 

B və D virus infeksiyalarının müxtəlif 

aktivlikli xroniki formalarının kliniki, 

biokimyəvi və immunoloji xüsusiyyətləri.

 

Çap ed 

Namizədlıik dissertasiyasının 

avtoreferatı, Bakı, 1997.

 

24 -

 

19 

Hamilə qadınlarda B və D virus 

hepatitləri

 

Çap ed 

Avrasiya qastroenteroloqlarının 2-ci 

konqresinin materiallarında tezislər. 

Almi-Ata, 1998, 2-5 may, səh. 246.

 Mirişli N.M. 

20

 B virus hepatitli xəstələrdə kəskin 

qaraciyər çatmamazlığı.

 

Çap ed


 

S.P.Pavlovun 150 illik yubileyinə 

həsr olunmuş elmi-praktik konfransın 

materialları. Bakı, 1999, səh. 46

 Mirişli N.M. 

Paşabəyli S.E.

 

21

 «Yoluxucu xəstəliklərin 

immunoprofilaktikası » haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

 

Çap ed 

Azərbaycan respublikasının Milli 

Məclisi, 1999-cu il.

 Fərzəliyev F.Ə.

 

Mirişli N.M. 

22

 Влияние короткого курса применения 

альфа-2-интерферона на 

иммунологический статус больных 

острым вирусным гепатитом В.

 

Печатн.


 

Гепатит В, С, и Д-проблемы 

диагностики, лечения и 

профилактики. Тезисы докладов 3-

ей Российской научно-

практической конференции с 

международным участием. г. 

Москва, 22-24 июня, стр. 152-153.

 Миришли Н.М. 

Пашабейли С.Э. 

Мамедов М.К. 

Оруджев Ш.Г. 

Ахмедов Э.Ф.

 

23 

Xroniki B hepatitinin müalicəsində 

interferon preparatının tətbiqi və onun 

effektliyinin qiymətləndirilmədsi.

 

Çap ed


 

Достижения мед. Науки и практ. 

Здравоохранения Азербайджана. 

Сборник научных трудов по 

материалам 11-ой Республиканской 

научной конференции. Баку, 2000 

г.,2-ой том, стр. 184-186.

 Миришли Н.М.

 

Пашабейли С.Э. 

24

 Комплексное лечение острого 

вирусного гепатита В с применением 

Роферона А. 

 

Печатн. 

Журнал Онкологии и смежные 

дисциплины, 1999,№ 3-4.

 Пашабейли С.Э.

 


25

 

Xolestatik sindromlu kəskin B-virus hepatitinin kompleks müalicəsində 

«Ursofalk» preparatının tətbiqi

 

Çap ed


 

Müasir ekoloji şəraitdə infeksion və 

parazitar xəstəliklərin diaqnostika, 

müalicə və profilaktikası 

problemlərinə həsr olunmuş 

Beynəlxalq səpkidə elmi konfransın 

materialları, Bakı, 6-8 sentyabr, 2000-

ci il, səh. 46-47.

 Mirişli N.M. 

İbrahimov Ə.Ə 

Bağırova L.Ş.

 

26. 

Особенности течения 

менингококкового менингита у детей 

вызванного серогрупной В.

 

Печатн.


 

Материалы практ.конференции 

посвященной профилактике 

инфек.болезней., Апрель 2001 г., 

г.Баку.

 

 Багирова Л.Ш.

 

27. 

Xroniki B virus hepatitli xəstələrin 

müalicəsində Zeffiks ( Lamivudin ) 

preparatının tətbiqinin nəticələri.

 

Çap ed.


 

Azərbaycanda Tibb elmi və          

praktik səhiyyənin müasir 

nailiyyəötləri. Elmi əsərlərin 

toplusu.,Bakı 2002, 2-ci cild.

 

 Mirişli N.M.

 

28. 

Оценка противовирусной терапии у 

больных хроническим гепатитом С.

 

Çap ed. 

Akademik M.C.Cavadzadənin 75 illik 

yubileyinə həsr olunmuş Respublika 

Elmi konfransının materialları., Bakı 

2002, səh. 397-402.

 Миришли Н.М

 

Багирова Л.Ш. 

29.


 

Особенности клинического течения 

менингококковой инфекции в 

зависимости от серогруппы 

менингококка.

 

Печатн. 

Orada, səh. 98-100.

 Миришли Н.М 

Багирова Л.Ш.

 

30.


 

Xroniki C virus hepatitinin 

kombinəedilmiş müalicəsi. 

 

Çap ed. 

 orada, səh. 537-542

 - 

31.


 

Xronik C virus hepatitinin müasir 

diaqnostikası.

 

Çap ed. 

Ə.Əliyev adına ADHTİ 2004-cu ilin 

yekun elmi-praktik 

 

  konfransının materialları. 

 

- 

32.


 

Müxtəlif risk qrupları arasında B və C 

virus hepatitlərinin yayılmasının 

öyrənilməsi.

 

Çap ed.


 

Azərbaycanda Tibb və praktik 

səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi 

əsərlər Toplusu, 1-ci cild, səh. 192-

197., Bakı 2004.

 -

 

33. 

Нетрадиционный метод лечения 

хронического гепатита С 

 

Çap ed. 

orada, 2- ci cild.

 

 

Mirişli N.M. 

34.

 

Изменения показателей иммунной реактивности при клинически 

манифестных и субклинических 

инфекций, вызванных 

 

     вирусом гепатита В и С. 

Печатн.


 

Sağlamlıq jurnalı,  №9.-səh. 80-83., 

Bakı-2004.

 Алиева НА.,

 

Мамедов М.К. и др.  

35.


 

Parenteral yoluxma mexanizmli virus 

hepatitlərinin qaraciyərdənkənar 

təzahürlərinin diaqnostikası

 

Çap ed.


 

Ə.Əliyev adına  ADHTİ-nin 70 illik 

yubileyinə həsr olunmuş elmi 

əsərlərin məcmuəsi,səh 80-

87,Bakı,2005.

 Mirişli N.M.,

 

Paşabəyli S.E. 

36.


 

Uşaqlarda kəskin virus hepatiti zamanı 

immunomodulyator Geponun tətbiqi

 

Çap ed. 

Ə.Əliyev  adına ADHTİ-nin 70 illik  

yubileyinə həsr olunmuş Elmi 

Praktiki Səyyari Konfrans 

Materiallarının toplusu,səh.134-

135,Şamaxı,2005

 Bağırova L.Ş., 

Mirişli N.M.

 

37.


 

Клиническая характеристика тяжелых 

форм вирусных

 

     гепатитов  закончивщихся печеночной комой.

 

Печатн. 

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin 70 illik 

yubileyinə həsr olunmuş Elmi Praktik 

Səyyari konfrans Materiallarının 

toplusu,səh.81-84,Gəncə,2005.

  Багирова Л.Ш.,

 

Миришли Н.М., Худавердиева  

Н.М.


 

38.


 

 Заболеваемость ОРВИ в период с 

1999-2003 г.г. в Азербайджанской 

Республике.

 

Печатн.


 

Ə.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr 

olunmuş Elmi Əsərlərin məcmuəsi., 

səh. 116-124.

 - 

39.


 

 Анализ заболеваемости вирусными 

гепатитами в период с 1999-2003 г.г. в 

Азербайджанской

 

    Республике.  

Çap ed.


 

Azərbaycan Tibb jurnalı., 2007., N 2, 

səh. 28-31.

 -

 

40. 

Применение Задаксина в этиотропной 

терапии больных   трансфузионными 

вирусными гепатитами.,

 

 

Печатн. 

  Методические 

рекомендации., 

Баку 2007 г.

 

 

Мамедов М.К., Миришли Н.М., 

Дадашев А.Э., 

Пашабейли С.Э.

 

 41

 

Заболеваемость бруцеллезом в период с 1999-2003 гг. в Азербайджанской 

Республике

 

Печатн. 

Журнал Биомедицина, 2008

 T.Eyvazov 

42

 Возможность применения Задаксина в 

лечении больных острым вирусным 

гепатитом В

 

Печатн. 

Azərbaycan Onkologiya və 

hematologiya jurnalı, 2010, №2, səh. 

91-93


 

Мамедов М.К. 

43

 

Azərbaycanda əhalinin ambulator infeksion həkim yardımı almaq imkanları

 

Çap ed. 

Azərbaycanda Tibb və praktik 

səhiyyənin müasir nailiyyətləri. Elmi 

əsərlər Toplusu, 1-ci cild, səh. 192-

197., Bakı 2009

 N.Mirişli

 

T.Eyvazov L.Bağırova

 

44 

Azərbaycanda əhalinin stasionar 

infeksion həkim yardını almaq imkanları

 

Çap ed. 

Журнал Биомедицина, 2010

 T.Eyvazov 

A.Nəcəfova

 

45

 .ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии-

приверженность больных к лечению и 

фармакорезистентность ВИЧ. 

 

Çap ed. 

. Монотематическая конференция 

посвешенная вопросам 

диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции.СанктПетербург, 17-19 

октября 2011г.

 Кадырова А., Хасиев Ш., Дадашева А.,Эйвазов Т

 

46 

Неврологические расстройства у лиц с 

ВИЧ-инфекцией в Азербайджанской 

Республике.  

 

Çap ed.


 

Ə.Əl iyevin 115 illiyinə həsr olunmuş 

elmi-praktik konfransın 

materialları,səh.109.

 

 Н.М.Миришли, 

А.А.Кадырова, 

Т.Г.Эйвазов, 

.Алмамедова, 

А.М.Наджафова, 

Ф.Г.Алекперова.

 

47

 Yayılmış meninqokokk infeksiyası 

zamanı xəstələrin ilkin klinik 

əlamətlərinə görə ekspres diaqnostik 

alqoritm vasitəsilə erkən aşkar edilməsi. 

 

Çap ed.


 

Ə.Əliyevin anadan olmasına həsr 

olunmuş elmi işlərin məcmuəsi.2012.

 A.M.Nağıyev, 

T.H.Eyvazov, 

S.M.Şeydayeva

 

48 

Заболеваемость шигеллезом в период с 

1999г по 2003г в Азербайджанской 

Республике. 

 

Çap ed.


 

M.C.Cavadzadənin 85 illik yubileyinə 

həsr olunmuş elmi işlərin 

məcmuəsi,2013, səh. 145-152.

 Т.Г.Эйвазов. Г.Г.Садыгова.

 

49 

ARV terapiya alan HİV/HBV 

koinfeksiyalı xəstələrdə kliniko-

biokimyəvi və immunoloji göstəricilərin 

xüsusiyyətləri.   

 

Çap ed. 

Ə.Əliyevin anadan olmasına həsr 

olunmuş elmi işlərin məcmuəsi, 2013.

 Eyvazov T.H.,Nəcəfova 

A.M.,Xudaverdiyeva 

N.M.,Paşabəyli 

S.E.,Şeydayeva S.R.

 

50

 HİV/HBV koinfeksiyalı xəstələrdə 

kliniko-biokimyəvi və immunoloji 

göstəricilərin xüsusiyyətləri

 

Çap ed. 

Ə.Əliyevin anadan olmasına həsr 

olunmuş elmi işlərin məcmuəsi, 2013.

 

  

51

 ARV terapiya alan və almayan HİV/HCV 

koinfeksiyalı xəstələrdə kliniko-

biokimyəvi vəə immunoloji 

göstəriciləərin xüsusiyyətləri.

 

Çap ed.


 

Ə.Əliyevin anadan olmasına həsr 

olunmuş elmi işlərin məcmuəsi, 2013.

 A.M.Nəcəfova

 


 

 

  

 

52 

Qaraciyərdaxili hamiləlik xolestazının 

erkən aşkarı

 

Çap ed. 

Azərbaycan Ginekoloqlarının 2-ci 

qurultayının materialları, 2013.

 N.Xudaverdiyeva

 

53 

Эффективность применения 

микробиологических препаратов в 

составе базисной терапии больных 

хроническими вирусными гепатитами 

В и С.


 

Çap ed.


 

21-сi əsrdə ekoloji və tibbi 

təhlükəsizlik mövzusunda yekun 

konfrans.Bakı, 2013.

 

4S 


N.Xudaverdiyeva

 

54 

Сравнительная эффективность 

применения Sanum  и 

антигомотоксических препаратов в 

составе патогенетической терапии 

больных с хроническими вирусными 

гепатитами В (ХВГВ) и D (ХВГD). 

 

Çap ed. 

Ə.Əliyevin anadan olmasına həsr 

olunmuş elmi işlərin məcmuəsi. 2014.

 Н.М. Худавердиева, 

Т.Г.Эйвазов, 

Л.Ш.Багирова, 

М.М.Джамалдинов.Кери

мова.Г.A.

 

55 

Применение озонотерапии в 

комплексном лечении эпидемического 

паротита.  

 

Çap ed.


 

Ə.Əliyevin anadan olmasına həsr 

olunmuş elmi işlərin məcmuəsi.2014.

 Нагиев А.М., Курбанов 

В.А., Эйвазов Т.Г., 

Наджафова 

А.М.,Худавердива Н.М.

 

 

56 

Azərbaycan Respublikasında 1999-2013-

cü illərdə virus hepatitlərinin bəzi 

eppidemioloji aspektləri 

 

Çap ed. 

Ə.Əliyevin anadan olmasına həsr 

olunmuş elmi işlərin məcmuəsi.2015.

 -

 

57 Сравнительная эффективность 

стандартной комбинированной 

терапии хронического гепатита С в 

комбинации Софосбувиром.  

 

 

METTPİ-nun  elmi işlərin toplusu2016-cı il.

 

 Н.М. Худавердиева, 

М.М.Джамалдинов. 

T.Г.Эйвазов, 

Л.Ш.Багирова

 

58 


1-3- cü genotipli xroniki C virus 

hepatitli xəstələrin  müasir 

kombinəolunmuş terapiyası.

 

 Ə.Əliyevin anadan olmasının 120 

illiyinə həsr olunmuş elmi işlərin 

məcmuəsi, 2016-cı il 

 

T.H.Eyvazov, N.M.Xudaverdiyeva, 

A.Hüseynova. Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə