Müəllim: Namazəliyev Ə. H. Qrup 30 “Sosial müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi” fənnindən imtahan suallarıYüklə 67 Kb.
tarix05.05.2017
ölçüsü67 Kb.
#16797
Müəllim: Namazəliyev Ə.H.

QRUP 30
Sosial müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

fənnindən imtahan sualları

1.Sosial siyasətin mahiyyəti 2.Ящалинин етибарлы сосиал мцдафия системиля юлкянин игтисади инкишафы арасындакы ялагяляриn stemləşdirilməsi 3.Əhalinin sosial müdafiəsinin etibarlığının təmin edilməsində büdcənin sosial yönümlüyünün reallaşdırılması hansı istiqamətləri özündə əks etdirir? 4.Sosial vəziyyət və onu formalaşdıran amillər.

5.Sosial siyasətin subyektləri.

6. Кечид дюврцндя ящалинин сосиал мцдафиясинин функсийалары

7.Ящалинин сосиал мцдафиясинин малиййя тяминаты hansı istiqamətlərin maliyyələşdirilməsini əhatə edir? 8.Ящалинин сосиал мцдафиясинин тямин олунмасына йюнялдилмиш дювлят сийасятинин ясас принсипляри 9.Sosial təminat üzrə islahatlar 10.Sosial yardımın ölçüsünün müəyyən edilməsinə yanaşmalar. 11.Orta təbəqəyə məxsusluq meyarları. 12.Sosial risklərin sığortası sistemi.

13.Sosial xidmətin göstərilməsi formaları

14.Sosial xidmət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri 15.Sosial xidmət sahəsində dövlətin vəzifələri

16.Sosial xidmət haqqının ödənilməsi

17.Sosial xidmətin növləri 18.Sosial xidmət müəssisələri 19.Sosial xidmətlərə olan tələbatın qiymətləndirilməsi və müəyyənləşdirilməsi qaydası
20 Çətin həyat şəraitində olan şəxsin (ailənin) hüquqları

21.Evdə (səyyar) sosial xidmətin göstərilməsi 22.Sosial işçinin hüquqları və vəzifələri

23.Əlillər və əmək qabliyyəti olmayan əhalinin müdafiəsi

24.Uşağın anadan olmasına görə müavinətin verilməsi dövrü

25.Sosial xidmətin ünvanlılığı. 26.Qrup ünvanlılığı mexanizmi. 27.Həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

28.Əmək bazarının demoqrafik əlamətləri. 29.Sosial zəmanətlər sistemi 30.Sosial zəmanətlərin təmin edilməsi

31.Sosial zəmanətlər sistemində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri.

32.Ərzaq istehlakı normaları

33.Minimum sosial standartlar

34.Əməyin ödənilməsi sahəsində minimum dövlət standartları

35.Həyat səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər sistemi

36.İşsizlikdən müdafiə təminatları

37.Təhsil sahəsində dövlət standartları

38.Səhiyyə sahəsində sosial təminatlar

39.Dünya səhiyyə modelləri.

40.Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi problemləri 41.Əmək bazarının tənzimlənməsi, bazarın şaxələnmiş infrastrukturunun elementləri 42.Razılaşdırılmış sosial-iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ümumi prinsiplərini və şərtlərini təyin edən hüquqi akt (Baş saziş)

43. İşsizliyin doğurduğu problemlər

44.Pul müavinətlərinin növləri

45.Sığorta pensiyaları, sosial pensiyalar və müavinətlər.

46.Sosial yardım proqpamlarında ünvanlılıq anlayışı. 47.Tibbi sığortanın təşkilinin əsas prinsipləri. 48.İmtiyazların verilməsi (güzəştlər və maddi yardımlar)

49.Sosial müdafiədə riskin azaldılması yolları

50.Ehtiyacı olanlara müavinətlərin və xidmətlərin ünvanlı təqdimatı mexanixmləri.

51.Eффектив сосиал йардым системинин ишлянмясиnin problemləri 52.Avtomatik ünvanlılıq mexanizmi

53.Цнванлы дювлят сосиал йардымы мцяййян edilməsində hansı metodikadan istifadə edilir?

54.Ödəmələrin və xidmətlərin funksional təyinatı üzrə təsnifatı.

55. Сосиал игтисадиййатда касыблыг щядди necə мцяййян едилир?

56.Əhali istehlakı və istehsal istehlakı

57.Əhali gəlirlərinin formalaşma mənbələri.

58. İstehlak mallarının qiymət indeksi

59.Şəxsi tələbatı ödəyən sahələr.

60.Əhali istehlakı və onun formalaşmasına təsir edən amillər.

61.Bazar tipli modяllяrdя qцtblяшmя sяviyyяsi 62.İşçi qüvvəsinin təkrar istehsalında əmək gəlirləri 63.Yaşayış minimumunun hesablanmasında istifadə olunan metodlar

64.Gəlirlər üzrə dövlət siyasəti 65.Сосиал партнйорлуг сащясиндя дювлятин вязифяляри 66.Məqsədli yardımlar

67.Ünvanlı sosial yardımın mahiyyəti 68.Ünvanlı sosial yardımın meyarı 69. Tibbi sığortanın təşkilinin əsas prinsipləri. 70.Dünya təcrübəsində sosial müdafiə hansı istiqamətlərdə həyata keçirilir? 71.Məşğulluğun bazar infarstrukturunun yaradılmasının prioritet təşkil edən istiqamətləri72.Əmək bazarının mahiyyəti 73. Ямяк базарынын формалашмасыны лянэидян амилляр

74.Азярбайcан Республикасында ямяк базарынын фяргляндириcи cящятляри 75.Əмяк базарынын сярщядляри
Yüklə 67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin