Hər hansı bir şirkət yaradılanda onun sahiblərinin müəyyən məqsədləri və onlara nail olmaq üsulları haqqında fikirləri olur. Bəzən aydın olur, bəzən yoxYüklə 47,33 Kb.
tarix19.12.2023
ölçüsü47,33 Kb.
#184423
ADİLE CABBAROVA MENECMENT


Hər hansı bir şirkət yaradılanda onun sahiblərinin müəyyən məqsədləri və onlara nail olmaq üsulları haqqında fikirləri olur. Bəzən aydın olur, bəzən yox. Artan rəqabət və bazarda daimi dəyişikliklər şəraitində şirkətin hansı məqsədləri güddüyü barədə aydın təsəvvür yaratmağa ehtiyac var.


Heç bir təşkilatın xarici oriyentasiyaları, nəyə can atdığını, öz fəaliyyəti ilə nəyə nail olmaq istədiyini müəyyən edən istiqamətləri olmasa, rəqabət mühitində uğurla ayaqda qala bilməyəcək.


Və bu, təkcə şirkətin ayaqda qalması üçün deyil, həm də təşkilatın fəaliyyətindəki bütün iştirakçılar üçün vacibdir. Ekipajı harda üzdüyünü bilməyən gəmi üçün ədalətli külək yoxdur deyə köhnə məsəl bu vəziyyəti aydın şəkildə göstərir.


Bu mövzu aktualdır, çünki sonda nəyə nail olmaq istədiyimizi, şirkətimizin hazırda nə olduğunu və gələcəkdə nə olacağını təsəvvür etmədən müasir biznesdə iştirak etmək mümkün deyil. Bu spesifik imic bir növ təməldir ki, ondan qurmalısan və onun çərçivəsində öz biznesini qurmalısan.


Təşkilat üçün baxışın mənası belədir: Vizyon işə məna verir, işçiləri həvəsləndirmə vasitəsinə çevrilir, eyni zamanda bir çoxlarının fəaliyyətini bir istiqamətdə birləşdirir. O, mənfəət əldə etmək istəyini təcrid etmir, fərdi idealları birləşdirir. Bu, təşkilatın növbəti məqsədlərinə nail olmaqda davamlılığı təmin edir və onlara nail olmaq üçün meyarların işlənib hazırlanmasına kömək edir.


Təşkilatın mövcudluğu və inkişafı boyunca hər hansı bir hərəkətdə əsas bələdçi olacaq əsas dəyərləri və təlimatları müəyyən etmək çox vacibdir. O, şirkətin bütün tərkib elementlərini birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, onlara effektiv qarşılıqlı əlaqə üçün işlərinin mənasını verir.


Vizyon təşkilatın mövcudluğunun bütün mənasını cəmləşdirmək məqsədi daşıyır. Ona görə də işimin əsas məqsədi bu konsepsiyanın tərkib hissələrini öyrənmək, onların praktikada sonrakı istifadəsi üçün necə və hansı formada formalaşdırılmalı olduğunu müəyyən etmək idi.


İşin birinci fəslində aşağıdakı vəzifələr qoyulur: müasir biznesdə vizyonun rolunu müəyyən etmək, təşkilatın missiyası, məqsədləri və liderlik strategiyası kimi anlayışların mahiyyətini nəzərdən keçirmək, onların əlaqələrini müəyyən etmək.


İkinci fəsildə əsas vəzifə tanınmış bir şirkətin nümunəsindən istifadə edərək tədqiq olunan anlayışları təhlil etmək idi. Hewlett-Packard-ı xüsusi qeyd etdim.


Bu işi yazmaq üçün biz strateji menecment, strateji menecment, marketinq, biznes praktikası üzrə dərslik və kitablardan, qoyulan problemə dair tədqiqat məqalələrindən və elektron nəşrlərdən, həmçinin internet resurslarından istifadə etdik.


Vizyon az və ya çox uzun müddət üçün arzu olunan vəziyyətin yüksək keyfiyyətli görüntüsüdür. Bəzən hətta tarix şərti olaraq verilir və ya ümumiyyətlə yoxdur. Bu, arzu olunan gələcəyin məhz görüntüsüdür. Vizyon nə layihədir, nə də proqramdır; xronoloji vaxt sosial vaxtla əvəz olunur, burada zaman vahidi il, ay, gün deyil, iki hadisə arasındakı məsafədir.


Vizyon formalaşdırmaq üçün arzu olunan gələcəyin timsalında əsas ideya və üstünlükləri ifadə edən müəyyən strategiyalardan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Strategiya gələcəkdə şirkətin yeni rolunu, statusunu və ya vəziyyətini xarakterizə edir. Strategiyalar idarəetmə qrupu tərəfindən hazırlanır; çox vaxt məsləhətçilər özləri müzakirələrin kontekstinə uyğun gələn qiymətli anlayışlar kimi onların bəzi variantlarını təqdim edirlər1.


Firma rəhbərləri öz idarəetmə qrupları ilə və ya təkbaşına vizyonu inkişaf etdirə bilərlər. Bəzi insanlar öz bizneslərinin vizyonunu gizlədirlər, bu səhvdir, çünki görmə güclü motivasiya qüvvəsinə malikdir. Onun bu bacarığı çoxdan ideoloqlar və siyasətçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, nəhəng ölçüdə kütləvi, tarixi hərəkatlara başlamış, bütöv xalqları və qitələri arzu olunan gələcəyin obrazı ilə ruhlandırmışdır. Kommunist cəmiyyətinin imicinin nə qədər qüdrətli olduğunu, insanların bu gələcək uğrunda mübarizədə nə qədər fədakarlıqlar göstərdiyini hər kəs xatırlayır. Belə çıxır ki, görmə insanın, təşkilatın, cəmiyyətin həyatının mənasını əks etdirir. Gələcəyin yüksək qeyri-müəyyənliyi şəraitində o, həm də reallığın müəyyən qədər dolğunluğunu təmin edir, onu maksimum dərəcədə strukturlaşdırır.


Vizyon həm şirkətin xarici mühitdəki yerini (bazarda, cəmiyyətdə, elmdə, siyasətdə və s.) əks etdirə bilər, həm də şirkət daxilində istiqamətləndirilə bilər. Deyək ki, sadə bir quruluşla strateji olaraq idarə olunacaq və ya ən yüksək müştəri yönümlü olacaq.


Bəzən vizyon, peşəkar jarqonla desək, bəzi şüarlarla xüsusi olaraq gücləndirilir. Bununla onlar işçilərin istənilən müştəriyə sonsuz müxtəliflik təklif etməyə hazır olduqlarını vurğuladılar. Və yalnız müştərinin özü şirkətin təklifindən imtina edə bilər.Kömək lazımdır


1.2 Görmə sahəsində missiya


Vizyon təşkilatın missiyasını müəyyənləşdirir - təşkilatın nə etmək niyyətində olduğunu və nə olmaq istədiyini, yəni. məqsədini müəyyən edir.

Geniş anlayış vəziyyətində missiya fəlsəfənin və məqsədin, təşkilatın mövcudluğunun mənasının ifadəsi kimi qəbul edilir. Təşkilatın fəlsəfəsi dedikdə təşkilatın öz fəaliyyətini həyata keçirməyi planlaşdırdığı dəyərlərin, inancların, prinsiplərin məcmusu başa düşülür və məqsəd təşkilatın həyata keçirəcəyi fəaliyyətləri və hansı təşkilat növü olduğunu müəyyən edir. olacaq.


Missiya şirkətə orijinallıq verir və insanların işini xüsusi məna ilə doldurur. Missiyanın formalaşdırılması və şirkətin məqsədlərinin müəyyən edilməsi şirkətin nə üçün fəaliyyət göstərdiyini və nəyə can atdığının aydın olmasına gətirib çıxarır.


Missiya şirkətin fəaliyyət dairəsini, eləcə də müştərilərinə göstərəcəyi xidmətləri müəyyən edir. “Bir firmanın missiyası müştəri yönümlü perspektivdə onun rolunu və əsas funksiyasını müəyyən edir.” Siz şirkətinizin missiyasını texniki baxımdan deyil, ümumi mənada, yəni alıcıya uyğun olan “həll” baxımından formalaşdırmalısınız.


Bundan əlavə, bazar yönümlü bir şirkət üçün işini məhsul baxımından deyil, adi tələbatla müəyyən etmək vacibdir, çünki müştəri üçün məhsul almaq konkret ehtiyacı ödəmək və ya konkret problemi həll etmək deməkdir. ; eyni arzu olunan həll müxtəlif texnologiyalarla təmin edilə bilər ki, bu da öz növbəsində sürətlə inkişaf edir, əsas ehtiyaclar isə sabit qalır.


Strateji idarəetmədə missiya təşkilatın açıq şəkildə ifadə edilmiş ümumi məqsədidir.


Missiya, təşkilatın mövcud olduğu və planlaşdırma dövründə yerinə yetirilməli olduğu məqsəddir. Missiya hərtərəfli məqsəddir, o, təşkilatın fəaliyyəti üçün həm daxili (məsələn, məhsuldarlığın artırılması), həm də xarici (məsələn, rəqabətlə bağlı) təlimatları ehtiva edir və bununla da təşkilatın əldə etməli olduğu uğurun mahiyyətini ifadə edir. Missiya təşkilatın ümumi istiqamətini verir.


Missiyanın öz finiş xətti var, bir müddət sonra tamamlanmalıdır. Missiya elə tərtib edilməlidir ki, onun həyata keçirilməsi müəyyən fəaliyyət riski olan təşkilatdakı gərginliklə birləşdirilsin. Missiyanın müddəti proqnozlaşdırıla bilən və kifayət qədər qısa olmalıdır2.


Təşkilatın missiyasının rolu ondan ibarətdir ki, o, təşkilatı daxildən dərk edənlərin və təşkilatı kənardan qəbul edənlərin maraq və gözləntilərini bir istiqamətə yönəldir, əlaqə yaradır. Üstəlik, missiya təşkilata münasibətdə "daxili" insanların maraqlarını "xarici" insanların maraqlarına yönəltməyə və ya hətta tabe etməyə imkan verir. Təşkilatın nə üçün yaradıldığını və mövcud olduğunu müəyyən etməklə, missiya insanların hərəkətlərinə məna və məqsədyönlülük verir, onlara təkcə nə etməli olduqlarını deyil, həm də öz hərəkətlərini niyə həyata keçirdiklərini daha yaxşı görməyə və anlamağa imkan verir. Missiyanın geniş və dar anlayışı var.


Geniş mənada missiya bir təşkilatın fəlsəfəsi və məqsədi, mövcudluğunun mənasıdır.


Dar mənada, missiya bir təşkilatın nə üçün və ya hansı səbəbdən mövcud olması ilə bağlı formalaşmış bir ifadədir, yəni missiya təşkilatın mövcudluğunun mənasını ortaya qoyan, bu təşkilatla oxşar təşkilatlar arasındakı fərqi göstərən bir bəyanat kimi başa düşülür. təzahür etdi.”


Düzgün müəyyən edilmiş missiya, həmişə ümumi fəlsəfi mənaya malik olsa da, mütləq onu öz növündə unikal edən, inkişaf etdirildiyi şirkəti xarakterizə edən bir şey daşıyır. Strateji idarəetmədə dar mənada missiyadan danışırlar.


Beləliklə, bəzi tədqiqatçılar missiyanı ən ümumi məqsəd adlandırırlar, baxmayaraq ki, bu, yəqin ki, müəyyən əsaslandırmaya malikdir, lakin, fikrimizcə, missiyanı şirkətin məqsədi, onun cəmiyyətdəki rolunun müəyyən edilməsi kimi müəyyən etmək daha düzgündür. iqtisadiyyat; bu, bu şirkətlə oxşar şirkətlər arasındakı fərqin təzahür etdiyi təşkilatın mövcudluğunun mənasını ortaya qoyan bir bəyanatdır.


Yüksək inkişaf etmiş bizneslər üçün missiyanın formalaşdırılması adi haldır. Rusiya iqtisadiyyatında müəyyən artım və uğur əldə etmiş yeni yaranan özəl iqtisadi firmalar son vaxtlar öz missiyalarını müəyyənləşdirməyə başlayıblar. Kiçik şirkətlərdə missiya Rusiya müəssisələrində fərdi nümunələri olan biznes planına daxil edilir.


Şirkət rəhbərliyinin əsas vəzifələrindən biri müxtəlif və qismən ziddiyyətli maraqları uzlaşdırmaqdır. Bu vəzifəyə nail olmaq üçün bir neçə yanaşma var, onlardan biri şirkətin məqsədlərini və onun əsas xüsusiyyətlərini təsvir edən şirkət üçün missiya bəyanatını tərtib etməkdir.


Missiyanın dar anlayışı bir təşkilatın nə və hansı səbəbdən mövcud olduğu və onun kimi digərlərindən nə ilə fərqləndiyi ilə bağlı ifadədir. Burada missiya açıq şəkildə ifadə olunduğu kimi təşkilatın əsas ümumi məqsədi kimi şərh olunur.


Üstəlik, nisbi rəqabət qabiliyyətini saxlamaq üçün müəssisə ən azı bütövlükdə milli iqtisadiyyatla eyni sürətlə inkişaf etməlidir5.

Müəssisənin missiyasının tərkib hissəsi kimi gəlirlilik ən çox onun davamlı inkişafını təmin etmək üçün nəzərdə tutulur. Üstəlik, vacib olan alınan mənfəət kütləsinin kəmiyyət xüsusiyyətləri deyil, həm bazarda mövqelərin qorunmasını, həm də onun gələcək inkişafını təmin edə bilən dividendlər və "gələcək xərclər" arasında tarazlığın təmin edilməsidir.


Müəssisə missiyasının üçüncü elementi sahibkarlığın səviyyəsi və strukturudur. Onlar əsasən müəssisənin sahibləri və onun yuxarı rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir.


Sahibkarlığın səviyyəsi dedikdə, nəzərdən keçirilən dövr üçün müəssisə üçün prioritet hesab edilən təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin konkret vəziyyəti başa düşülür.


Missiyanın inkişafı idarəetmə sisteminin hər hansı təkmilləşdirilməsinin başlanğıc nöqtəsidir, çünki şirkətin əsas vəzifəsinin nə olduğunu müəyyən etmək və şirkətin hər hansı bir fəaliyyətini onun həllinə tabe etmək üçün missiyanın müəyyən edilməsi lazımdır. Missiyanın mənası aşağıdakılarda özünü göstərir:


1) missiya xarici mühitin subyektlərinə şirkətin nə olduğu, nəyə can atdığı, öz fəaliyyətində istifadə etməyə hazır olan mənası, fəlsəfəsinin nə olduğu və s. haqqında ümumi fikir verir. Bundan əlavə, o, xarici mühitin subyektlərinin təmsil olunmasında şirkətin müəyyən imicinin formalaşması və ya konsolidasiyası;


2) missiya şirkət daxilində birliyə və korporativ ruhun yaradılmasına kömək edir. Bu, aşağıdakılarda özünü göstərir:


Missiya şirkətin ümumi məqsədini və məqsədini işçilərə aydınlaşdırır. Nəticədə işçilər öz hərəkətlərini vahid istiqamətə yönəldirlər;


Missiya işçilərin şirkətlə eyniləşməsini asanlaşdırır. Özlərini şirkətlə eyniləşdirən işçilər üçün missiya onların fəaliyyətində başlanğıc nöqtəsidir;


Missiya şirkətdə müəyyən bir ab-hava yaratmağa kömək edir, çünki onun vasitəsilə, xüsusən də şirkətin fəaliyyətinin qurulması və həyata keçirilməsinin əsasını təşkil edən təşkilatın fəlsəfəsi, dəyərləri və prinsipləri insanlara çatdırılır.


3) missiya təşkilatın daha səmərəli idarə olunması üçün imkan yaradır ki, o:


Bu, şirkətin məqsədlərini müəyyən etmək üçün əsasdır, onların ardıcıllığını təmin edir, həmçinin şirkətin strategiyasını inkişaf etdirməyə, şirkətin fəaliyyətinin istiqamətini və məqbul sərhədlərini təyin etməyə kömək edir;


Şirkətin resurslarının bölüşdürülməsinə ümumi yanaşmanı təmin edir və onlardan istifadənin qiymətləndirilməsi üçün zəmin yaradır;


İşçi üçün fəaliyyətinin mənasını və məzmununu genişləndirir və bununla da daha geniş motivasiya üsullarından istifadə etməyə imkan verir.


Bütün deyilənlərdən qeyd etmək olar ki, şirkətin missiyası aşağıdakı əsas vəzifələri həll etmək üçün nəzərdə tutulub:


Firmanın nə üçün mövcud olduğunu açıqlayın və onun məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və ardıcıllığını təmin etmək üçün çərçivə yaratın;


Bu şirkətin eyni bazarda fəaliyyət göstərən digər şirkətlərdən nə ilə fərqləndiyini müəyyənləşdirin;


Şirkətdə həyata keçirilən bütün hərəkətləri yerinə yetirmək ehtiyacını qiymətləndirmək üçün meyar yaratmaq;


Şirkətlə əlaqəli bütün şəxslərin (sahiblər, rəhbərlik, işçi heyəti, müştərilər və s.) maraqlarını əlaqələndirmək;


Korporativ ruhun yaradılmasına, o cümlədən işçilər üçün fəaliyyətlərinin mənası və məzmununun genişləndirilməsinə töhfə vermək6.


Missiyanın formalaşması müəyyən bir şirkətin niyə mövcud olduğunu müəyyən etməyə imkan verir və bu tərif adətən sonuncunun bütün həyat dövrü ərzində dəyişmir. Yeni bir missiyanın inkişafı adətən yeni müəssisənin yaradılmasına və ya onun köklü şəkildə yenidən təşkilinə gətirib çıxarır.


1.3 Biznes məqsədləri


Məqsədlər vizyonun gələcək inkişafıdır və konkret və ölçülə biləndir. Məqsədlər müəssisənin gündəlik funksiyalarını yerinə yetirmək üçün səy göstərdiyi gələcəkdə arzu olunan vəziyyəti göstərir. Təşkilatın əsas məqsədləri missiya üçün tərtib edilir, yüksək səviyyəli rəhbərlik tərəfindən hazırlanır və sağ qalmağa yönəldilir.

Məqsəd nümunəsi böyük bir Hollandiya şirkətinin missiya bəyanatından bir parçadır: “Bizim bütün fəaliyyətlərimiz davam etməyə yönəlib:


• işçi heyəti və investorlar üçün gəlir mənbələrinin yaradılması;


• işçilərin fərdi inkişafı üçün zəruri olan imkanların təmin edilməsi.”


Məqsədlər strateji və əməliyyata bölünür və müxtəlif səviyyələrdə menecerlər tərəfindən formalaşdırılır. Strateji məqsədləri yüksək səviyyəli menecerlər, əməliyyat məqsədləri isə orta və aşağı səviyyəli menecerlər tərəfindən formalaşdırılır. Strateji məqsədlər uzunmüddətli, əməliyyat məqsədləri orta və qısamüddətlidir7.


Strateji məqsədlər təşkilatın missiyası ilə müəyyən edilir. Onları formalaşdırarkən lider təşkilatın vəziyyətini bir neçə il öncədən görməlidir. Strateji məqsədlər bütün təşkilatı əhatə edir, geniş və ümumi xarakter daşıyır. Onlar təşkilatın siyasətini müəyyənləşdirir və onun əsas məqsədlərindən irəli gəlir.


Strateji məqsədlərə nail olmaq üçün əməliyyat məqsədləri hazırlanır və həyata keçirilir. Əməliyyat məqsədi strateji hədəfin hissələrə bölünmüş ayrıca tərkib hissəsidir. Əməliyyat məqsədləri təşkilat daxilində işin onun qəbul edilmiş siyasətlərinə uyğun həyata keçirilməsinə imkan verir. Əməliyyat məqsədlərinə misal olaraq marketinq, maliyyə və insan resurslarının inkişafı məqsədləri daxildir. Beləliklə, əməliyyat məqsədləri konkret, təfərrüatlı və təşkilatın müəyyən bir bölməsinin işinə uyğundur.


Bundan əlavə, məqsədləri aşağıdakılara bölmək olar:


• yoxlanıla bilən;


• keyfiyyət və kəmiyyət;


• məntiqi və ardıcıl;


• inanclara zidd olmayan gələcəyə baxışa əlavə olaraq.


Məqsədlərin belə bir iyerarxiyası təşkilatın koordinasiyalı işinə yönəldilmişdir ki, bu da təşkilatın bütün biznes bölmələrinin fəaliyyətinin strateji məqsədlərə çatmağa yönəldilməsini təmin edir. Eyni zamanda, hər bir şöbə ümumi nəticələrə öz töhfəsini verir8.


Məqsədlərə çatmaq üçün vaxt çərçivəsi işçinin tutduğu vəzifə səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir. Vəzifə səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, şərtlər bir o qədər uzun olur.


Məqsədləri formalaşdırarkən məqsədlərə olan tələbləri nəzərə almaq faydalıdır" "Onlar üçün ümumi qəbul edilmiş tələblər haqqında"


1. Spesifiklik - fəaliyyətin nəticəsini aydın qeyd edən məqsədin xassəsidir. Bu məqsədə çatmaq üçün hansı istiqamətdə hərəkət etməyiniz lazım olduğunu aydın şəkildə göstərir. Xüsusi hazırlanmış məqsəd ona nail olmaq üsulları ilə bağlı çoxlu suallar doğurmur. Onlar məqsədin davamı kimidirlər.


2. Ölçülə bilənlik məqsədin kəmiyyətini müəyyən etmək bacarığıdır.Belə olur ki, məqsədi kəmiyyətcə ölçmək olmur. Bununla belə, bu halda onun nailiyyətini qiymətləndirməyi asanlaşdıran xüsusiyyətlər olmalıdır. Məqsədlərə nail olmağın qiymətləndirilməsində mümkün qeyri-müəyyənliklər qəbuledilməzdir.


3. Əldə oluna bilənlik konkret şəraitdə onun həyata keçirilməsinə imkan verən məqsədin xassəsidir. Məqsədlər nə asanlıqla əldə edilə bilən, nə də əldə edilməsi mümkün olmayan olmalıdır. Qeyri-real məqsədlər nəinki özlərinə şübhə ilə yanaşır, həm də onlarda idarəetmənin səriştəsinə və seçilmiş yolun düzgünlüyünə şübhə yaradır. Bütün bunlar bütövlükdə təşkilatın fəaliyyətinə pis təsir edir.


4. Realizm məqsədlərə çatmaq üçün resursların mövcudluğunu göstərir. Resurslara əlavə olaraq, daxili və xarici mühitin texniki-iqtisadi əsaslandırmaya digər təsirlərini də nəzərə almaq lazımdır. Çox yaxşı məqsədlər, məsələn, kifayət qədər maliyyələşdirmə və ya işçilərin kifayət qədər hazırlığı səbəbindən həyata keçirilə bilməz.


5. Vaxt məhdudiyyətləri məqsədə çatmaq üçün aydın şəkildə müəyyən edilmiş son tarixlərdir. Əgər müddətlər müəyyənləşdirilməyibsə, məsələn, maaşların nə vaxt artırılacağı bəlli deyilsə, belə məqsədlər zərərdən başqa bir şey gətirməyəcək.


6. Uyğunluq strateji və əməliyyat məqsədləri arasında əlaqəni göstərir. Bu iki məqsəd növü arasında çoxlu ziddiyyətlər olmamalıdır.


Bununla belə, ziddiyyətlərdən tamamilə qaçmaq olar. Məsələn, gəlir əldə etmək məqsədləri alınan vəsaitlərin xərclənməsi məqsədləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Ümumiyyətlə, bu məqsədlər arasındakı ziddiyyət cəmiyyətin bütün səviyyələrində seçim probleminə gətirib çıxarır.


Xüsusi məqsədlərin müəyyən edilməsi ümumi missiya bəyanatından firmanın uğur əldə edə biləcəyi xüsusi fəaliyyətlərə keçməyə kömək edir. Məqsədlərin müəyyən edilməsindən əvvəl yalnız missiyanın seçilməsi deyil, həm də bir qayda olaraq, şirkətin fəaliyyət prinsiplərinin formalaşdırılması aparılır. Məhz bu zaman şirkətin bazar yönümünün mahiyyəti müəyyən edilir və tərəfdaşlarla, o cümlədən rəqiblərlə münasibətlərin əsası qoyulur9.


Məqsəd motivlərin, vasitələrin və nəticələrin vəhdəti kimi çıxış edir. Bu o deməkdir:


Məqsəd müəyyən bir motivdir (ehtiyac). Bir stəkan su susuzluğu yatırtmaq, şeir yazmaq özünü ifadə etmək, qüdrətə sahib olmaq isə özünü təsdiq etmək olduğu kimi, məqsəd motivdir.


bir neçə ehtiyacı ödəmək, çünki ayrı bir ehtiyac müxtəlif məqsədlərlə təmin edilə bilər;

Məqsəd, motivin vasitələrə (resurslara, şərtlərə, imkanlara) cavab verdiyi zaman, yəni müvafiq ehtiyacı ödəmək yollarını qiymətləndirərkən formalaşır;


“Məqsəd” anlayışı “nəticə” anlayışı ilə eyni deyil, çünki motivlərin vasitələrlə qarşılıqlı təsiri təkcə lazım olanı vermir. Axı, bir məqsədə nail olduqda belə, nəticəyə ilkin, nəzərdə tutulan nəticə ilə üst-üstə düşməyən digər nəticələr daxil edilir. Əldə edilmiş məqsəd yalnız nəticənin bir hissəsi ola bilər; subyektin məqsəd seçiminin əhəmiyyətli dərəcədə əvvəlcədən müəyyən edilməsi və “daxili” motivlərlə (fərdi üstünlüklər, ətraf mühitin təsirləri, ikinci dərəcəli məqsədlər və s.) məhdudlaşdırılması vacibdir. Ona görə də məqsəd qoymaq təkcə azadlıq, subyektin iradəsi məsələsi deyil.


Təşkilati məqsədlər bir qrupun birlikdə işləyərək əldə etməyə çalışdığı sistemin spesifik son vəziyyətləri və ya arzu olunan nəticədir. Təşkilatın məqsədləri təşkilatın nəyə can atdığını və fəaliyyəti nəticəsində nəyə nail olmaq istədiyini müəyyən edir. Çətin, lakin əldə edilə bilən məqsədlər təşkilata özünü arxayınlıqdan, tərəddüddən, daxili xaosdan qorumağa və daim rəqabətdə olmağa kömək edir.


Məqsəd fəaliyyətin nəticəsinin ideal təsviri, məqsədə çatmaq üçün vasitə və ya yol kimi strategiya kimi çıxış edir. Aristotel deyirdi ki, qərarın predmeti məqsəd deyil, məqsədə aparan vasitələrdir.


Şərtlərin, imkanların və əldə edilən nəticələrin dəyişməsindən asılı olaraq, məqsədlər eyni qala, düzəliş oluna və ya dəyişdirilə bilər. Yeni məqsədlər də məlumatların və keçmiş qərarların təhlili nəticəsində, yəni nəticə və nəticələrə əsaslanaraq ortaya çıxır. Yeni alternativlər nəzərdən keçirilir: onlar məqsədə daha tez çatmağa gətirib çıxarırmı, bunun üçün əlavə nə tələb olunur. Əgər yeni alternativlərin tələbləri yüksəkdirsə və yaxın gələcəkdə təmin oluna bilmirsə, o zaman qısamüddətli, lakin əldə edilə bilən məqsədlər qarşıya qoyulur. Böyük və mürəkkəb məqsədlərə ən yüksək prioritet olanlardan başlayaraq tədricən nail olunur. Eyni zamanda, aralıq məqsədlərə nail olmaq qeyd olunur10.


Məqsədlər təkcə bütövlükdə şirkət üçün deyil, həm də hər bir məhsul qrupu, funksional və köməkçi şöbə üçün müəyyən edilməlidir. Məqsədlərin müəyyən edilməsi prosesi o zaman tamamlanır ki, CEO-dan ən aşağı səviyyəyə qədər hər bir lider öz hesabat bölmələrində konkret nəticələrə nail olmaq üçün cavabdeh olsun. Məqsəd təyini adətən yuxarıdan aşağı olur.


Məqsədlər nəzarət obyektinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. Əgər bu kommersiya təşkilatıdırsa, o zaman onlar şirkətin bazardakı mövqeyində, innovativ fəaliyyətdə, öz işinin gəlirliliyində və resurslardan istifadənin səmərəliliyində, işçilərinin öz fəaliyyətinə münasibətində konkret mərhələlərə nail olmaqdan ibarət ola bilər. öz fəaliyyətində, məhsullarının keyfiyyətində, bu təşkilatların sosial məsuliyyət dərəcəsində.


Beləliklə, ticarət şirkətləri aşağıdakı istiqamətlərdə məqsədləri həyata keçirə bilər: satış həcmi (artım, sabitlik, müəyyən bazar payı əldə etmək), mənfəət (səviyyə, kapitalın gəlirliliyi, satışdan əldə olunan gəlir), ictimai məmnunluq (səhmdarlar, istehlakçılar, xidmət göstərilən müəssisənin sakinləri). sahə), imic formalaşması (şirkətin istehlakçılar, ictimaiyyət və sənaye tərəfindən qəbulu). Dünyadakı bir çox ticarət şirkətləri bütün bu sahələrdə hədəflər qoyurlar, lakin ölkəmizdə hələ də birinci və ikinci qrupların mümkün məqsədləri haqqında danışmaq olar, yəni. satış artımını əsas prioritet kimi təyin edirlər. Nəticədə, azad edilmiş bütün vəsaitlər yeni pərakəndə satış məntəqələrinin açılmasına, satınalmaların və çeşidlərin həcminin genişləndirilməsinə, pərakəndə satış sahələrinin genişləndirilməsinə sərmayə qoyulur. Bəzi sahibkarlar uğur qazanır, bəziləri isə müflis olur. Bu, əsasən bacarıqsız idarəetmə və strateji amillərin düzgün qiymətləndirilməməsi ilə bağlıdır11.


Strateji idarəetmə məqsədləri sistemi, məqsədlərin hər birini konkret göstəricilərdə əks etdirən aydın və qısa şəkildə tərtib edilməlidir ki, sonradan müəssisənin inkişafının strateji məqsədlərinə yaxınlaşıb-yaxınmadığını və ya onlardan uzaqlaşdığını asanlıqla qiymətləndirmək mümkün olsun.

Şirkətin məqsədləri missiya bəyanatını aldıqdan sonra müəyyən edilir, yəni missiya, bir tərəfdən, şirkətin fəaliyyətinin onun missiyasına uyğun olması üçün hansı məqsədlərin qoyulması lazım olduğunu müəyyən etməyə imkan verir, digər tərəfdən isə “ bəzi mümkün məqsədləri kəsir”.


Məqsədlərin qoyulması firmanın strateji baxışını və istiqamətini firmanın istehsalı və fəaliyyəti ilə bağlı konkret məqsədlərə çevirir.


Müəyyən edilmiş məqsədlər təşkilat, onun bütün bölmələri və bütün üzvləri üçün qanun statusuna malik olmalıdır. Bununla belə, öhdəlik tələbi heç bir şəkildə məqsədlərin dəyişməzliyini nəzərdə tutmur. Məqsədlərin dəyişdirilməsi probleminə bir neçə mümkün yanaşma var:


şərtlər tələb etdikdə məqsədlərə düzəlişlər edilir;


məqsədlərin proaktiv dəyişməsi. Bu yanaşmada uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədlər müəyyən edilir, qısamüddətli məqsədlərə nail olduqdan sonra yeni uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədlər hazırlanır və s.


Təşkilatda məqsədlərin qoyulması prosesini müəyyən edən ən mühüm məqamlardan biri məqsədlərlə bağlı qərar qəbul etmək hüququnun təşkilatın aşağı səviyyələrinə verilməsi dərəcəsidir. Təcrübədə məqsədlərin müəyyən edilməsi prosesi müxtəlif təşkilatlarda fərqli şəkildə baş verir. Bununla belə, ümumi olan odur ki, bütün hallarda həlledici rol top menecmentə aid olmalıdır. Məqsədlər idarəetmə aparatının müəyyən edilmiş müddətdə müəyyən nəticələr əldə etmək öhdəliyidir12.

Hewlett-Packard-ın missiyası
HP 170-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən yüksək texnologiya şirkətidir. Şirkət texnologiya və xidmətlərin insanlara və şirkətlərə problemləri həll etməkdə, arzu olunan nəticələrə nail olmaqda və onların imkanlarını və arzularını həyata keçirməkdə necə kömək etdiyini başa düşməyə çalışır. HP bütün müştərilərinin həyatını daim təkmilləşdirmək və daha rahat etmək üçün istifadəsi asan, daha səmərəli və etibarlı texnologiyalar yaratmaq üçün yeni ideya və yanaşmalardan istifadə edir.

HP-nin missiyası biznes fəaliyyətini yaxşılaşdıran, cəmiyyətin rifahına töhfə verən və müştərilərin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran texnologiyalar və xidmətlər təqdim etməkdir. Bundan əlavə, şirkət məhsullarını mümkün qədər çox insana təqdim etməyə çalışır.


Heç bir başqa şirkət HP kimi geniş çeşiddə texnoloji həllər təklif edə bilməz. O, əl cihazlarından tutmuş dünyanın ən güclü superkompüterlərinə qədər infrastruktur və məhsullar təklif edir. Bundan əlavə, rəqəmsal fotoqrafiyadan kompüterlərə və çap cihazlarına qədər geniş çeşiddə istehlak və əyləncə məhsulları və xidmətləri təqdim edir.


Geniş çeşidli məhsullar bizə müştərilərimizin fərdi ehtiyaclarına ən yaxşı cavab verən texnologiya və xidmətlər təklif etməyə imkan verir.


HP sadəcə avadanlıq istehsalçısı deyil. Şirkət yalnız öz töhfəsini verdiyi məhsulları istehsal edir. Bir sıra uğurlu şirkətləri tədqiq edən, onların sahibləri və top menecerləri ilə müsahibə aparan sosioloq Cim Kollinz HP-də baş verən aşağıdakı hekayəni təsvir edir:


“Gənc menecer təcili olaraq cib kalkulyatoru bazarına girmək təklifi ilə müdirinə yaxınlaşır. Bazar tutumu böyükdür, texnologiya yenidir. Aydındır ki, bundan pul qazana bilərsiniz. Daha təcrübəli müdir öz gənc həmkarına tək bir sual verir: bizim bu məhsula texnoloji töhfəmiz nədir? "Xeyr" deyə hekayənin qəhrəmanı cavab verir. "Onda bunu etməyəcəyik" deyə patronun cavabı gəldi. Artıq arqumentlər işə yaramadı. Kommersiya mülahizələri şirkətin məqsədi ilə müqayisədə heç bir şey deyil. HP imitasiya ilə məşğul deyil - yalnız unikal inkişaflar.


2.2 HP-nin məqsədləri
Yarandığı gündən Hewlett-Packard təkcə biznes məqsədlərini rəhbər tutmur, həm də cəmiyyət, müştərilər və tərəfdaşlar, işçilər və şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkələr qarşısında korporativ məsuliyyətə ciddi diqqət yetirir.

"İnsanların ümumi məqsədlərə doğru birlikdə işləməsi və əgər son məqsəd səmərəlilik və müvəffəqiyyət əldə etməkdirsə, bütün səviyyələrdə kəsişən məqsədlər üzərində işləməkdən qaçınmaq lazımdır." - Dave Packard.


HP-nin korporativ məqsədləri 1957-ci ildən, ilk dəfə təsisçilər Bill Hewlett və Dave Packard tərəfindən təsvir olunduqdan sonra şirkətin biznesinə istiqamət verir.


1. Müştəri loyallığı.


Ən yüksək keyfiyyətli məhsullar, xidmətlər və həllər təqdim etmək və müştərilərimizə hörmət və sədaqətini qazanaraq onlara xidmət səviyyəsini yüksəltmək.


Bu məqsədi dəstəkləyən əsas inanclar:


Uğurumuzu qorumaq müştərilərimizin loyallığından asılıdır.


Sadiqliyin artırılması müştərilərin ehtiyaclarını aydın şəkildə anlamaq və bizneslərini uğurla idarə etmələrinə kömək edəcək həllər təqdim etmək üçün onlara diqqətlə qulaq asmağı tələb edir.


Rəqabətli ümumi sahiblik dəyərimiz, keyfiyyətimiz, innovasiyamız və biznesimizi aparmağımız müştərilərimizin loyallığına töhfə verir.


2) Gəlir.


Şirkətimizin böyüməsini maliyyələşdirmək üçün kifayət qədər gəlir əldə etmək, səhmdarlarımızın investisiyalarından gəlir əldə etmək və digər məqsədlərimizə çatmaq üçün lazım olan resursları təmin etmək.


Bu məqsədi dəstəkləyən əsas inanclar:


Mənfəət hər kəsin məsuliyyətidir.


Uzunmüddətli və qısamüddətli hədəfləri balanslaşdırmaq gəlirliliyin açarıdır.


Mənfəət bizə yeni və artan biznes imkanlarına investisiya qoymağa imkan verir.


Mənfəət pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə sıx bağlıdır ki, bu da daha az xərclə daha çox çevikliyə imkan verir.


Mənfəət məqsədlərimizə çatmağı mümkün edir.


3) Bazar liderliyi


Artıq əhatə etdiyimiz bazarlara davamlı olaraq faydalı və uyğun məhsullar, xidmətlər və həllər təqdim etməklə böyümək və texnologiyamız, bacarıqlarımız və müştəri maraqlarımız əsasında yeni bazarlara çıxmaq.


Bu məqsədi dəstəkləyən əsas inanclar:


Faktiki əhatə edə biləcəyimizdən daha çox töhfə verə biləcəyimiz sahələr var: buna görə də diqqətli işləməliyik.


Bazarda orta olmaq kifayət qədər yaxşı deyil, biz qalib gəlmək üçün oynayırıq.


Biz birinci və ya ikinci yeri tutmalıyıq.


4) Hündürlük.


Bazardakı dəyişikliklərə böyümə fürsəti kimi baxın; mənfəətimizdən və inkişaf etməkdə olan müştəri ehtiyaclarını ödəmək üçün innovativ məhsullar, xidmətlər və həllər təqdim etmək və inkişaf etdirmək qabiliyyətimizdən istifadə etmək.


Bu məqsədi dəstəkləyən əsas inanclar:


Artım obd qəbulu ilə başlayır


sənayenin vəziyyətinə əsaslanan ağıllı risk qəbul edən qərarlar - bu, həm bazar tendensiyalarını öyrənmək üçün inam tələb edir, həm də sənayemizdə dəyişikliklərə təkan verir.

Ölçümüz (və şaxələndirilmiş biznesimiz) bizə iqtisadi dövrlərdən çıxmaq və onlardan öz xeyrimizə istifadə etmək imkanı verir.


5) İşçilər qarşısında öhdəliklər.


HP işçilərinə onların əməyi sayəsində mümkün olan şirkətin uğurlarını bölüşməkdə kömək edin; insanlara performanslarına görə inkişaf imkanları təmin etmək; birlikdə onların fərdiliyini qiymətləndirən və şəxsi töhfələrini tanıyan təhlükəsiz, çətin və mənalı iş mühiti yaratmaq; həm də gördükləri işdən məmnunluq hissi qazanmağa kömək edir.


Bu məqsədi dəstəkləyən əsas inanclar:


HP performansı məşğul olan işçilərlə başlayır; onların şirkətə sadiqliyi uğurun açarıdır.


Biz işçilərimizin düzgün qərarlar verəcəyinə inanırıq.


Hər kəs töhfə verə bilər: vəzifəsindən, vəzifə səviyyəsindən və ya xidmət müddətindən asılı olmayaraq.


Əyləncəli, stimullaşdırıcı iş mühiti innovasiya üçün çox vacibdir.


Kadr seçimində müxtəliflik prinsipi bizə rəqiblərimizlə müqayisədə üstünlük verir.


İşçilər həyatları boyu peşəkar inkişaflarına görə məsuliyyət daşıyırlar.


6) Liderlik qabiliyyəti.


Biznes nəticələrinə nail olmaq üçün cavabdeh olacaq hər səviyyədə liderləri inkişaf etdirin və öz nümunəsi ilə şirkətin dəyər qaydalarına riayət etdiyini nümayiş etdirin.


Bu məqsədi dəstəkləyən əsas inanclar:


Liderlər xüsusi, aydın məqsədlərlə ruhlandırır, əməkdaşlığı təşviq edir və vizyon və strategiyanı fəaliyyətə çevirirlər.


Effektiv liderlər mentor kimi çıxış edir, həm pis, həm də yaxşı xəbərləri çatdırır və konstruktiv məsləhətlər verir.


Liderlər özünü əks etdirmə və işçilərin təkliflərini qəbul etməyə hazır olduqlarını, həmçinin davamlı özünü təkmilləşdirməyə sadiq olduqlarını nümayiş etdirirlər.


Liderlər ardıcıl göstərişlər verir və işdəki təlaşı aradan qaldıracaq şəkildə hərəkət edirlər.


İnsanları qarşıya qoyduğu məqsədlərlə bağlı əldə etdikləri nəticələrə əsasən qiymətləndirmək vacibdir.


7) Dünya vətəndaşlığı.


Yaxşı vətəndaş olmaq biznesdə uğur qazanmaq deməkdir. Biz bizneslə məşğul olduğumuz hər bir ölkə və cəmiyyət üçün iqtisadi, intellektual və sosial sərvət olmaqla cəmiyyətə olan bağlılığımıza sadiqik.


Bu məqsədi dəstəkləyən əsas inanclar:


Dürüstlük və şəffaflığın ən yüksək standartları müştərilərimizin və investorlarımızın öhdəliklərini inkişaf etdirmək üçün çox vacibdir.


Cəmiyyətimizi yaxşılaşdırmaq kiçik bir qrup insanın işi deyil; Bu, hamının bölüşməli olduğu bir məsuliyyətdir.


Bu məqsəd şirkətin vədini yerinə yetirmək üçün vacibdir.16


2.3 Hədəflərin idarə edilməsi
Heç bir Hewlett-Packard siyasəti şirkətin uğuruna “hədəflərin idarə edilməsi” siyasətindən daha böyük töhfə verməyib.

Hədəflərin idarə edilməsi Hewlett-Packard-ın ilk günlərindən fəaliyyət fəlsəfəsinin əsas hissəsi olmuşdur.


Məqsədlərə əsaslanan idarəetmə, məqsədlərin aydın şəkildə ifadə edildiyi və razılaşdırıldığı bir sistemi nəzərdə tutur və insanlara öz məsuliyyət sahələrində ən yaxşı şəkildə tapdıqları məqsədlərə çatmaq üçün işləmək üçün çevikliyə icazə verilir. Bu, hökumətin mərkəzsizləşdirilməsi fəlsəfəsi və azad sahibkarlığın əsas prinsipidir.


Vurğulamaq lazımdır ki, məqsədyönlü idarəetmənin uğurla həyata keçirilməsi ikitərəfli yol kimidir. Bütün səviyyələrdəki menecerlər işçilərinin şirkətin məqsədlərini, eləcə də öz biznesinin və ya departamentinin konkret məqsədlərini aydın şəkildə başa düşmələrini təmin etməlidirlər. Buna görə də, menecerlər yaxşı ünsiyyət və anlaşmanı təşviq etmək üçün mütləq məsuliyyət daşıyırlar. Əksinə, onların tabeliyində çalışan insanlar öz işləri ilə o qədər maraqlanmalıdırlar ki, onu planlaşdırmaq, köhnə problemlərə yeni həll yolları təklif etmək və töhfə vermək imkanı olanda hərəkətə keçmək istəyirlər.


Liderlər təmin etməlidirlər ki, öz işçiləri öz şöbələrinin və departamentlərinin məqsəd və vəzifələrini aydın başa düşsünlər. Menecerin rəhbərlik etdiyi qrupun işi haqqında hərtərəfli biliyə və anlayışa malik olması da zəruridir. Uzun illərdir ki, bu məsələ ilə bağlı iş adamları arasında mübahisələr davam edir. Bəziləri iddia edir ki, yaxşı menecer hər şeyi idarə edə bilər; o, guya biznesi yaxşı idarə etmək iqtidarındadır, əslində isə yalnız idarəçilik təcrübəsinin nəzərə alınmalı olduğunu bilmir.


Bu yanaşma ilə iş görülə bilər, ancaq menecer nə etdiyini həqiqətən və hərtərəfli başa düşsə, ən yaxşı şəkildə görüləcəkdir. Hewlett-Packard həmişə bu fəlsəfəyə sadiq qalıb.


görmə biznes strategiyası missiyası


Nəticə
Təşkilat idarəetməsinin effektivliyi və onun rəqabəti
bacarıq strateji vizyonun inkişafından, şirkətin missiyasından, dəyərlərindən, şirkətin mədəniyyətindən, korporativ ideologiyasından və inkişaf strategiyasından asılıdır. Hər bir şirkət bu anlayışların nə demək olduğunu ifadə etməlidir.

Biznes vizyonu şirkət menecerlərinin təşkilatın hansı fəaliyyətlərlə məşğul olmaq niyyətində olduğu və uzunmüddətli kursun nə olduğu barədə fikirləridir.


Vizyon şirkətin missiyasını, dəyərlərini, mədəniyyətini, korporativ ideologiyasını və inkişaf strategiyasını həyata keçirməyə imkan verən şirkətin fəaliyyət prinsiplərinə yönəlmişdir. Müəyyən edilmiş strateji baxış təsadüfi qərarlar riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və departament siyasətlərinin şirkətin ümumi siyasətinə uyğunluğunu təmin edir.


Çox vaxt strateji baxış bir missiyaya aiddir, baxmayaraq ki, başqa bir anlayışa da rast gəlinir - "biznes ideologiyası" və ya idarəetmənin "istəkləri".


Bəzi insanlar “görmə” terminindən şirkətin diqqətlə qorunan dəyərlərinə və ya həvəsləndirici qüvvələrə istinad etmək üçün istifadə edirlər. Digərləri bunu şirkətin inkişafını sürətləndirən məqsədlər kimi görürlər.


“Şirkət missiyası” korporasiyanın cəmiyyət qarşısındakı öhdəliklərinə və ya mövcudluğunun səbəbinə və ya hətta artıq əldə edilmiş bəzi görkəmli nailiyyətlərə aiddir.


Strategiya şirkətin ideologiyasının, baxış və missiya isə strategiyanın bir hissəsi hesab olunur. Bəziləri isə əksinə, ideologiyanı ikinci dərəcəli strategiya hesab edirlər.
Bununla belə, strategiya dəyişdikcə missiya və vizyon eyni qalır.
Yüklə 47,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin