Namangan davlat universiteti tabiiy fanlar fakultetiYüklə 413,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix09.01.2020
ölçüsü413,13 Kb.
#30096
kompleks birikmalar


O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI  

 

 

NAMANGAN DAVLAT  

UNIVERSITETI 

 

 

TABIIY FANLAR FAKULTETI  

KIMYO YO`NALISHI  

101-GURUH TALABASI  

Yusuvaliyeva Gulnozaning           NOORGANIK KIMYO  

FANIDAN YOZGAN  

 

  

 

  

 

 Mavzu: KOMPLEKS BIRIKMALAR 

 

 Topshirdi:    

 

 

 

Yusuvaliyeva G. 

Qabul qildi:   

 

 

 

Xolmatov D.

R E J A : 

 

 Kirish. Kompleks birikmalarning tuzilishi.  

II. Asosiy qism 

II.1 Verner nazariyasi                                                       

II.2 Kompleks birikmalarni hosil qiluvchi kuchlar. 

II.3 Kompleks birikmalarning nomlanishi.                  

II.4 Ligand va uning turlari.  

II.5 Koordinatsion birikmalarni olish. 

II.6 Koordinatsion birikmalar sinflari. 

III. Xulosa 

IV. Foydalanilgan adabiyotlar 


1.Kompleks birikmalarning tuzilishi. 

Kompleks birikma shunday birikmaki, uning molekulasi yoki  ioni 

markaziy atomga ega bo’lib, buni bir necha ion yoki  molekulalar, ya’ni 

ligandlar qurshab turadi. 

Kompleks  birikmalar  oddiy  molekulalardan    farq    qilib,    kompleks  xosil 

qiluvchi  markaziy  atomni  qurshab  turuvchi  ion  va  molekulalar  mustaxkam 

bog’lab  turadi.  Хatto  eritmalarda    xam    u    o’zining    mustaxkamligini  saqlab 

qolishga intiladi. 

Markaziy ionning musbat zaryadi, uni  qurshab  turuvchi  ligandlar manfiy 

zaryadlari  yigindisidan  katta  bo’lsa,  kation    kompleks,  kichiq  bo’lsa  anion 

kompleks, teng bo’lsa neytral kompleks deyiladi. 

CuCl


2

  +  4NH


3

  -------->  CuCl

2

*4NH


3

 . 


Тasser 1798 yilda birinchi kompleks birikmani CoCl

3

*6NH3

 ni  xosil qildi. 

Kompleks  birikmalar  tabiatda  keng  tarqalgan.  M:  xlorofill  -  magniyning 

kompleks  birikmasidir.Тirik  xujayrani  kislorod  bilan  ta’minlab  turadigan 

gomoglobin (qondagi) temirning kompleks  birikmasidir. Juda ko’p minerallar, 

alyumosilikatlar - kompleks birikmalardir. 

Kompleks  birikmalarning  o’ziga  xos  suyuqlanish,  qaynash  xaroratlari, 

ma’lum  erituvchilarda,  xususan    suvda    eruvchanligi    va    xokazo  xossalari 

bo’ladi. 

CuSO


4

  +   4NH

4

OH  = [Cu(NH3

)

4]SO

4

  +   4H2

Cu2+

 

 - kompleks xosil qiluvchi ion. 

NH

3  - ligand. 

[Cu(NH


3

)

4]

2+

 - kompleks ion yoki kompleksning ichki sferasi. SO

4

 - kompleksning tashqi sferasi. Verner    nazariyasi.  1893y.da  A.Verner  kompleks  birikmalar  tuzilishi 

xaqidagi original nazariyani yaratdi. Bu nazariya 3 banddan iborat: 

1) ko’pchilik elementlar o’zining asosiy valentligidan  tashqari qo’shimcha 

valentlikni xam namoyen qila oladi; 

2)  xar  qaysi  element  o’zining  asosiy  va  qo’shimcha  valentliklarini 

to’yintirishga intiladi; 3)  markaziy  atomning  qo’shimcha  valentlilari  fazoda  ma’lum  yo’nalishga 

ega. 


Verner nazariyasi koordinatsion nazariya deb ataladi. 

 

Oddiy  kimyoviy  birikmalar  asosiy  valentliklari  xisobiga,  kompleks birikmalar esa elementning qo’shimcha valentligi xisobiga  xosil bo’ladi. 

Masalan:   PtCl

4

  +   2KCl   = PtCl4

*2KCl 


 

 

 K

2

[PtCl6

Pt ning asosiy valentligi 4 ga, qo’shimcha valentligi 6 ga teng. Kompleks  birikma  tarkibidagi  markaziy    atom    bilan    bevosita  birikkan 

ligandlar  orasidagi  bog’lanishlar  soni    markaziy    atomning  koordinatsion  soni 

deyiladi. 

Markaziy  ionning  koordinatsion  soni  ko’pincha  1  dan  12  gacha  bo’lishi 

mumkin. Lekin 8 dan katta koordinatsion sonli komplekslar kam uchraydi. 

I  valentli  elementlarning    koordinatsion    soni    ko’pincha    2    ga  teng. 

Masalan: 

[Ag(NH


3

)

2]Cl, K[Ag(CN)

2

]. II valentli elementlarning koordinatsion soni  ko’pincha  4  ga, ba’zan 3 ga 

va 6 ga teng bo’ladi. Masalan, 

Na[PbJ

3

],  K4

[Fe(CN)


6

],  [Zn(NH

3

)

4]Cl

2III  va  IV  valentli  elementlarning  koordinatsion  soni  asosan    6  ga  teng. 

Masalan, 

K

3

[Fe(CN)6

V valentli elementlarning koordinatsion soni 7 ga teng  bo’ladi. Masalan, Na[NbF

7Umuman, ayni elementning koordinatsion soni  elementning  valentligiga, 

eritma  konsentratsiyasiga  va  markaziy  atom  ion  radiusining  ligand  radiusiga 

nisbati bilan bog’liq. 

 

2. Kompleks hosil bo’lishiga sababchi kuchlar. 

Kompleks  birikmalar  hosil  bo’lishni  elektrostatik  nazariya  bilan  kovalent 

bog’lanishlar  nazariyasidan  foydalanib  tushuntiriladi.  Elektrostatik  nazariyaga 

binoan  markaziy  atom  bilan  yoki  markaziy  ion  bilan  addendlar  orasidagi 

bog’lanish  zarrachalarning  elektrostatik  tortishuvi  natijasida  vujudga  keladi  va 

bu bog’lanish, o’z tabiati jihatidan, xuddi ion bog’lanishga o’xshaydi.  

  Ikkinchi  nazariya  kompleks  hosil  bo’lishini  izohlab  berishda  addendlar 

kompleks  hosil  qiluvchi  bilan,  rasmiy  atomli  birikmalaridagi  kabi,  elektron 

juftlar orqali birikadi, degan tasavvurlarga asoslanadi.  

  Masalan,  kompleks  tuz 

]

[6

2

PtClK

ning  hosil  bo’lishini  elektrostatik 

nazariya  nuqtai  nazaridan  ko’rib  chiqsak.  Bu  tuz  platina  (IV)-xloridning  kaliy 

xlorid bidan birikish mahsulotidir. Platina xlor ta’sir etganida platinaning har bir 

atomi  xlor  atomlariga  to’rttadan  elektron  berib,  to’rt  valentli  platina  ioniga 

aylanadi.  Hosil  bo’lgan  ionlar  bir  vaqtda  hosil  bo’ladigan  xlor  ionlari  bilan 

bog’lanib, 

4

PtCl

 tuzni hosil qiladi: 

4

22

PtCl

Сl

Pt 

Ammo to’rtta xlor ionining bog’langan bo’lishi, platina ionini boshqa xlor 

ionlariga  ta’sir  etish  xususiyatidan  mutlaqo  mahrum  qila  olmaydi.  SHuning 

uchun,  agar  boshqa  xlor  ionlari  platina  ioniga  yaqin  bo’lsa,  platina  ioni  ularni 

darhol o’ziga torta boshlaydi. Ammo platina ioniga yaqin kelayotgan har qaysi 

xlor ionini  platina bilan  bog’langan  to’rtta  xlor ioni itaradi.  Agar  platina  ionini 

tortish  kuchi  xlor  ionlarining  itarish  kuchlaridan  ko’p  bo’lsa,  xlorning  yangi 

ionlari platina ioniga birikadi. YAna boshqa xlor ionining birikishi bilan itarish 

kuchi ortib boradi va bu kuch tortish kuchidan ortib ketgach, boshqa xlor ionlari 

birikmaydi.  Ayni  sholda  platina  ionlari  bilan  oltita  xlor  ioni  bog’langanda  ana 

shunday  payt  vujudga  keladi.  Bitta  platina  ionidan  va  oltita  xlor  ionidan  iborat 

gruppada  ortiqcha  ikkita  manfiy  zaryad  bo’ladi;  bu  guruppa  kompleks  ion [

6

PtCl

]

__

 ning xuddi o’zidir. Unga ikkita musbat kaliy ioni birikkanda kompleks tuz 

]

[6

2

PtClK

hosil bo’ladi.  

Kovalent  bog’lanishlar  nazariyasi  ftor  ionlari  va  bor(III)-ftorid 

molekulalaridan kompleks ionning hosil bo’lishini ko’rib chiqamiz: 

 

 

bor  ftorid  molekulasida  bor  atomi  atrofida  hammasi  bo’lib  6  ta  valent elektronlar bor, bu elektronlar 

][

4

BF

 anionining hosil bo’lishida ftor ionining bir 

juft  elektroni  hisobiga  8  ga  etadi.  Kompleks  ionlardagi  kovalent  bog’lanishlar 

umumiy 

juft 


elektronlar 

vujudga 


keltiradigan 

odatdagi 

kovalent 

bog’lanishlardan faqatgina o’zlarining kelib chiqishlari bilan farq qiladi.  

Kompleks    birikmalarning  turlari.  Kompleks  birikmalar    kation  

kompleks birikmalar va anion kompleks birikmalarga bo’linadi. Kompleks 

birikmadagi  ligandlar  turiga  qarab  xam  bir  necha  turdagi  kompleks 

birikmaga ajratish mumkin : 

1. Ammiakatlar va aminatlar : [ Cu ( NH

34 ] SO

4

 2. Gidratlar va  akvokomplekslar: [ Cu ( H

2

O) 4

] SO


4

 

[ Co ( H2

O)

6] SO

4

 3. Atsidokomplekslar: K

4

[Fe(CN)6

], K


3

[Fe(CN)


6

], 


K

2

[Pt(NO2

)

4 Br 

24. Poligalogenidlar :  K[JJ

2

], K[JSl4

],  K[BrCl

2

]. 


 

5. Gidridlar: 

LiH  +  BH

3

  =  Li [ BH4

KH  +  AlH3

  = K [ Al H

4AlH3

 + 3BH


3

 = Al [ BH

43 

Nomlanishi.  Kompleks birikmalar  ligandlari  nomi  quyidagicha  ataladi: 

“ammiak” - amin, “suv”- akvo,   S — tio, OH - gidrokso,  —  O  —  O  —   

— perokso,  Cl- - xloro  va  xokazo. 


Kompleks birikmalar quyidagicha nomlanadi : 

K

4 [Fe (CN)

6

 ]   -  kaliy  ferrogeksatsianid: K

3

[ Fe ( CN )6

]  -  kaliy  ferrigeksatsianid : 

[Ag(NH

3

)2

]Br  -  diaminoargento  (1) - bromid 

K

2

 [ CuCl 3

]   - kaliy  trixlorokuprat : 

K

2

[Pt(NO2

)

2Cl

2

] - kaliy dixlorodinitroplatinat  

3. Koordinatsion birikmalarni nomlash. 

 Koordinatsion  birikmalarni  nomlashda  ba’zan  ularning  rangidan  yoki  shu 

moddani kashf etgan olim nomidan foydalaniladi. 

A.  Verner  koordinatsion  birikmalarni  nomlash  uchun  «ratsional 

nomenklatura»  yaratdi.  Ratsional  nomenklatura  koordinatsion  birikmalarning 

tarkib  va  tuzilishini  aks  ettirishi,  ya’ni  nomi  moddaning  tabiatiga  mos  bо‘lishi 

kerak  edi.  Tuzsimon  koordinatsion  birikmalarni  ikki  sо‘z  bilan,  noionogen 

birikmalarni  bir  sо‘z  bilan  atash  taklif  qilindi.  Shuningdek,  ammiak  ― 

«ammin», suv ― «akvo», oltingugurt ― «tio», OH ― «gidrokso», « ― O ― O 

―»  esa  «perokso»,  xlor  ―  «xloro»,  ftor  –  «ftoro»  va  hokazo  sо‘zlar  bilan 

ifodalanadigan bо‘ldi. 

1963  yildan  boshlab  taklif  qilingan  nomenklatura 

 

halqaro  nazariy  va amaliy kimyo ittifoqi termin komissiyasi tomonidan tasdiqlangan. 

I o n l a r n i   n o m l a sh d a  birinchi navbatda kation, undan keyin anion 

ataladi. Masalan : 

[Ag (NH


3

)

2 Br – diamminkumush (I) – bromid 

K

2 [ CuCl

3

] – kaliy trixloromis  (I) L i g a n d l a r n i   n o m l a sh d a  avval anion, sо‘ngra neytral ionlar va 

undan  keyin  kation  nomi  aytiladi.  Ularning  orasiga  defis  qо‘yilmaydi. 

Anionlarni  atashda  dastlab  oddiy  anion,  undan  keyin  kо‘p  atomli  anionnomi 

aytiladi. Ularning nomiga «at» qо‘shimchasi qо‘shiladi. Masalan, K

2

[Pt (NO


2

)

2 

Cl

2] – kaliy dixlorodinitroplatinat  (II). 

L i g a n d l a r   s o n i n i   i f o d a l o v ch i   q о‘ sh i m ch a l a r. oddiy 

ligandlar  sonini  ifodalashda  di-,  tri-,  tetra-,  penta-,  geksa-  va  hokazo 

qо‘ishimchalar ishlatiladi.  

Masalan,  

K

4

 [Fe (CN)6

] – kaliy geksatsianotemir (II) 

K

3

 [Fe (CN)6

]  - kaliy geksatsionotemir (III) 

[Al (H

2

O)6

] Cl


3

 – geksaakvoalyuminiy xlorid. 

Markaziy  ionning  oksidlanish  darajasini  kо‘rsatish  uchun  uni  qavs  ichida 

lotin raqamlari bilan ifodalanadi. Masalan : 

 

     [Cu (NH3

)

2] (OH) – diammirmis (I) gidroksid. 

Bir  koordinatsion  markazni  ikkinchisi  bilan  bog‘lab  turuvchi  «kо‘prik» 

vazifasini bajarayotgan gruppalarni atashda ularning oldiga μ – harfi qо‘yiladi.  

G  ye o  m  ye t r i k    i z o  m  ye r l a r n  i   nomlanishida ularning raqam 

belgilaridan yoki sis ― va trans – terminlardan foydalaniladi. 

O k t a e d r i k   k o o r d i n a s i o n   b i r i k m a l a r n i  nomlashda ham 

raqam belgilardan va trans -, sis – terminlardan foydalaniladi. 

 

2. Koordinatsion birikma xillari 

Biz  koordinatsion  birikmalarni  kation,  anion  va  neytral  koordinatsion 

birikmalar  deb  uch  sinfga  bо‘lgan  edik.  Lekin  Verner  nazariyasi  yaratilgan 

davrda barcha koordinatsion birikmalarni ularning hosil bо‘lish sxemasiga qarab 

quyidagi  ikkita  katta  sinfga  bо‘lingan :     a) biriktirib olish mahsulotlari, b) 

singdirilish mahsulotlari. Masalan, agar BF3  ga  HF  qо‘shilsa, biriktirib olish 

mahsuloti hosil bо‘ladi : 

BF

3 + HF → H [BF

4Bu  reaksiyada  F

-

  ioni  ichki  qavatda  qoladi.  Singdirilish  mahsulotlari  :  mis xloridga  ammiak  qо‘shilganida  mis  bilan  ikkita  xlor  orasiga  4NH

3

    gо‘yo «pona» bо‘lib joylashadi : 

CuCl


2

 + 4NH


3

 → [Cu(NH)

3

] Cl


2

 


Reaksiya  natijasida  xlor  ionlari  mis  ionidan  uzoqlashib,  koordinatsion 

birikmaning sirtqi sferasiga о‘tadi. 

Ba’zi  koordinatsion  birikmalar  borki,  ularni  ham  biriktirish,  ham 

singdirilish  mahsulotlari  jumlasiga  kiritish  mumkin.  Hozirgi  vaqtda 

koordinatsion  birikma  tarkibidagi  ligandlarning  xillariga  qarab  barcha 

koordinatsion birikmalar quyidagi sinflarga ajratiladi : 

1.  Aminat  va  ammiakatlar.  Bular  о‘zining  ichki  sferasida  ammiak  yoki  

boshqa  organik  aminlar  bо‘lgan  koordinatsion  birikmalardir.  Bu  birikmalarda 

markaziy atom bilan ligandlar azot atomlari orqali bog‘langan bо‘ladi. Ammiak 

molekulasining har biri bittadan koordinatsion о‘rinni egallaydi. Shuning uchun 

ichki  sferada  bо‘ladigan  ammiak    molekulalar  soni  markaziy  ionning 

koordinatsion  soniga  bog‘liq  bо‘ladi.Mis,  nikel,  kobalt  kabi  elementlar  juda 

barqaror  ammiakatlar  hosil  qiladi.Organik  aminlardan  etilendiamin  va  piridin 

(S

5H

5

N) juda kо‘p metallar bilan komplekslar hosil qildi. 2.  gidratlar  va  akvakomplekslar.  Anoganik  moddalarda  suv  molekulasi  bilan 

birikib turg‘unligi turli bо‘lgan birikmalar hosil qilish hodisasi keng tarqalgan. 

Ichki va sirtqi qavatida suv molekulalari tutgan koordinatsion birikmalar g i d r a 

t  l  a  r    deb  nomlangan.  Agar  suv  molekulasi  koordinatsion  birikmalarda 

ligandlik vazifasini bajarsa, bunday birikmalarni a k v a  – k o m p l ye k s l a r  

deb ataladi. Tuzlar gidratlarining kristall panjarasida suv molekulalari joylashib 

qoladi  ;  buning  ikkita  sababi  bor  :  birinchisi  –  ion  dipol  tortilishi  bо‘lib, 

ikkinchisi  –  mustahkam  vodorod  bog‘lanishning  mavjudligidir.  Suv 

molekulalari ba’zi kristallgidratlarda kristall panjara bо‘shlig‘ini tо‘latib, modda 

tuzilishini mustahkamlaydi ; aks holda, panjarada katta kation yoki anion borligi 

sababli  kristall  oson  yemirilib  ketadi.  Masalan,  FeSiF

6

  ·  6H2

O  va  Na

2

XeO


6

  · 


8H

2

O barqaror kristallgidratlar jumlasiga kiradi, lekin FeSiF6

 va Na


4

XeO


4

 suvsiz 


holda  mavjud  emas.  Bunga  sabab  katta  zaryadli  anion  (masalan,  SiF

6

2- )  bilan 

xuddi  о‘zidek  ikkinchi  anion  (masalan:  yana  SiF

6

2- 


  )  orasidan  itarilish  kuchi 

yuzaga  keladi;  shuning  uchun  kristall  panjara  suv  molekulalari  bо‘lmagan 

sharoitda barqaror kristall panjara hosil bо‘lmaydi. Kristallgidrat tarkibidagi suv 

molekulalarining  hammasi  metall  ionni  qurshab  olmagan  hollarda  ham,  bu molekulalar vodorod bog‘lanish hosil bо‘lishida ishtirok etadi. Masalan, kristall 

holdagi  mis  (II)  –  sulfat  pentagidratida  (CuSO

4

  ·  5H


2

O)  bitta  mis  atomiga  5 

molekula  suv  tо‘g‘ri  keladi,  ulardan  faqat  4  tasi  metall  atrofida 

koordinatsiyalangan, beshinchi suv molekulasi 2 ta vodorod bog‘lanish orqali 2 

ta  suv  molekulasi  bilan  birikadi.Kо‘pchilik  kristallgidratlarda  uchraydigan  suv 

molekulalarining soni 2, 4, 6, 7, 8, 10 va 12 ga teng bо‘lgan hollar kо‘p uchrab 

turadi.  Bu  qatordan  kо‘rinadiki  kristallgidratlarda  suv  molekulalarining  soni 

markaziy ionning koordinatsion soniga teng bо‘lavermaydi. 

Kristallgidrat 

yoki  koordinatsion  qavatga  joylashgan  suv  molekulalarining  qizdirishga 

munosabati  turlicha,  koordinatsion  qavatdagi  suv  molekulalarining  bug‘  holga 

о‘tishi uchun talab etiladigan temperatura gidratlangan holatdagi suv (105 – 115 

S)  ga  nisbatan  yuqori  temperaturani  talab  etadi.  Birikmalardagi  bunday  suv molekulalari 

farqini 


kimyoning 

termoanaliz 

sohasi 

о‘rganadi. Atsidokomplekslar.  Ligandlari  kislota  qoldiqlaridan  iborat  koordinatsion 

birikmalar atsidokomplekslar deb ataladi. 

Masalan,  K

4

[Fe(CN)6

]: atsidokomplekslarda bir nechta xil kislota qoldig‘i ham 

bо‘lishi 

mumkin.  Masalan,  K

2

[Pt(NO


2

)

4 

Br

2].Qо‘shaloq 

tuzlar  ham 

atsidokomplekslar 

jumlasiga 

kiradi. 

Qо‘shaloq 

tuzlar  bilan  haqiqiy 

koordinatsion  birikmalar  orasidagi  ayirma  shundaki,  qо‘shaloq    tuz  suvda 

eritilganda  о‘z  tarkibidagi  ionlari  parchalanib  ketadi.  Masalan,  karnallit  KCl  · 

MgCl


2

 · 6H


2

O ni K[MgCl

3

]  tarkibli koordinatsion birikma deb qarash mumkin. Agar bu modda barqaror koordinatsion birikma bо‘lganida edi, eritmada K

+

  va MgCl

3

-  ionlariga parchalanardi, vaholanki,  karnallit suvda eritilganda K

+

, Mg+2

  

va  Cl  – 

ionlarini  hosil  qiladi.Demak,  qо‘shaloq  tuzlar  suvdagi  eritmalarda 

nihoyatda beqaror atsidokomplekslardir. 

4.  Poligalogenidlar.  Markaziy  ioni  va  ligandlari  galogenlardan  iborat 

koordinatsion birikmalar poligalogenidlar deb ataladi. Masalan : K[JJ

2

] ; K[Icl4

]; 


K[BrCl

2

].  5.  Polikislotalar.  Bularni  kislota  molekulasiga  shu  yoki  boshqa kislotaning angidriti kelib qо‘shilgan mahsulotlar deb qarash mumkin. 

H

2S

2

O7

 ham  polikislotalar, chunki  u  H

2

SO

4  ni  SO

3

    bilan  tо‘yintirilganda hosil bо‘ladi. 

Xromning  H

2

CrO2

  ·  CrO


3

,  H


2

CrO


4

  ·  2CrO

2

    va  H2

CrO


4

  ·  3CrO

3

  tarkibli polikislotalari  ma’lum.  Polikislotalar  hosil  qiluvchi  oddiy  kislotalar  jumlasiga 

H

3PO

4

, H4

SiO


4

, H


3

BO

3, H

2

MoO4

, H


2

WO

4, HVO

3

  va boshqalar kiradi. Biror  kislotaga  shu  kislotaning  angidriti  kelib  qо‘shilishdan  hosil  bо‘lgan 

polikislotalar  i z o p o l i k i s l o t a l a r   deb ataladi. 

Agar  biror  kislotaga  boshqa  kislota  angidriti  kelib  qо‘shilsa,  geteropolikislota 

hosil bо‘ladi. Masalan, H

2

WO

4 · 3WO

3

 izopolikislota uchun, H3

BO

3 · 12 WO

3

 · nH

2

O esa geteropolikislota uchun misol bо‘la oladi. Biror  kislotadan  hosil  bо‘lgan  izopolikislotaning  kuchi  shu  kislota  kuchidan 

ortiq  bо‘ladi.  Masalan,  H

2

CrO


4

  ning  dissotsilanish  konstantasi  K

2

  =  3  ·  10 –7

,  


bixromat kislota H

2

Cr2

O

7  niki esa  K

2

 = 2 · 10 –2

  dir. Geteropolikislota tuzi — 

ammoniy  fosfor  molibdat  (NH

4

)3

  H


4

  [P  (Mo

2

O

7)

6

]  ni  dastlab  1826  yilda  Y. Berselius olgan. 

Bu moddalarning tuzilishi haqidagi nazariyalarni Miolata, Rozengeym, Pfeyffer 

yaratdilar.  Keyinchalik  V.I.Spitsin  va  boshqalar  polikislotalarning  tuzilish 

nazariyasini takomillashtirdilar. 

6.  Siklik  kompleks  birikmalar.  Ichki  sferasida  siklli    koordinatsion  birikmalar 

siklik birikmalar deb ataladi. 

Ley 1904 yilda ikki valentli mis tuzlari α – aminosirka kislota glikokol (glitsin) 

bilan zangori rangli mis glikokolyat hosil qilishini kuzatadi. Mis glikokolyatning 

suvdagi eritmasi elektr tokini yomon о‘tkazadi.. 

Hosil  bо‘lgan  moddada  glikokol  molekulalarining  karboksil  gruppasidagi 

vodorod atomlari misga almashinib, u bilan asosiy valentlik hisobiga bog‘lanadi; 

undan tashqari mis atomi ikkita glikokol molekulasidagi ikkita azot atomi bilan 

qо‘shimcha  valentlik  orqali  ham  birikadi.  Shunday  qilib,  bunda  besh  a’zoli 

ikkita halqa bо‘ladi. 

Bu kabi birikmalar xelatlar yoki ichki koordinatsion birikmalar deb ataladi. 

Faqat mis emas, balki xrom, kobalt, platina kabi metallar ham glikokol va analin 

(CH

3

CHNH2

COOH) bilan xelatlar hosil qiladi. 

Xelat hosil bо‘lishi uchun ligand molekulasida boshqa – boshqa xossali ikki xil 

gruppalar (masalan, - NH

2

 va - COOH) bо‘lishi kerak. 7.  Koordinatsion  gidritlar.    Kislota  va  amfoter  xossali  gidritlar  asosli  gidritlar 

bilan  suvdan  boshqa  erituvchida  (masalan,  efirda)  reaksiyaga  kirishsa, 

koordinatsion gidrit hosil bо‘ladi: 

 

LiH + BH3

 → Li[BH


4

];              KH + AIH

3

 → K[AIH


4

Shuningdek,  amfoter  gidrit  kislotali  gidrit  bilan  ham  koordinatsion  gidrit  hosil qiladi:      AIH

3

 + 3BH3

 → AI[BH


4

]

  Koordinatsion gidritlar kuchli qaytaruvchi 

bо‘lgani  uchun  laboratoriyada  turli  sintezlarni  о‘tkazish  uchun  qaytaruvchi 

sifatida ishlatiladi. 8.  Metallorganik  birikmalarga  о‘xshash  koordinatsion 

birikmalar. Hozirda tarkibida  organik ligandlar bо‘lgan juda kо‘p koordinatsion 

birikmalar  olingan,  masalan,  Fe  (C

5

H5

)

2    ―    f  ye  r  r  o  s  ye  n    (17

0suyuqlanadigan, 249

0

S da qaynaydigan diamagnit, jigar rang tusli juda barqaror kristall modda). Cr(C

6

H6

)

2  d i b ye n z o l x r o m  284

0

S da suyuqlanadigan tо‘q –  jigar  rangli  qattiq    (suvda  erimaydi,  diamagnit  organik  erituvchilarda 

eriydigan) modda,  Li [Cr(C

6

H

5)

6

6] – l i t i y  g ye k s a f ye n i l x r o m  va hokazolar. 

9.  Metall  karbonillar.  Metallarning  uglerod  (II)  –  oksid  bilan  hosil  qilgan 

birikmalari – karbonillar deb ataladi. 

 Ni(CO)


4

 birinchi olingan karbonil. Karbonil diamagnit modda hisoblanadi. 

Karbonillar toza metallar olishda katta ahamiyatga ega. 

10.  Kо‘p  о‘zakli  koordinatsion  birikmalar.  Ba’zi  koordinatsion 

birikmalarda  bir  necha  metall  atomi  markaziy  ion  vazifasini  bajarishi  mumkin. 

Bunday  koordinatsion  birikmalar  k  о‘  p      о‘  z  a  k  l  i      k  o  o  r  d  i  n  a  s  i  o  n  

birikmalar deb ataladi. Bularda markaziy ionlar bir – biri bilan «kо‘prik rolini» 

bajaruvchi  atom  (kislorod)  yoki  atomlar  gruppasi  (OH,  O-O,  NH

2

,  NH)  orqali bog‘langan bо‘ladi. Kо‘prik rolini masalan, OH

-

,  NH,  O


2-

,  S


2-

,  Cl


-

, CH


3

COO


-

SO4

2-

 о‘tashi mumkin. Kо‘prik  vazifasini  bajaruvchi  ligandlar  ikkita  markaziy  ion  bilan 

birikkanligi (ya’ni ikki ichki sferaga taalluqli ekanligi) uchun boshqa ligandlarga 

qaraganda  kamroq  aktivlik  namoyon  qiladi.  Kо‘p  о‘zakli  koordinatsion 

birikmalar ayniqsa metallarning oktaedrik ammiakatlari, aminatlari sifatida kо‘p uchraydi.  Bir  necha  koordinatsion  sferalarni  bir  –  biri  bilan  bog‘lovchi 

kо‘priklar  soni  kompleksda  turlicha  bо‘lishi  mumkin.  Ikkita  oktaedri  bir  –  biri 

bilan bitta kо‘prik ― ligand orqali birikkanida bir koordinatsion sferaning bitta 

chо‘qqisi,  ikkinchi  koordinatsion  sferaning  bitta  chо‘qqisi  bilan  ligand  orqali 

birlashadi, masalan ; 

                          [(NH

3

)

5 Cr – NH

2

 – Cr(NH3

)

5]

5+

  Koordinatsion birikmalarda izomeriya hodisasi. 

Koordinatsion  birikmalarda  xuddi  organik  birikmalardagi  kabi  izomeriya 

hodisasi  keng  tarqalgan.  Ularda  uchraydigan  izomeriyani  ikki  guruhga  ajratish 

mumkin.  

Birinchisi t u z i l i sh   i z o m ye r i ya s i  va ikkinchisi s t ye r ye o i z o m 

ye  r  i  ya  d  i  r.    birinchi  gruppaga  a)  koordinatsion  izomeriya,  b)  ionlanish 

izomeriyasi,  v)  gidrat      izomeriya,      g)  koordinatsiyali    polimerlanish,    d) 

bog‘lanish   izomeriya, ye) о‘rinbosar  izomeriya,  j) ligandlar  izomeriyasi,   z) 

konformatsion    izomeriya,  i)  holat    izomeriyasi,      k)  elektron    izomeriya,      l) 

transformatsion  izomeriya  va  m) formal izomeriyalar kiradi. 

Ikkinchi gruppaga:   a) geometrik  izomeriyaning sis ― va trans – holatlari, 

b) optik izomeriya kiradi. Ularni alohida – alohida kо‘rib о‘tamiz. 

Koordinatsion izomeriY.  Koordinatsion birikmalarni tashkil etgan tarkibiy 

qismlari  uning  ichki  qavatlarida  turlicha  joylashishi  mumkin.  Bu  turdagi  

izomeriya  turli  markaziy  ionlari  va  ligandlaribо‘lgan  ikkita  kompleks  iondan 

tuzilgan  birikmalarda  uchraydi.  Masalan,  [Cr  (NH

3

)]  ·  [Co  (C

2

O4

)

3geksaamminxrom  (III)  –  trioksalat  kobalt    (III)  –  dan  tashkil  topgan,  u  och  – 

yashil  rangli  yaproqchalar  shakliga  ega  ;  uning  izomeri    [Co  (NH

3

)6

]    [Cr 

(C

2

O4

)

3]  geksaamin  kobalt  (III)  -,  trioksalat  xrom  (III)  –  esa  yashil  rangli 

ignasimon kristallardan iborat. 

Ionlanish  izomeriyasi.  Bir  xil  tarkibli,  lekin  eritmada  boshqa  –  boshqa 

ionlarga  parchalanadigan  koordinatsion  birikmalar  ionlanish  izomeriyasi  uchun 

misol bо‘la oladi. Masalan, [Co (NH

3

)5

 Br] SO


4

 va [Co (NH

3

)

5 SO

4

] Br о‘zaro ionlashgan  izomerlardir.  Birinchi  tuzning  suvdagi  eritmasiga  bariy  xlorid 

qо‘shilganda  chо‘kma  tushadi,  ikkinchi  tuz  eritmasi  bariy  ioni  bilan  chо‘kma 

bermaydi. 

Gidrat  izomeriY.  Bir  xil  tarkibga  ega  bо‘lib,  о‘z  tarkibidagi  suv 

molekulalarining  joylanishi  bilan  bir  –  biridan  farqlanadigan  moddalar  gidrat  

izomerlar  deb  ataladi.  Masalan,  xrom    (III)  –  xloridning  geksagidrati    CrCl

3

  · 6H

2

O uch modifikatsiyada uchraydi. Ulardan  birinchisining  suvdagi  eritmasi  och  –  binafsha  rangli  ;  agar  bu 

eritmaga  kumush  nitrat  qо‘shsak,  koordinatsion  birikma  tarkibidagi  xlorning 

hammasi  kumush  ioni  bilan  bog‘langan  holda  chо‘kmaga  tushadi;  eritmaning 

molekulyar  elektr  о‘tkazuvchanligi  4  ta  ionga  parchalanadigan  elektrolit 

eritmasining  molekulyar  elektr  о‘tkazuvchanligiga  yaqin  keladi.  Demak,  xlor 

ionlari  koordinatsion  birikmaning  tashqi  sferasiga  joylashib,  suv  molekulalari 

ichki  sferani  band  qiladi;  uning  formulasi  [Cr  (H

2

O)6

  Cl


3

.  ikkinchi  tuzning 

suvdagi  eritmasi  yashil  rangli,  unga  AgNO

3

  qо‘shsak,  barcha  xlor  ionlarining faqat  uchdan  bir  qismi  kumush  xlorid  holida  chо‘kadi.  Demak,  uning  tashqi 

sferasida  1  xlor  ioni  va  2  molekula  suv  bо‘ladi,  ya’ni  [Cr  (N

2

O)

4  Cl

2

]  Cl2

  · 


2H

2

O. Uchinchi izomer ham  yashil rangli eritma hosil qiladi. Uning eritmasiga kumush  nitrat  qо‘shsak,  xlorning  uchdan  ikki  qismi  chо‘kadi. Uning  formulasi 

[Cr (H


2

O)

5 Cl] Cl

2

 · H2

O bо‘ladi. 

Shuni  ham  aytib  о‘tish  kerakki,  bunday  izomeriya  faqat  tuzlarning 

gidratlarida  uchrabgina  qolmay,  balki  suv,  piridin  va  boshqa  moddalar 

bо‘lganda ham uchrashi mumkin. 

Koordinatsiyali polimerlanish. Koordinatsion polimer kompleks birikmalar 

о‘zaro  bir  –  biridan  faqat  ligandlarning  joylashishi  bilan  emas,  balki  о‘zining 

molekulyar massasi bilan ham farq kiladi. Koordinatsiyali polimerlanish kobalt, 

xrom, rodiy va boshqa elementlarning kompleks birikmalarida kо‘p uchraydigan 

hodisadir. Masalan, empirik formulasi [Pt (NH

3

)

2 Cl

2

] bо‘lgan modda 4 shaklda uchraydi  :  1)  [Pt  (NH

3

)2

  Cl


2

],  2)  [Pt  (NH

3

)

4  [PtCl

4

],  3)  Pt  (NH3

)

4]  ·  [Pt  (NH

3Cl

3

]2

, 4) [Pt (NH

3

)

3 Cl]

2

 [PtCl4

]. 


Bog‘lanish  izomeriyasi.  Ba’zi  ligandlar,  masalan,  CN

  -


,  SCN 

-

,  NO2

-

    va boshqa  shunga  о‘xshash  ligandlar  tarkibida  ikkita  donor  atom  bо‘ladi,  shu 

sababli  ular  markaziy  atom  bilan  turlicha  koordinatsiya  holatida  bо‘lishi 

mumkin.  Bu  esa  izomerlarning  xossalarida  farq  paydo  bо‘lishiga  olib  keladi. 

Bunday  zarrachalar  kо‘pincha  ambidentat    ligandlar  deb  ataladi.  Ksanto  tuzlar 

mineral  kislotalar  ta’sirida  parchalanmaydigan  sariq  tusli  moddalardir.  Lekin, 

izoksanto tuzlarga mineral kislota qо‘shilsa, ular parchalanib nitrit kislota ajralib 

chiqadi. Izoksanto tuzlar och – jigar rangliligi bilan  ksanto tuzlardan farq qiladi. 

Izoksanto  tuzlariga  mineral  kislota  qushilganda  HNO

2

  ning  ajralib  chiqishi kompleks birikmaning ichki sferasida O = N – O –  gruppa borligini bildiradi. 

О‘rinbosarlar  izomeriyasi  (yig‘indi  izomeriya).  Bunday  birikmalarning 

koordinatsion  qavatidagi  ligandlardagi  ba’zi  atomlarning  umumiy  miqdori  bir 

xil bо‘lsa ham, ular turli ligandlar tarkibida har xil miqdorda bо‘lishi mumkin. 

Ligandlar  izomeriyasi.  Koordinatsion  qavatda  markaziy  atomga  birikkan 

ligandning  о‘zi  turli  izomerlar  holatida  bо‘lishi  mumkin.  Masalan, 

koordinatsiyada  aminobenzoy  kislotaning  orto-,  meta-  va  para  –  izomerlari 

qatnashganda ligandlarning о‘zi bir – biridan farq qiladigan xossalari natijasida 

ularning hosil qilgan koordinatsionbirikmalari ham bir biridan farq qiladi. Bunga 

misol 


tariqasida 

propolendiamin 

bilan 

trimetilendiaminni yoki 

piridinkarbonkislotaning turli fazoviy izomerlarini keltirish mumkin. 

Konformatsion  izomeriY.  Bunday  birikmalarda  koordinatsion  qavatda 

ligandlarning о‘zi fazoviy jihatdan farq qiladigan holatda bо‘ladi.Masalan, 1,3 – 

propilendiamin  –  H

2

N  –  CH2

  CH


2

  –  NH


2

  «kreslo»  yoki  «vanna»  holatida 

markaziy atomga koordinatsiyalangan bо‘lishi mumkin. 

Holat  izomeriyasi.  Bu  turdagi  izomeriya  geometrik    izomeriyaga  yaqin 

turadi, lekin о‘ziga xos xususiyatga ega. 

Elektron  izomeriY.  Bunday  izomeriyaga  yagona  misol  tariqasida  tarkibi 

[Co (NH

3

)5

 NO] Cl


2  

bо‘lgan moddani keltirish mumkin. Uning bir izomeri qora 

rangli va paramagnit  xossaga, ikkinchisi qizil  rangli  va  diamagnit  xossaga ega. 

Taxmin  qilinishicha,  birikmalarning  birida  kobaltning  oksidlanish  darajasi  +2, 

ikkinchisida  esa  +3  bо‘lishi  mumkin,  ular  bir  biridan  markaziy  iondagi  faqat 

bitta elektron soni bilan farq qiladi. Transformatsion  izomeriY.  Bunday  birikmalar  ligandlaridagi  atomlar  soni 

bir  xil,  lekin  ligandlar  orasida  genetik  bog‘lanish  bо‘lib,  ular  turli  kimyoviy 

xossalarga ega bо‘ladi.  

Formal  (rasmiy)  izomeriY.  Bunday  izomerlarni  hosil  qilishda  qatnashgan 

ligandlar  rasmiy  jihatdan  bir  biriga  miqdorlari  teng  bо‘lgan  atomlarga  ega 

bо‘ladi. Bunday  izomeriyaga  [Pt  (NH

3

)  (C


2

H

5NH

2

)  Cl2

]  va  [Pt  (CH

3

NH

2)

2

  Cl2

lar misol bо‘la oladi. Yuqorida  aytilganidek,  stereoizomeriya  ikki  kо‘rinishda  bо‘ladi:  a) 

geometrik yoki sis – va trans – izomeriya, b) optik izomeriY.  

Tarkibi bir xil,  ligandlari markaziy atom atrofida turli tartibda joylashgan 

koordinatsion birikmalar о‘zaro geometrik izomerlar deb ataladi. 

Birinchi  navbatda  koordinatsion  soni  4  ga  teng  bо‘lgan  koordinatsion 

birikmalarni  kо‘rib  chiqamiz.  Bunday  koordinatsion  birikmalar  tekis  kvadrat 

yoki tetraedr shaklida bо‘lishi mumkin. [MA

2

B2

] tarkibli koordinatsion birikma 

uchun ikkita geometrik izomeriya ma’lum. Agar kompleks birikma geometriyasi 

kvadrat  shaklida  desak,  bu  koordinatsion  birikma  izomerlarida  ligandlar 

joylashadilar. 

Agar kompleks ligandlari tetraedr chо‘qqilariga joylashadi deb faraz qilsak, 

u  holda  [MA

2

B2

]  tarkibli  koordinatsion  birikma  faqat  bir  izomerdan  iborat 

bо‘lishi  kerak,  bu  esa  tajribaga  zid  keladi.  Demak,  [MA

2

B2

]  tarkibli 

koordinatsion  birikma  tetraedr  shaklida  bо‘lganda  bunday  izomeriya 

kuzatilmaydi. Masalan, [Pt (NH

3

)

2 Cl

2

] ni olaylik. Bu formulaga ikkita tuz mos keladi:  1)  qovoq  rangli  Peyrone  tuzi  sis –  tuzilishiga  ega. Bu  tuzda  ikkala xlor 

ioni  va  ikkala  ammiak  molekulasi  yonma  –  yon  joylashadi.  U  о‘zining  tо‘rtta 

ligandini tiomochevinaga almashtira oladi: 

   [Pt (NH

3

)

2 Cl

2

] + 4 CS (NH2

)

2 ⇄ [Pt {CS (NH

2

)2

}

4] Cl

2

 + 2NH3

 

Reyze  tuzi  trans  –  tuzilishiga  ega,  u  och  –  sarg‘ish  rangli  о‘zining  faqat  ikkita xlorini tiomochevinaga almashtira oladi: 

    [Pt  (NH

3

)

2  Cl

2

]  +  2CS  (NH2

)

2  →  [Pt  (NH

3

)2

  {CS  (NH

2

)

2}

2

]  Cl2

  [MA


2

B

2turdagi  koordinatsion  birikmalarda  ham  ikkitadan  geometrik  izomer  bо‘lishi 

mumkin. MAVSD turdagi koordinatsion birikmalarda esa uchta izomer bо‘ladi. 


I.I.Chernyayev  1926  yilda  [Pt  (NO

2

)  (NH3

)  (NH


2

OH)  (C


5

H

5N)]  Cl    tarkibli 

koordinatsion birikmaning uchta izomerini sintez qildi. 

Tarkibi  MA

6

  bо‘lgan  koordinatsion  birikmalar  geometrik  izomerlarga  ega emas,  chunki  oktaedrdagi  6  chо‘qqi  ligandlari  bir  –  biridan  farq  qilmaydi.  Bu 

xulosa tajribada ham tasdiqlangan. Agar MA

6

 dagi bitta ligand A ni ligand B ga almashtirsak,  MA

5

B  turdagi  koordinatsion  birikma  hosil  bо‘ladi.  Ligand  B oktaedr  chо‘qqisining qaysi biriga  joylashmasin, baribir  uning  oktaedrdagi 5 ta 

ligand A larga munosabati о‘zgarmaydi. 

Agar  MA

5

B  dagi  yana  bir  ligand  A  ni  ligand  B  ga  almashtirsak,  MA4

B

2 

turdagi  koordinatsion  birikma  hosil  bо‘ladi.  Bu  koordinatsion  birikma  2  ta 

geometrik izomerga ega. 

Sis  –  va  trans  –  izomerlar  boshqa  –  boshqa  kimyoviy  xossalar  namoyon 

qiladi. Ular о‘zining rangi va eruvchanligi bilan ham bir – biridan farq qiladi. 

Bunday tuzilishli birikmalarda yuza – izomer deb ataladigan bir xil tabiatli 

ligandlar  (OH 

-

  yoki NO2

-

)  oktaedrning  bir  uchburchakli  yon  tomoniga  tegishli chо‘qqini  egallaydi,  meridianal  izomerlarida  esa  shunday  ligandlarning  ikkitasi 

markaziy  atomning  ikki  qarama  –  qarshi  tomonida  bir  о‘q  ustida  joylashadi. 

Bunday izomerlarni sis – va trans – izomerlar deb atash tо‘g‘ri bо‘lmaydi. 

Koordinatsion  birikmalarda boshqa  – boshqa tarkibli  ligandlar soni  ortgan 

sari  izomerlar  soni  ham  ortadi.  [MA

3

B2

C]  tarkibli  koordinatsion  birikma  3  ta, 

[Mεn A

2

BC] va [MABCD] tarkibli birikmalar 4 tadan, [Mεn ABCD] ning esa 6 

ta geometrik izomeri mavjud. 

Koordinatsion  birikmaning  izomerlaribir  xilda  barqaror  bо‘lavermaydi. 

Uning  beqaror  izomerlari  barqarorroq  holatlarga  о‘tishi  mumkin.  Bu 

jarayonning tezligi markaziy atomning xossalariga bog‘liq. Masalan, platinaning 

koordinatsion  birikmalarida  bu  jarayon  juda  sust  borsa,  palladiyning 

koordinatsion  birikmalarida  tez  amalga  oshadi.  Palladiyning  [PdCl

2

  (NH


3

)

2tarkibli  koordinatsion  birikmasi  sis  –  izomer  holatidan  trans  –  izomer  holatiga 

о‘tadi. Agar ikki izomerning bir – biriga aylanish tezligi о‘zaro farq qilsa, unda 

faqat ularning barqaror izomeri mavjud bо‘ladi. Tarkibida  tо‘rt  xil  ligandlari  bor  [MABCD]  tarkibli  kompleks  uchun 

geometrik izomerlar soni uchga teng. 

Koordinatsion  birikmaning  tarkibi  murakkablashgan  sari  geometrik 

izomerlarning  soni  ortib  boradi.  Masalan,  [MA

3

  BCD]  tarkibli  oktaedrik koordinatsion  birikma  4  ta  geometrik  izomerga  ega.  [MA

2

  B2

  CD]  tarkibli 

oktaedrik  koordinatsion  birikmada  ham  tо‘rtta  geometrik  izomer  bо‘lishi 

mumkin. 


Rus olimlaridan A.D. Gelman va L.N. Essen [Pt (NH

3

) (C5

H

5N) · NO

2

 Cl Br]  tarkibli  oktaedrik  koordinatsion  birikmaning  bir  necha  izomerlarini  sintez 

qilishga  muvaffaq  bо‘ldilar.  Nazariy  mulohazalar  bunday  tarkibli  oktaedrik 

koordinatsion  birikmada  15  ta  geometrik  izomer  bо‘lishi  mumkinligini 

kо‘rsatadi. Agar bu izomerlarning har biri uchun ikkitadan optik izomer tо‘g‘ri 

kelishini hisobga olsak, jami 30 ta izomer mavjudligini bilib olish mumkin. 

Optik  izomeriY.  Molekulalari  simmetriya  markaziga  yoki  simmetriya 

tekisligiga ega bо‘lmagan va molekulyar massasi teng bо‘lgan moddalar о‘zaro 

optik  izomerlar  deb  ataladi.  Bu  moddalarning  biri  yorug‘likning  qutblanish 

tekisligini  о‘ngga  (d  -  shakl),  ikkinchisi  chapga  (l  -  shakl)    buradi,  boshqacha 

aytganda ular optik faollik namoyon qiladi. d – shakldagi moddani l – shakldagi 

moddaning kо‘zgudagi aksi deb qarash mumkin. Masalan,   [CoEn

2

 NH3

 Cl] X


3

   


sis – koordinatsion birikma quyidagi ikki optik izomer hosil qiladi. 

Optik  faol  birikmalar  molekulalari  simmetriya    markaziga  va  simmetriya 

tekisligiga ega bо‘lmaydi. 

Optik faollikning sababi sifatida quyidagilarni kо‘rsatish mumkin: 

1. 

Markaziy ion asimmetriya xususiyatiga ega bо‘lishi, masalan: 2. 

Molekulaning  ligandlari  polidentat  xususiyatiga  ega  bо‘lishi  sababli 

asimmetriya paydo bо‘ladi: 

3. 


Ligand  atomlaridan  birining  asimmetriyaga  ega  bо‘lishi  (masalan, 

optik 


faol 

aminokislota 

koordinatsiyada 

qatnashgan 

holda) 

yoki 


koordinatsiyalangan  atomda  yangi  bog‘  paydo  bо‘lishi  tufayli  asimmetriya 

holati paydo bо‘ladi. Optik  izomeriya  hodisasi  koordinatsion  ionning  fazoda  turlicha 

joylanishidan kelib chiqadi. Ayni koordinatsion birikmaning ikkala shakli bir xil 

molekulyar  elektr  о‘tkazuvchanlik  va  kislota  –  asoslik  xossalariga  ega  bо‘ladi. 

Lekin ular boshqa optik faol moddalar bilan reaksiyalarga kirishishi va birikishi 

jihatidan  bir  –  biridan  farq  qiladi.  Masalan,  [Coεn

3

]  Br3

    koordinatsion 

birikmaning I - shakli I – kvarsga,  d – shakli esa  d – kvarsga birikadi. 

Optik izomeriya ham koordinatsion birikma tarkibidagi atomlarning fazoda 

boshqa – boshqa tarzda joylashishi natijasida hosil bо‘ladi. Tо‘rtta ligandi bir – 

biridan  farq  qiladigan  tetraedrik  tipdagi  kompleks  [M  (ABSD)]  ni  kо‘rib 

chiqaylik.  Bu  shakllarning  biri  ikkinchisi  ustiga  qо‘yilganida  ularning  ayrim 

о‘xshash  nuqtalari  bir  –  birini  qoplamaydi.  M  (ABSD)  tarkibli  tetraedrik 

koordinatsion  birikmada  ichki  simmetriya  tekisligi  mavjud  emas.  Bu 

koordinatsion  birikmaning  markazni  kesib  о‘tgan  tekislikning  ikkala  yon 

tomonida ham ikkitadan turli xil ligandlar joylashgan bо‘ladi.  

 

 Foydalanilgan adabiyotlar 

1.  N.A.Parpiyev,  H.R.Rahimov,  A.G.Muftaxov.  Anorganik  kimyo  nazariy 

asoslari. Toshkent. «O'zbekiston». 2000 y.  

2.  Q.Ahmerov,  A.Jalilov,  R.Sayfutdinov  .  Umumiy  va  anorganik  ximiya. 

Toshkent. «O'zbekiston». 2003 y.  

3. YU.T.Toshpo'latov, SH.YE.Ishoqov. Anorganik kimyo. Toshkent. 

«O'qituvchi». 1992 y. 

 

  

4. 


www.google.uz

 

5. www.ref.uz

 

 Yüklə 413,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin