Proqra m qafqaz universitetiYüklə 1.05 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix31.01.2017
ölçüsü1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

                                    

 

  

 

P r o q r a m  

QAFQAZ UNİVERSİTETİ  

 

 

 

 

 

       

     29-30 Aprel 2016-ci il 

 

Tarix Saat 

 

28.04.2016 17:00-17:30 Fəxri Xiyabanı ziyarət 

29.04.2016 

10:00-11:00 Açılış Proqramı 

11:00-11:30 Çay-kofe 

fasiləsi 

11:30-13:00 Məruzələr 

13:00-14:00 Günorta 

yeməyi 

14:00-15:30 Məruzələr 

15:30-16:00 Çay-kofe 

fasiləsi 

16:00-17:00 Məruzələr 

17:15-18:00 Yekun 

 

30.04.2016 10:00-18:00 Sosial 

proqram 

(Xaricdən gələn qonaqlarla Bakı gəzintisi) 

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş 

GƏNC TƏDQİQATÇILARIN IV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

AÇILIŞ PROQRAMI 

 

PLENAR İCLAS 

Yer: Qafqaz Universiteti, Akt Zalı 

 

Tarix: 29.04.2016, Saat: 10:20-11:00 

 

1. 


А.В.ТАРАСЮК, Н.М.САЗОНОВА, И.О.ЛОГВИНОВ, Т.А.АНТИПОВА, Т.А.ГУДАШЕВА 

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО ДИПЕПТИДНОГО МИМЕТИКА 3-Й ПЕТЛИ NGF 

2. 


Denis A. BAIRD

1

, A. Mesut ERZURUMLUOGLU

2

School of Clinical Sciences, Musculoskeletal Research Unit, Learning and Research Building, Southmead Hospital, Bristol, UK. 

2

Genetic Epidemiology Group, Department of Health Sciences, University of Leicester, Leicester, UK 

 

USING Y CHROMOSOMAL HAPLOGROUPS IN GENETIC ASSOCIATION STUDIES AND SUGGESTED IMPLICATIONS

 

3. 


A. Mesut ERZURUMLUOGLU 

Genetic Epidemiology Group, Department of Health Sciences, University of Leicester, Leicester, UK 

 

IMPORTANCE OF GENETIC STUDIES IN CONSANGUINEOUS POPULATIONS 

FOR THE CHARACTERIZATION OF NOVEL HUMAN GENE FUNCTIONS

 

4. 


Polad POLADOV  

Qafqaz University, Baku, Azerbaijan 

 

EFFECT OF TRANSITION IN LANGUAGE UPON POST - SOVIET COUNTRIES

 


QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 29-30, APREL 2016  

 

3Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş 

GƏNC TƏDQİQATÇILARIN IV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

S E K S İ Y A - 1 

TƏBİƏT ELMLƏRİ 

 

FİZİKA  BÖLMƏSİ - 1/1 

Yer: Qafqaz Universiteti, Zal: 126Tarix: 29.04.2016, Saat: 11:30 

Həmsədrlər:  Prof. Eldar Məsimov, Dos. Serkan Dursun   Katib:  Ülkər Kərimli 

5. 

А.В.ТАРАСЮК, Н.М.САЗОНОВА, И.О.ЛОГВИНОВ, Т.А.АНТИПОВА, Т.А.ГУДАШЕВА - Российская Федерация

Дизайн, синтез и исследование нейропротекторной активности нового дипептидного миметика 3-

Й петли NGF 

6. 

G.A. ARMEEV, A.K. SHAYTAN - Russia 

Experımental data ınterpretatıon for molecular modelıng of the proteın–DNA complexes structure 

7. 

Ravan AHMADOV - USA 

Modelıng Of Aır Pollutıon Over Urban And Industrıalızed Regıons In The Us

8. 

Anar RUSTAMOV - Germany 

Locating phase boundaries with fluctuation signals

9. 

Лазиз Нурхонович НИЯЗОВ, Шахоб ФАЙЗИЕВ - Узбекистан

Модулировнная магнитная структура кристалла бората железа допированного магнием 

10.  Z. A. KHUMAYR - Indonesıa

Study on backreactıon of hawkıng radıatıon on black hole

11.  Лазиз Нурхонович НИЯЗОВ - Узбекистан

О структуре индуцированной магнитным полем модулированной фазы монокристалла α – Fe

2

O

3

:Ga

12.  T. KARADAĞ, V. GÖGEBAKAN, T. ABBASOV - Turkey

The comparative evaluation of long perıod and contınuous electromagnetic field measurement results of a 

unıversity hospital 

13.  T. KARADAĞ, V. GÖGEBAKAN, T. ABBASOV - Turkey

The design and analysis of hybrid transformers with magnetic fluıd core

14.  Р.Э. ГУСЕЙНОВ, С.Г. ДЖАБАРОВ, Р.З. МЕХДИЕВА, А.И. МАММАДОВ, А.В. ТРУХАНОВ, С.В. ТРУХАНОВ – 

Азербайджан, Беларусь 

Магнитные свойства твердых растворах BaFe

12-x

Al

x

O

19

15.  Умай ГАСЫМОВА, Б.М.ГАСЫМОВ, Н.М.ГОДЖАЕВ - Университет Гафгаз, БГУ

Универсальная компьютерная модель для решения задач кинематики

16.  Г.А.АГАЕВА, У.Т.АГАЕВА - Бакинский Государственный Университет, Институт Физических Проблем 

Электронные характеристики пространственных структур адресных  фрагментов молекул  

гемокинина-1 человека и гемокинина-1 мыши/крысы

17.  Faiq H. PAŞAYEV, Arzuman Q. HƏSƏNOV, Günay S. ABBASOVA, Gülbahar R. MİRZƏYEVA - Azərbaycan 

(Ag

2

S)

6

 VƏ (Au

2

S)

6

 nanoquruluşlarının energetik parametrlərinın təyini

18.  G.Z.NƏCƏFOVA,  G.Ə.AĞAYEVA – Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

Beyin neurotrophic faktoru, BDNF molekulunun SER-LYS-LYS-ARG tetrapeptidinin  konformasiya analizi

19.  Ülkər KƏRİMLİ, Niftalı QOCAYEV  - Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

ALA-LEU-ALA tripeptid molekulunun  konformasiya xüsusiyyətlərinin və elektron quruluşunun tədqiqi

 

FİZİKA  BÖLMƏSİ - 1/2 

Yer: Qafqaz Universiteti, Zal: 126Tarix: 29.04.2016, Saat: 14:00 

Həmsədrlər:  Prof. Taləddin Bağırov, m. Mehmet Nazim Tola  Katib:  Ülkər Kərimli 

1.  A.V.SÜLEYMANLI, G.Ə.AĞAYEVA -  Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

ARG-TYR  dipeptid molekulunun fəza və elektron quruluşu

2.  A.Y.İSMAYILOVA - Gəncə Dövlət Universiteti

ASPE + xhəcm/ %Bi

2

Te

3

 kompozitlərinin elektret xassələrinin tədqiqi

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS 

 3.  Ş.V.ƏLİYEVA  - Azərbaycan Texniki Universiteti

Balıq sümüyündən əlavələr edilməklə alınmış kompozitlərin dielektrik xassələri

4.  Ş.M.HƏSƏNLİ, Ü.F.SƏMƏDOVA, S.X.ƏLİƏHMƏDLİ AMEA Fizika İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti 

Doldurucunun dənəciklərinin ölçüsünün (CuInSe

2

)

1-х

 (МеSe)

х

 (Ме=Mn,Fe) x=0.1 bərk məhlullar və polietilen 

əsaslı kompoiztlərin maqnit xassələrinə təsiri

5.  Ş.İ.TAĞIYEVA, M.R.RƏCƏBOV - Bakı

 

Dövlət

 

Universiteti

Elektron və pozitronların aksial kanallaşma zamanı şüalanmaları

6.  Aytən SÜLEYMANLI - Milli Aerokosmik Agentlliyi, Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu 

Eu nadir torpaq elementi  ilə aktivləşdirilmiş Ca

x

Sr

1-x

Ga

2

S

4

birləşmələrinin sintezi və lüminessensiya xassələri

7.  S.S.HUSEYNOVA - Institute of Physics  

Fırst principles study of magnetic properties of graphene

8.  Mobil KAZIMOVRəşad RƏHİMOV - Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu

GaSb-CrSb evtektik kompozitin istilik tutumu və faza keçidi

9.  Zöhrə ORUCOVACahangir HÜSEYNOV,  Tapdıq CƏFƏROVNigar HƏSƏNLİ  - ADPU

Gd

x

Sn

1-x

Se   ərintilərinin   termomaqnit xassələri

10.  Aygün BABAXANOVA  - Bakı Dövlət Universiteti

Geodinamik proseslərin öyrənilməsində geofiziki rejim müşahidələri

11.  T. M. PƏNAHOV, Telli VERDİYEVA,  A. S. ƏLƏKBƏROV, T. M. AYDINOVA  - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

GeS   kristalı   müasir   elektronikanın   perspektivli tədqiqat   obyekti   kimi

12.  Nazım TOLA, N.S. NƏBİYEV, M.Ə.RAMAZANOV - Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti 

Gümüş-sulfid nazik  təbəqələrinin kvant-kimyəvi hesablanması və  quruluş-xassə əlaqəsinin analizi

13.  Ş.K. İSMAYILOVA  - AMEA N.Tusi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

HD183143 ifratnəhəng ulduzunun spektrində H

α

xəttinin   dəyişkənliyi

14.  A.S.ƏLƏKBƏROV, N.B.NADİROVA, S.T. SƏFƏROVA, X.A.ƏLƏKBƏROV - Azərbaycan Dövlət Pedaqəji Universiteti 

GeS - reallıqlar və perspektivlər 

15.  Yanoş MƏHƏRRƏMOV -  AMEA N.Tusi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

HD188001 və HD178129 ifratnəhəng ulduzlarının spektrlərində H VƏ H

 xətlərinin spektral dəyişkənlikləri 

16.  Ə.Ş.BALOĞLANOV, Y.M.MƏHƏRRƏMOV, Ə.M.XƏLİLOV, Ə.R.HƏSƏNOVA - AMEA N.Tusi Şamaxı Astrofizika 

Rəsədxanası 

HD224014 ulduzunun spektroskopık dəyişkənlikləri

17.  Ü.S.ABDURƏHMANOVA - Azərbaycan Texniki Universiteti

InGaTe

2

 birləşməsinin kinetik effektlərinin tədqiqi

18.  P.F.ƏLİYEVA - Azərbaycan Texniki Universiteti 

InSe-GaSe sisteminin fiziki-kimyəvi analizi 

19.  A. B.ƏHMƏDOVA, M.Ə.RAMAZANOV, F.V.HACIYEVA - Bakı Dövlət Universiteti 

İzotaktik polipropilen və titan nanohissəcikləri əsasında alınmış metal/polimer nanokompozitlərinin termiki 

və mexaniki xassələri 

20.  Ə.R. ASLANOVA,  R.Q. MƏMMƏDOV - Bakı Dövlət Universiteti 

Kontakt səthinin məhdudluğu ilə yaranan əlavə elektrik sahəsinin Şottki dıodunda cərəyan axınına təsiri  

21.  A.G.RZAYEVA, F.F.ƏLİYEV –  ADPU, AMEA, Fizika İnistitutu 

Cu

1,95

Ni

0,05

S kristalında quruluş çevrilmələrinin rentgenoqrafik və dta tədqiqatları nəticələrinin korrelyasiyası 

 

 

FİZİKA  BÖLMƏSİ - 2/1 

Yer: Qafqaz Universiteti, Zal: 126

B

 

Tarix: 29.04.2016, Saat: 11:30 

Həmsədrlər: Dos. Baba Qasımov, Dos. Naqif Nəbiyev   Katib: Şövkət Əliyeva 

1. 

Aygün ƏLİZADƏ, Niftalı QOCAYEV - Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

LEU-ALA-LEU  tripeptid molekulunun elektron quruluşunun tədqiqi

2. 

Şövkət ƏLİYEVA, Niftalı QOCAYEV - Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

LEU-ALA-PHE tripeptid molekulunun  konformasiya xüsusiyyətlərinin və elektron quruluşunun tədqiqi

3. 

Səmra BABAXANLI, Niftalı QOCAYEV  - Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti 

LEU-CYS dipeptid molekulunun konformasiya xüsusiyyətlərinin və elektron quruluşunun tədqiqi 

4. 

E.Ə.EYVAZOV, A.İ.İBRAHİMLİ, G.Q.MİRZƏYEVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Mayelərin həcmi və səthi xassələri arasında mümkün  korrelyasiya 

5. 

S.Q.BAĞIRLI, N.S.NƏBİYEV Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti 

MHn (M= Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) birləşməsinin elektron-fəza quruluşunun kvant-kimyəvi hesablanması 

QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 29-30, APREL 2016  

 

56. 

R.B.BAYRAMOV, V.İ.NƏSİROV, E.V.NƏSİROV - Qafqaz Universiteti, ADPU, H.Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi məktəbi

K

0,985

Cs

0,015

NO

3

 monokristalında  ııııı  çevrilmələr zamanı kristal böyüməsinin morfologiyası 7. 

T.H.İSMAYILOV, S.İ.ZEYNALOVA - Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Fizika İnstitutu 

Mürəkkəb formalı Ga

1-x

Al

x

N-GaN- Ga

1-x

 Al

x

N kvant quyusunda hal sıxlığı və kimyəvi potensial 

8. 

F.S.NƏSİROVA, T.O.BAĞIROV, Z.M.BABAŞOVA, G.Ş.ƏYYUBOVA -  Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Elmi 

Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu 

Polietilenqlikol-limon turşusunun Na duzu-su ikifazalı siteminin hal diaqramına şəkərlərin təsiri 

9. 

A.A. SƏDDİNOVA, A.İ. ƏLİYEVA - AMEA Fizika İnstitutu

PbTe əlavəsinin AgSbSe

2

 birləşməsinin xüsusi müqavimətinə təsiri  

10.  J.A.GULİYEV, G.KH.MAMEDOVA, SH.O.EMİNOV, KH.D.JALİLOVA, A.A.RAJABLİ, N.J.ISMAİLOV - Institute of Physics NAS 

Azerbaijan 

Physical properties OF R-F sputtered ıto and electrochemicaly deposited ITO/CdS thin films 

11.  Əminə HÜMBƏTOV, Şaiq NƏBİYEV – Qafqaz Universiteti, AMEA N.Tusi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 

Planetlərarası mühitdə nano-toz hissəcikləri 

12.  Z.A.SƏMƏDOV, Ə.R.HƏSƏNOVA, Ü.R.QƏDİROVA, G.M.HACIYEVA, Ə.M.XƏLİLOV - Bakı Dövlət Universiteti, AMEA 

N.Tusi Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası 

POST-AGB HD 161796 ulduzunun atmosferində mikroturbulent hərəkət sürətinin təyini 

13.  Aidə MİRZƏYEVA - Sumqayıt Dövlət Universiteti

PVDF əsaslı TlInS

2

 əlavəli kompozitlərin termostimullaşdırılmış depolyarlaşma cərəyanlarının spektrləri 

14.  A.M.RƏHİMLİ, F.V.HACIYEVA, M.Ə.RAMAZANOV - Bakı Dövlət Universiteti

PVDF/ ZRO

2

 nanokompozit materiallarının  dielektrik xassələri

15.  S.M.BƏŞİROVA - MAKA Elmi Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutua

Qamma-kvantların təsirilə 

O

H

Si

nano

2

 sistemində gedən suyun radiolizi prosesində silisiumun rolu 

 

FİZİKA  BÖLMƏSİ - 2/2 

Yer: Qafqaz Universiteti, Zal: 126

B

 

Tarix: 29.04.2016, Saat: 14:00 

Həmsədrlər: Dos. Şaiq Nəbiyev, Dos. Sərkan Dursun  Katib: Şövkət Əliyeva 

1.  Leyla FƏRZƏLİYEVA, Lalə VƏLİYEVA - Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

Riyazi metodların molekulların fəza quruluşunun tədqiqində rolu 

2.  N.Z.ŞİRİNOV, S.R.BAĞIROVA, E.Ə.MƏSİMOV - Bakı Dövlət Universiteti  

Dekstran-polivinilpirrolidon-su ikifazalı sistemlərinin hal diaqramına polimerin molekulyar kütləsinin təsiri 

3.  T.Y. ORUJOV, S.A. MAMMADOVA, G.M. ABDULLAYEV - Institute of Physics

Synthesıs and the analysıs of optıcal propertıes of Ba2SiO4: EU2+ nanophosphors 

4.  L.R.QƏHRƏMANLI, M.B.MURADOV, Q.M.EYVAZOVA, O.O.BALAYEVA - Bakı Dövlət Universiteti 

Termiki aşılanmanın sonokimyəvi üsulla alınmış kobalt sulfid nanohissəciklərinin fiziki xassələrinə təsiri 

5.  L.N.AĞAYEVA, Niftalı QOCAYEV -  Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

Tetrapeptid GLY-PHE-GLY-ASP molekulunun konformasiya analizi 

6.  R.R.HAXIYEVA - Bakı Dövlət Universiteti 

Ümumiləşmiş vud-sakson potensialı üçün şredinger tənliyinin əlaqəli həlləri 

7.  Shirkhan HUMBATOV, Mahammadali RAMAZANOV, Abbas IMAMALIYEV - Baku State University, Azerbaijan National 

Academy of Sciences 

Two-stage frederıks transıtıon ın lıquıd ctystal colloıd 5CB - BaTiO

3

 small partıcles 

8.  А.А.АБИЛОВА - Азербайджанский технический университет

Биокомпозиты и их роль при формировании структуры и свойств композиционных материалов 

9.  Н.И. ГУСЕЙНОВ, Н.Н ГАДЖИЕВА, Ф.Г.АСАДОВ, З.И.АСАДОВА - Институт Радиационных Проблем НАН  

Влияние υ-облучения и отжига на ик –спектры поглощения слоистых кристаллов GaS 

10.  Ш.К. ИСМАИЛОВА,  С.Г.АЛИЕВ - Шамахинская астрофизическая обсерватория им.Н.Туси НАН Азербайджана

Звезды с сильным магнитным полем 

11.  Д.Н.РУСТАМОВ, А.Ф.АБДУЛКЕРИМОВА - Шамахинская астрофизическая обсерватория им.Н.Туси НАН Азерб.

Звезды типа вольфа-райе, HD 192163, HD 191765, HD50896 и HD197406 как возможные 

предшественники рентгеновских двойных систем 

12.  А.Н.АДЫГЕЗАЛЗАДЕ  - Шамахинская астрофизическая обсерватория им.Н.Туси НАН Азербайджана 

Линии  водорода  и  дублета  NaID  в  φ CAS (F0 Ia) 

13.  Ш.A.ГУМБАТОВ, Ф.А.РУСТАМОВ, Н.Х.ДАРВИШОВ, М.З. МАМЕДОВ, В.Э.БАГИЕВ - Бакинский Госуд.  Университет

Особенности влияния различных кислот на фотолюминесценцию пористого кремния полученного 

чисто химическим способом травления

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS 

 

614.  Н.А. ИСМАЙЫЛОВА, С.Г. ДЖАБАРОВ, Г.С. ОРУДЖЕВ  -   Институт физики НАНА, Азербайджанский технический 

университет  

Расчеты из первых принципов электронного спектра и плотности состояний кристала TlFeS

2

15.  С.М.РЗАЕВА, М.И.АЛИЕВ, Ш.Ш. РАШИДОВА, Э.Г.ИСМАИЛОВ - Институт физики НАНА, Институт 

нефтехимических процессов НАН 

Структурные и оптические свойства полимерного композита InP/ПЭВП

16.  Seydəbəyim CƏFƏROVA, Nigar HƏSƏNLİ, Xatirə ADGÖZƏLOVA, Oktay HƏSƏNOV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 

İnformasiya texnologiyasının fizika dərslərində  istifadəsi

17.  Səadət ORUCOVA, Lalə VƏLİYEVA - Bakı Dövlət Universiteti

ALA-ARG-PRO-TYR tetrapeptid molekulunun fəza quruluşunda hidrogen rabitəsinin və aminturşu qalıqları 

arasındakı qarşılıqlı təsirin  rolu 

18.  Ruslan BAYRAMOV - Gəncə Dövlət Universiteti

In

2

Se

3

  əlavəli  aşağı sıxlıqlı polietilenin möhkəmliyinə xarici amillərin təsiri

19.  S.Q.BAĞIRLI – Qafqaz Universiteti 

LEU-LEU dipeptid molekulunun qlobal konformasiyasının stabilləşməsində və destabilləşməsində  qarşılıqlı-

təsir enerjilərinin payı  

20.  Ə.S.İLYASOVA, G.Ə.AĞAYEVA  - Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti

PHE-PHE  dipeptid molekulunun konformasiya dinamikası

21.  Tural NAGHIYEV - Institute of Physics of Azerbaijan National Academy of Sciences

Effect on structural properties by replacement OF CaBa ions in Cax

Ba

1-x

Ga

2

S

4

compounds 

 

 

RİYAZİYYAT  BÖLMƏSİ  

Yer: Qafqaz Universiteti, Zal: 202

A

 

Tarix: 29.04.2016, Saat: 11:30 

Həmsədrlər:  Prof. Dr. Həmzağa Orucov, Dr. Hümbət Əliyev,  Katib:  m. Tural Abdullayev 

1.  Nihan ƏLİYEV, Türkan MEMİYEVA - Bakı Dövlət Universiteti 

Üçüncü tərtib diskret multiplikativ törəməli tənlik üçün koşi məsələsinin həlli 

2.  Süsən ZEYNALLI -  M. Füzuli adına əlyazmalar institutu 

Əlyazmalar institutunda tədqiq olunan daha bir elm sahəsi 

3.  Yaqub ƏLİYEV, Əli MƏHƏMMƏDLİ - Qafqaz Universiteti 

Bir diferensial tənliyin həndəsi üsulla təqribi həlli haqqinda 

4.  Nihan ƏLİYEV, Aysel Əmrəliyeva - Bakı Dövlət Universiteti 

Birinci tərtib adi, xətti, sabit əmsalli tənlik üçün iki sərhəd şərti daxilində məsələ 

5.  Гамлет Кулиев, Айсел Рамазанова - Бакинский Государственный Университет 

Об определении правых частей уравнений изгибно-крутильных колебаний стержня 

6.  Nihan ƏLİYEV, Səbinə SƏMƏDOVA - Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz Universiteti 

Koşi - riman tənliyi üçün üçbucaqda karleman şərti ödənildikdə iki nöqtəli qeyri -lokal şərtli sərhəd məsələsi 

7.  Рашад МАСТАЛИЕВ - Институт Систем Управления НАН Азербайджана  

Принцип максимума понтрягинав ступенчатой задаче управления 

8.  Fəxrəddin İSAYEV, Sara FAXRƏTZADƏ - Qafqaz Universiteti  

İkinci  dərəcədən adi  diferensiyal tənliklərin  qrup təsnifatlandırması 

9.  Gülşən MURADZADƏ - Qafqaz Universiteti  

Applications of complex number 

10.  Rakib ƏFƏNDİYEV, Fərid ƏSƏDLİ - Qafqaz Universiteti  

Üçüncü tərtib operator əmsalli diferensial tənlik üçün koşi məsələsi 

11.  Dursun Çalışkan - Qafqaz Universiteti  

A method for fındıng any root of a number based on the fıxed poınt ıteratıon theorem 

12.  Həmzağa ORUCOV, Sain ƏLƏKBƏRLİ - Qafqaz Universiteti  

Mücərrəd şturm-luivill  tənliyi üçün sərhəd məsələsi 

13.  Həmzağa ORUCOV, Səbinə NƏSİBLİ - Qafqaz Universiteti  

Mücərrəd şturm-liuvill tənliyi üçün spektral parametrli sərhəd məsələsi 

14  АйтекинПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə