Scheuermann hastaliðI: BÝr olgu sunumuYüklə 183,02 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü183,02 Kb.
#4707

SCHEUERMANN HASTALIÐI: BÝR OLGU SUNUMU*

Ali AKYOL

1

, Bekir ÖZKAYA1

, Okan BÖLÜKBAÞI

1

, Alev GÜNER2

ÖZET


Scheuermann hastalýðý spinal aðrý, kozmetik deformite, torakal disk hernisi ve prematür dejeneratif  deðiþikliklere

neden olan, adolesan çaðda % 5-8 sýklýkta karþýlaþýlabilen bir hastalýktýr. Etyoloji bilinmemekte, ailesel yatkýnlýk

ve muhtemel lokal bir osteokondrit üzerinde durulmaktadýr. Yorgunluk, aðrý, lokal hassasiyet gibi semptomlar

pubertede baþlar. Hastalarýn çoðu deformite ve kifozlarýnýn farkýnda olmayýp taný sýklýkla rutin bir lateral grafi

çekimi ile konur. En sýk orta ve alt torasik vertebralar tutulur, baþka bir laboratuvar tanýsý yoktur. Tedavi hastanýn

yaþý ve deformitesine baðlýdýr. Analjezikler, rehabilitasyon egzersiz programlarý, ileri olgularda gerekirse destek

operasyonlarý (Milwauke brace veya Harrington enstrumanlarý) uygulanabilir. Klinik ve radyolojik olarak

Scheuermann hastalýðý tanýsý almýþ bir olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Scheuermann hastalýðý.

Scheuermann’s Disease: A Case Report

SUMMARY

Scheuermann’s disease is a common disorder of the adolescent (5-8 %) which may result in spinal pain andcosmetic deformity and predispose to thorasic disc herniation and premature degenerative changes. The aetiol-

ogy is unknown but may include a familial predisposition and possibly local osteochondritis. Symptoms like

fatigue, pain, local tenderness become at puberty. Many of the patients are unaware that they have a deformity

or kyphosis and are diagnosed by routine lateral chest radiographs. The most affected spinal regions are the mid

or lower thoracic vertebrae and there are no other laboratory findings. Therapy depends on the degree of the

deformity and on the patient’s age. Analgesics, rehabilitation exercises, operations for stabilisation with a

Milwauke brace or Harrington instruments may be tried. We present a patient with Scheuermann’s disease with

its clinic and radiologic findings.

Key words: Scheuermann’s disease

 Scheuermann hastalýðý bel ve/veya sýrt aðrýsý ile

karakterize, birincil veya ikincil kemikleþme

merkezlerinin aseptik nekrozuna baðlý idyopatik bir

tablodur. Femur baþýnda görülen Perthes - Calve -

Legg, tuberositas tibiada görülen Osgood - Schlatter,

tarsal naviküler kemikte görülen Köhler, ikinci metatars

baþýnda görülen Freiberg, ve falanks epifizlerinde

görülen Thiemann hastalýðý gibi kemiðin aseptik

nekrozunun  yolaçtýðý bir  klinik tablodur. Daha çok

dorsal ve lomber vertebralarý tutan, vertebra

korpuslarýnýn alt ve üst yüzeylerinde bulunan epifiz

plaklarýnýn osteokondritidir. Erkeklerde biraz daha sýk

olmakla birlikte her iki cinsi de tutar. En sýk 15-16

yaþlarýnda görülür.

1,2


     Etiyolojide idiyopatik nedenli olgular en büyük

sýklýkla görülmesine karþýn infeksiyonlar, heredite, vi-

tamin yetmezlikleri, malnütrisyonlar, endokrin

anomaliler, osteoporoz ve tekrarlayan mikrotravmalar

suçlanmýþtýr. 

2,3


Kliniðinde yorgunluk, sýrt- bel aðrýlarý ve lokalize

hassasiyet vardýr. Muayenede lomber lordoz artýþý, buna

sekonder karnýn öne çýkýþý, iliopsoas ve hamstring

kaslarýnda kontraksiyon izlenir. Tipik  muayene bulgusu

“Forward bent testi” (dizleri bükmeden öne eðilmekle

belirginleþen kifoz) ile taný konur. 

1

Scheuermann hastalýðýnýn radyolojik  tanýkriterleri: 

4-6


-Lokalizasyon:%75 midtorasik, %25

 torakolomber bölgededir

-En az 5 vertebrada önde kamalaþma veya

 3 ve daha çok vertebrada düzensiz vertebra

 görünümü

-Düzensiz end plate’ler (schmorl nodülleri)

-Disk yükseklik kaybý

-Artmýþ kifoz

Ek bulgular:

-Anteriyor vertebra korpus füzyonu

-Ilýmlý skolyoz

-Artmýþ lomber ve servikal lordoz

-Epifiz halkalarýnda düzensizlik

-Israrlý venöz kanallar

ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(1):33-34

                    Olgu Sunumu

33

* Bu çalýþma 35. Ulusal Nöroloji Kongresinde sunulmuþtur.1

 Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý, AYDIN

2

 Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroþirürji Anabilim Dalý, AYDIN     

Resim 1: Scheuermann          Resim 2: Scheuermann

hastalýðýnýn direk grafisi         hastalýðýnýn MR görüntüsü

OLGU


S. A.  17 yaþýnda, erkek, Aydýn doðumlu. Bir

yýldýr gittikçe artan bel aðrýsý yakýnmasý ile

polikliniðimize müracaat etti. Fizik muayenesinde bir

özellik saptanmadý. Nörolojik muayenesinde hafif

yürüme zorluðu gösteriyordu. Laseque, Naffzigger ve

Valleix testleri negatif olarak deðerlendirildi. Derin

tendon refleksleri üstte normal, altta canlý olarak

bulundu. Forward bend testi ile dorsal kifoz

belirginleþiyordu. Ailede benzer hastalýk yoktu ve

hastanýn özgeçmiþi özellik arzetmiyordu. Ýstenen dört

yönlü LSV grafisinde; üst lomber vertebralarýn end

plate’lerinde irregüler konturlu sklerotik alanlar, L1-

L2 vertebra korpus yüksekliklerinde azalma,  L4-L5

vertebralarda lizis saptandý, bulgular diskitis veya

aseptik nekroz lehine yorumlandý (Resim 1). Hastanýn

yapýlan spinal MR incelemesinde; alt torakal ve  tüm

lomber  vertebral end platelerde düzensizlik, alt ve

üst yüzlerde ondülasyonlar ve kartilaj nodlarý, T11,

T12, L1, L2 vertebra korpuslarýnda bir miktar öne

doðru kamalaþma ve yükseklik kaybý saptandý (Resim

2). Bulgular Scheuermann hastalýðý ile uyumlu

bulundu. Hastanýn ENMG, rutin biyokimya ve tam

idrar tahlili sonuçlarý normal sýnýrlar içinde idi.

TARTIÞMA


Bel aðrýsý þikayeti ile polikliniðimize müracaat

eden hastanýn yapýlan fizik muayenesinde Forward

bend testi ile belirginleþen kifoz vardý. Çekilen dört

yönlü lumbosakral grafilerinde özellikle torakolomber

vertebralarda Scheuermann hastalýðýnýn radyolojik

kriterlerine uyan beþten fazla torakolomber vertebrada

önde kamalaþma ve düzensiz vertebra görünümü,

schmorl nodülleri ve disk yükseklik kayýplarý saptandý.

Diðer laboratuar bulgularý normal olan hastaya

Scheuermann hastalýðý tanýsý kondu.

Bu hastalýðýn tedavisi hastanýn yaþý ve hastalýk

derecesine göre farklýdýr. Hiçbir þikayete yolaçmayan,

rastgele taný konmuþ olgularda koruyucu olmasý

bakýmýndan aðýr sporlar yapmamasý, aðýr yük

taþýmamasý önerilir. Þikayete yol açan olgularda

bulgulara göre kifozu azaltacak, sýrt kaslarýný

güçlendirecek aktif egzersizler, masaj, nonsteroid

antienflamatuar-analjezik ilaçlar, ileri olgularda omurga

korseleri veya füzyon ameliyatlarý uygulanabilir. Bizim

olgumuzda operasyon gerektirecek ileri bulgular

olmamasý nedeniyle hastamýza nonsteroid analjezik-

antienflamatuar ilaçlar ve egzersiz programý önerdik.

Bu hastalýða adolesan populasyonda % 5-8’ lere

varan sýklýkla karþýlaþýlabildiði bildirilmiþtir. 13-17 yaþ

arasýnda 446 olguda yapýlan bir taramada % 26 gibi

yüksek bir oranda bel aðrýsý anamnezi alýnmasý nedeni

ile bu olguyu bel aðrýlý adolesan olgularda etiolojide

hatýrlatmak için sunmayý uygun bulduk. 

1

KAYNAKLAR1.  Özdoðan H. Çocukluk çaðý romatizmal hastalýklarý. Yaþar

Karaslan (ed), Klinik Romatoloji. Ankara: Hekimler Yayýn

Birliði, 1996; 278-80.

2.    Behrman RE, Kliegman RM, Nelson WE, Vaughan VC.

Bone and joint disorders.Thompson G, Scoles PV (eds),

Nelson textbook of Pediatrics, 15

th

 ed. Philadelphia: WBSaunders,  1996; 1946-7.

3.     Tuna N.  Romatizmal hastalýklar. Ankara: Taþ Kitapçýlýk,

1990; 712-3.

4.    Yochum TR, Rowel J. Essentials of Skeletal Radiology.

New York: Williams & Wilkins, 1987; 1005-8.

5.     Tuncel E. Diyagnostik Radyoloji. Ankara: Taþ Yayýncýlýk.

1988; 71-2.

6.   Meschan  I, Farrer-Meschan RM. Roentgen signs in

diagnostic imaging, 2

nd

 ed. WB Saunders, 1985; 84-5.YAZIÞMA ADRESÝ

Doç. Dr. Ali AKYOL

Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalý AYDIN

Tel: (256) 212 18 50  / 158

Geliþ Tarihi

: 16.11.1999

Kabul Tarihi

: 20.12.1999

Scheuermann Hastalýðý34

Yüklə 183,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin