Kodovancev umre zaradi poYüklə 146,58 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü146,58 Kb.
#16342

POŠKODBE PRSNEGA KOŠA

25 %po


25 %po

š

škodovancev umre zaradi po

kodovancev umre zaradi po

š

š

kodbe kodbe 

prsnega ko

prsnega ko

š

ša

a

85 % jih je mogo85 % jih je mogo

č

če zdraviti z enostavnimi 

e zdraviti z enostavnimi 

postopki

postopki


5

5

--

15 % je treba narediti 

15 % je treba narediti 

torakotomijo

torakotomijo

Usoda po


Usoda po

š

škodovanca je pogosto odvisna od 

kodovanca je pogosto odvisna od 

osebe, ki prva pomaga ponesre

osebe, ki prva pomaga ponesre

č

č

encu.encu.

SMRTNO NEVARNA STANJA

ZAPORA DIHALNE POTI

ZAPORA DIHALNE POTI

TENZIJSKI PNEVMOTORAKS

TENZIJSKI PNEVMOTORAKS

ODPRTI PNEVMOTORAKS

ODPRTI PNEVMOTORAKS

OBSE


OBSE

Ž

ŽNI HEMATOTORAKS

NI HEMATOTORAKS

NESTABILNA PRSNA STENA

NESTABILNA PRSNA STENA

TAMPONADA SRCA

TAMPONADA SRCAPOGOJNO SMRTNO 

NEVARNA STANJA

RAZTRGANINA AORTE

RAZTRGANINA AORTE

RAZTRGANINA PLJU

RAZTRGANINA PLJU

Č

Č

OBTOLOBTOL

Č

ČENINA SRCA

ENINA SRCA

RAZTRGANINA SAPNIKA IN 

RAZTRGANINA SAPNIKA IN 

BRONHIJEV 

BRONHIJEV 

RAZTRGANINA PO

RAZTRGANINA PO

Ž

Ž

IRALNIKAIRALNIKA

RAZTRGANA PREPONA

RAZTRGANA PREPONA


ZAPORA DIHALNE POTI

Diagnoza na prvi 

Diagnoza na prvi 

pogled


pogled

Hitrost dih.< 12/min.

Hitrost dih.< 12/min.

Pomodrelost

Pomodrelost

Nemir


Nemir

Glasno dihanje  

Glasno dihanje  

(

(stridor

stridor


, hripavost)

, hripavost)

Ugrezanje medrebrnih 

Ugrezanje medrebrnih 

prostorov in prsnice

prostorov in prsniceTenzijski pnevmotoraks

Simptomi in znaki pri tenzijskem

pnevmotoraksu

polne vratne vene; 

polne vratne vene; 

tamponada

tamponada

srca ali 

srca ali 

tenzijski

tenzijski

pnevmotoraks

pnevmotoraks

,

,

pomik sapnika na zdravo stran; pomik sapnika na zdravo stran; 

tenzijski

tenzijski

pnevmotoraks

pnevmotoraks

ali 


ali 

masivni 


masivni 

hemotoraks

hemotoraks

,

,gibanje prsne stene slab

gibanje prsne stene slab

š

š

e ali odsotno, izboe ali odsotno, izbo

č

čenost prsne 

enost prsne 

stene,

stene,


hipersonoren

hipersonoren

poklep

poklep


,

,

odsotnost dihanja ( odsotnost dihanja ( 

hemotoraks

hemotorakspnevmotoraks

pnevmotoraksatelektazaatelektaza

)

)Tuja telesa, ki so zabodena v prsni koš, naj laik, kot tudi 

medicinsko izobraženi reševalec ne odstranjujeta!Hematotoraks

Poskus samomora z 

Poskus samomora z 

no

nož

ž

emem

Klini


Klini

č

čni znaki in 

ni znaki in 

znamenja 

znamenja 

š

š

okaoka

Obse


Obse

ž

žen izliv v prsni 

en izliv v prsni 

votlini levo z 

votlini levo z 

odmikom 

odmikom 


mediastinuma

mediastinuma

Torakalna drena

Torakalna drena

ž

ž

a; a; 

obilno iztekanje krvi

obilno iztekanje krvi

operacija

operacija


ZLOMI  REBER

Posamezni

Posamezni

Serijski


Serijski

Nestabilna prsna stena

Nestabilna prsna stena

Bole


Bole

č

čina 

ina 


Krvavitev

Krvavitev

Po

Po

šš

kodbe plju

kodbe plju

č

čPnevmotoraks

PnevmotoraksTAMPONADA SRCA

BECK


BECK

-

-ov

ov

trias (trias (

hipotenzija

hipotenzija

, polne vratne 

, polne vratne 

vene, tihi sr

vene, tihi sr

č

čni toni )

ni toni )

Diagnoza

Diagnoza


-

-

UZUZ

Zdravljenje

Zdravljenje

-

-dvig CVP do 20 cm H

dvig CVP do 20 cm H

2

2

O z

O z

infuzijami

infuzijami

-

-

Dopamin

Dopamin

( 2

( 2

-

-

10 mg/kg/min)

10 mg/kg/min)

-

-

perikardiocenteza

perikardiocenteza

nato 

nato 

operacija

operacija

Travmatska ruptura prepone

Inkarceriran

Inkarceriran

ž

želodec v 

elodec v 

prsni votlini

prsni votlini

Stisnjena plju

Stisnjena plju

č

č

aa

Premik 


Premik 

medplju


medplju

č

čja

jadesno


desno

INDIKACIJE ZA ZGODNJO 

OPERACIJO

Obse

Obse


ž

ž

ni ni 

hematotoraks

hematotoraks

,krvavitev ki traja

,krvavitev ki traja

Tamponada

Tamponada

osr


osr

č

čnika

nika


Rane srca

Rane srca

Ponovni 

Ponovni 


hemoperikard

hemoperikard

Pretrganje aorte ali drugih velikih 

Pretrganje aorte ali drugih velikih 

ž

ž

ilil

Raztrganine sapnika ali ve

Raztrganine sapnika ali ve

č

čjih bronhijev

jih bronhijev

Ve

Ve

čč

je raztrganine plju

je raztrganine plju

č

čz velikim pu

z velikim pu

š

š

čč

anjem zraka

anjem zraka

Raztrganina po

Raztrganina po

ž

žiralnika

iralnika


Raztrganina prepone

Raztrganina prepone

Travmatska 

Travmatska 

torakotomija

torakotomijaPrimarni – začetni pregled

A.

A.dihalna pot

dihalna pot

dihanje nad usti/nosom ni sli

dihanje nad usti/nosom ni sli

š

š

no, ugrezanje no, ugrezanje 

supraklavikularnega

supraklavikularnega

in medrebrnih prostorov:

in medrebrnih prostorov:

zapora dihalnih poti, pretrganje sapnika ali bronhijev

zapora dihalnih poti, pretrganje sapnika ali bronhijev

B.

B.dihanje

dihanje


odsotni dihalni gibi, 

odsotni dihalni gibi, 

stridor

stridor


hripanjehripanje

zapora

zapora

dihalne poti

dihalne poti

hemoptiza

hemoptiza

pretrganje

pretrganje

traheje ali bronhijev

traheje ali bronhijev

avskultatorno

avskultatorno

tiho/nesli

tiho/nesli

š

šno/ne

no/ne


č

č

isto dihanje, poveisto dihanje, pove

č

čana frekvenca dihanja, progresivno plitvo dihanje, 

ana frekvenca dihanja, progresivno plitvo dihanje, 

podko

podko


ž

ž

ni ni 

emfizem


emfizemtimpani

timpani


č

č

nana

perkusija

perkusija

-

-tenzijski

tenzijski

pnevmotoraks

pnevmotorakszamolkla 

zamolkla 

perkusija

perkusija

-

-masivni 

masivni 

hematotoraks

hematotoraks

penetrantna

penetrantna

rana stene prsnega ko

rana stene prsnega ko

š

ša (skozi katero prehaja zrak):

a (skozi katero prehaja zrak):odprt 

odprt 

pnevmotoraks

pnevmotoraks

nesimetri

nesimetri

č

čni dihalni gibi, paradoksno dihanje (ugrezanje stene ob vdihu):

ni dihalni gibi, paradoksno dihanje (ugrezanje stene ob vdihu):nestabilen prsni ko

nestabilen prsni ko

š

š

C.

C.cirkulacija

cirkulacija

raz

raz


š

š

irjene vratne vene, zamolkli in tihi srirjene vratne vene, zamolkli in tihi sr

č

čni toni ter 

ni toni ter 

hipotenzija

hipotenzija

(

(

BeckovaBeckova

triada

triada

):

):tenzijski

tenzijski

pnevmotoraks

pnevmotoraks

tamponada

tamponada

srca

srca

hipotenzija

hipotenzija

, aritmija:

, aritmija:

udarnina srca

udarnina srca

hipotenzija

hipotenzija

, periferna cianoza, zmanj

, periferna cianoza, zmanj

š

šan pulzni tlak:

an pulzni tlak:sum na pretrganje aorte

sum na pretrganje aorte

Sekundarni pregled

Pri natan

Pri natan

č

čnem sekundarnem pregledu lahko ugotovimo:

nem sekundarnem pregledu lahko ugotovimo:

udarnino plju

udarnino plju

č

č

udarnino srcaudarnino srca

pretrgano aorto

pretrgano aorto

raztrganino diafragme

raztrganino diafragme

raztrganino po

raztrganino po

ž

žiralnika

iralnika


po

po

šš

kodbe torakalnega voda, 

kodbe torakalnega voda, 

ž

živcev in drugih 

ivcev in drugih 

ž

ž

ilil

Pri sekundarnem pregledu se osredoto

Pri sekundarnem pregledu se osredoto

č

čimo na iskanje specifi

imo na iskanje specifi

č

čnih 

nih 

po

po

š

š

kodb, na katere posumimo s podatki primarnega pregleda, 

kodb, na katere posumimo s podatki primarnega pregleda, 

mehanizma po

mehanizma po

š

š

kodbe in vitalnih znakov. 

kodbe in vitalnih znakov. 

Uporabimo nekatere osnovne 

Uporabimo nekatere osnovne 

diagnosti

diagnosti

č

čne postopke (EKG, laboratorijski testi, pulzna 

ne postopke (EKG, laboratorijski testi, pulzna 

oksimetrija

oksimetrijarentgenska slika pljurentgenska slika plju

č

č) in ga zato izvajamo v bolni

) in ga zato izvajamo v bolni

š

š

nicah.nicah.

Simptomi in znaki pri poškodbah 

prsnega košapolne vratne vene

polne vratne venetamponada

tamponada

(

(

zatrpanjezatrpanje

) srca ali 

) srca ali 

tenzijski

tenzijski

pnevmotoraks

pnevmotoraks

,( 

,( 

zrak v prsni votlini pod pritiskom)

zrak v prsni votlini pod pritiskom)

pomik sapnika na zdravo stran

pomik sapnika na zdravo strantenzijski

tenzijski

pnevmotoraks

pnevmotoraks

, masivni 

, masivni 

hematotoraks

hematotoraksizliv krvi v prsno votlinoizliv krvi v prsno votlino

),

),pomik sapnika na prizadeto stran;

pomik sapnika na prizadeto stran;

atelektaza

atelektazaneprezra

neprezra

č

čenost

enost

) plju


) plju

č

čnega 

nega 


krila,

krila,


paradoksno gibanje prsne stene

paradoksno gibanje prsne stene

; nestabilna prsna stena, dvojni zlom vsaj treh 

; nestabilna prsna stena, dvojni zlom vsaj treh 

zaporednih reber

zaporednih reber

pihanje zraka iz rane na prsih

pihanje zraka iz rane na prsih

; odprti 

; odprti 

pnevmotoraks

pnevmotoraks

podko

podko

ž

ž

ni 

ni 

emfizem

emfizem

(napihnjenost mehkih tkiv z zrakom)

(napihnjenost mehkih tkiv z zrakom)

; po


; po

š

škodba sapnika, 

kodba sapnika, 

bronhijev, po

bronhijev, po

š

š

kodbe pljukodbe plju

č

č, raztrganina po

, raztrganina po

ž

ž

iralnika,iralnika,

hipersonoren

hipersonoren

(zelo glasen) 

(zelo glasen) 

poklep

pokleptenzijski

tenzijski

pnevmotoraks

pnevmotoraks

,

,

perkutornaperkutorna

(

(

poklepna

poklepna

) zamolklina

) zamolklinahematotoraks

hematotoraks

ali izliv druge narave,

ali izliv druge narave,odsotnost dihanja

odsotnost dihanjapnevmotoraks

pnevmotorakshematotorakshematotoraksatelektaza

atelektaza

plju

plju


č

č

nega krila.nega krila.

MOTNJE DIHANJA-vzroki

Pnevmotoraks

Pnevmotoraks

Raztrganina sapnika

Raztrganina sapnika

Hematotoraks

Hematotoraks

Nestabilna prsna stena

Nestabilna prsna stena

Odprta rana prsnega ko

Odprta rana prsnega ko

š

ša

a

ObtolObtol

č

čenina plju

enina plju

č

č

PoPo

š

škodba hrbtenice

kodba hrbtenice

Raztrganina prepone

Raztrganina preponeZapora dihalne poti-prva pomoč

zvrnemo glavo nazaj

zvrnemo glavo nazaj

dvignemo spodnjo 

dvignemo spodnjo 

č

čeljust

eljust


odstranimo tujke iz ust in 

odstranimo tujke iz ust in 

ž

ž

relarela

č

če ni izbolj

e ni izbolj

š

š

anja: dihanje usta na usta ali nos anja: dihanje usta na usta ali nos 

intubacija

intubacija

traheotomija

traheotomija


Tujka , zadrtega v prsni koš ne 

izvleči!


No

No

žž

na mestu na 

na mestu na 

za

zač

č

etku operacijeetku operacije

Po

Poš

š

kodba notranje kodba notranje 

torakalne arterije in 

torakalne arterije in 

osr


osr

č

čnika

nika


Minimlna

Minimlna


po

po

šš

kodba 


kodba 

srca


srca

MOTNJE KRVNEGA OBTOKA

Hipovolemi

Hipovolemi

č

čni

ni

šš

ok

okKardiogeni

Kardiogeni

š

š

okok

Spinalni


Spinalni

š

šok

ok


POŠKODBE SAPNIKA IN 

DUŠNIKOV


V bli

V bli


ž

ž

ini glavnega razcepiini glavnega razcepi

š

šč

č

aa

Vzdol


Vzdol

ž

žne, kro

ne, kro


ž

ž

ne, kombiniranene, kombinirane

Pove


Pove

č

čan pritisk v 

an pritisk v 

du

du

šš

nikih


nikih

pri zaprtih 

pri zaprtih 

glasilkah

glasilkah

Stri


Stri

ž

žne sile pri nenadnih zaustavitvah

ne sile pri nenadnih zaustavitvah

Iatrogene

Iatrogene

vedno vzdol

vedno vzdol

ž

ž

ne na ne na 

membranoznem

membranoznem

delu


delu

POŠKODBE POŽIRALNIKA

Pogosto spregledane pri topi naravi 

Pogosto spregledane pri topi naravi 

po

poš

š

kodbekodbe

Pnevmotoraks

Pnevmotorakspnevmomediastinum

pnevmomediastinumpodkopodko

ž

žni 

ni 


emfizem

emfizem


Mediastinitis

Mediastinitis

Rtg

Rtg


s kontrastom

s kontrastom

Operacija

OperacijaRAZTRGANINE IN 

PENETRANTNE POŠKODBE 

PLJUČ

HematotoraksHematotoraks

Pnevmotoraks

Pnevmotoraks

Oboje


Oboje

Zdravljenje:drena

Zdravljenje:drena

ž

ža

a

operacija (14% pri topi )operacija (14% pri topi )

(33% pri 

(33% pri 

penetr


penetr

.)

.)TRAVMATSKI 

PNEVMOTORAKS

Odprt

Odprt


Zaprt

Zaprt


Tenzijski

Tenzijski

-

-

zelo nevarno in nujno stanjezelo nevarno in nujno stanje

pogost pri 

pogost pri 

ventiliranih

ventiliranih

bolnikih


bolnikih

OBTOLČENINA PLJUČ

-patogeneza

Prestop teko

Prestop teko

č

č

ine v ine v 

intersticij

intersticij

in 


in 

alveole


alveole

Motena izmenjava plinov

Motena izmenjava plinov

Pove


Pove

č

čan parcialni tlak CO2

an parcialni tlak CO2

Zmanj

Zmanj


š

š

an parcialni tlak O2an parcialni tlak O2

Zmanj


Zmanj

š

šana plju

ana plju


č

č

na elastina elasti

č

čnost

nost


Pove

Pove


č

č

an pritisk v pljuan pritisk v plju

č

čnih 

nih 


ž

ž

ilahilah

Pove


Pove

č

čano dihalno delo

ano dihalno deloZDRAVLJENJE

Intubacija

Intubacija

Dobra 


Dobra 

oksigenacija

oksigenacija

Optimalni 

Optimalni 

Ht

Htin 

in 


pH

pH

Omejitev dajanja tekoOmejitev dajanja teko

č

čin

in

ZaZa

š

šč

č

ita pred okuita pred oku

ž

žbo

bo

DiuretikaDiuretika

Albumini


Albumini

Dobra 


Dobra 

analgezija

analgezija


DRENAŽA TORAKSA

Priprava polja

Priprava polja

2. ali 3. prostor med rebri 2 do 3 prste od prsnice

2. ali 3. prostor med rebri 2 do 3 prste od prsnice

4. ali 5. prostor med rebri v sprednji 

4. ali 5. prostor med rebri v sprednji 

pazdu


pazdu

š

šni

ni

čč

rti


rti

Lokalno omrtvi

Lokalno omrtvi

č

čenje  (

enje  (


Xylocain

Xylocain


1 ali 2%)

1 ali 2%)

Punkcija 

Punkcija 

plevralnega

plevralnega

prostora

prostora


Otip 

Otip 


plevralnega

plevralnega

prostora s prstom

prostora s prstom

Vstavitev drena

Vstavitev drena

Spoj drena z drena

Spoj drena z drena

ž

ž

nim sistemomnim sistemom

FIZIOLOŠKE POSLEDICE 

POŠKODB PRSNEGA KOŠA

Hipoksemija

Hipoksemija

Hiperkapnija

Hiperkapnija

Hipovolemi

Hipovolemi

č

č

nini

š

šok

ok

Obstruktivni Obstruktivni 

š

šok

ok

AcidozaAcidoza

Yüklə 146,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin