Mühazirə saatı: 30 saat İxtisas: tspx, 721 qrup Suallar Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətləriYüklə 16,37 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü16,37 Kb.
#39815
növüMühazirə
Tərbiyə-işinin-metodikası


Fənnin adı: Tərbiyə işinin metodikası

Müəllimin adı: N. Q. Məmmədova

İl: 2020-cİ il

Mühazirə saatı: 30 saat

İxtisas: TSPX, 721 qrup

Suallar 1. Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətləri

 2. Tərbiyə prosesinin dialektikası

 3. Tərbiyə prosesinin strukturları

 4. Tərbiyə prosesinin qanunauyğubnluqları

 5. Tərbiyə prosesinin məzmunu

 6. Tərbiyə prinsiplərinin tətbiqinə verilən tələblər

 7. Tərbiyə prosesinin prinsipləri

 8. Tərbiyə prinsiplərinin tətbiqi qaydaları

 9. Tərbiyə prosesinin metodları

 10. Tərbiyə metodlarının seçimini müəyyən edən səbəblər

 11. Tərbiyə metodları: nəql, aydınlaşdırma, öyüd-nəsihət, etik və estetik söhbət, disput haqqında ümumi məlumat

 12. Yarış tərbiyə metodunun əhəmiyyəti

 13. Cəzalandırma metodunun effektliyini müəyyən edən pedaqoji şərtlər

 14. Tərbiyə işini təşkil etmək məharəti və texnologiyası

 15. Tərbiyə işinə kompleks yanaşma

 16. Tərbiyə prosesinin məzmunu və mahiyyəti

 17. Təhsil-tərbiyəninn formaları haqqında məlumat

 18. Əqli tərbiyə üzrə işlər

 19. Təlim prosesinin əqli tərbiyədə əsas rolu

 20. İradə və xarakter insan ş\əxsiyyətinin xassəsi kimi

 21. Temperamentin növləri, müsbət xarakteri

 22. Sosial yönümlü işlər və onların başlıca məqsədi

 23. İntizam yaratmaq işinə mane olan səbəblər

 24. Davranışı formalaşdırmaq əxlaqi-tərbiyəvi işlərin başlıca məqsədi kimi

 25. Əxlaqi tərbiyəvi işlərin təşkilinə verilən tələblər

 26. Vətənpərvərlik tərbiyəsi məktəblilərin əxlaq tərbiyəsini mühüm istiqamətlərindən biri kimi

 27. Əxlaqın formalaşmasında estetik tərbiyənin rolu

 28. Təbiət və incəsəmət estetik tərbiyəvi işlərin mənbəyi kimi

 29. Əmək tərbiyəsi və məktəblilərinin əmək tərbiyəsinin formaları

 30. Məktəblilərin əmək tərbiyəsinin səmərililiyinin şərtləri

 31. Məktəblilərin əmək tərbiyəsinin təşkilinin metodikası

 32. Fiziki tərbiyə və əsas anlayışları

 33. Məktəblilərin müxtəlif bədən tərbiyəsi qruplarına ayrılması

 34. Fiziki tərbiyənin vasitələri

 35. İnsan-insan sistemində həyata keçirilən işlər ictimai tərbiyə kimi

 36. Sosial işin mahiyyəti

 37. Ailədə tərbiyə və ailə spesifik pedaqoji sistem kimi

 38. Uşaqların ailəddə tərbiyəsinə təsir göstərən mənfi amillər

 39. Ailə modelləri haqqında məlumat

 40. Sinif rəhbəri ilə ailənin birgə fəaliyyəti

 41. Məktəblə ailənin əlaqə formaları

 42. Müasir ailə tərbiyəsi praktikasında nəzərə çarpan üslublar

 43. Ailəyə pedaqoji köməyin əhəmiyyəti

 44. Valideyn birliklərinin başlıca vəzifələri

 45. Uşaqların tərbiyəsində sosial təsisatların əhəmiyyəti

 46. Tərbiyə metodlarının ümumi xarakteristikası

 47. Alışdırma, rəğbətləndirmə və tapşırıq metodları haqqında məlumat

 48. Nümunə, çalışma və tələb metodlarının ümumi xarakteristikası

 49. Rəğbətləndirmə metodunun əhəmiyyəti

 50. Sosial yönümlü tərbiyəvi işlərin

 51. Məktəblilərin tərbiyəsində əxlaq tərbiyəsinin rolu

 52. Hüquq tərbiyəsinin mövzusu

 53. Hüquq tərbiyəsinin başlıca vəzifələri

 54. Şagird şəxsiyyətinin inkişafında hüquq tərbiyəsinin rolu

 55. Ekoloji tərbiyənin mövzusu

 56. Ekoloji tərbiyənin başlıca vəzifələri

 57. Şagird şəxsiyyətinin inkişafında ekoloji tərbiyənin rolu

 58. Şagird şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafı

 59. Şagird şəxsiyyətinin kollektivdə inkişaf mərhələləri

 60. Şəxsiyyətlə kollektiv arasında münasibətlərin geniş yayılmış modelləri

 61. Tərbiyəliliyin diaqnostikası

 62. Ailə tipləri haqqında məlumat

 63. Tərbiyə üslublarının uşaqların tərbiyəsinə təsiri

 64. Aqresiv uşaqların yaranmasında tərbiyə üslublarının rolu

 65. Demokratik üslublu ailələrlə avtoritar üslublu ailələrin fərqi

 66. Sosial yönümlü işlərin mahiyyəti və əhəmiyyəti

 67. Sosial yönümlü işlərin məqsədi və vəzifələri

 68. Sosial tərbiyə zamanı intizamlılıq,mətnlik,müstəqillik və s. kimi müsbət keyfiyyətlərin formalaşması

 69. Sosial yönümlü tərbiyə işlərinin məktəblilərin həyat mövqeyinin formalaşmasında rolu

 70. Sosial tərbiyə ictimai tərbiyə ilə vəhdətdədir

 71. Tərbiyə prosesinin mövzusu

 72. Tərbiyə prosesinə verilən tələblər

 73. Yenidəntərbiyə və özünütərbiyə

 74. Yenidəntərbiyə tərbiyədə buraxılan səhvlərin aradan qaldırılması vasitəsi kimi

 75. Özünütərbiyə ən mühüm və çətin tərbiyə növü kimi

 76. Tərbiyə ictimai, tarixi, ümumi hadisə kimi

 77. Tərbiyə prosesinin hərəkətverici qüvvələri və vasitələri

 78. Tərbiyə çoxamilli, uzunsürən, mürəkkəb, kompleks və s prosesdir

 79. Rəğbətləndirmə metodunun uşaqların müsbət istiqamətdə inkişafına təsiri

 80. Əqli tərbiyə və əqli inkişaf anlayışları

 81. Şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin inkişafında əqli tərbiyənin rolu

 82. Əqli tərbiyə prosesində dünyagörüşün formalaşması

 83. Əqli tərbiyə vasitəsilə şagirdlərin əqli qüvvələrinin inkişaf etdirilməsi

 84. Əqli tərbiyə vasitəsilə idrak proseslərinin məhsuldarlığının artırılması

 85. Əxlaq tərbiyəsi haqqında məlumat

 86. Əxlaqi keyfiyyətlərin əsas tipləri

 87. Məktəblilərin hərtərəfli inkişafında əxlaq tərbiyəsinin rolu

 88. Ailədə, məktəbdə uşaqların əxlaqi tərbiyəsi

 89. Əxlaqi şüur və əxlaqi davranışın vəhdəti

 90. Əxlaqi tərbiyənin məqsədi və mahiyyəti

 91. Əxlaq tərbiyəsinin vəzifələri, norma və prinsipləri

 92. Şagirdlərdə vətənpərvərlik, borc, şərəf, xeyirxahlıq kimi müsbət keyfiyyətlərin formalaşdırılması

 93. Əmək təlimi və əmək tərbiyəsi anlayışları

 94. Əmək tərbiyə vasitəsi kimi

 95. Məktəbdə əmək tərbiyəsinin mahiyyəti

 96. Əmək tərbiyəsinin məzmunu və vəzifələri

 97. Uşaq əməyinin növləri: özünəxidmət əməyi

 98. Əmək tərbiyəsinin şagirdlərin əmək təlimi və qarşılıqlı əlaqəsi

 99. Estetik tərbiyə anlayışı

 100. Estetik tərbiyənin məqsədi və vəzifələri

 101. Məktəbli şəxsiyyətinin formalaşmasında estetik tərbiyənin rolu və əhəmiyyəti

 102. Estetik tərbiyənin mənbələri və vasitələri

 103. Estetik şüurun və mədəniyyətin formalaşması

 104. Təlim prosesində şagirdlərin estetik tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi

 105. Fiziki tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu

 106. Fiziki tərbiyənin vəzifələri və təşkili

 107. Fiziki tərbiyə anlayışları: fiziki tərbiyə, fiziki inkişaf, fiziki kamillik, fiziki mədəniyyət

 108. Uşaqların inkişafında fiziki tərbiyənin rolu

 109. Fiziki tərbiyənin vasitələri: gimnastika, oyun, turizm, idman

 110. İctimai tərbiyənin məzmunu və vəzifələri

 111. Şagirdlərin inkişafında ictimai tərbiyənin rolu

 112. İqtisadi tərbiyə anlayışı

 113. İqtisadi tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu

 114. İqtisadi tərbiyənin vəzifələri və həyata keçirilməsi yolları

 115. İctimai tərbiyənin problemləri

 116. Məktəbli şəxsiyyətinin formalaşmasında iqtisadi tərbiyənin rolu

 117. Ailə tərbiyəsinin mahiyyəti və vəzifələri

 118. Ailə səciyyəvi pedaqoji sistemdir

 119. Uşaqların hərtərəfli inkişafında ailə tərbiyəsinin rolu

 120. Ailə tərbiyəsinin məqsədi

 121. Ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinin şərtləri

 122. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin şəxsi nümunəsi

 123. Ailə ənənələri və uşaqların tərbiyəsinə onların təsiri

 124. Ailədə xoş mənəvi-psixoloji iqlimin yaradılması

 125. İnkişaf etmiş ölkələrdə sosial tərbiyənin yaranması və inkişafı

 126. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında hüquq tərbiyəsinin rolu

 127. Hüquq tərbiyəsinin mövzusu və mahiyyəti

 128. Hüquq tərbiyəsinin məqsədi və vəzifələri

 129. Hüquq tərbiyəsinin əhəmiyyəti və zəruriliyi

 130. Məktəblilərin öz hüquq və vəzifələrini bilmələrinin vacibliyi

 131. Şagirdlərin hüquq mədəniyyətinin formalaşmasında ayrı-ayrı fənlərin imkanları

 132. Hüquq tərbiyəsi ilə mənəvi tərbiyənin oxşar və fərqli cəhətləri

 133. Ekoloji tərbiyənin məqsədi və vəzifələri

 134. Ekoloji tərbiyənin mövzusu və məzmunu

 135. Ekoloji tərbiyənin əhəmiyyəti və zəruriliyi

 136. Təlim prosesində ekoloji tərbiyənin imkan və yolları

 137. Ekoloji tərbiyənin sinifdənxaric və məktəbdənkənar formaları

 138. Şagird kollektivinin təşkili və inkişafı

 139. Kollektiv-tərbiyənin vasitəsi kimi

 140. Kollektivdə əlaqə və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı

 141. Kollektivin təşkili yolları və inkişaf mərhələləri

 142. Şagird şəxsiyyəti və kollektiv arasında münasibətlətin inkişafının modeli

 143. Uşaqların birgə fəaliyyəti kollektivin təşkilinin əsas yollarından biri kimi

 144. Ailə ilə məktəbin birgə işinin məqsəd və vəzifələri

 145. Məktəblə ailənin əlaqə formaları: fərdi, qrup, kollektiv əlaqə formaları

 146. Valideyn yığıncaqlarının təşkili

 147. Valideynlərin pedaqoji-psixoloji cəhətdən maarifləndirilməsi

 148. Təbiətin mühafizə üzrə həyata keçirilən fəaliyyət

 149. Məktəblilərin hüquq tərbiyəsinin həyata keçirilməsinin yolları

 150. Şagirdlərdə təbiətə qayğılı münasibətin aşılanması

Yüklə 16,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin