Hematologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları Bölmə Hematologiya ixtisası üzrə 151 test 1 Trombositopatiyalara aiddirYüklə 241,36 Kb.
tarix31.03.2017
ölçüsü241,36 Kb.
#12985
Hematologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları


Bölmə Hematologiya ixtisası üzrə 151 test

1) Trombositopatiyalara aiddir.
A) Qoşe xəstəliyi

B) Markiafava-Mikelli xəstəliyi

C) Villebrand xəstəliyi

D) Minkovski-Şoffar xəstəliyi

E) Bernar-Sulye xəstəliyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева,Москва 2007.
2) Sitostatik xəstəlik üçün xarakterikdir.
A) Sümük iliyində plazmatik hüceyrələrin miqdarının artması

B) Dalağın və qaraciyərin ölçülərinin böyüməsi

C) Periferik qanda 50-70% blastoz

D) Qan yaranmanın depressiyası

E) Sümük iliyinin hüceyrə elementləri ilə zəngin olmsı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
3) Kəskin immun trombositopenik purpuranın patogenetik müalicəsinə daxil deyil:
A) İmmunoqlobulinlərin istifadəsi

B) Qlükokortikoidlərin istifadəsi

C) Həyati göstəriş olaraq splenektomiya

D) Trombosit kütləsinin köçürülməsi

E) Plazmafarez
Ədəbiyyat: Рациональная фармокотерапия заболеваний системы крови . Москва . Издательств. Литтерратура 2009 səh 476.
4) Anemiyanın simptomlarına aid deyil:
A) Soyuğa qarşı hiperhəssaslıq

B) Ürək döyünmə

C) Dəri örtüklərinin solğunluğu

D) Petexiyalar

E) Təngnəfəslik
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
5) Retikulositlərin miqdarının artması hansı hallar üçün xarakter deyil
A) Aplastik anemiyalar

B) Kəskin qanitirmələr

C) B12 vitamini ilə müalicə dövründə

D) Qazanılmış hemolitik anemiyalar

E) İrsi hemolitik anemiyalar
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова,2004.
6) Bernar-Sulye xəstəliyi zamanı trombositlərin hemorragik distrofiyası hansı yolla örtürlür?
A) Genin qeyri-tam penetrantlığı ilə autosom dominant

B) Autoson-dominant

C) Y-xromosomu ilə bağlıdır.

D) Autosom- resessiv

E) X xromosomu ilə bağlıdır
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
7) Hemorragik diatezlərin hansı növü üçün oynaqlara qansızma xarakterdir.
A) Hemofiliya A

B) Qlansman tromboatsteniyası

C) Randyu-Osler xəstəliyi

D) Villebrand xəstəliyi

E) İdiopatik trombositopenik purpura
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
8) Aplastik anemiya aşağıdakı klinik simptomlarla xarakterizə olunur:
A) Qanaxmalar, infeksiyalara tez yoluxma

B) Dəri qaşınması

C) Limfoadenopatiya

D) Splenomeqaliya

E) Güclü tərləmə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
9) B12 defisitli anemiyanın meydana çıxma səbəblərinə aid deyil:
A) Sekretor çatışmazlıqlı qastrit

B) Hamiləlik

C) Mədənin çıxarılması

D) Sorulma pozğunluğu

E) Mədə xərçəngi
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова,2004.
10) Hemorragik vaskulut (Şenleyn Qenox xəstəliyi) üçün xarakter hemorragik sindrom :
A) Hematom tiplidir

B) Petexial tiplidir.

C) Anqimatoz tiplidir.

D) Hematom-petexial tiplidir

E) Vaskulit-purpura tiplidir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
11) Üz dərisinin, qulaqların, əllərin (ovucların) tünd qırmızı rəngi hansı xəstəlik üçün xarakterdir.
A) Qudpasçer sindromu

B) Hemorragik vaskulit

C) Eritremiya

D) Qoşe xəstəliyi

E) Çoxsaylı mieloma
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова,2004.
12) Eritositlərin çökmə surətinin azalması (3 mm/s-dan aşağı) zamanı nə haqda fikirləşmək lazımdır:
A) Anemiya

B) Eritremiya

C) Qoşe xəstəliyi

D) Talassemiya

E) Qırmızı qurd eşənəyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
13) Mielom xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilən preparatlar
A) Siklosporin

B) Fludarabin

C) Velkeyd, Zometa

D) Qlivek

E) Mabtera
Ədəbiyyat: Рациональная фармокотерапия заболеваний системы крови . Москва . Издательств. Литтерратура 2009 səh 476.
14) Mielom xəstəliyi zamanı hemoqramma üçün daha xarakter olan dəyişikliklər hansıdır:
A) Eozinofiliya

B) Leykostioz sola meyilliliklə

C) EÇS-in artması, normoxrom anemiya

D) Monositoz

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
15) JAK2V617F mutasiyası hansı xəstəlik üçün daha xarakterdir?
A) Xroniki limfoleykoz

B) Mielom xəstəliyi

C) Kəskin limfoblast leykoz

D) Limfoqranulematoz

E) Eritremiya
Ədəbiyyat: Рациональная фармокотерапия заболеваний системы крови . Москва . Издательств. Литтерратура 2009.
16) Çoxsaylı mielom xəstəliyinin daha çox rast gəlinən immunohistokimyəvi variantı:
A) Mieloma E

B) Mieloma A

C) Mieloma G

D) Bens -Cons

E) Mieloma D
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
17) EÇS-in artması daha çox hansı xətəlik zamanı müşahidə edilir:
A) Pikvik sindromu

B) Eritremiya xəstəliyi

C) Yanıq xəstəliyi

D) Fallo tetradası

E) Mielom xəstliyi
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова,2004.
18) ABO sistemi üzrə qan qrupları kim tərəfindən kəşf edilmişdir:
A) Valdşteyn

B) Landşteyner və De Kastello

C) Viner

D) Milşteyn

E) Yanski
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
19) BCR-ABL onkozülalın aktivliyini blokada edən yeni nəsil preparatlara aiddir
A) Talidomid, lenalidomid

B) Velkeyd

C) Mabtera, kempas

D) Leustatin, kladridin, flyudarabin

E) Qlivek, tasiqna
Ədəbiyyat: Рациональная фармокотерапия заболеваний системы крови . Москва . Издательств. Литтерратура 2009
20) Dalağın böyüməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir.
A) Autoimmun trombositopeniya

B) Ağır zəncirlər xəstəliyi

C) Xroniki mieloleykoz

D) Çoxsaylı mieloma

E) Dəmir defisitli anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
21) Hiperplastik gingivit leykozun hansı variantı üçün daha xarakterdir:
A) Limfoblast

B) Meqakarioblast

C) Promielositar

D) Plazmoblast

E) Mielomonoblast
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
22) Xroniki limfolekyoz zamanı limfa düyünləri üçün xarakter vəziyyət:
A) Assimetriklik

B) Kəskin ağrılı

C) Yumşaq-elastik konsistensiya, ağrının olmaması

D) Dəri və bir-bir ilə birləşməsi

E) Çox bərk konsistensiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
23) Residivləşən herpes labialis hansı xəstəlik üçün xarakterdir:
A) Aplastik anemiya

B) Subleykemik mieloz

C) Xroniki limfoleykoz

D) Çoxsaylı mieloma

E) Meqaloblast anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
24) DDLS sindromu leykozun hansı variantı zamanı daha çox rast gəlinir.
A) M2

B) M5


C) M3

D) M4


E) M1
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
25) Aplastik anemiya zamanı laborator göstəricilər nəyi aşkar edir:
A) Sidikdə hemosiderinin olmasını

B) Zərdab dəmirinin aşağı səviyyəsini

C) Retikulositoz

D) Qaraçiyər transaminazalarının artmasını

E) Periferik qanda pansitopeniya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
26) Eritromieoloz diaqnozunun əsas kriteriyası (M6) nədir:
A) Eritroid sıra hüceyrələrində vitamin B12 çatışmazlığı əlamətləri

B) Qırmızı sıranın nüvəli hüceyrələrinin miqdarının artması fonunda (>50%) 30% və daha çox mieloblastların olması.

C) Hiperkoaqulyasiya əlamətləri

D) Damar daxili hemoliz əlamətləri

E) Sümük iliyinin fibrozu
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
27) Kəskin promielositar leykoz (M3) xarakterizə olunur:
A) DDLS sindromununn tez-tez rast gəlməsi ilə

B) 9;22 translokasiyası ilə

C) Hiperploidliklə

D) 6q delesiyası ilə

E) 8; 21 transokasiyası ilə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
28) Bu proseslərdən hansı normada hemostazın mərhələlərini əks etdirmir:
A) Trombositlərin aktivləşməsi və adgeziyası

B) Trombun əriməsi

C) Trombositar trombun formalaşması və stabilizasiyası

D) Lokal vazokonstriksiya

E) Qanın damar daxilində disseminə olunmuş laxtalanması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
29) Hemostazın plazma faktorlarına aid deyil:
A) Endotelin antitrombotik substansiyaları

B) Kinin-kallikrein sistem

C) Qanın laxtalanma faktorları

D) Plazmin (fibrinolitik) sistemi

E) Təbii antikoaqulyant sistemi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
30) Trombositopenik qanaxmanın laborator əlamətlərinə aiddir.
A) Ca-nın miqdarının azalması

B) Trombositlərin miqdarının azalması və qanaxma müddətinin uzanması

C) Hipofibrinogenemiya

D) AHTZ-nın azalması

E) Qanın laxtalanma müddətinin uzanması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
31) Trombositlərin hansı həddində trombosit kütləsinin köçürülməsi göstərişdir.
A) 40,0-20,0x10/l

B) 10, 0x/10/l və aşağı

C) 70,0-50,0 10/l

D) 50,0-60,0x/10l

E) 100,0-80,ox10/l
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
32) Hemolitik krizlərlə keçən autoimmun hemolitik anemiya zamanı hansı cərrahi müalicə göstərişdir:
A) Sinovektomiya

B) Sümük ilniyinin köçürülməsi

C) Hepatolienal şuntun qoyulması

D) Döş limfatik axarının drenaj edilməsi

E) Splenektomiya
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова,2004.
33) Trombositlərin saxlanılması üçün daha optimal temperatur rejimi hansıdır?
A) +37 +400 C

B) Maye azot temperaturu

C) +10 +150 C

D) Soyuducu temperaturu (+40C)

E) +20+240C
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
34) Bu preparatlardan hansı trombositopeniyaya səbəb ola bilər
A) Sulfanilamidlər

B) Trental

C) Metilurasil

D) Retabolil

E) Allopurinol
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
35) Retikulositlərin miqdarının artması hansı hal üçün xarakter deyil.
A) Kəskin qanitirmə

B) Autoimmun hemoltik anemiya

C) İrsi hemolitik anemiya

D) B12 vitamini ilə müalicə

E) Aplastik anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
36) Eritropoetinlə müalicə hansı xəstəlik zamanı məsləhət görülmür.
A) Mielolodisplastik sindrom

B) Xroniki böyrək çatışmazlığı nəticəsində meydana çıxan anemiya

C) Mielom xəstəliyi zamanı meydana çıxan anemiya

D) Hemolitik anemiya

E) Onkoloji xəstəliklər zamanı meydana çıxan anemiya
Ədəbiyyat: Рациональная фармокотерапия заболеваний системы крови . Москва . Издательств. Литтерратура 2009
37) İrsi mikrosferositoz üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Düz bilirubinin miqdarının artması

B) Dəri örtüklərinin və skleraların saralması

C) Dalağın ölçülərinin böyüməsi

D) Retikulositoz

E) Öd kisəsində daşların əmələ gəlməsinə meyillilik
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
38) Talassemiyalı xəstələrin müalicəsində istifadə edilmir:
A) Desferal

B) Fol turşusu

C) Hidrea

D) Hemotransfuziyalar

E) Dəmir preparatları
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
39) Əgər xəstədə boyun və qoltuqaltı limfa düyünləri böyümüşsə, gecə tərləmələri, hərarətin yüksəlməsi, arıqlama qeyd olunursa ,hansı xəstəlik haqqında fikirləşmək lazımdır:
A) İmfoqranulematoz

B) Xroniki meqakoriositar

C) İdiopatik mielofibroz

D) Xroniki meqakarisotitar leykoz

E) Mielom xəstəliyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
40) 70 yaşlı xəstədə yüksək limfositozla müşayət olunan leykositoz, limfa düyünlərinin böyüməsi, aşkarlanmışsa ilk növbədə hansı xəstəlik barədə fikirəşmək lazımdır.
A) Xroniki limfoleykoz

B) Bədxassəli limfoma

C) Kəskin limfoblast leykoz

D) Xroniki mieloleykoz

E) Subleykemik mieloz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
41) Limfoqranulematozun diaqnostikası üçün vacibdir:
A) Sümük iliyinin müayinəsi

B) Qumprext hüceyrələrinin aşkar edilməsi

C) Berezovski- Şterenberq hüceyrələrinin aşkar edilməsi

D) Blast hüceyrələrinin aşkar edilməsi

E) Bens-Cons zülalının aşkar edilməsi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
42) Dalağın ölçülərinin böyüməsi hansı xəstəlik üçün xarakter deyil:
A) Xroniki mieloleykoz

B) Visseral leyşmanioz

C) Aplastik anemiya

D) Subleykemik mieloz

E) Minkovski-Soffar xəstəliyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
43) Limfoleykoz xəstəliyi üçün xarakter olan ağırlaşmalar hansılardır?
A) Trombotik

B) Sümüklərin destruktiv dəyişikləri

C) İnfeksion

D) Qanaxmalar

E) Blast krirzi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
44) Trombositopatiyalara aiddir:
A) Minkovski-Şoffar xəstəliyi

B) Bernar-Sulye xəstəliyi

C) Qoşe xəstəliyi

D) Villebrand xəstəliyi

E) Markiafava-Mikelli xəstəliyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
45) Hemorraqik vaskulit üçün xarakterdir:
A) Ləkəli-petexial tipli qanaxma

B) Koaqulyasion hemostazın pozulması

C) Vaskulit-purpura tipli qanaxma

D) Trombositar-damar hemostazının pozulması

E) Hematom tipli qanaxma
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
46) Əgər xəstədə aşağı ətraflarda, sağrı nahiyəsində pigmentasiya ilə müşayət olunan nöqtəvari səpgilər, oynaq ağrıları, mikrohematuriya varsa hansı xəstəlik barədə fikirləşmək lazımdır.
A) Bernar-Sulye xəstəliyi

B) Hemorragik vaskulit

C) Hemofiliya

D) Qlansman xəstəliyi

E) Trombositoponik purpura
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
47) Aplastik anemiya zamanı sümük iliyində baş verən dəyişikliklər hansılardır.
A) Limfositlərin ocaqlı proliferasiyası

B) Sümük iliyi hüceyrəliliyinin azalması, piy toxumasının artması

C) Qanyaradıcı və piy toxumasının normal nisbətlərdə olması

D) Qanyaradıcı toxumanın piy toxumasına nisbətdə artması

E) Qırmızı sıranın daralması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
48) Xroniki limfoleykoz zamanı daha çox rast gəlinir:
A) XII cüt xromosom trisomiyası

B) X- monosomiyası

C) 12-ci xromosomun qısa çiyninin delesiyası

D) X-trisomiyası

E) 16 xromosumun inversiyası
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
49) Somatik mutasiyalar hansı xəstəliyin inkişafına səbəb olur
A) Autoimmun hemolitik anemiya

B) Xroniki mieloleykoz

C) Qlansman xəstəliyi

D) Verlhof xəstəliyi

E) Qoşe xəsətliyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
50) Neyroleykemiyanın aparılması vacibdir.
A) Kəskin mielomonoblast və monoblast leykorlar zamanı (M4 və M5)

B) Kəskin mieloblast leykoz zamanı (M1 və M2)

C) Kəskin merqakariositar leykoz zamanı (M7)

D) Kəskin eritromieloz zamanı (M6)

E) Kəskin promielositar leykor zamanı (M3)
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
51) Hiperplastik gingivit leykozun hansı variantı üçün daha xarakter əlamətdir:
A) Mielomonoblast

B) meqakarioblast

C) Az faizli

D) Plazmoblast

E) Promielositar
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
52) Leykozların klassifikasiyası nəyə əsaslanmışdır:
A) Xəstəliyin klinik şəklinə

B) Anamnestik məlumatlara

C) Müalicədən alınmış cavaba

D) Xəstəliyin davam etmə müddətinə

E) Şişin hüceyrə substratının yetişkənlik dərəcəsinə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
53) Eritromielozun (M6) əsas diaqnostik kriteriyası hansıdır:
A) Eritroid sıra hüceyrələrində vitamin B12 defisiti əlamətləri

B) Sadalanlardan heç biri

C) Damar daxili hemoliz əlamətləri

D) Qırmızı sıranın nüvəli hüceyrələrinin artmış miqdarı fonunda (>50%) 30% və daha çox mieloblastların aşkar edilməsi

E) Hüceyrədaaxili hemoliz əlamətləri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
54) Trombositlərin funksional vəziyyətinə müsbət təsir edir:
A) Daima çalxalanma və silkələnmə

B) Salisil turşusundan istifadə

C) 6,0-dan aşağı p H

D) Süd turşusunun yüksək səviyyəsi

E) Şüşə flakonlarda saxlanılma
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
55) Kəskin trombositopeniyanın profilaktikası üçün ilk növbədə məsləhət görülür:
A) Proteaz inqibitorlarının istifadəsi

B) Antiaqreqantların istifadəsi

C) Xəstə üçün qapten sayılan dərman preparatlarının qəbulundan çəkinmək

D) Plazmaferez

E) Prednizolon qəbulu
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
56) Qapten aqranulositozu üçün xarakter hemotoloji əlamət hansıdır:
A) Trombositopeniya

B) Pansitopeniya

C) Mütləq neytropeniya

D) Retikulositopeniya

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
57) Nüvədə nukleolaların olması hansı hüceyrə üçün xarakterdir:
A) Blastlar

B) Monositlər

C) Eozinofillər

D) Seqment-nüvəli neytrofillər

E) Bazofillər
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
58) Kəskin leykozun M6 (eritromieloz) variantı üçün xarakter olan periferik qan göstəriciləri:
A) Normo-(hiper)xrom anemiya, trombositopeniya və normoblastoz

B) Eritrositoz, leykopeniya, trombositopeniya

C) Anemiya, trombositopeniya, hiperleykositoz.

D) Eritrositlərin normal miqdarı, trombositopeniya, hiperleykositoz

E) Sadalanlardan heç biri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
59) Kəskin leykozların variantlarının diaqnostikası nəyə əsaslanır:
A) Adi işıq mikroskopiyası zamanı blaştların morfoloji xarakteristikasına

B) Blastların sitokimyəvi xarakteristikası və onların immunofenotipləşdirilməsi

C) Remissiyanın alınma müddətinə

D) Anamnestik məlumatlara

E) Aparılmış müalicədən alınan cavaba
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
60) Hemofiliyalı xəstələrin cərrahi müalicə prinsiplərinə daxildir.
A) Bud-çanaq oynaqlarının protezləşdirilməsinə icazə verilmir.

B) Ortopedik əməliyyatlar yalnız xəstəliyin yüngül formalarından əziyyət çəkən xəstələrdə aparılır.

C) Oynaqların protezləşdirilməsinin aparılmasına icazə verilmir.

D) Adekvat əvəzedici terapiya aparıldığı təqdirdə bütün cərrahi əməliyyatlar aparıla bilər.

E) Cərrahi əməliyyatlar məhdudlaşdırılır.
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
61) VII faktorun immun ingibitorları öz təbiətlərinə görə nədir?
A) Fibrin-monomer kompleksi.

B) İmmun komplekslər

C) Immunoqlobulinlər

D) Adgeziv molekulalar

E) Qaptenlər
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
62) Hemofilyanın ingibitor formalarının müalicəsində istifadə edilir.
A) Novoseven

B) Fibrinolizin ingibitorları

C) Aspirinoterapiya

D) heparinoterapiya

E) Hemosorbsiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
63) Hemostazın trombositar zəncirinə təsir edən maddə hansıdır?
A) kriopresipitat

B) Təzə dondurulmuş plazma

C) Epsilon-aminokapron turşusu

D) streptokinaza

E) Trental
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
64) Simtomatik trombositopeniya hansı hallarda rast gəlinir.
A) Heparin qəbulu

B) Antikoaqulyantların istifadəsi

C) Kəskin leykoz

D) Randyu-Osler xəstəliyi

E) Hemolitik anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
65) Trombositopeniyalar zamanı trombosit konsentratı transfuziyasının effektivliyini qiymətləndirən laborator test:
A) Protrombin indeksi

B) Trombin vaxtı

C) Trombositlərin miqdarının sayılması

D) Trombositlərin aqreqasiya qabiliyyətinin təyini

E) Qanaxma müddəti
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
66) Trombositlərin adgeziyası nədir:
A) Yad cisimləri birləşdirməsi

B) Serotonini udması

C) Onların bir-birilə birləşməsi

D) Mikroorqanizmlərin lizisi

E) Onların yad səthlərə yapışması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
67) Hemostarzın trombositar zəncirinə təsir edən maddə
A) kriopresipitat

B) Təzə dondurulmuş plazma

C) Streptonikaza

D) Epsilon-aminokapron turşusu

E) Trental
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
68) Trombositlərin aqreqasiyasını azaldan maddə:
A) Poliqlükin

B) Plaviks

C) Prednizolon

D) Reoferon

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
69) Hemorragik diatezlərdən hansı üçün oynaqlara qansızma xarakterdir:
A) İdiopatik trombositopenik purpura

B) Qlansman trombositopeniyası

C) Villebrand xəstəliyi

D) Hemofiliya

E) Randyu-Osler xəstəliyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
70) VIII faktor defisitini əvəz etmək üçün istifadə edilən preparat aşağıdakılardan hansıdır?
A) Faktonin

B) Arukstra

C) Oktanqt

D) Agemfiya

E) Bebulin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
71) İonlaşdırıcı radiasiya hansı xəstəliyin meydana çıxmasında əsas kimi əhəmiyyət kəsb edir.
A) Çoxsaylı mieloma

B) Limfosarkoma

C) Limfoqranulematoz

D) Kəskin mieloblast leykoz

E) Xroniki limfoleykoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
72) T-0LL blast hüceyrələrinin hansı sitokimyəvi göstəriciləri xarakterdir
A) Turş fosfataza müsbət (+++)

B) Mieloperoksidaza mənfi (--)

C) PAS-pozitiv material (++) qranulalar şəklində

D) Alfa-naftilasetat mənfi (--)

E) Sadalananlar hamısı düzdür
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
73) Bu əlamətlərdən hansı tükhüceyrəli leykora xas deyil
A) Müxtəlif lokalizasiyalı irinli-iltihabi xəstəliklərin tezləşməsi

B) Splenomegaliya

C) Sümük ilyində fibrozun inkişafı

D) Limfositoz və monositopeniya ilə müşayət olunan sitopeniya

E) Hiperleykositoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
74) Düz təsirli antikoqulyantlara aiddir.
A) Təzə dondurulmüş plazma

B) Tiklid

C) Fenilin

D) Disinon

E) Fraksiparin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
75) Kəskin meqakarioblast leykoz bu xəstəlik qruplarından hansına aiddir?
A) Anadangəlmə trombositopatiyalara

B) Limfomalara

C) Pernisioz anemiyalara

D) Xroniki mieloproliferativ xəstəliklərə

E) Kəskin mieloid leykoza
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
76) Kəskin meqakarioblast leykozun diaqnostikasında bu kriteriyalardan hansı əsasdır?
A) Immunofenotipləşmə

B) Trepanobioptatın patohistoloji müayinəsi

C) Sümük iliyinin sitoloji müayinəsi

D) Sitokimyəvi müayinə

E) Hemoqramma
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
77) Kəskin meqakarioblast leykozun diaqnostokasında bu sitokimyəvi reaksiyaların hansı daha spesifikdir?
A) Lipidlərin təyini

B) Mieloperoksidazaz reaksiyası

C) Şik reaksiyası

D) α- naftil-asetat-esteraza reaksiyasına natrium ftoridlə davamlılığı

E) Qeyri- spesifik esterazanın NaF ilə inhibisiya olunması
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика ( Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
78) Kəskin leykozda qranulositlərin mütləq sayının azalması bu faktorlardan hansı ilə əlaqədardır?
A) Sümük iliyində total blastozla

B) Mövcud infeksion ağırlaşmalarla

C) Yanaşı gedən şəkər xəstəliyi ilə

D) Hemorragik sindromla

E) Limfositlərin nisbi sayının artması ilə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
79) Kəskin leykozda hemorragik sindromun əsasında nə durur?
A) Induksiya dövründə sitostatik müalicə nəticəsində ortaya çıxan sindrom

B) Mövcud splenomeqaliya

C) Leykoz zamanı baş verən intoksikasiya

D) Sümük iliyində total blastoz

E) Mövcud infeksion ağırlaşmalar
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
80) Meqakarioblast leykozun başlanğıcı hansı xəstəliklə oxşardır?
A) Mielofibroz

B) Xroniki mieloleykoz, Ph neqativ

C) Essensial trobmbositemiya

D) Xroniki mieloleykoz

E) Eritremiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
81) Meqakarioblast leykozun splenomeqaliya ilə keçən variantını hansı xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Xroniki mieloleykozun meqakarioblast variantı blast krizi ilə keçən forması ilə

B) Mieloid sarkoma ilə

C) Kəskin monoblast leykozla

D) Kəskin mieloblast leykozla

E) Kəskin eritromielozla
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
82) Aşağıda göstərilən patologiyaların hansında sola meyillilik qeyd olunmur?
A) Hüceyrə parçalanması ( yanıqlar, hemoliz)

B) Kəskin qastrit

C) Milyar vərəm

D) Bakterial infeksiyalar

E) Qeyri- infeksion iltihabı xəstəliklər
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
83) Makrositar anemiya aşağıdakı patologiyaların hansında daha çox təsadüf olunur?
A) Osteomielitdə

B) Xroniki limfoleykozda

C) Revmatizmdə

D) Şəkərli diabetdə

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
84) Mielodisplaziya hansı formada rast gəlinir?
A) Trombositopeniya hepato-, splenomeqaliya ilə

B) Fermentopatiya nəticəsində olan anemiya kimi

C) Anemiya limfoadenopatiya ilə

D) Refrakter anemiya multidisplaziya kimi

E) Anemiya splemomeqaliya ilə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
85) Bu hemablastozlu xəstəliklərin hansında orta yaşama müddəti daha uzundur?
A) Kəskin limfoblast leykozun mikst residivində

B) Xroniki meloleykoz yuvenil formada

C) Xroniki mieloleykoz PH neqativ variantda

D) Xroniki limfoleykozda

E) Berkit limfomasında
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
86) Bu xəstəliklərin hansında sümük iliyinin çatışmazlığı özünü daha çox biruzə verir?
A) Xroniki limfoleykoz

B) Kəskin limfoblast leykoz

C) Xroniki mieloleykoz

D) Aplastik anemiya

E) Kəskin mieloblast leykoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
87) Sümük iliyində hüceyrəliliyin artması bu patologiyaların hansında rast gəlinir?
A) Şəkərli diabet

B) Limfoqranulomatoz

C) Xroniki mieloleykoz

D) Aplastik anemiya

E) Kollagenozlar
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
88) Bu leykozlardan hansı daha çox rast gəlinir?
A) Xroniki ostemielofibroz

B) Həqiqi polisitemiya

C) Essensial trombositemiya

D) Xroniki mieloleykoz

E) Berkit limfoması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
89) Bu xəstəliklərin hansında sümük iliyinin transplantasiyası daha çox tətbiq olunur
A) Kəskin mieloblast leykoz

B) Paroksizmal gecə hemoqlobinuriyası

C) Həqiqi polisetemiya

D) Kəskin limfoblast leykoz

E) Kəskin mielofibroz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
90) Xroniki limfoleykoz ən çox bu hüceyrələrin hansından əmələ gəlir?
A) Dendrit hüceyrəsi

B) Fibroblastlardan

C) T-limfosit

D) Makrofaqlardan

E) B-limfosit
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
91) Bu xəstəliklərdən hansında mieloqrammada mieloid eritroid nisbəti artır?
A) Burkit limfoması

B) Kəskin eritromieloz

C) Xroniki limfoleykoz

D) Mielodisplastik sindrom- həlqəvi sideroblastların çoxluğu ilə gedən forma

E) Xroniki mieloleykoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
92) Aşağıdakı xəstəliklərin hansı kəskin leykoza transformasiya edə bilər?
A) Idiopatik trombositopenik purpura

B) Hemolitik anemiya

C) Həqiqi polisitemiya

D) Sideroblastik anemiya

E) Talassemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
93) Aşağıdakı xəstəliklərin hansında təzə dondurulmuş plazma əsas müalicə vasitəsidir?
A) Trombotik trombositopenik purpura

B) Hemofiliya A

C) Bernard-Soulier xəstəliyi

D) Idiopatik trombositopenik purpura

E) Qlanzmann xəstəliyi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
94) Qurd invasiyası zamanı qanın ümumi təhlilində hansı dəyişikliklər müşahidə olunur?
A) Aqranulositoz

B) Retikulositoz

C) Eozinofiliya

D) Limfositoz

E) Monositoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
95) Xroniki alkoqoldan istifadə edən şəxslərdə bu hematoloji patologiyalardan hansı daha çox baş verir?
A) Tromboz

B) Dəmir defisitli anemiya

C) Makrositar anemiya

D) Hemoliz

E) Hiperqlobulinemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
96) Metotreksat qəbul edən xəstələrə aşağıdakı preparatlardan hansı təyin olunmalıdır?
A) Vitamin kompleksi

B) B12 vitamini

C) Duz məhlulları

D) Fol turşusu

E) Dəmir preparatı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
97) Aşağıdakılardan hansı siklofosfanın yan təsirlərinə aiddir?
A) Ekzema

B) Hemorragik sistit

C) Hemoliz

D) Erroziv qastrit

E) Herpetik dermatit
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
98) Splenoektamiya olunmuş xəstədə periferik qanın müayinəsində eritrositlərdə hansı dəyişiklik müşahidə olunur?
A) Kebot həlqələri

B) Sideroblastlar

C) Hədəfvari eritrositlər

D) Jolli cismcikləri

E) Bazofil dənəciklər
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
99) Dəmir defisitli anemiyanı bunlardan hansı daha dəqiq xarakterizə edir?
A) Makrositar, hiperxrom

B) Mikrositar, hipoxrom

C) Normositar, hipoxrom

D) Mikrositar, hiperxrom

E) Normositar, normoxrom
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
100) Qastroektomiya olunmuş xəstədə aşağıdakılardan hansı gözlənilir?
A) Hemolitik anemiya

B) Mikrositar anemiya

C) Sideroblast anemiya

D) Meqaloblast anemiya

E) Mielodisplaziya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
101) Bu patologiyaların hansında sümük iliyinin punksiyası mütləq göstəriş deyil?
A) Izahı olmayan sitopeniya

B) Mieloproliferativ xəstəliklərə şübhə

C) Leyşmanioza şübhə

D) Dəmir defisitli anemiyaya şübhə

E) Izah oluna bilməyən anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
102) Aşağıdakılardan hansında neytrofilyoz baş vermir?
A) Steroid qəbulu

B) Toxuma nekrozu

C) Hipersplenizm

D) Bakterial infeksiya

E) G-CSF qəbulu
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
103) Hansı sitogenetik dəyişikliklər olduqda kəskin limfoblast leykozun proqnozu pisdir?
A) t(8;21)

B) hiperdiploid kariotip

C) t(9;22)

D) t(15;17)

E) inv 16
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
104) 1 doza (300ml) eritrosit kütləsi köçürüldükdən sonra hemotakrit nə qədər dəyişməlidir?
A) 1-2%- artım

B) 3-5% artım

C) 3%-dən az artım

D) Dəyişilməməlidir

E) 5%-dən çox artım
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
105) 1 doza eritrosit kütləsi transfuziyasından sonra xəstədə hemotakrit 1% artarsa bu halda aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Kəskin böyrək çatışmazlığı mövcuddur

B) Transfuzion reaksiya baş verir

C) Qan itkisi davam edir

D) Posttransfuzion hemoliz baş verir

E) Interstisial pnevmoniya mövcuddur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
106) Splenoektamiya olunmuş xəstələrə aşağıda sadalananların hansı mütləq təyin edilməlidir?
A) Dəmir preparatları qəbul etməlidir

B) Fol turşusu qəbul etməlidir

C) B qrup vitamin preparatları qəbul etməlidir

D) Streptokokk pnevmoniyası əleyhinə vaksinasiya olunmalıdır

E) Qan preparatları almalıdır
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
107) Sternal punksiya bu xəstəliklərin hansında göstərişdir?
A) Neyrodermit

B) Xroniki böyrək çatışmazlığı

C) Şəkərli diabet

D) Kron xəstəliyi

E) Izahı olmayan sitopeniya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
108) Sternal punksiya bu xəstəliklərin hansında göstərişdir?
A) Leyşmanioza şübhə

B) Bruselyoz

C) Hipertoniya xəstəliyi

D) Qurd xəstəlikləri

E) Miokard infarktı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
109) Sternal punksiya bu xəstəliklərin hansında əks göstərişdir?
A) Revmatik qızdırma

B) Xroniki mieloleykoz

C) Miokard infarktı, kəskin dövr

D) İdiopatik trombositopenik purpura, kəskin dövr

E) On iki barmaq bağırsaq qanaxması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
110) Sternal punksiya bu xəstəliklərin hansında göstərişdir?
A) Hemorragik vaskulit

B) Mieloproliferativ xəstəliklər

C) Pnevmoniya

D) Hemorragik eksudativ plevrit

E) Miliar vərəm
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
111) Böyüklərdə hansı immunolji dəyişikliklər olduqda kəskin leykozun proqnozu pisdir?
A) CD20

B) CD4


C) CD30

D) CD15


E) CD7
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
112) Aşağıdakı dərmanlardan hansı böyüklərdə kəskin limfoblast leykozun induksiya müalicəsində istifadə olunmur?
A) L-asparaginaza

B) Vinkristin

C) ATRA

D) Antrasiklin antibiotikləriE) Deksametazon
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
113) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansında generalizə olunmuş limfoadenopatiya baş verir?
A) Limfoma, sitomeqalovirus infeksiyası, infeksion mononukleoz

B) Sarkoidoz, yerli infeksiya, travma

C) Toksoplazmoz, hemolitik anemiya, sarkoidoz

D) Birləşdirici toxuma xəstəlikləri, ekzema, pulpit

E) Sitomeqalovirus infeksiyası, hepatit, mielofibroz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
114) Aşağıdakılardan hansı splenomeqaliyanın səbəblərinə aid deyil?
A) Portal hiperetenziya, leyşmanioz, infeksion mononukleoz

B) Xronik limfoblast leykoz, talassemiya, polisitemiya vera

C) Trombositopenik purpura, damardaxili laxtalanma sindromu, post dəmir defisit anemiya

D) Amiloidoz, infeksion çononukleoz, leyşmanioz

E) Mielofibroz, malyariya, hemolitik anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
115) Aşağıdakılardan hansı kəskin limfoblast leykozun rast gəlmə tezliyini dəqiq ifadə edir?
A) 3-5 yaşlarında birinci yüksəlmə, yaş artdıqca azalma

B) 5-10 yaş arası birinci yüksəlmə, 60 yaşında ikinci yüksəlmə

C) 5-10 yaşda birinci yüksəlmə, yaş artdıqca azalma

D) Həyatın birinci ilində birinci yüksəlmə, ikinci yüksəlmə 10 yaşında, yaşlılarda rast gəlmir

E) 10 yaşa qədər rsat gəlmir, 60 yaşdan başlayaraq artma
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
116) Aşağıdakı simptomlardan hansı daha çox uşaqlarda kəskin leykozdan şübhələnməyə əsas verir?
A) Diş ətinin şişkinliyi

B) Göyərmələr və yorğunluq anamnezi

C) 6 ay yorğunluq anamnezi və təkrarlanan yuxarı tənəffüs yolu infeksiyası

D) Çəki itkisi

E) Iştahanın azalması, epiqastral nahiyədə ağırlıq hissi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
117) Aşağıdakılardan hansı kəskin limfoblast leykozda remissiyanın əldə olunmasının göstəricisi deyildir?
A) Mielopunktatda blastların sayının 5%-dən az olması

B) Qanda şəkərin miqdarının 6.66 mkmol/l dən az olması

C) Orqanomeqaliyanın olmaması

D) Trombositlərin sayının 100.0×10ⁿ /l-dən az olması

E) Hb-nin miqdarının 100q/l artıq olması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
118) Hemofiliya A
A) VII faktorun çatışmazlığı ilə gedən autosom dominant xəstəlikdir

B) VIII faktorun çatışmazlığı ilə gedən autosom ressesiv xəstəlikdir

C) VII faktorun çatışmazlığı ilə gedən X xromosom ilişikli xəstəlikdir

D) VIII faktorun çatışmazlığı ilə gedən X xromosom ilişikli xəstəlikdir

E) IX faktorun çatışmazlığı ilə gedən X xromosom ilişikli xəstəlikdir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
119) Aşağıdakılardan hansı aplastik anemiyaya səbəb olur?
A) Renal sistlər

B) Xloramfenikolla müalicə

C) Amiloidoz

D) Nefrotik sindrom

E) Malyariya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
120) Berkit limfoması üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Hoçkin limfomasından az rast gəlir

B) QİÇS olan xəstələrdə çox rast gəlir

C) Virus etiologiyalıdır

D) Daha çox T hüceyrəlidir

E) Proqnozu pisdir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
121) Aşağıdakılardan hansında tromboz riski var?
A) Aspirın qəbul edən şəxslərdə

B) Paroksizmal gecə hemoqlobinuriyası

C) Hemofiliya

D) Idiopatik trombositopenik purpura

E) Talassemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
122) Damardaxili laxtalanma sindromu
A) Adətən kəskin promielositar leykozda olur

B) Adətən trombositlərin sayı artır

C) Trombin vaxtı (TT) normal olur

D) Aktivləşmiş protrombin vaxtı (APTT) normal olur

E) Blastemiya baş verir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
123) Aşağıdakılardan hansı kəskin mieloid leykoz haqqında düzdür?
A) Damardaxili laxtalanma sindromu baş vermir

B) Sitostatiklərlə terapiya nəticəsində baş verə bilməz

C) Sümük iliyində mieloblastlararın sayı 30%-dən çoxdur

D) Daha çox uşaqlarda rast gəlir

E) Sümük iliyində blastların 20%-dən az olur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
124) Mieloid leykoz haqqında hansı səhvdir?
A) Pansitopeniya olur

B) 80%-dən çox halda sağalma baş verir

C) Mielodisplaziya ilə yanaşı gedə bilər

D) Diş ətinin şişkinliyi baş verir

E) 50%-dan kiçik pasientlərə allogen sümük iliyi köçürçlə bilər
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
125) Aşağıdakılardan hansı kəskin mieloid leykozun diaqnostikasında ən az informativdir?
A) Immunofenotipləşmə

B) Periferik qanın sitogenetik analizi

C) Simik iliyi aspiratının morfoloji müayinəsi

D) Immunoqlobin ağır zəncirinin klonal proliferasiyasının təyini

E) Diş ətinin hipertrofiyası-qinqvit əlamətləri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
126) Aşağıdakılardan hansı kəskin mieloid leykoz olan xəstənin daha tipik periferik qan analizinin göstəriciləridir?
A) Hb-140q/l, Leykosit-270x109/l, trombosit-1000x109

B) Hb-140q/l, Leykosit-270x109/l, trombosit-100x109

C) Hb-90q/l, Leykosit-2.0x109/l, trombosit-140x109

D) Hb-150q/l, Leykosit-10.2x109/l, trombosit-1210x109

E) Hb-90q/l, Leykosit-27x109/l, trombosit-10x109
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
127) Aşağıdakı göstəricilərdən hansı bütün kəskin leykozlara aiddir?
A) Trombositopeniya

B) Anemiya

C) Limfoadenopatiya

D) Splenomeqaliya

E) Sümük iliyində total blastoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
128) Hansı sitogenetik dəyişikliklərlə olan kəskin mieloid leykozun proqnozu ən pisdir
A) 7ci xromosomun delesiyası

B) normal kariotip

C) NPM geninin translokasiyası

D) t (8;21)

E) t (9;22)
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
129) Aşağıdakılardan hansı preparat kəskin promielositar leykozda hüceyrə differensiasiyasını təmin edir?
A) Antibakterial terapiya

B) Neopagen (G-CSF)

C) Retin turşusu

D) Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar

E) Antrasiklin antibiotikləri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
130) Kəskin mieloid leykozun sitostatiklərlə müalicəsi üçün aşağıdakılardan hansı əks göstərişdır?
A) Pnevmoniya ağciyər çatışmazlığı ilə

B) Şəkərli diabet kompensə olunmuş forma

C) Aktiv hemorragik sindrom olmadan trombositlərin sayının 30x109/l-dən az olması

D) Yanaşı obliterasiyaedici endoartiritin olması

E) Fəqərəarası disklərin yırtığı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
131) Aşağıdakılardan hansı kəskin promielositar leykozun residivinin müalicəsində istifadə olunur?
A) Vinkristin

B) Alkeran

C) Arsenikum

D) Siklofosfan

E) 6-Merkaptopurin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
132) Aşağıdakılardan hansı xroniki limfoid leykozun simptomlarına aiddir?
A) Ossalgiya

B) Diş ətinin şişkinliyi

C) Sümük iliyinin çatışmazlığı, periferik qanda pansitopeniya

D) Konyuktivada hemorragiyalar

E) Boyun limfa düyünlərinin böyüməsi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
133) Aşağıdakılardan hansı xroniki mieloid leykozun daha tipik periferik qan analizinin göstəriciləridir?
A) Hb-150q/l, Leykosit-10.2x109/l, trombosit-50x109

B) Hb-160q/l, Leykosit-160x109/l, trombosit-50x109

C) Hb-30q/l, Leykosit-60x109/l, trombosit-500x109

D) Hb-90q/l, Leykosit-60x109/l, trombosit-400x109

E) Hb-60q/l, Leykosit-12.0x109/l, trombosit-50x109
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
134) Aşağıdakılardan hansı imatinib mezilatın təsir mexanizmini düzgün ifadə edir?
A) BCR-ABL geninin məhsulunun spesifik inhibitorudur, tirozinkinaza aktivliyini inhibisiya edir

B) Elonqasiya faktorlarını inhibisiya edir

C) Topoizomerazaları inhibisiya edir

D) BCR-ABL geninin məhsulunun spesifik inhibitorudur, fosfataza aktivliyini blok edir

E) ADP-nin ribozilləşməsinin qarşısını alır
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
135) Kəskin mieloid leykozlu xəstələrdə hiperleykositozun (Leykosit>100x109 ) müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?
A) Trombositar kütlənin transfuziyası

B) Hydroxyurea

C) Deksametazon

D) Antasiklin antibiotikləri

E) Vinkristin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
136) Kəskin mieloid leykozlu xəstələrdə Hidrea preparatı ilə aparılan predfaza hansı dozada istifadə olunur?
A) 100mq/kq

B) 85mq/kq

C) 50mq/kq

D) 10mq/kq

E) 47mq/kq
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
137) Lizis sindromu zamanı böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə hansı təxirəsalınmaz yardım göstərilir?
A) Biakarbonat natrium (4.2%) infuziyası

B) Sutkalıq 3litr/m2 maye infuziyası

C) Təzə dondurulmuş plazma

D) Hemodializ

E) Antibakterial terapiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
138) Kəskin limfoblast leykoz hiperleykozitozla gedən variantda predfaza hansı preparatla aparılır?
A) Sitozar

B) 6-merkaptopurin

C) Metotreksat

D) Deksametazon

E) Siklofosfan
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
139) Leykostaz hansı əlamətlərlə müşahıdə olunur?
A) Yuxululuq, tənəffüs çatmazlığı, hemorragik sindrom

B) Yuxululuq, ətraflarda şişkinlik, qusma

C) Yuxululuq, ağızda quruluq, poliuriya

D) Yuxululuq, assit, sidiyin rənginin tündləşməsi

E) Soyuq tər basma, hipotoniya ürəkdöyünmə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
140) Febril qeyri-hemolitik transfuzion reaksiyaların etiologji faktorun əsasında nə durur?
A) HLA anticisimlər, donor leykositlərinin hasil etdiyi sitokinlər

B) Infeksion agentlər

C) Eritrositar antigenlər

D) Eritrositklərin lizisi

E) Donorun T limfositləri
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
141) Aşağıdakılardan hansı talassemiyalı xəstəyə qan köçürmə üçün göstərişdir?
A) Dəri və selikli qişaların rənginin solğunluğu

B) Hb<70q/l

C) Subfebril temperaturun olması

D) Hb<120q/l

E) Trombositlər <20x109/l
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
142) IgA defisiti olan xəstəyə yuyulmamış eritrosit kütləsinin köçürülərsə nə baş verər?
A) Hemolitik reaksiya

B) Anafilaktik reaksiya

C) Ağciyər çatmazlığı

D) Böyrək çatmazlığı

E) Tənəffüs çatmazlığı
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
143) Xəstəyə qanköçürülmə başladıqdan bir neçə dəqiqə sonra qəfil tepmeraturun yüksəlməsi, titrətmə, üşütmə, belin aşağı hissəsində ağrılar, dispnoe baş vermişdir. Xəstədə nə baş vermişdir?
A) Kəskin hemolitik reaksiya

B) Donardan infeksiyanın otürülməsi

C) Gecikmiş transfuzion reaksiya

D) Transfuziya ilə əlaqədar ağciyərlərin zədələnməsi

E) Autoimmun hemolitik reaksiya
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
144) Xəstəyə hemotransfuziya başladıqdan 5 saat sonra xəstədə dispnoe, taxikardiya, temperaturun 38C-yə qədər yüksəlməsi, arterial təzyiq 160/90 mm. c. süt. yüksəlməsi olmuşdur. Döş qəfəsinin rentgenoqrammasında hər iki ağciyərdə infiltratlar aşkar olunur. Diaqnoz nədir?
A) Kəskin hemolitik reaksiya

B) Gecikmiş transfuzion reaksiya

C) Infeksiya ötürülməsi

D) Transfuziya ilə əlaqədar sirkulyasion yüklənmə

E) Transfuziya ilə əlaqədar ağciyərin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
145) Dəmirlə yüklənmənin monitorinqi hansı üsullarla aparılır?
A) Ferritinin təyini, Hb-nin azalması, hiperxolestrinemiya

B) Zərdabda ferritinin təyini, dəmirin qaraciyərdə konsentrasiyası, orqanizmdəki ümumi dəmir ehtiyatı

C) Hemoqlabinin miqdaraının təyini, splenomeqaliya, sərbəst bilirubin fraksiyasının artması

D) Ümumi dəmirin miqdarının təyini, sideroblstların miqdarının artması, mielopunktatda qırmızı qan sırasının azalması

E) Dərinin hiperpiqmentasiyası, kreatinin artması, ümumi dəmir ehtiyatının təyini
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
146) Aşağıdakı göstəricilərdən hansı kritik trombositopeniyanı əks etdirir?
A) Trombositlər <150x109/l

B) Trombositlər <20x109/l

C) Trombositlər <100x109/l

D) Trombositlər <320x109/l

E) Trombositlər <55x109/l
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
147) Talassemiyalı xəstələrdə ölümün əsas səbəbi nədir?
A) Aşağı ətraflardakı trofiki yaralar

B) Ürək əzələsinin hemosiderozu

C) Splenoektomiyadan sonrakı hal

D) Xroniki hemolitik sindrom

E) Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin çatmazlığı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
148) Aşağıdakı göstəricilərdən hansı kritik neytropeniyanı əks etdirir?
A) Neytrofillərin sayı 1-1.5x109/l

B) Neytrofillərin sayı <0.2x109/l

C) Neytrofillərin sayı 2-2.2x109/l

D) Neytrofillərin sayı 0.5-0.8x109/l

E) Neytrofillərin sayı 1.3-1.7x109/l
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
149) Aşağıdakı laborator göstəricilərdən hansı həqiqi polisitemiyanı xarakterizə edir?
A) Hb-190q/l, er-6.1x1012/l, leykosit- 6.5x109/l, trombosit- 100.0x109/l, EÇS-15mm/saat

B) Hb-190q/l, er-6.1x1012/l, leykosit- 11.5x109/l, trombosit- 430.0x109/l, EÇS-2mm/saat

C) Hb-190q/l, er-6.1x1012/l, leykosit- 7.0x109/l, trombosit- 80.0x109/l, EÇS-6mm/saat

D) Hb-190q/l, er-6.1x1012/l, leykosit- 7.5x109/l, trombosit- 70.0x109/l, EÇS-9mm/saat

E) Hb-190q/l, er-7.0x1012/l, leykosit- 6.5x109/l, trombosit- 230.0x109/l, EÇS-21mm/saat
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
150) Bu transfuzion maddələrdən hansı hemodinamik məqsədlə istifadə edilir?
A) 0.85% NaCl məhlulu

B) 5%-li qlükoza

C) Hemodez

D) PoliqlükinE) Reopoliqlukin
Ədəbiyyat: Рагимов А.А. Трансфузиология в реаниматологии. 2005.
Yüklə 241,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin