Nur təFSİRİ SƏKKİZİNCİ Cİld müƏLLİF: MÖHSÜn qəRAƏTİ TƏRCÜMƏ edəN: haci arzuYüklə 1.19 Mb.
səhifə91/91
tarix23.12.2016
ölçüsü1.19 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   91
1 “Arizi”.

2 “Muminun”, 9.

3 “Nur”, 37.

4 “Maidə”, 21.

1 “Tövbə”, 19.

2 “Hud”, 18.

3 “Şura”, 45.

4 “Zumər”, 47.

5 “Rum”, 57.

6 “Mursəlat”, 36.

1 “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

2 “Nur”, 25.

3 “Bihar”, c. 8. s. 317.

1 “Fəcr”, 5.

2 “Nəhl”, 32.

3 “Ğafir”, 49.

4 “İbrahim”, 18.

5 “Nur”, 39.

6 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”, “Təfsire-Safi”.

1 “Təfsire-Əl-mizan”.

2 “Fussilət”, 11.

1 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

2 “Bihar”, c. 74, s. 197.

3 “Bihar”, c. 77, s. 173.

1 “Təfsire-Qurtubi”.

2 “Ğurərul-hikəm”.

3 “Ğurərul-hikəm”.

4 “Bihar”, c. 74, s. 180.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

2 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Risalətul-insaf”.

2 “Səhifeyi-nur”, c. 20, s 20.

3 “Mufrədati-rağib”.

4 “Ət təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

5 “Təfsiri-əl munir”.

1 “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

2 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”, “Minhacüs-sadiqin”.

3 “Təfsiri-nümunə”.

1 “Ət təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

1 “Nəml”, 31.

1 “Ət təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

2 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Təfsire-Qurtubi”.

2 “Kəhf”, 28.

3 “Taha”, 16.

4 “Qəsəs”, 50.

5 “Sad”, 26.

6 “Muminun”, 71.

7 “Mizanul-hikmət”.

1 “Nur”, 41

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Furqan”, 47.

2 “Bəqərə”, 187.

3 Əraf”, 26.

4 “Ət təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

1 “Təfsire-Qurtubi”.

1 “Fatir”, 24,

1 ”Ər-rəhman”, 19

2 “Mürsəlat”, 20; “Tariq”, 6.

3 ”Nur”, 45; “Ənbiya”, 30.

1 “Səba”, 47.

2 “Şura”, 23.

3 “Furqan”, 57.

4 “Səba”, 47.

1 ““Yunus”, 3.

2 “Hud”, 119.

3 “Ər-rəhman”, 1, 2.

4 “Ənam”, 12.

5 “Təfsire-Ətyəbul-bəyan”,

1 “Təfsiri-nurus-səqəleyn.”

2 “Nuh”, 16; “Təfsiri-nümunə”.

3 “Mufrədati-rağib”.

4 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

1 “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

2 “Məryəm”, 46, 47.

1 “Nəhcül-bəlağə”.

1 “Ət təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

2 “Safi”, c. 2. s. 104.

3 “Kafi”, c. 4, s. 56.

4 “Təfsiri-nümunə”.

2 “İsra”, 29.

3 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

4 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”; “Təfsiri-nümunə”.

1 Kərimi Cəhromi, “Quranda Rəhmanın bəndələrinin siması.”

1 “Bihar”, c. 5 , s 155.

2 “Əhzab”, 30

3 “Bihar”, c. 59, s. 283.

4 “Hud” , 19 , 20.

1 “Kafi”, c. 6, s. 433.

2 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Kafi”, c. 4, s. 228.

1 “Ğurərul-hikəm”.

1 “Təfsiri-nümunə”.

1 “Təfsiri-Kəbiri-Fəxri-Razi”.

1 “Məryəm”, 48.

2 Əraf”, 150.

3 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “İsra”, 102.

2 “Təfsire-Əl-mizan”.

1 “Mulk”, 14.

1 “Nəml”, 10.

1 “Zuxruf”, 51.

1 “Şüəra”, 109, 127, 145, 164, 180

2 “Şuəra”, 50.

1 “Təfsiri-Məcməul-Bəyan”; ”Təfsiri-Kəbiri-Fəxr Razi”

1 “Bəqərə”, 60.

1 “Nəhl”, 43; “Ənbiya”, 7; “Ənam”, 90.

1 “Məryəm”, 82

2 “Təfsiri-Kəbire-Fəxr-Razi”

3 “Sad”, 46

1 “Təfsiri-nümunə”.

1 “Təfsire-Safi”.

2 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

2 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

3 “Vəsail”, c. 6, s. 293.

4 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”, c. 2, s. 31.

1 “Məryəm”, 47.

2 “Tövbə”, 114.

3 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

4 “Təfsire-Fürqan”.

1 “Ali-İmran”, 192

2 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Zuxruf”, 67.

1 “Təfsiri-Məcməül-Bəyan”.

2 “Təfsiri-Əl-Mizan”.

3 “Kənzül-ummal”.

1 “Saffat”, 13.

2 “Saffat”, 79.

1 “Qələm”, 46.

1 “Nisa", 94.

2 “Ənam”, 52.

1 “Hud”, 58, 66, 94.

2 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Təfsire-Əl-mizan”. “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

1 “Şuəra”, 189.

1 “Nəhcül-bəlağə”, x. 201.

1 Əraf”, 81. “Ənbiya”, 74; “Nəml”, 55.

1 “Təfsire-Kəbire-Fəxr Razi”.

2 “Ğurərul-hikəm”.

1 Əraf”, 89.

2 “Hud”, 96.

1 “Təfsire-Mənhəcus-Sadiqin”.

2 Əraf”, 175.

1 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

1 “Təfsire-Əl-mizan”.

2 “Nəhl”, 118.

3 “Ğafir”, 31.

4 “Ənkəbut”, 40.

1 “Nisa", 124; “Məryəm”, 60.

2 “Nisa", 49.

3 “Nisa", 40.

1 “Ənam”, 121.

2 “Nəcm”, 3, “Hicr”, 9.

3 “Hicr”, 18.

1 “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

2 “İsra”, 24.

1 “Bihar”, c. 15, s.3.

1 “Bəqərə”, 256.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

2 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

3 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

4 “Lüğətnameyi-Dehxuda”.

5 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

6 “Təfsire-əl-munir”.

1 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

2 “Təfsire-Ruhul-Məani”.

3 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

4 “Bihar”, c. 79, s. 291.

5 “Vəsail”, c. 7, s. 121.

6 “Təfsire-Mənhəcus-Sadiqin”.

1 “Yunus”, 9.

1 “Zumər”, 15.

2 “Əsr”, 2.

3 “Həcc”, 11.

4 “Kəhf”, 104.

1 Əraf”, 12.

2 “Ğaşiyə”, 4.

3 “Ənbiya”, 69.

4 “Nəml”, 7, 8.

5 “Kəhf”, 96.

1 Əraf”, 133; Əraf”, 130; “Bəqərə”, 50.

2 “Bəqərə”, 60.

3 “Bəqərə”, 57.

4 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Kafi”, c. 2, s. 389.

2 “Sad”, 20.

3 “Nəml”, 16.

4 “Ənbiya”, 80.

1 “Kəhf”, 82.

2 “Bəqərə”, 31.

3 “Kəhf”, 66.

4 “Yusuf”, 37.

5 “Ənbiya”, 80.

6 “Nəml”, 16.

7 “Nəml”, 40.

8 “Bəqərə”, 247.

9 “Cinn”, 26, 27.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

2 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

3 “Zuha”, 11.

1 “Təfsiri-nümunə”.

2 “Əl-təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

3 “Ənam”, 130.

4 “Cinn”, 11,14.

5 “Ər-Rəhman”, 56.

6 “Sad”, 37.

1 “Ət təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

1 “Təfsire-Fürqan”; “Təfsire-fi-Zilal”.

2 “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

2 “Təfsire-Ruhul-Məani”, “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

1 “Nəhcül-bəlağə”, h. 140.

1 “Nisa", 86.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

2 “Kafi”, c. 1, s. 230.

3 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Təfsire-Ətyəbul-bəyan”,

1 “Təfsire-Kəbire-Fəxr Razi”.

1 Əraf”, 77.

2 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Ət təhqiq fi kəlimatil-Quran”.

2 “Təfsiri-Kəşşaf”.

3 Əraf”, 131.

4 “Yasin”, 18.

1 Əraf”, 78.

2 “Zariyat”, 44.

3 “Hud”, 67.

1 “Hicr”, 74.

2 “Ğafir”, 51.

3 “Yunus”, 103.

1 “Vaqiə”, 64.

2 Mövləvi.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

1 “Nəhl”, 16.

2 “Təfsiri-nümunə”.

3 “Təfsire-Əl-mizan”.

1 “Hud”, 49.

1 “Təfsiri-nümunə”.

1 “Ənkəbut”, 50.

2 “Casiyə”, 26.

3 “Yasin”, 70; “Ənfal”, 24.

4 “Bəqərə”, 179.

5 “Fəcr”, 24.

6 “Kəşful-irtiyab”, s. 109.

7 “Səhih Buxari”, c. 5, s. 97.

8 İbn Əbul-Hədid, “Şərhi Nəhcül-bəlağə”, c. 1, s. 248.

1 “Hud”, 6.

2 “Kəhf”, 47.

3 “Bəqərə”, 259.

1 “Təfsiri-nümunə”.

1 “Rəd”, 28.

2 “Fəth”, 4.

3 “Bəqərə”, 248.

4 “Tövbə”, 103.

5 “Nəhl”, 80.

6 “Rum”, 21.

7 “Nəml”, 86.

8 “İsra”, 12.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

2 “Təfsiri-nümunə”.

3 “Təfsire-rahnoma”.

1 “Səba”, 37; “Bəqərə”, 245; “Ənam”, 16.

1 “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

2 “Yunus”, 61.

1 Sədi.


Каталог: lib -> doc
doc -> Zərİf məqamlar (Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr) Beşinci cild Tərtib edən: Həsən Qüddusizadə Çevirən: Maqsud Əzizoğlu Birinci fəsil
doc -> Nur təFSİRİ yeddiNCİ Cİld müƏLLİF: MÖHSÜn qəRAƏTİ TƏRCÜMƏ edəN: haci arzu
doc -> Quranın təhrİfİnə daİr İttİhamlara cavab
doc -> Ayətullah Seyid Əli Xamenei Vİlayət nuru
doc -> Hİcab Böyük Rəhbər həzrət Ayətullah Xameneinin tövsiyələrində Tərtib edən: Məhəmmədhüseyn Himmətinejad
doc -> Birinci fəsil: Mədəni hücum və mədəni mübadilə
doc -> Birinci bölmə: İslam və Elm
doc -> Tərtib edən: Əlirza Muxtarpur Tərcümə edən: Əlirza Sərablı
doc -> Tibbur-Rəsul (Peyğəmbər təbabəti)
doc -> HÜcr ibn əDİ (İdeallarla tanışlıq)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   91


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə