Oxford University Press: business result pre-intermediate szójegyzék unit 1 working with words (pp 6-7)Yüklə 196.5 Kb.
səhifə1/3
tarix09.02.2017
ölçüsü196.5 Kb.
  1   2   3
Oxford University Press: BUSINESS RESULT PRE-INTERMEDIATE szójegyzék
UNIT 1
WORKING WITH WORDS (pp 6-7)

advertising reklám, hirdetés

aeronautic repülésügyi, légi-

aircraft repülőgép, légi jármű

be based in vhol van a székhelye, vmilyen székhelyű

billion milliárd

come from származik vhonnan, ered vmiből

commercial kereskedelmi

competitor versenytárs, rivális

defence védelem, védekezés, honvédelem

description leírás, körülírás

electrical villamos, elektromos

employee alkalmazott, dolgozó

fact tény, helyzet, valóság

goods termék(ek), áru(k)

head office cég központja, központi iroda

including beleértve, belefoglalva, köztük

introduce oneself to bemutatkozik vkinek

joke vicc

lock lakat, zár

low-price alacsony áras

main activity fő tevékenység

main fő, legfőbb

mainly főként

make a request kér, kérelmez, kérést intéz

make contact with kapcsolatot teremt vkivel, megkeres vkit

mechanism szerkezet, gépezet

objective cél, feladat, szándék

offer (fel)ajánl, kínál

operate működik, üzemel, működtet, irányít

particular konkrét, különleges

plane repülőgép

polite udvarias

probably feltehetőleg

produce termel, gyárt

product termék

provide nyújt, szolgáltat, biztosít

retail market kiskereskedelmi piac

sale eladás, értékesítés

security system biztonsági rendszer

specialise in vmire szakosodik, a szakma egy ágazatára koncentrál

subsidiary leányvállalat, fióküzem

travel guide útikalauz, útikönyv

tyre kerékgumi

vehicle jármű

well-known for jól ismert, híres vmirőlLANGUAGE AT WORK (pp 8-9)

annual éves, évenkénti

beverage ital

cereals gabonapelyhek

community közösség, lakosság

create alkot, létrehoz

depend on függ vmitől, támaszkodik vmire

discuss megvitat, megbeszél

education oktatás, képzés

engineering services mérnöki szolgáltatások

environment környezet

invest in befektet vmibe

local communities helyi közösség(ek), lakosság

manufacture gyárt, termel, előállít

match összepárosít

nutrition táplálkozás, táplálkozástudomány

packaging csomagolás

per cent = p.c. százalék

play a role szerepet játszik, betölt

possibility lehetőség, eshetőség

protect (from) védelmez, megvéd (vmitől)

range választék, skála, sor, kör

reason (for) ok(a vminek)

receive kap, átvesz, részesül vmiben

right after the break rögtön a szünet után

sales eladások, értékesítés

sell elad, értékesít

stay tuned (for more) hallgassa tovább az adást

training képzés, oktatás

truly igazán, valóban

use (fel)használ
PRACTICALLY SPEAKING (p 9)

borrow kölcsönkér, kölcsönvesz

reference hivatkozás

sign aláír

signature aláírás
BUSINESS COMMUNICATION (p 10)

article újságcikk / fogyasztási cikk

consumer research piackutatás

consumer fogyasztó

introduce (sy to sy) bemutat (vkit vkinek), bevezet

make notes jegyzetel, feljegyzéseket készít

nationality nemzetiség, nemzeti hovatartozás

reason for oka, indoka vminek

reference hivatkozás, utalás

research kutat, kutatómunkát végez, megvizsgál

response válasz

self-employed önfoglalkoztató, vállalkozó

service provider szolgáltató

stressed hangsúlyosACTIVITY (p 11)

biscuit keksz

calendar naptár

coin pénzérme

compete for verseng vmiért, versenyez

counter bábu

dairy product tejtermék

direction irány

include magában foglal, beleért, belefoglal

look for keres, kutat

manufacturer gyártó

marine tengerhajózási, tengerészeti

square kocka, négyzet

move down lefelé halad

winner nyertes

wireless vezeték nélküli


PRACTICE FILE 1 (pp 102-103)

at low price alacsony áron

company law vállalati jog

good-quality jó minőségű

Greek literature görög irodalom

insurance biztosítás(i)

not any more (többé) már nem

originally eredetileg

toy játék(tárgy)

UNIT 2
WORKING WITH WORDS (p 12)

attract vonz, csábít

basically alapvetően, lényegében

be involved in közreműködik, részt vesz vmiben, be van vonva

chain lánc, láncolat

communicate with kommunikál vkivel

consist of áll vmiből

consultant tanácsadó

contact üzleti kapcsolat, ismeretség

crisis kritikus helyzet, válság

customer fogyasztó, vásárló

deal with foglalkozik vmivel

describe leír, leírást ad

do a study on tanulmányoz, tanulmányt végez

employment agency munkaközvetítő ügynökség

external külső

industrial ipari

involve magában foglal, vele jár, bevon vmibe

occupational psychologist foglalkozási pszichológus, munkaterapeuta

police force rendőri erő

public relations = PR kapcsolattervezés, kapcsolattartás a nagyközönséggel

public relations office sajtóosztály

public relations officer vevőkörrel kapcsolatokat ápoló tisztviselő

receive telephone calls hívást fogad

relation kapcsolat, viszony

retail buyer kiskereskedelmi beszerző

self-employed vállalkozó, önfoglalkoztató

senior officer magas rangú tiszt

shelf – shelves polc - polcok

staff személyzet, az alkalmazottak

subcontractor alvállalkozó

supplier szállító, ellátó, beszerző

take part in részt vesz vmiben

teamwork csapatmunka


LANGUAGE AT WORK (p 14)

accept elfogad, elismer

access elér vmit, eljut vhova

access denied hozzáférés megtagadva

advice tanács

answer calls felveszi a telefont, fogadja a hívásokat

basically alapvetően, lényegében

be out of order nem működik

bug programhiba, üzemzavar

department részleg, osztály

develop fejleszt, fejlődik

discuss megvitat, megbeszél

discussion megvitatás, vita, beszélgetés

disturb zavar, háborgat

expert szakértő

file iratgyűjtő, akta, állomány

from time to time alkalmanként, időről-időre

have priority elsőbbsége van, elsőbbséget élvez

improve javít, jobbít, javul

in progress folyamatban

installation telepítés, üzembe állítás, felállítás

issue kérdés, ügy

on my own egyedül, egymagamban

prepare készít

prompt emlékeztető

regular action rendszeres cselekvés

sales director értékesítési igazgató

sales rep = representative értékesítési képviselő

sign jelzés, jelzőtábla, figyelmeztetés

solve megold, megfejt

stairs lépcső(sor)

support támogatás

technical support műszaki segítség, támogatás

temporary ideiglenes

the same ugyanaz

things like that ilyesfajta dolgok

way mód, módszer
BUSINESS COMMUNICATION (p 16)

decide dönt, határoz

do a course tanfolyamot végez, tanfolyamra jár

ex-colleague volt, korábbi kolléga

office supplies irodai felszerelés

special price akciós ár

take turns egymás után, felváltva

travel for work üzleti ügyben utazik

urgent sürgős, sürgető
CASE STUDY (p 17)

affect hatást gyakorol, kihat vmire

Area Manager területi igazgató

background háttér

branch fiók(üzlet)

complain of /about panaszkodik, panaszol

contaminated fertőzött, szennyezett

contamination megfertőzés, beszennyezés

crisis kritikus helyzet, válság,

cyanide cianid

design tervez

discover felfedez, rájön vmire

encourage ösztönöz, buzdít, bátorít

fall (fell, fallen) esik, csökken

inform sy of sg tájékoztat, informál vmiről

moisturizer hidratáló

nearby a közelben

opportunity lehetőség, esély

PA = personal assistant személyi titkár

packaging csomagolás

pharmaceutical gyógyszerészeti

poison méreg

production manager termelési igazgató

protect megvéd, védelmez

recall visszahív, visszavon, érvénytelenít

recently nemrégiben, az utóbbi időben

reduction (ár)leszállítás, csökkentés

severe súlyos, komoly, szigorú

skin reaction bőrreakció

stop megakadályoz

suggest javasol, ajánl

take action lépéseket tesz, intézkedik

take medicine gyógyszert szed

the rest a másik rész, a többi, a fennmaradó

warn figyelmeztet, óva int
PRACTICE FILE 2 (pp 104-105)

contact érintkezésbe lép, megkeres, felkeres

do well beválik, sikeres

employment agency munkaközvetítő iroda

look tűnik, látszik

order sorrend

order rendel

range of products termékskála, terméksor

take a message üzenetet átvesz
USEFUL LANGUAGE

Could I leave a message? Hagyhatnék üzenetet?

make presentations prezentációkat tart

make telephone calls telefonál, felhív

take turns to do felváltva végeznek vmit

What can I do for you? Mit tehetek Önért? Miben segíthetek?UNIT 3
WORKING WITH WORDS (pp 18-19)

aim cél(kitűzés), törekvés

arrange megszervez, elintéz, lebonyolít

as a result of vmi eredményeként, eredményeképpen

be divided (into) fel van osztva

be in charge of meg van bízva vminek az irányításával, gondjaira van bízva vmi

be responsible for felelős vmiért/vkiért

check ellenőriz, megnéz, átvizsgál

company structure vállalat felépítése, szervezete

conduct (le)folytat, vezet, irányít, igazgat

cost kerül vmibe

customer service ügyfélszolgálat

defect hiba, hiányosság

defective hibás, hiányos, csökkent értékű

department osztály, részleg (cégnél), minisztérium

direct közvetlen

divide feloszt, szétválaszt, elkülönít

existing létező, meglévő

have contact with kapcsolatban van vkivel

importance fontosság, jelentőség

indicate jelez, utal vmire

maintain fenntart, karbantart, gondoz, eltart (családot), folytat (beszélgetést)

mixed vegyes

need szükséglet, igény

play a part in szerepet játszik / betölt vmiben

present bemutat

purchasing (anyag)beszerzés, vásárlás, vétel

put on the market piacra bevezet, dob

quality control minőségbiztosítás

questionnaire kérdőív

report to beszámol vkinek, jelentést tesz

Research and Development (R & D) kutatás-fejlesztés (K+F)

run a program(me) programot működtet, irányít

satisfaction megelégedettség

take time időt vesz igénybe

transport szállítás, szállítmányozás

value érték, jelentőség

welcome üdvözöl, szívélyesen fogad

what sort of milyen fajta, milyen típusú
LANGUAGE AT WORK (p 20)

administrative office igazgatói iroda

be interested in érdeklődik vmi iránt, érdekli vmi

be on the road úton van

employ alkalmaz, foglalkoztat

floor emelet (GB), szint (US)

mostly főként, jórészt

responsible for felelős vmiért

show round körbevezet, körbekalauzol
PRACTICALLY SPEAKING (p 21)

arrange megszervez, elintéz

fix elintéz, elrendez

follow-up questions egymást követő kérdések

I am pleased örvendek, örülök

make changes változtat, módosít


BUSINESS COMMUNICATION (p 22)

breakdown by market / by region elemzés, lebontás, felosztás piacok / régiók szerint

briefly röviden

describe leír, lefest, minősít

diagram ábra, grafikon

facilities létesítmény(ek), berendezés(ek), felszerelés, gyártelep

fall esés, csökkenés

go down = fall csökken

go up = rise növekszik

graph grafikon, görbe

key figures legfontosabb mutatók, adatok, ábrák

location helyszín, elhelyezkedés

note megfigyel, megjegyez

notice megfigyel, észrevesz, megemlít

pie chart kör / torta-diagram

represent jelképez, képvisel, jelent, jelöl, ábrázol

rise emelkedés, növekedés

rise, rose, risen növekszik, emelkedik

slide dia

summarize összefoglal, összegez

third harmad

usage használat

worldwide világméretű, az egész világra kiterjedő, világszerte
THE QUESTION GAME (p 23)

aim cél


column oszlop

deduct levon, kivon, csökkent

host vendéglátó

journey utazás

subject tárgy, téma

tick pipa


PRACTICE FILE 3 (pp 106-107)

canteen menza, étkezde

cash készpénz

CEO = Chief Executive Officer elnök-vezérigazgató

chewing gum rágógumi

Finance pénzügyi osztály

improve javít, jobbít

launch piacra bevezet

move költözik

Purchasing beszerzési osztály

quarter negyedév

serving adag, kiszolgálás

solution megoldás, válasz

transport szállít, fuvarozUNIT 4
WORKING WITH WORDS (pp 24-25)

actually ténylegesen, valójában

assembly összeszerelés, összeállítás, ácsolás

associate with társít, kapcsolatba hoz, összekapcsol

attractive vonzó

beauty product kozmetikai termék

brand márkanévvel ellát

brand new vadonatúj

clothing ruházat, öltözet

compact kicsi, kis méretű

decide to elhatároz, dönt

describe leír, lefest, körülír

description leírás, körülírás

economical takarékos, gazdaságos

exhibition centre kiállítási központ

extremely rendkívül, módfelett, végtelenül

fashionable divatos

fit into belefér vmibe

frequent rendszeres, állandó, gyakori

gadget szerkezet, készülék

health egészség

incredibly hihetetlenül, hallatlanul

instruction (használati) utasítás, útbaigazítás

item darab, cikk, tétel

keep to tartja magát, ragaszkodik vmihez

make a switch áttér, átáll, vált vmire

need to do kell vmit tennie

obviously nyilvánvalóan, kétségtelenül

original eredeti

overnight bag víkendtáska, neszeszer

piece of furniture bútordarab

process folyamat

relaunch újra indít

ski resort síparadicsom, üdülőhely

ski slope sí-lesiklópálya

stage szakasz, fázis

suppose feltételez

user-friendly felhasználó-barát

washbag piperetáska
LANGUAGE AT WORK (p 26)

agree to beleegyezik vmibe

agreement megállapodás, egyezség

appear megjelenik, feltűnik

behind mögött

come up with előhozakodik vmivel

consortium konzorcium, üzlettársulás

consultant tanácsadó

contact lens kontakt lencse

coordinate összehangol

do a master’s degree mesterfokozatért tanul

doctorate doktorátus

end in vhogy végződik

enquire érdeklődik

foundation alapítás, alapzat, alapítvány

founder alapító

frustrated kiábrándult, reményvesztett

Geneva Genf

get funding pénzügyi támogatást kap

go on sale eladásra kerül

go on to azzal folytat, hogy

hang up befejezi a beszélgetést, leteszi a telefonkagylót

in more detail részletesebben

in the end végül

independence függetlenség

independent független

invention találmány

inventor feltaláló

join csatlakozik, belép (céghez)

kind fajta, típus

make it sikerül vmit megtenni

make sg different megváltoztat

negotiate tárgyal, megbeszél, elintéz

offer ajánlat

physics fizika

portable hordozható

publish kiad, megjelentet

realize ráébred, rádöbben vmire

series sorozat

set up megalapít, felállít, létrehoz

several számos, több

similar (to) hasonló vmihez

sponsor pénzügyi támogató

start-up felfutó, felfutásban levő

store tárol, felhalmoz, elraktároz

take a look at megnéz, szemügyre vesz, megvizsgál

take time időt vesz igénybe
PRACTICALLY SPEAKING (p 27)

exciting izgalmas

for a change a változatosság kedvéért

show interest érdeklődést mutat


BUSINESS COMMUNICATION (p 28)

accommodation szállás, elhelyezés

advert(isement) hirdetés, reklám

attract vonz, csábít, csalogat

book lefoglal

choose választ

comment on megjegyzéseket fűz vmihez, magyaráz

complex épületegyüttes

consider megfontol, átgondol, tekintetbe vesz

curtain függöny

deal üzlet, egyezség, megállapodás

depending on the price az ár függvényében

efficiency hatékonyság, eredményesség

electricity point áramcsatlakozó

event esemény

experiment kísérlet

failure kudarc

finally végül

give a report on beszámol vmiről

hire bérel

install beszerel, felállít

installation felszerelés, beszerelés, felállítás

note feljegyzés, jegyzet

obviously nyilvánvalóan, kétségtelenül

offer felajánl, kínál

opposite szemben levő, ellentét(es)

order rendel

outdoor szabadtéri, külső

protect from megvéd vmitől, védelmet nyújt vmi ellen

purpose cél, szándék

put up felállít

reason for vminek az oka

resident lakos, szállóvendég

solar panel napelem

success siker

take down lebont, elbont, leszerel

tent sátor

the latest a legújabb

wooden fából készült
CASE STUDY (p 29)

access to megközelítés, elérés, bejárat, belépés, hozzáférés

approximately körülbelül

because of miatt

benefit előny, haszon

capacity befogadóképesség

celebrate megünnepel

choice választás

consequently következésképpen

disappointed csalódott, reményvesztett

disaster tragédia, katasztrófa

dome kupola(boltozat)

empty üres

entertainment szórakozás, szórakoztatás

estate ingatlan, vagyon, (föld)birtok

exhibition space kiállítótér

expect elvár, számít vmire, számol vmivel

factor tényező

fail kudarcot vall, nem sikerül vmi

form alkot, képez

have a vote on szavazást tart vmiről

host vendégül lát

house befogad

housing lakásépítés

improve javít, jobbít, javul

indoor beltéri

indoor arena fedett körszínpad, körszínház

industrial estate ipari park

leisure attraction szabadidős tevékenység, szórakozás, kellemes időtöltés

local government helyi önkormányzat

maintenance fenntartás

major főbb, fontosabb

make a loss veszteséget állít elő, termel

mixture keverék, vegyület

multi-purpose több-funkciós

open to the public megnyílik a nyilvánosság számára

owner tulajdonos

performance előadás / teljesítmény

propose javasol, javaslatot tesz

run működtet, vezet, igazgat

sell-out telt-házas, „minden jegy elkelt”, kiárusítás

sponsorship anyagi támogatás

contain tartalmaz

do research kutatást folytat

surround körülvesz, övez

town council városi képviselőtestület

unpopularity népszerűtlenség

venue rendezvény helye, találkozóhely


PRACTICE FILE 4 (pp 108-109)

appearance megjelenés, külső

back pain hátfájás

barefoot mezítblábas

bright világos, élénk

bush őserdő

candidate jelentkező, pályázó

complain about panaszkodik vmi miatt

complete befejez, elvégez

contract with szerződik, megállapodást köt vkivel

experiment with kísérletez vmivel

go well sikerül, jól megy

marquee nagy sátor, védőtető

notice észrevesz, megfigyel

plant gyár

proposal (ár)ajánlat, javaslat

reasonable mérsékelt, méltányos, elfogadható

replace felvált, kicserél, pótol

sample áruminta, próbaminta

serving staff kiszolgáló személyzet

set készlet, sorozat, összesség

spacious tágas, terjedelmes, kényelmes

step lépés

suitable megfelelő, alkalmas

tournament bajnokság, torna

tribe törzs


USEFUL LANGUAGE

at the same time ugyanakkor, egyidejűleg

be in a race with versenyben áll vmivel

do market research piackutatást végez

do product trials kipróbálja a terméket

hit upon an idea kitalál vmit

let sy (do sg) hagy, enged (hogy vki csináljon vmit)

make an offer ajánlatot tesz

put sy in charge of sg vkit vminek a vezetésével megbíz

take up a job offer elfogad egy állásajánlatotUNIT 5
WORKING WITH WORDS (pp 30-31)

accept elfogad

advertise (meg)hirdet, reklámoz

annual bonus éves juttatás

annual membership éves tagság

apart from eltekintve vmitől

application form jelentkezési lap

apply for a job állásra pályázik, jelentkezik

benefit juttatás, haszon, előny

candidate jelentkező, pályázó

childcare gyermekgondozás(i)

company car céges autó

cost költség

delegate work to átad vkinek, átruház, megbíz

depend on függ vmitől

employment foglakoztatás, munkavállalás, alkalmazás

experience tapasztalat, élmény

fill in kitölt

flexible hours rugalmas munkaidő

full pay teljes fizetés

gym tornaterem, edzőterem

gym membership edzőtermi tagság

health benefits egészségügyi juttatások

healthcare egészségügyi ellátás

interview interjú

look through átnéz, átvizsgál

luncheon voucher ebédjegy

majority többség

maternity leave gyermekgondozási szabadság

membership tagság, taglétszám

operate működtet

paid holiday fizetett szabadság

pension nyugdíj

pension scheme nyugdíjazási rendszer

popular with népszerű vmilyen körben

private healthcare magánjellegű orvosi ellátás

procedure eljárás, folyamat, szabályzat

progress haladás, előrelépés

recent nemrégi, utóbbi, újabb

recruitment munkaerő-felvétel

referee ajánló

salary fizetés (havi)

senior manager felsővezető

shortlist kiválaszt

solve megold, megfejt

subsidized childcare támogatott gyermekgondozás

update frissít, korszerűsít, naprakész állapotba hoz

voucher utalvány, igazolás

waste of money pénzkidobás, -fecsérlés

LANGUAGE AT WORK (pp 32-33)

acceptable elfogadható, szívesen hallott/fogadott, megfelelő

construction építkezés, felépítés

in fact tulajdonképpen, valójában

interview interjúvol, meghallgat

link link, kapcsolódási pont, hivatkozás

non-profit organisation közhasznú szervezet

operation tevékenység, művelet, munkafolyamat

prompt emlékeztető

reference ajánlólevél

save megtakarít

supervise felügyel, irányít, vezet

take paternity leave apasági szabadságot kivesz
PRACTICALLY SPEAKING (p 33)

catch a train vonatot elér, vonatra száll

end-of-month hóvégi

fix megjavít

I’m afraid attól tartok

participant résztvevő

preparation elkészítés

respond válaszol

right now rögtön, máris

spelling mistake helyesírási hibaПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə