Эянъя Апеллйасийа МящкямясиYüklə 47,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.05.2017
ölçüsü47,17 Kb.
#16402

2(104)-1769/2016                                                                        

  

 

                            

 

     

 

 

 

 

 

Г Я Р А Р Д А Д 

Эянъя Апеллйасийа Мящкямяси 

 

14 noyabr  2016-cı il                                                                                                    Эянъя шящяри 

 

         Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Мцлки kollegiyası 

Hаким  Mehtiyev  Fikrət  Ədilşah  oğlunun  sədrliyi  və  məruzəsi  ilə,  hakimlər  Rüstəmov 

Əsədulla İbadulla oğlu вя Rzaquliyev Şamil Qəhrəman oğlundan ibarət tərkibdə,  

Məhkəmə iclasının katibi Musayev Röyal İman oğlunun katibliyi ilə,   

Эянъя  Апеллйасийа  Мящкямясинин  24  avqust  2016-cı  ил  тарихли  гярардады  ilə  icraatı 

dayandırılmış  2(104)-1769/2016  nömrəli  mülki  işin  icraatının  təzələnməsinə  Gəncə 

Apellyasiya Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq,   

MÜƏYYƏN ETDİ: 

 

Ağdam  Rayon  Məhkəməsinin  21  aprel  2016-ci  il  tarixli  qətnaməsi  ilə  (щаким S.İ.Seyfullayev)  iддиа    гисмян    тямин  едилmiş,  cавабдещ  Ейвазов  Васиф  Ялиаббас  оьлунун 

йаздыьы məlumatlar həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar hesab edilərək təkzib olunсун вя 

yalan  məlumatlar  yayması  nəticəsində  vurduğu  mənəvi  ziyana  görə  cavabdeh 

V.Ə.Еyvazovdan  200  manat  pul  alınaraq  Talassemiya  xəstəliyindən  əziyyət  çəkən 

uşaqların  müalicəsi  məqsədiylə  Talassemiya  mərkəzinин  hesabına  юдянилməsi,  iддиаnın 

галан щиссядя  рядд едилməsi qət edilmişdir. 

Cavabdeh  Ейвазов  Васиф  Ялиаббас  оьлу    həmin  qətnamədən  apellyasiya  şikayəti 

verərək, Ağdam Rayon Məhkəməsinin 21 aprel 2016-ci il tarixli qətnaməsini əsassız sayıb, 

ləğv  olunması  və  iddianın  rədd  edilməsi,  iddia  ərizəsinə  baxıb  qətnamə  qəbul  edərkən 

prosessual  qanunvericiliyi  və  məhəkəmə  prinsiplərini  kobud  şəkildə  pozmuş  hakim 

Seyfullayev Seyfəli İzzət oğlu haqqında xüsusi qərardad qəbul edilməsini xahiş etmişdir. 

Məhkəmə kollegiyasının iclasında iştirak edən cavabdeh Ейвазов Васиф Ялиаббас оьлу 

apellyasiya  şikayətini  müdafiə  edərək,  şikayətin  məzmununa  uyğun  izahat  verib,  Ağdam 

Rayon Məhkəməsinin 21 aprel 2016-ci il tarixli qətnaməsini əsassız sayıb, ləğv olunması və 

iddianın  rədd  edilməsi,  iddia  ərizəsinə  baxıb  qətnamə  qəbul  edərkən  prossessual 

qanunvericiliyi və məhəkəmə prinsiplərini kobud şəkildə pozmuş hakim Seyfullayev Seyfəli 

İzzət oğlu haqqında xüsusi qərardad qəbul edilməsini xahiş etmişdir. 

Məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  iştirak  edən  Иддиачы  Аьдам  район  Иъра 

Щакимиййятинин Башчысы Мяммядов Рагуб Аллащверди оьлунун нцмайяндяси Rzayev Sahil 

Rəfi  оьлу  apellyasiya  şikayətinə  etiraz  edərək,  təmin  edilməməsini  və  Ağdam  Rayon 

Məhkəməsinin 21 aprel 2016-ci il tarixli qətnaməsinin dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş 

etмишdiр. 

Məhkəmə  kollegiyası  iddiaçının  вя  ъавабдещин  нцмайяндясинин  izahatını  dinləyib 

hesab  etmişdir    ki,  iş  üzrə  мящкямя-linqvиstik  експертизасı  təyin  edilməli,  ekspertizanın 

aparılması  Azərbaycan  Respublikasının  Ədliyyə  Nazirliyinin  Məhkəmə  Ekspertiza 

Mərkəzinə həvalə edilməlidir.  

 

Gəncə  Apellyasiya  Мящкямясинин  24  avqust  2016-cı  ил  тарихли  гярардады  ilə  иш  цзря мящкямя-linqvиstik  ekspertizası  тяйин  едилмиш,  ekspertин  rяyi  alыnanadяk  iшin  icraatы 

dayandыrыlmışdır. 

Məhkəmə ekspertizasıнын rəyi mülki işlə birlikdə 11.11.2016-ъı ил тарихдя məhkəməyə 

daxil olmuşdur.  

Azərbaycan  Respublikasıнын  Mülki-Prosessual  Məcəlləsinin  (бундан  сонра- 

Азярбайъан  Республикасынын  МПМ-ин)  257-ci  maddəsinə  əsasən  işin  dayandırılmasına 

səbəb  olmuş  hallar  aradan  qaldırıldıqdan  sonra,  işdə  iştirak  edən  şəxslərin  ərizəsi  üzrə  və 

ya məhkəmənin təşəbbüsü ilə iş üzrə icraat təzələnir.  

Belə  olan  halda  məhkəmə  коллеэийасы  hesab  edir  ki,  iş  üzrə  məhkəmə  icraatı 

təzələnməlidir. 

Beləliklə,  məhkəmə  kollegiyası  şərh  olunanları  və    Азярбайъан  Республикасынын 

МПМ-ин 257, 258, 263, 264-cü maddələrini рящбяр тутараг, мящкямя  

ГЯРАРА АЛДЫ: 

 

İddiaçı  Ağdam  rayon  İcra  Hakimiyyətinin  Başçısı  Məmmədov  Raqub  Allahverdi oğlunun cavabdeh Eyvazov Vasif Əliabbas oğluna qarşı şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun 

müdafiəsi və vurulmuş mənəvi ziyan tələbinə dair mülki iş üzrə icraat təzələnsin. 

İшин  бахылмасы  07  dekabr  2016-cı  il  tarixə  saat  11:30-a  Gəncə  Apellyasiya 

Məhkəməsində  baxılmağa  тяйин  едилсин.  Тяряфлярин  və  nümayəndələrinin  иштиракlarы  тямин 

едилсин. 

Qərardaddan şikayət verilə bilməz.  

 

 

Sədrlik edən    

 

 

 

Fikrət Mehtiyev 

 

Hakimlər 

 

 

 

 

 

Əsədulla Rüstəmov  

 

Şamil Rzaquliyev 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

2(104)-1769/2016  МЯЩКЯМЯ ИЪЛАСЫНЫН ПРОТОКОЛУ 

 

14 noyabr 2016-cı ил    

 

                                                          Эянъя шящяри 

 

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Mülki Коллеэийасы  

Hаким  Mehtiyev  Fikrət  Ədilşah    oğlunun  sədrliyi  və  məruzəsi  ilə,  hakimlər  Rüstəmov 

Əsədulla İbadulla oğlu вя Rzaquliyev Şamil Qəhrəman oğlundan ibarət tərkibdə,  

Məhkəmə iclasının katibi Musayev Röyal İman oğlunun katibliyi ilə, 

Эянъя  Апеллйасийа  Мящкямясинин  24  avqust  2016-cı  ил  тарихли  гярардады  ilə  icraatı 

dayandırılmış 2(104)-1769/2016 nömrəli mülki işin icraatının təzələnməsinə ачыг мящкямя 

иъласында бахылыр. 

Мящкямя иъласы саат 09:00-дa башлады. 

Сядрлик  едян  məruzə  edərək  bildirir  ki,  iş  üzrə  Gəncə  Apellyasiya  Мящкямясинин  24 

avqust 2016-cı ил тарихли гярардады ilə иш цзря мящкямя-linqvиstik ekspertizası тяйин едилмиш, 

ekspertин rяyi alыnanadяk iшin icraatы dayandыrыlmışdır. 

Məhkəmə ekspertizasıнын rəyi mülki işlə birlikdə 11.11.2016-ъı ил тарихдя məhkəməyə 

daxil olmuşdur.  

Azərbaycan  Respublikasıнын  Mülki-Prosessual  Məcəlləsinin  (бундан  сонра- 

Азярбайъан  Республикасынын  МПМ-ин)  257-ci  maddəsinə  əsasən  işin  dayandırılmasına 

səbəb  olmuş  hallar  aradan  qaldırıldıqdan  sonra,  işdə  iştirak  edən  şəxslərin  ərizəsi  üzrə  və 

ya məhkəmənin təşəbbüsü ilə iş üzrə icraat təzələnir.  Мящкямя Коллеэийасы мцшавиря отаьына эедир.    

Мящкямя  Коллеэийасы  мцшавиря  отаьындан  гайытдыгдан  сонра  сядрлик  едян  гябул 

едилмиш qərardadı охуйуб елан едир. 

Мящкямя иъласы саат 09:05-дə баьлы елан едилди. 

Protokol 14 noyabr 2016-cı иl tarixdə tərtib olunmuş və imzalanmışdır. 

 

 

 Сядрлик едян:   

 

 

 

 

 

Fikrət Mehtiyev 

                

 

 

  Мящкямя иъласının катиби:  

 

 

 

 

           Röyal Musayev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

   

ЭЯНЪЯ  АПЕЛЛЙАСИЙА  МЯЩКЯМЯСИ 

        Эянъя шящяри Ататцрк pr.252.  Tel: (022) 266-25-42.  Faks: (022) 256 28 58.   Индекс: АЗ 2001   

 

2(104)-1769/2016                                                                                          14 noyabr 2016-cı il Məhkəmə bildirişi 

 

                       Ağdam rayonu Xındırıstan kənd İƏD üzrə  

                      nümayəndəliyinin Dadaşlı kəndinə 

                      Eyvazov Vasif Əliabbas oğluna 

 

Surəti:           Ağdam rayonu Təzəkənd kəndi                       nüm; Süleymanov Telman Salman oğluna 

 

 İddiaçı  Ağdam  rayon  İcra  Hakimiyyətinin  Başçısı  Məmmədov  Raqub  Allahverdi 

oğlunun cavabdeh Eyvazov Vasif Əliabbas oğluna qarşı şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun 

müdafiəsi  və  vurulmuş  mənəvi  ziyan  tələbinə  dair  mülki  iş  üzrə  Ağdam  Rayon 

Məhkəməsinin 21 aprel 2016-cı il tarixli qətnaməsindən cavabdeh Eyvazov Vasif Əliabbas 

oğlu  tərəfindən  verilmiş  шикайятя  baxılması(mülki  iş  ekspertizadan  qayıtdıqdan  sonra) 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində 07 dekabr 2016-cı il tarixə saat 11:30-a təyin edilmişdir. 

Göstərilən tarixdə məhkəmə iclasında iştirak etməlisiniz. 

 

  

 

  Hakim                                                                            Fikrət Mehtiyev 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                       GƏNCƏ  АPЕLLYАSİYА  MƏHKƏMƏSİ 

       Gəncə şəhəri Аtаtürk pr.252,Tel: (022) 256-59-06, Faks: (022) 256-28-58, İndеks: АZ 2001 

 

№ 2(104)-1769/2016              

                                  14 noyabr 2016-cı il  

 

 

 Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı 

 

        cənab Raqub Məmmədova 

 

  

Hörmətli Raqub müəllim, 

 

İddiaçı  Ağdam  rayon  İcra  Hakimiyyətinin  Başçısı  Məmmədov  Raqub  Allahverdi oğlunun cavabdeh Eyvazov Vasif Əliabbas oğluna qarşı şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun 

müdafiəsi  və  vurulmuş  mənəvi  ziyan  tələbinə  dair  mülki  iş  üzrə  Ağdam  Rayon 

Məhkəməsinin 21 aprel 2016-cı il tarixli qətnaməsindən cavabdeh Eyvazov Vasif Əliabbas 

oğlu  tərəfindən  verilmiş  шикайятя  baxılması  ilə  əlaqədar  olaraq  (mülki  iş  ekspertizadan qayıtdıqdan  sonra)  Gəncə  Apellyasiya  Məhkəməsində  07  dekabr  2016-cı  il  tarixdə  saat 

11:30-dа  səlahiyyətli  nümayəndənizin  məhkəmə  iclasında  iştirakını  təmin  etməyinizi  xahiş 

edirik. 


 

 

   Hörmətlə 

 

Hakim                                                                                                    Fikrət Mehtiyev  

Yüklə 47,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə