Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrYüklə 2.56 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/25
tarix03.02.2017
ölçüsü2.56 Mb.
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

29 

молоко 


и 

молочные 

продукты; 

порошкообразные 

молочные 

препараты; 

производные  молока;  препараты,  содержащие 

производные  молока;  готовые  к  употреблению 

пищевой  концентрат  с  соей  или  сыворотки  на 

базе  белка;  готовые  к  употреблению  молочные 

пищевых  продуктов  на  основе  напитков  из 

белковых продуктов.

 

32  

порошок  на  основе  сыворотки  напитков  из 

белковых продуктов; порошок на основе соевого 

белка  из  пищевых  напитков  (не  заменитель 

молока).

 

41  

образование  и  тренинги;  свещания  и 

2015 1697-2015

 

1697

 

21 


AZ

               

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                          

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


семинары 

и 

учебные материалы, 

распространяемые  ею,  в  том  числе  и  в  области 

питания  и  использования,  эксплуатации  и 

развития 

практики 

офтальмологических 

хирургических систем и устройств, применяемых 

с ними; организация и проведение коллоквиумов, 

конференций,  конгрессов  и  симпозиумов, 

спортивных и культурных мероприятий.

 

44 

медицинские  услуги,  в  том  числе медицинских  услуг  для  диагностики  состояния 

организма 

человека; 

предоставление 

информации 

в 

области медицинской 

диагностики;  лечение  глазных  заболеваний  и 

состояний; 

офтальмологических 

операций; 

лазерная  коррекция  зрения  по  методике 

методом  ЛАСИК  и  другие  хирургические 

процедуры, чтобы исправить и улучшить зрение; 

предоставление  интернет

-

сайт  для медицинских специалистов 

и 

пациентов медицинских 

учреждений,  показывающих  информацию  о 

офтальмологических  медицинских  приборах; 

диагностика и лечение.

 

45  

продвижение  глобального  гражданства  и 

программы  по  корпоративной  социальной 

ответственности, 

которые 

продвигают 

инновации, наука, доступ к медицинской помощи, 

участие  в  сообществе,  охране  окружающей 

среды, здоровья и здоровья.

 

_________ (111) N 2015 1698 

(151) 07.12.2015 

(210) 2015 31847 

(220) 21.01.2015 

(181) 21.01.2025 

(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, a Washington Corporation, 

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 

98134, USA (US) 

(540) 

(511) 18 -  p

ulqabları,  pul  kisəsi,  daşıma  çantaları, 

pul  kisələri,  portfellər,  kitab  sumkaları,  çanta  tipli 

portfellər,  çamadanlar  və  çətirlər,  dəridən 

hazırlanmış hər şey, dəridən açar cibləri.

 

25  -  q

ısaqollar,  polo  köynəklər,  tolstovkalar, 

papaqlar,  şlyapalar,  gödəkçələr,  şortiklər,  önlüklər 

və qalstuklar.

 

(511) 18 

кошельки, бумажник, сумки, кошельки, 

портфели,  школьный  рюкзак,  сумки,  кожаный 

чемоданчик типа портфеля, чемоданы и зонтики, 

все сделано из кожи, сумки из натуральной кожи. 

25  

футболки,  рубашки  поло,  свитера,  кепки, 

шляпы, куртки, шорты, фартуки и галстуки.

 

_________ (111) N 2015 1699 

(151) 07.12.2015 

(210) 2015 31902 

(220) 13.02.2015 

(181) 13.02.2025 

(730) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 

United Kingdom (GB) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında  "DOUBLE"  söz  işarəsi 

müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.

 

(511) 34 -  s

iqaretlər,  siqarlar,  siqarillalar;  eşmə 

papiroslar  üçün  tütün;  qəlyan  üçün  tütün;  tütün 

məmulatları.

 

(526) 

Торговая  марка  "DOUBLE"  не  является 

объектом  знака  независимых  юридических 

органов. 

 

(511) 34 

сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак 

для  самокруток;  трубочный  табак;  табачные 

изделия.


 

_________ (111) N 2015 1700 

(151) 07.12.2015 

(210) 2015 32019 

(220) 26.03.2015 

(181) 26.03.2025 

(730) Hershey Canada Inc.,  5750  Explorer Drive, 

Mississauga Ontario L4W 0B1, Canada (CA) 

(540) 

(511) 30 -  q

əhvə, çay, kakao və süni qəhvə; düyü; 

tapyoka və manqo;  dənli bitkilərdən hazırlanmış un 

və  preparatlar;  çörək,  tort  və  qənnadı  məmulatları; 

konfet; şokolad və şokoladdan hazırlanmış qənnadı 

məmulatlar;  şokoladla  örtülmüş  meyvə  qənnadı 

məmulatları;  şokoladla  örtülmüş  meyvə  parçaları; 

şəkərlə  örtülmüş  meyvə  parçaları;  şokoladla 

örtülmüş  qoz

-

fındıq;  yeməli  qida  vaflisi;  dənli bitkilərdən hazırlanmış qəlyanaltı qida; buzlar; şəkər, 

ba

l, şəkər siropu; maya, çörəkçilik tozu; duz; xardal; sirkə, souslar (dad əlavələri); ədviyyat; buz.

 

(511) 30 

кофе,  чай,  какао  и  заменители  кофе; 

рис;  тапиока  (маниока)  и  саго;  мука  и  зерновые 2015 1697-2015

 

1700

 

22 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия;  конфеты;  шоколад  и  кондитерские 

изделия  на  основе  шоколада;  покрытые 

шоколадом  фруктовые  кондитерские  изделия; 

фруктовые 

чипсы 


покрытые 

шоколадом; 

фруктовые  чипсы покрытые конфетами;  орехи в 

шоколадной  глазури;  съедобные  пищевые 

вафли; закуски на зерновой  основе;  мороженое; 

сахар,  мед,  сироп  из  патоки;  дрожжи,  пекарные 

порошки;  соль,  горчица;  уксус,  приправы; 

пряности; пищевой лед.

 

_________ (111) N 2015 1701 

(151) 07.12.2015 

(210) 2015 31888 

(220) 05.02.2015 

(181) 05.02.2025 

(730) Novo Nordisk A/S,  Novo Alle,  DK-2880 

Bagsvaerd, Denmark (DK) 

(540) 

3(511) 05 -  ç

əkinin  azaldılması  və  çəkinin  uzun 

müddət  itirilməsinin  saxlanılması  üçün  əczaçılıq 

preparatları.

 

(511) 05 

фармацевтические  препараты  для 

снижения  веса  и  длительного  поддержания 

потери веса.

 

_________ (111) N 2015 1702 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00149 

(220) 25.02.2015 

(181) 25.02.2025 

(730)  Əlizadə  Mahir  Məmmədəli  oğlu,

  AZ0118, 

Abşeron  r

-

nu,  Mehdiabad  qəs.,  Vaqif  küç.,

 

(Mehdiabad qəs.), ev 10

 (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında  "SEHRLİ"  söz  işarəsindən 

və  təsviri  hissədən  başqa  qalan  işarələr  müstəqil 

hüquqi mühafizə obyektləri deyildirlər.

 

(591) 

tünd qırmızı,

 qara 

(511) 37 - x

alçaların yuyulması və qurudulması üzrə 

xidmətlər.

 

(526) 

Товарный  знак  "SEHRLİ"  символ,  и 

описание остальных частей сигналы не являются 

независимыми юридическими лицами органов.

 

(591) 

темно

-

красный, черный 

(511) 37 

предоставление  услуг  мытья  и  сушки 

ковров.

 

_________ (111) N 2015 1703 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00804 

(220) 13.11.2015 

(181) 13.11.2025 

(730)  Əliyev  İntiqam  Əliyar  oğlu,

  AZ1111, 

Bakı 

şəhəri,  Nəsimi  rayonu,

 

Hüseyn  Seyidzadə

,  2 

MKR, ev 1, m.28 (AZ) 

(540) 

(591) 

ağ,


 göy 

(511) 07 - q

aynaq üçün aparatlar, qaynaq aparatları 

üçün elektrodlar. 

35  -  07-

ci  sinifdə  göstərilən  malların  reklamı  və 

satışı üzrə xidmətlə

r. 


(591) 

белый, синий

 

(511) 07 

аппарат  для  сварки,  электроды  для 

сварки аппаратов.

 

35  

реклама  и  услуги  по  продаже  товаров, 

указанные в 32 классе.

 

_________ (111) N 2015 1704 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00431 

(220) 01.07.2015 

(181) 01.07.2025 

(730) 

"Dəmirbank"  ASC,

 

AZ1008,  Bakı  şəhəri,

 

Nərimanov rayonu,

 

Qarabağ küçəsi 31

 (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında  “card”  söz  işarəsi  müstəqil 

hüquqi mühafizə obyekti deyildir. 

 

(511) 35 -  r

eklam;  biznes  sahəsində  menecment; 

biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.

 

2015 1701-2015

 

1704

 

23 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                          

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


36 - m

aliyyə fəaliyyəti ilə bağlı məlumat xidmətləri.

 

(526) 

Торговая  марка  "card"  не  является 

объектом  знака  независимых  юридических 

органов. 

 

(511) 35 

реклама;  менеджмент  в  сфере 

бизнеса;  административная  деятельность  в 

сфере бизнеса; офисная служба.

 

36  

информационные  услуги,  связанные  с 

финансовой деятельностью

_________ (111) N 2015 1705 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00432 

(220) 01.07.2015 

(181) 01.07.2025 

(730)  "Dəmirbank"  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti,

 

AZ1008,  Bakı  şəhəri,  Nərimanov  rayo

nu, 

Qarabağ küçəsi 31

 (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında  “card”söz  işarəsi  müstəqil 

hüquqi mühafizə obyekti deyildir. 

 

(511) 35 -  r

eklam;  biznes  sahəsində  menecment; 

biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.

 

36 - m

aliyyə fəaliyyəti ilə bağlı məlumat xidmətləri.

 

(511) 35 

реклама;  менеджмент  в  сфере 

бизнеса;  административная  деятельность  в 

сфере бизнеса; офисная служба.

 

36  

информационные  услуги,  связанные  с 

финансовой деятельностью

_________ (111) N 2015 1706 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00433 

(220) 01.07.2015 

(181) 01.07.2025 

(730)  "Dəmirbank"  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti,

 

AZ1008,  Bakı  şəhəri,  Nərimanov  rayonu, 

Qarabağ küçəsi 31

 (AZ) 

(540) 

(511) 35 -  r

eklam;  biznes  sahəsində  menecment; 

biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.

 

36 - maliy

yə fəaliyyəti ilə bağlı məlumat xidmətləri.

 

(511) 35 

реклама;  менеджмент  в  сфере 

бизнеса;административная 

деятельность 

в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

36  

информационные  услуги,  связанные  с 

финансовой деятельностью

_________ (111) N 2015 1707 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00434 

(220) 01.07.2015 

(181) 01.07.2025 

(730)  "Dəmirbank"  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti,

 

AZ1008,  Bakı  şəhəri,  Nərimanov  rayonu, 

Qarabağ küçəsi 31

 (AZ) 

(540) 

(511) 35 -  r

eklam;  biznes  sahəsində  menecment; 

biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.

 

36 - m

aliyyə fəaliyyəti ilə bağlı məlumat xidmətləri.

 

(511) 35 

реклама;  менеджмент  в  сфере 

бизнеса;  административная  деятельность  в 

сфере бизнеса; офисная служба.

 

36  

информационные  услуги,  связанные  с 

финансовой деятельностью

_________ (111) N 2015 1708 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00309 

(220) 04.05.2015 

(181) 04.05.2025 

(730) Orduxanova Anelya Abbdullayevna, 

AZ1073,  Bakı  şəh.,  Yasamal  r

-

nu,  Bakı  şəh., 

Mətbuat pr

-

ti, ev 33, mən. 12

 (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 

işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 

deyildirlər.

 

(591) 

mavi, qırmızı, boz, yaşıl, ağ

 

(511) 41 -  g

özəllik  müsabiqələrin  təşkili  sahəsində 

göstərilən xidmətlər(526) 

Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 

işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 

deyildirlər. 

 

(591) 

синий, красный, серый, зеленый, белый

 

2015 1704-2015 

1708

 

24 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               (511) 41 

предоставление услуг для проведения 

конкурса красоты

_________ (111) N 2015 1709 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 00714 

(220) 16.10.2015 

(181) 16.10.2025 

(730) 

"ŞEH" 

MƏHDUD 

MƏSULİYYƏTLİ 

CƏMİYYƏTİ,

 

AZ1090,BAKI  ŞƏHƏRİ  XƏZƏR 

RAYONU, 

BUZOVNA  ŞTQ,RASİM  İMANOV 

(BUZOVNA), ev 2, m.13 (AZ) 

(540) 

(511) 32 -  p

ivə;  mineral  və  qazlı  sular  və  digər 

alkoqolsuz  içkilər;  meyvəli  içkilər  və  meyvə  şirələri; 

siroplar və içkilərin hazırlanması üçün digər tərkiblər.

 

37 - i

nşaat; təmir; avadanlığın quraşdırılması.

 

(511) 32 

пиво;  минеральные  и  газированные 

воды  и  прочие  безалкогольные  напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы  и 

прочие составы для изготовления напитков.

 

37 

строительство; ремонт; 

установка 

оборудования.

 

_________ (111) N 2015 1710 

(151) 08.12.2015 

(210) 2015 32391 

(220) 09.10.2015 

(181) 09.10.2025 

(730) DALIVALOV ELMURAZ,  Marneuli region, 

Rustavi str., 86, Georgia (GE) 

(540) 

(591) q

ara, qırmızı, ağ, yaşıl, acıq yaşıl, bənövşəyi

 

(511) 43 - r

estoran xidmətləri.

 

(591) 

черный


красный


белый


зеленый


светло


-

зеленый


фиолетовый

 

(511) 43 

ресторанные

 

услуги


_________ (111) N 2015 1711 

(151) 08.12.2015 

(210) 2014 30768 

(220) 31.01.2014 

(181) 31.01.2024 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION),  1, Toyota-cho, Toyota-shi, 

Aichi-ken, Japan (JP) 

(540) 

(511) 12 - a

vtomobillər və hissələr, konstruksiyaların 

elementləri, onlar üçün daşıyıcı detallar.

 

(511) 12 

автомобили  и  детали,  элементы 

конструкций, несущие детали для них.

 

_________ (111) N 2015 1712 

(151) 08.12.2015 

(210) 2013 30252 

(220) 27.05.2013 

(181) 27.05.2023 

(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation,  300 Park Avenue, New York, New 

York 10022, U.S.A. (US) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında 

"PRO INTERDENTAL"  söz 

birləşməsi müstəqil hüquqi mühafizə obeykti deyildir. (511) 21 - d

iş şotkaları, elektrik diş şotkaları. 

(526) 

Торговая  марка  "

PRO INTERDENTAL"  

слово 


не 

подлежит 

независимой 

правоприменения.

 

(511) 21 

щетки  зубные,  щетки  зубные 

электрические.

 

_________ (111) N 2015 1713 

(151) 08.12.2015 

(210) 2014 31476 

(220) 1510.2014 

(181) 15.10.2024 

(730)  ETİ  GIDA  SANAYİ  VE  TİCARET  ANONİM 

ŞİRKETİ,

 

ORGANİZE  SANAYİ  BÖLGESİ  11. 

CADDE ESKİŞEHİR, TURKEY

 (TR) 

2015 1709-2015

 

1713

 

25 


AZ

               

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


(540) 

(591)

 

sarı, qırmızı, qara, ağ, narıncı

 

(511)

 

30 

peçenye; krekerlər. 

(591)

 

желтый,  красный,  черный,  белый, 

оранжевый

 

(511)

 

30 

печенье; крекеры. 

_________ (111) N 2015 1714 

(151) 09.12.2015 

(210) 2014 00519 

(220) 30.07.2014 

(181) 30.07.2024 

(730) Məmmədov Mətləb Asəf oğlu,

 

Naxçıvan MR, 

Naxçıvan şəhəri, İstiqlal küçəsi, 1/3

 (AZ) 

(540) 

(511) 06 -  a

di  metallar  və  onların  xəlitələri;  metal 

tikinti  materialları;  səyyar  metal  konstruksiyalar  və 

tikililər;  dəmir  yolları  üçün  metal  materiallar

; metal 

troslar  və  məftillər  (qeyri

-

elektrik);  dəmir  və  qıfıl məmulatları; metal borular; seyflər; digər siniflərə aid 

edilməyən  adi  metallardan  məmulatlar;  fi

li

zlər; 


pəncərə,  pəncərə  çərçivələri  və  bölmələri;  qapı

lar, 


metal qaraj qapıları və ehtiyat hissələri.

 

14  -  n

əcib  metallar  və  onların  xəlitələri,  onlardan 

digər  siniflərə  aid  edilməyən 

m

əmulatlar  və  ya örtülər;  zərgərlik  məmulatları,  bijuteriya,  qivmətli 

daş


qaşlar; saatlar və digər xronometrik cihazlar.

 

19  -  qeyri-metal tikinti materiallan; tikinti 

məqsədləri 

üçün qeyri-m

etal  sərt  borular;  asfalt,  qatranlar  və 

bitum; qeyri-

metal səyyar konstruksiyalar və tikililər; 

qeyri-

metal  abidələr;  qapı,  pəncərə,  parket  və  bu sinifə daxil olan bütün mallar.

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə