Produktresumé 1läkemedlets namnYüklə 34,18 Kb.
tarix21.04.2017
ölçüsü34,18 Kb.
#14722

Produktresumé

1läkemedlets namn


Marcain spinal tung 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

2kvalitativ och kvantitativ sammansättning


1 ml injektionsvätska innehåller: bupivakainhydroklorid 5 mg
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3läkemedelsform


Injektionsvätska, lösning

4kliniska uppgifter

4.1Terapeutiska indikationer


Marcain spinal tung 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, är avsett för vuxna och barn i alla åldrar.
Spinalanestesi vid kirurgiska ingrepp, till exempel urologiska operationer och operationer i nedre extremiteterna som varar 2–3 timmar samt operationer i buken som varar 45–60 minuter.

4.2Dosering och administreringssätt


Marcain spinal tung ska endast användas av läkare med erfarenhet av regionalanestesi eller under dennes övervakning. Lägsta möjliga dos för adekvat anestesi ska eftersträvas.
Nedan angivna doser är riktlinjer för vuxna och doseringen ska anpassas till den enskilda patienten.

Dosen bör reduceras hos äldre och hos patienter i sena stadier av graviditet.
Indikation

Dos

ml


Dos

mg


Tillslagstid

minuter (ca)Duration

timmar (ca)Urologisk kirurgi
Ingrepp i nedre extremiteter, inklusive höftkirurgi
Bukkirurgi (inklusive kejsarsnitt)


1,5-3 ml

2-4 ml


2-4 ml

7,5-15 mg

10-20 mg


10-20 ml

5-8 min

5-8 min


5-8 min

2-3 timmar

2-3timmar

45-60 min

Rekommenderat injektionsställe är under L3.

Klinisk erfarenhet av högre doser än 20 mg finns för närvarande inte.
Spinal injektion ges först efter att subaraknoidala rummet klart har identifierats via lumbal-punktion (klar cerebrospinalvätska kommer ut via spinalnålen eller ses vid aspirering). Vid misslyckad anestesi bör endast ett nytt försök göras att administrera läkemedlet som då ges på en annan nivå och med en mindre volym. En orsak till utebliven effekt kan vara att läkemedlet fördelats dåligt intratekalt, vilket kan avhjälpas genom att patientens position ändras.
Nyfödda, spädbarn och barn upp till 40 kg

Marcain spinal tung 5 mg/ml kan användas till barn.

En av skillnaderna mellan små barn och vuxna är den relativt höga CSF-volymen hos spädbarn och nyfödda, vilket kräver en relativt högre dos per kg för att åstadkomma samma nivå av blockad jämfört med hos vuxna.
Regionalanestesi på barn bör utföras av läkare med erfarenhet av denna population och dessa tekniker.
Doserna i tabellen ska ses som riktlinjer för användning i den pediatriska populationen. Individuella variationer förekommer. Standardhandböcker bör konsulteras angående faktorer som påverkar specifika blockadtekniker och individuella patientbehov. Den lägsta dos som krävs för adekvat anestesi bör användas.
Dosrekommendationer för nyfödda, spädbarn och barn


Kroppsvikt (kg)

Dos (mg/kg)

<5

0.40-0.50 mg/kg

5-15

0.30-0.40 mg/kg

15-40

0.25-0.30 mg/kg4.3Kontraindikationer


Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, lokalanestetika av amidtyp eller mot något hjälpämne. Centralnervösa sjukdomar (t ex meningit, tumörer, poliomyelit, kranial blödning). Lokal varbildande infektion på eller vid injektionsstället.Spinalstenos och aktiv sjukdom (t ex spondylit, tumör, tuberkulos) eller trauma(t ex fraktur i ryggraden). Blodförgiftning. Perniciös anemi med subakut degenerering av ryggmärgen. Spinalanestesi ska inte ges till patienter i chocktillstånd. Spinalanestesi ska inte heller ges till patienter med koagulationsrubbningar eller till patienter med pågående antikoagulantiabehandling.

4.4Varningar och försiktighetsmått


Man bör vara uppmärksam på att spinalanestesi ibland kan ge upphov till stora blockader med paralys av interkostala muskler och diafragman, speciellt hos gravida kvinnor.
Försiktighet bör iakttas hos patienter med AV-block II eller III eftersom lokalanestetika kan sänka myokardiets överledningsförmåga. Även äldre och patienter med allvarlig lever-sjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller med generellt nedsatt allmäntillstånd kräver speciell uppmärksamhet.
Patienter som behandlas med antiarytmika klass III (t ex amiodaron) bör stå under noggrann övervakning och EKG-monitorering övervägas eftersom hjärteffekterna av bupivakain och klass III antiarytmika kan vara additiva.
Som alla lokalanestetiska medel kan bupivakain orsaka akuta centralnervösa och kardiovaskulära toxiska effekter, vid användning som leder till höga koncentrationer i blodet. Detta gäller speciellt efter oavsiktlig intravaskulär administrering eller administrering i rikt vaskulariserade områden.

Ventrikulär arytmi, ventrikelflimmer, plötslig kardiovaskulär kollaps och död har rapporterats i samband med höga systemkoncentrationer av bupivakain. Med de doser som normalt sett används vid spinalanestesi är dock höga systemkoncentrationer ovanliga.

En ovanlig, men allvarlig biverkan vid spinalanestesi är utbredd eller total spinal blockad som resulterar i kardiovaskulär depression och andningsdepression. Den kardiovaskulära depressionen orsakas av omfattande sympatisk blockad som kan resultera i hypotension och bradykardi, eller till och med hjärtstillestånd. Andningsdepression kan orsakas av blockad av innerveringen av andningsmusklerna, inklusive diafragma.
En ökad risk för utbredd eller total spinal blockad föreligger hos äldre patienter och patienter i sena stadier av graviditet. Dosen bör därför reduceras för dessa patienter.
Spinalanestesi kan leda till blodtrycksfall och bradykardi. Risken kan reduceras genom intravenös tillförsel av kristalloid eller kolloidal vätska. Blodtrycksfall ska behandlas omedelbart, till exempel med efedrin 5-10 mg intravenöst, som upprepas vid behov.
I sällsynta fall kan spinalanestesi ge upphov till neurologisk skada som resulterar i parestesi, anestesi, motorisk svaghet och förlamning. Neurologiska störningar, såsom multipel skleros, hemiplegi, paraplegi och neuromuskulära störningar tros inte påverkas negativt av spinalanestesi, men försiktighet bör iakttagas.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Bupivakain ska användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika eller läkemedel som är strukturellt lika lokalanestetika, dvs klass IB antiarytmika, då de toxiska effekterna är additiva.

Specifika interaktionsstudier med lokalanestetika och antiarytmika klass III (t ex amiodaron) har inte utförts men försiktighet rekommenderas. (Se även 4.4 Varningar och försiktighetsmått).


4.6Graviditet och amning


Graviditet

Inga kända risker för fostret vid användning under graviditet. Observera dock att dosen bör reduceras för patienter i sena stadier av graviditet (se även 4.4 Varningar och försiktighetsmått).


Amning

Bupivakain passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.


4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Beroende på dos och administrationssätt kan bupivakain ha en övergående effekt på rörelseförmåga och koordination.

4.8Biverkningar


Biverkningar som orsakas av själva läkemedlet kan vara svåra att skilja från de fysiologiska effekterna av nervblockaden (t ex blodtryckssänkning, bradykardi, tillfällig urinretention), fall direkt orsakade av nålsticket (t ex spinalhematom) eller indirekt orsakade av nålsticket (t.ex meningit, epiduralabcess) eller fall som hör samman med cerebrospinalt läckage (t.ex postdural punkteringshuvudvärk).
För information om symtom och behandling av akut systemisk toxicitet, se avsnitt 4.9 Överdosering.


Mycket vanliga Allmänna: Illamående

(>1/10) Cirk: Hypotension, bradykardi


Vanliga (>1/100) CNS: Postdural punkteringshuvudvärk

GI: Kräkningar

Urogenital:Urinretention, urininkontinens


Mindre vanliga CNS: Parestesi, pares, dysestesi

Muskuloskel: Muskelsvaghet, ryggsmärta
Sällsynta (<1/1000) Cirk: Hjärtstillestånd

Allmänna: Allergiska reaktioner, anafylaktisk chock

CNS: Ofrivillig total spinal blockad, paraplegi,

förlamning, neuropati, araknoiditLuftvägar: AndningsdepressionPediatrisk population

Biverkningar hos barn liknar dem hos vuxna, men hos barn kan tidiga tecken på lokalanestetisk toxicitet vara svåra att upptäcka i de fall där blockaden ges under sedering eller narkos.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26


751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se4.9Överdosering


Akut systemisk toxicitet

Bupivakain kan orsaka akuta toxiska effekter av centralnervös och kardiovaskulär karaktär om det ges i hög dos, speciellt om det administreras intravaskulärt. Dosen som används vid spinalanestesi är dock låg och därmed är risken för överdosering osannolik. Vid samtidig administrering med andra lokalanestetika kan dock systemtoxiska effekter uppträda eftersom de toxiska effekterna är additiva.
Behandling
Vid total spinalblockad ska adekvat ventilation säkras (fria luftvägar, syrgas, vid behov intubation och kontrollerad andning). Vid blodtrycksfall/bradykardi ges en vasopressor helst med inotrop effekt.
Om tecken på akut systemisk toxicitet uppträder ska administreringen av lokalanestetika omedelbart avbrytas. Behandling måste ges för att upprätthålla god ventilation, syretillförsel och cirkulation.
Syrgas ges alltid. Vid behov intubation och kontrollerad andning (ev med hyperventilation). Vid kramper diazepam. Vid bradykardi atropin. Vid cirkulationssvikt vätska i.v., dobutamin och ev noradrenalin (initialt 0,05 g/kg/min, ökas vid behov med 0,05 g/kg/min var 10:e minut), i svårare fall med ledning av hemodynamisk monitorering. Efedrin kan också prövas. Vid cirkulationsstillestånd kan återupplivningsåtgärder under flera timmar vara befogat. Behandla eventuell acidos.

5farmakologiska egenskaper

5.1Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Lokalanestetika

ATC-kod: N01B B01


Marcain spinal tung innehåller bupivakain som är ett långverkande lokalanestetikum av amidtyp. Bupivakain blockerar impulsledningen i nerverna reversibelt genom att hämma transporten av natriumjoner genom nervmembranet. Liknande effekter kan även ses på excitatoriska membran i hjärna och hjärtmuskel.
Marcain spinal tung är avsedd för hyperbar spinalanestesi. Injektionslösningens relativa densitet är 1,026 vid 20ºC (motsvarar 1,021 vid 37ºC ) och den initiala spridningen i det subaraknoidala rummet påverkas märkbart av gravitationen.

Vid spinal administrering ges en liten dos som leder till en relativt låg koncentration och kort duration. Marcain spinal (utan glukos) ger en mindre förutsägbar blockad, men med längre duration jämfört med Marcain spinal tung (med glukos).


5.2Farmakokinetiska uppgifter


Bupivakain är mycket lipidlöslig med en fördelningskoefficient olja/vatten på 27,5.
Bupivakain uppvisar fullständig och bifasisk absorption från subaraknoidalrummet med halveringstider för de båda faserna på ca 50 och ca 400 minuter, med stora variationer. Den långsamma absorptionsfasen är hastighetsbestämmande faktor i elimineringen av bupivakain, vilket förklarar varför den skenbara halveringstiden är längre än efter intravenös tillförsel.
Absorptionen från det subaraknoidala rummet är relativt långsam vilket, i kombination med den låga dosen som krävs för spinalanestesi, ger en relativt låg maximal plasmakoncentration ( ca 0,4 mg/ml per 100 mg som injicerats).

Efter intravenös administrering är totalt plasmaclearance ca 0,58 l/min, distributionsvolymen vid steady-state ca 73 l, halveringstiden vid elimination 2,7 timmar och hepatiskt extraktionsratio ca 0,40. Bupivakain metaboliseras nästan helt i levern, framför allt genom aromatisk hydroxylering till 4-hydroxi-bupivakain och N-dealkylering till PPX, vilka båda medieras genom cytokrom P450 3A4.Clearance är därmed beroende av det hepatiska blodflödet och aktiviteten hos metaboliserande enzym.


Bupivakain passerar placentan och koncentrationen obundet mepivakain blir densamma hos mamman och fostret. Totala plasmakoncentrationen blir dock lägre hos fostret som har en lägre proteinbindningsgrad.
Farmakokinetiken hos barn liknar den hos vuxna.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter


Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

6farmaceutiska uppgifter

6.1Förteckning över hjälpämnen


Glukosmonohydrat 80 mg, natriumhydroxid/saltsyra (till pH 4,0–6,0), vatten för injektionsvätskor.

6.2Inkompatibiliteter


Tillsatser till spinala lösningar rekommenderas ej.

6.3Hållbarhet


Glasampuller: 3 år
Lösningen ska förbrukas genast efter att förpackningen brutits.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 25ºC.

Får ej frysas.


6.5Förpackningstyp och innehåll


Glasampuller: 5x4 ml
Glasampullen är märkt med en rosa färgmarkering kring ampullens hals.
Ampullerna är sterilförpackade i blister.

6.6Anvisningar för användning och hantering samt destruktion


Lösningen ska förbrukas genast efter det ampullen brutits.

7innehavare av godkännande för försäljning


AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje
  1. nummer på godkännande för försäljning


9999
  1. datum för första godkännande/förnyat godkännande


1983-10-07/2009-01-01
  1. datum för översyn av produktresumén


2016-01-08
Yüklə 34,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin