Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrYüklə 2.56 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/25
tarix03.02.2017
ölçüsü2.56 Mb.
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

(511) 06 

обычные  металлы  и  их  сплавы; 

металлические

 

строительные материалы; 

передвижные  металлические  конструкции  и 

сооружения;  металлические  материалы  для 

рельсовых  путей;  металлические  тросы  и 

проволока  [не  электрические];  скобяные  и 

замочные  изделия;  металлические  трубы; 

сейфы;  изделия  из  обычных  металлов,  не 

относящиеся  к  другим  классам;  руды;  окна, 

оконные 

рамы 


и 

перегородки, 

двери, 

металлические  гаражные  двери  и  запасные части.

 

14  

благородные металлы и их сплавы, изделия 

или  покрытия  из  них,  не  относящиеся  к  другим 

классам;  ювелирные  изделия,  бижутерия, 

драгоценные 

камни; 

часы 


и 

прочие 


хронометрические приборы.

 

19  

неметаллические строительные материалы; 

неметаллические 

жесткие 


трубы 

для 


строительных  целей;  асфальт,  смолы  и  битум; 

неметаллические  передвижные  конструкции  и 

сооружения;  неметаллические

 

памятники;  двер, окно,  паркет  и  другие  товары  относящиеся  к 

етому классу.

 

_________ (111) N 2015 1715 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00230 

(220) 08.04.2015 

(181) 08.04.2025 

(730)  Əlverdiyev  Telman  Yusif  oğlu,

 

Naxçıvan 

MR,Naxçıvan  şəhəri,Çənlibel  məhəlləsi 

24/24 

(AZ) 

(540) 

(511) 31 -  d

igər  siniflərə  aid  edilməyən  kənd 

təsərrüfatı, bağ

-

bostan, meşə və taxıl məhsulları; diri heyvanlar;  təzə  meyvələr  və  tərəvəzlər;  toxumlar, 

canlı  bitkilər  və  güllər;  heyvanlar  üçün  yemlər; 

səməni.

 

35  -  biznes  sahəsində  menec

ment (mallar

ın

 

satışı üzrə xidmətlər).

 

39 

n

əqletmə;  malların  qablaşdırılması  və anbarlarda saxlanılması.

 

(511) 31 

сельскохозяйственные,  садово

-

огородные,  лесные  и  зерновые  продукты,  не относящиеся к другим классам; живые животные; 

свежие  фрукты  и  овощи;  семена,  живые 

растения и цветы; корма для животных; солод.

 

35 

реклама; менеджмент в сфере бизнеса

 

39  

транспортировка;  упаковка  и  хранение 

товаров; организация путешествий

_________ 2015 1713-2015

 

1715

 

26 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

 

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

(111) N 2015 1716 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00231 

(220) 08.04.2015 

(181) 08.04.2025 

(730)  Səfərov  Ənvər  Qasım  oğlu,

 

Naxçıvan 

MR,Naxçıvan şəhəri,

 9-

cu məhəllə,ev 15

 (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında  “Ənvər”  söz  işarəsindən 

başqa  qalan  işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə 

obyektləri deyildirlər. 

 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiena  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri  plomblamaq  və 

diş  surətlərini  hazırlamaq  üçün  materiallar; 

dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici  heyvanları 

məhv  etmək  üçün  preparatlar;  fungisidlər, 

herbisidlər44 - t

ibbi xidmətlər.

 

(526) 

Описание  частей  и  товарный  знак  "Ənvər" 

знак 


остальные 

символы 


не 

являются 

независимыми правовой средства органов.

 

(511) 05 

фармацевтические  и  ветеринарные

 

препараты;  гигиенические  препараты  для медицинских  целей;  диетические  вещества  для 

медицинских 

целей, 

детс¬кое питание; 

пластыри, перевязочные материалы; материалы 

для пломбирования зубов и изготовления зубных 

слепков;  дезинфицирующие  средства;  пре

-

параты


 

для  уничтожения  вредных  животных; 

фунгициды, гербициды. 

 

44 

медицинские услуги

_________ (111) N 2015 1717 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00265 

(220) 21.04.2015 

(181) 21.04.2025 

(730)  "Dekor  Qrup"  Məhdud  Məsuliyyətli 

Cəmiyyəti,

 

Naxçıvan  MR,  Naxçıvan  şəhəri, 

Heydər Əliyev prospekti, bina 16

 (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 

işarələr  ayrı

-

ayrılıqda  müstəqil  hüquqi  mühafizə obyektləri deyildirlər. 

 

(591) 

ağ,

 

qırmızı, göy 

(511) 20 -  m

ebel, güzgülər, şəkillər 

ü

çün çərçivələr v

ə  i.a;  ağacdan,  mantardan,  qamışdan,  qarğıdan, 

söyüddən,  buynuzdan,  sümükdən,  fıl  sümüyündən, 

balina 


bığından, 

tısbağaların 

qınından, 

balıqqulaqlarından,  kəhrabadan,  sədəfdən,  dəniz 

penkasından,  bu  materialların  əvəzedicilərindən  və 

ya  plastik  kütlələrdən  digər  siniflərə  aid  edilməyən 

məmulatlar.

 

(526) 

В  частности,  остальная  часть  описания 

товарных  знаков  обозначения,  не  являются 

самостоятельными  и  независимыми  средства 

правовой защиты.

 

(591) 

белый, красный, синий

 

(511) 20 

мебель,  зеркала,  обрамления  для

 

картин;  изделия, не  относящиеся к  другим  клас-

сам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, 

рога,  кости,  слоновой  кости,  китового  уса, 

панциря  черепах,  раковин,  янтаря,  перламутра, 

морской пенки, из заменителей этих материалов 

или из пластмасс.

 

_________ (111) N 2015 1718 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00297 

(220) 29.04.2015 

(181) 29.04.2025 

(730)  Vəliyev  Nihan  Sadıq  oğlu,

 

Naxçıvan  MR, 

Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi, döngə 8, ev 67 

b (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 

işarələrmüstəqil 

hüquqi 


mühafizə 

obyektləri 

deyildirlər.

  

(591) a

ğ, göy, qəhvəyi

 

(511) 29 - b

alıq; balıq kürüsü; balıq məhsulları; balıq 

konservləri.

 

(526) 

Все  обозначения  товарного  знака,  за 

исключением 

изобразительной 

части 


не 

являются  объектами  самостоятельной  правовой 

охраны.

 

2015 1716-2015 

1718

 

27 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


(591) 

белый, синий, коричневый

 

(511) 29 

рыба, икра рыбы, консервы из рыб

_________ (111) N 2015 1719 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00299 

(220) 29.04.2015 

(181) 29.04.2025 

(730)  Məmmədov  Fəxrəddin  Məmməd  oğlu,

 

Naxçıvan  MR,  Naxçıvan  şəhəri,

 

Ə.Qəmküsar 

küçəsi 16

 (AZ) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiena  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri  plomblamaq  və 

diş  surətlərini  hazırlamaq  üçün  materiallar; 

dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici  heyvanları 

məhv  etmək  üçün  preparatlar;  fungisidlər, 

herbisidlər.

 

44 - t

ibbi xidmətlər.

 

(511) 05 

фармацевтические  и  ветеринарные 

препараты;  гигиенические  препараты  для 

медицинских  целей;  диетические  вещества  для 

медицинских 

целей, 

детс¬кое питание; 

пластыри, перевязочные материалы; материалы 

для пломбирования зубов и изготовления зубных 

слепков;  дезинфицирующие  средства;  пре

-

параты  для  уничтожения  вредных  животных; фунгициды, гербициды. 

 

44 

медицинские услуги

_________ (111) N 2015 1720 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00307 

(220) 04.05.2015 

(181) 04.05.2025 

(730)  Məmmədov  Rəfail  Səfəralı  oğlu,

 

Naxçıvan 

MR, Naxçıvan şəhəri, 20

-

ci məhəllə

 (AZ) 

(540) 

(511) 39 -  n

əqletmə;  malların  qablaşdırılması  və 

anbarda saxlanılması.

 

(511) 39 

транспортировка; упаковка и хранение 

товаров


_________ (111) N 2015 1721 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00323 

(220) 14.05.2015 

(181) 14.05.2025 

(730) Qasımov Qulu İsmayıl oğlu,

 

Naxçıvan MR,

 

Naxçıvan şəhəri,

 

İstiqlal küçəsi 127

 (AZ) 

(540) 

(511) 06 -  m

etal  troslar  və  məftillər  (qeyri

-elektrik); 

dəmir  və  qıfıl  məmulatları;  metal  borular;  seyflər; 

digər 

siniflərə aid 

edilməyən 

metallardan 

məmulatlar. 

(511) 06 

металлические тросы и проволока [не 

электрические];  скобяные  и  замочные  изделия; 

металлические  трубы;  сейфы;  изделия  из 

обычных  металлов,  не  относящиеся  к  другим 

классам; руды.

 

_________ (111) N 2015 1722 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00328 

(220) 14.05.2015 

(181) 14.05.2025 

(730)  Quliyev  Əvəz  Rəcəb  oğluNaxçıvan  MR,

 

Ordubad rayonu, 

Dəstə kəndi

 (AZ) 

(540) 

(511) 19 -  qeyri-

metal  tikinti  materialları;  qapı, 

pəncərə.

 

35  -  b

iznes  sahəsində  menecment;  19

-

cu  sinifdə göstərilən əmtəələrin satışı üzrə xidmətlər.

 

(511) 19 

неметаллические  строительные 

материалы; окна, двери.

 

35  

менеджмент  в  сфере  бизнеса;  услуги  по 

продаже товаров указанных в 19

-

ом классе. 

_________ 2015 1719-2015

 

1722

 

28 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

(111) N 2015 1723 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 00329 

(220) 14.05.2015 

(181) 14.05.2025 

(730) Məmmədova Kəmalə Həmid qızı,

 

Naxçıvan 

MR,  Naxçıvan  şəhəri,  Heydər  Əliyev  prospekti 

60/1 (AZ) 

(540) 

(591) 

qara, qəhvəyi

 

(511) 44 - g

özəllik salonlarının xidmətləri.

 

(591) 

черный, коричневый 

(511) 44 

медицинские  услуги;  ветеринарные 

услуги_________ (111) N 2015 1724 

(151) 09.12.2015 

(210) 2014 31192 

(220) 08.07.2014 

(181) 08.07.2024 

(730) Sherkate Tolidi Shokooh Nadi,  Imam Reza 

Boulevard, Lahijan, IRAN (IR) 

(540) 

(511) 30 -  

badam əsaslı qənnadı məm

ul

atları;


 

şirin 


yağlı  xəmirdən  qənnadı  məm

ul

atları üçün

pudra; 


əsasən  içi  doldurulmuş  şirin  xəmirdən  qənnadı 

məm


ul

atları;  dən  məhsullarından  çipslər  (buğda 

məmulatı);  şokolad;  südlü  içkilər;  şirniyyat;  biskvit; 

dən  məhsullarından  lopalar;  krekerlər;  qarğıdalı 

lopaları;  yulaf  lopaları;  ərzaq  malları  üçün  un; 

jeleşəkilli qənnadı məm

ul

atları


;

bal; qida 

yarmaları; 

qida məqsədləri üçün istifadə edilən buz; dondurma 

üçün  istifadə  edilən  tozlar;  səmənili  peçenye;  yulaf 

unu;  blin,  fəsəli;  kövrək  peçenye;  qızardılmış 

qarğıdalı lopası; düyü qoğalı, kökəsi; zəfəran; manna 

yarması;  şəkər,  qənd;  şəkərdən,  qənddən

 

qənnadı


 

məm


ul

atları;  meyvəli 

– 

giləmeyvəli  tortlar;  çay;  yaşıl çay;  vafli;  qalet;  meyvəli  peçenye;  iris;  laylı  piroqlar, 

tortlar; şokoladlı draje; həll oluna bilən şokolad tozu; 

30

-

cu sinifə daxil edilmiş lifli peçenye. 

(511) 30 -  

изделия  кондитерские

 

на  основе миндаля;  пудра  для  кондитерских  изделий 

сдобного 

теста; 

изделия 


из 

теста 


из сладкого 

кондитерские 

преимущественно 

сладкого 

с начинкой; 

резинки 


жевательные;  хлопья  из  зерновых  продуктов; 

шоколад;  напитки  шоколадно 

– 

молочные; сладости;  бисквиты;  хлопья  из  зерновых 

продуктов;  крекеры;  кукурузные  хлопья;  овсяные 

хлопья;  мука  для  продуктов  питания;  изделия 

кондитерские 

желеобразные; 

мед; 


крупы 

пищевые; 

лед 

пищевой; порошки 

для 


мороженного;  солодовое  печенье;  овсяная  мука; 

блины;  печенья  песочные;  попкорн;  лепешки 

рисовые;  шафран;  манная  крупа;  сахар; 

кондитерские изделия из сахара; торты фруктово 

– 

ягодные;  чай;  зеленый  чай;  вафли;  галеты; фруктовые  печенья;  ириска;  слоеные  пироги, 

торты;  шоколадные  дрожже;  растворимый 

шоколадный  порошок,  волокнистое  печенье 

включенное в класс 30.

 

_________ (111) N 2015 1725 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 31869 

(220) 28.01.2015 

(181) 28.01.2025 

(730) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.,  Neenah, 

Wisconsin 54956, U.S.A. (US) 

(540) 

(511) 16 

birdəfəlik kağız salfetlər və dəs

mallar. 

21 

parçadan və digər materiallardan salfetlər; s

alfetlər və dəsmallar üçün dispenserlər.

 

(511) 16 - 

одноразовые  бумажные  салфетки  и 

полотенца.

 

21 

салфетки из ткани и других материалов; 

диспенсеры для салфеток и полотенец.

       

_________ (111) N 2015 1726 

(151) 09.12.2015 

(210) 2014 31483 

(220) 17.10.2014 

(181) 17.10.2024 

(730) CHINA TOBACCO GUANGXI INDUSTRIAL 

CO., LTD., No.28 Beihu South Road, Xixiangtang 

District, Nanning Guangxi CHINA (CN) 

(540) 

2015 1723-2015

 

1726

 

29 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                          

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


(511) 34 -  s

iqaretlər,  papiroslar;  tüt

ün; siqarlar; 

siqaretlər, papiroslar üçün qutular; tənbəki çubuqları; 

siqaretlər  üçün  filtrlər;  siqaret,  papiros  kağızı; 

külqabılar;  yandırma  (papiros,  çubuq)  üçün 

alışqanlar; kibrit.

 

(511) 34 

сигареты,  папиросы;  табак;  сигары; 

ящики для сигарет, папирос; трубки курительные; 

фильтры  для  сигарет;  бумага  сигаретная, 

папиросная; 

пепельницы; 

зажигалки 

для 


закуривания; спички.

 

  _________ (111) N 2015 1727 

(151) 09.12.2015 

(210) 2014 31485 

(220) 17.10.2014 

(181) 17.10.2024 

(730) CHINA TOBACCO GUANGXI INDUSTRIAL 

CO., LTD., No. 28 Beihu South Road, Xixiangtang 

District, Nanning Guangxi CHINA (CN) 

(540) 

(511) 34 -  s

iqaretlər,  papiroslar;  tütün;  siqarlar; 

siqaretlər, papiroslar üçün qutular; tənbəki çubuqları; 

siqare


tlər  üçün  filtrlər;  siqaret,  papiros  kağızı; 

külqabılar;  yandırma  (papiros,  çubuq)  üçün 

alışqanlar; kibrit.

 

(511) 34 

сигареты,  папиросы;  табак;  сигары; 

ящики для сигарет, папирос; трубки курительные; 

фильтры  для  сигарет;  бумага  сигаретная, 

папиросная; 

пепельницы; 

зажигалки 

для 


закуривания; спички.

  

________ (111) N 2015 1728 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 32028 

(220) 29.03.2015 

(181) 29.03.2025 

(730) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI KAISHA, 

72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 

Kanagawa, Japan (JP) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı

-

ayrılıqda müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 

qorunur. (511) 07 - q

aldırıcı mexanizmlər [liftlər].

 

09  -  q

aldırıcı mexanizmlərə (liftlərə) nəzarət sistemi 

üçün  istifadə  edilən  komp

yu

terlər  üçün  proqram 

təminatı. 

(526) 

Отдельной  и  независимой  правовой 

охраны  товарных  знаков  элементов,  не 

полностью защищены. 

(511) 07 

подъемники [лифты].

 

09 

обеспечение программное для компьютеров, 

используемое  для  системы  контроля  за 

подъемниками (лифтами).

 

_________ (111) N 2015 1729 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 32064 

(220) 07.04.2015 

(181) 07.04.2025 

(730) Visa International Service Association, a 

Delaware corporation, 

900 Metro Center 

Boulevard, Foster City, California, U.S.A. 94404 

(US) 

(540) 

(511) 36 -  s

ığorta;  maliyyə  fəaliyyəti;  kredit

-pul 

əməliyyatları;  daşınmaz  əmlakla  əməliyyatlar; maliyyə  xidmətləri,  bank  xidmətləri,  kredit 

kartoçkaları üzrə xidmət edilməsi, debet kartoçkaları 

üzrə  xidmət  edilməsi,  ödəmə  kartoçkaları  üzrə 

xidmət  edilməsi,  qabaqcadan  ödəməli    ödəmə 

kartoçkaları üzrə xidmət edilməsi, smart kartoçkalar 

üzrə  xidmət  edilməsi,  kredit  və  debet  kartoçkaları 

üzrə  elektron  əməliyyatları,  elektron  hesablamalar 

sistemində 

pul 

vəsaitlərinin köçürülməsi; 

hesablaşma

-

kassa 


xidmətləri; 

maliyyə 


əməliyyatlarının  əslliliyinin  və  onların  yerinə 

yetirilməsi  hüquqlarının  təsdiq  edilməsi,  kredit

-pul 

əməliyyatları,  məhz:  kredit  və  debet  kartlarının köməyi  ilə  nağd  vəsaitlərin  dəyişilməsi,  valyutanın 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə