Siredici maddYüklə 69,74 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.04.2017
ölçüsü69,74 Kb.
#13863

        

 

TƏRKİBİ: 

 

T

ə

siredici madd

ə

:  1 ml m

ə

hlulun tə

rkibind


ə

  100 mq pirasetam v

ə

  25  mq tiotriazolin vardır.

 

Kömə

kçi madd

ə

inyeksiya üçün su. 

TƏRKİBİ:  

T

əsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 0,05 q (100 % maddəyə nəzərən) tiotriazolin, 0,2 q  

                                  (100 % madd

əyə nəzərən) pirasetam vardır; 

Köm

əkçi maddələr: kartof nişastası, mikrokristallik sellüloza, tibbi kiçikmolekullu 

                                

polivinilpirrolidon, şəkər tozu, kalsium-stearat, örtük üçün qarışıq. 

 

T

ƏSVİRİ:

 

Şə

ffaf, rə

ngsiz v


ə

 

ya sarı çalarlara malik maye. 

 

FARMAKOTERAPEVTİ

K QRUPU: Nootrop v

ə

 serebroprotektor  də

rman vasit

ə

si.  

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

  

FarmakodinamikaTiosetam serebroaktiv vasit

ə

l

ər qrupuna aid olub, nootrop, antii

şemi


k, antioksidant v

ə

 membranstabill

əşdirici 

t

ə

sirlə

r

ə malikdir. 

Preparatın farmakoloji effekti tiotriazolin

in v

ə

 pirasetamın 

t

əsirl

ə

rinin qarşılıqlı potensiallaş

ma

sına  

əsaslanır

.  

Tiosetam aerob və

 anaerob oksidl

əşmə

 

reaksiyalarında qlükozanın utilizasiyasını tezl

əşd


irir, bioenergetik prosesl

əri normallaşdırır, beyin toxumalarında metabolizmi 

stabill

əşdirir və orqanizmi

n hipoksiyaya qarşı davamlılığını

 

artırır.


  

Preparat oksigeni

n aktiv formalarının yaranma yollarını

 

tormozlayır, fermentativ 

antioksidant sistemi, xüsusil

ə

 superoksiddismutaza fermentini  reaktivləşdirir,

 

işemiya zamanı beyin toxumalarında 

s

ərb

ə

st radikalların yaranması

 prosesl


ə

rini l


ə

ngidir, 


fibrinolitik sistemi aktivl

əşdirmə


kl

ə

 qanın reoloji xüsusiyyə

tl

ərini  

yaxşılaşdırır, 

nekroz v

ə

 işemiya zonalarını

 müvafiq olaraq stabill

əşdirir və

 

azaldır.  

Tiosetam metabolik QAYT- 

kanalının

 funksional aktivliyini v

ə

 

işemiyaya uğramış toxumalarda QAYT-

ın

 toplanmasını artırır

.  


Tiosetam beynin inteqrativ v

ə

 koqnitiv fə

aliyy


ətini yaxşılaşdırır, 

öyr


ə

nm

ə prosesin

ə

 köm

ə

k edir, amneziyanı aradan qaldırır, qısa

 v

ə uzunmüdd

ətli yaddaşı

 

yaxşılaşdırırTiosetam stresın nə

tic

ə

lə

rini (t


ə

hlük


ə

, fobiya, depressiya hissl

əri, yuxu pozğunluğu)

 

aradan qaldırır, vaxtından əvv

əl doğulmuş uşaqların 

fiziki v

ə

 zehni geriliklərini azaldır.

 

 FarmakokinetikaÖyr

ə

nilməmişdir.

 

 

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR

:  

-

İşemik insult v

ə

 onun nitq pozğunluğu, psixi və

 

somatik pozğunluqlar, aktivliyin azalması, emosional sferanın pozğunluğu kimi nə

tic


ə

l

ərinin müalic

ə

si;  -Damar, toksik v

ə

 travmatik  mənşə

li ensefalopatiyalar

ın (bə

rpa dövründə

) müalic


ə

si; ---


-Alkoqol intoksikasiya

 zamanı abstinen

siya 


sindromunun  aradan qaldırılması; 

 

-Diabetik ensefalopatiya.  

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR: 

K

əskin böyr

ək çatışmazlığı, preparata qarşı allergik reaksiyalar, 

hamil

ə

lik və

  laktasiya dövrü

,  beyin  qan  dövranının  kəskin  pozğunluqları  (hemorragik 

insult).  

XÜSUSİ  GÖSTƏRİŞLƏR

:  Xroniki böyr

ək  çatışmazlığı  olan  xə

st

ə

lə

r

ə  ehtiyatla t

ə

yin olun

malıdır


. Tiosetam trombositl

ərin  aqreqasiyasına  tə

sir göst

ə

rdiyinə

  gör


ə

  hemostaz 

pozğunluqları  olan  xə

st

əl

ə

rə

 

əm

ə

liyyatlar  zamanı  ehtiyatla  istifadə

  etm


ək  lazımdır. 

Uşaqlar


da istifad

ə

 edilmə

 t

əcrub

ə

si yoxdur.  

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ:

Prepara


t antidepressantları

və

 

antianginal  preparatların  t

ə

sirini güclə

ndirir, 


dolayı  tə

sirli  antikoaqulyantlar

ın

  t


ə

sirini 


potensiallaşdırır

.  

İSTİFADƏ  QAYDASI  VƏ  DOZASI

:

İşemik  insult

un  v

ə

  onun nə

tic


ə

l

ərinin müalic

ə

si zamanı 

20-30 ml preparat 100-150 ml fizioloji m

ə

hlulda h


ə

ll edil


ə

r

ək  günd

ə

 1 də

f

ə vena 

daxilin


ə

 

damcı üsulu ilə yeridilir. Müalic

ə

 kursu 7-10 gün  davam edir.  Ensefalopatiyanın müalicə

si v


ə

 alkoqol intoksi

kasiyası zamanı abstinensiya

 

sindromunun aradan qaldırılması 

m

əqs

ə

dilə

  5 ml preparat günd

ə

 1 d


ə

f

ə 

ə

zə

l

ə daxilin

ə

 yeridilir, müalic

ə

 10-15 gün müddə

tind


ə

 davam etdirilir.  

Diabetik ensefalopatiya zamanı 

10 gün müdd

ə

tind


ə

  5 ml preparat günd

ə

  1 d


ə

f

ə 

ə

zə

l

ə 

daxilin


ə

 yeridilir, sonra is

ə

 45 gün müddə

tind


ə

 yem


ə

kd

ən 30 d

ə

qiqə

 

əvv

ə

l gündə

 3 d


ə

f

əh

ər d

ə

fə

 2 tablet daxil

ə

  q


ə

bul edilir. 

Beyin  qan  dövranının  keçici  və

 

xroniki  pozğunluqları,  işemik  və  hemorragik insultdan 

sonrakı  reabilitasiya    zamanı  25

-39 gün 

ə

rzində

  yem


ə

kd

ən 30 d

ə

qiqə

 

əvv

ə

l gündə

  3 


d

ə

fə

 2 tablet q

ə

bul olunur.  ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

 

Tiosetam orqanizm t

ə

r

əfind

əyaxşı 

q

əbul edilir. B

ə

zi xə

st

əl

ə

rdə

 pirasetam üçün 

xarakterik olan 

ə

lamə

tl

əə

mə

l

ə g

ə

lə

 bil


ə

r: oyan


ıqlıq, yuxu pozğunluğu, dispeptik 

ə

lamə

tl

ər, hiperkineziya, b

ə

də

n kütl


əsinin artması, yuxuyameyllik

, depressiya, asteniya. DOZA  HƏDDİNİN  AŞI

LMASI:  Terapevtik dozalarda  istifad

ə

  olunduqda doza hə

ddinin 


aşılması  mümkün  deyil.  Lakin  hə

kim  t


ə

r

əfind

ə

n  tə

yin  olunan  dozalardan k

ə

nara 


çıxıldıqda  preparatın  ə

lav


ə

  t


ə

sirl


ə

rinin 


ə

m

əl

ə

  gə

lm

əsi v

ə

  güclə

nm

əsi mümkündür 

(oyanma,  yuxu  pozğunluğu,  dispeptik  ə

lam

ə

tlə

r). Bu cür 

hallarda  preparatın  qə

bulu 


dayandırılmalı

 v

ə simptomatik müalic

ə

 tə

yin olun


malıdır

 BURAXILIŞ  FORMASI:  10 tablet örtüklü tablet, konturlu-yuvalı  qablaşdırmalarda.  №60 

tablet. 6 konturlu-

yuvalı qablaşdırma içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır. 

5 v


ə

  10 ml-


lik  ampullarda  buraxılır.

 10 ampul. içlik v

ə

rə

q

ə  il

ə

  birgə

  karton qutuya 

yerl

əşdirilir. 

SAXLANMA  ŞƏRAİTİ:

 

+15˚C


-d

ən  +25˚C

-d

ək  temperaturda,  qaranlıq  və  u

şaqların  ə

li 

çatmayan yerdə

 saxlan


malıdır. 

 

YARARLILIQ  MÜDDƏTİ:

  2 il.  Yar

arlılıq 


müdd

əti  başa  çatan  də

rman  madd

ə

sində

istifadə

 etm


ə

k olmaz.  APTEKDƏN BURAXILMA ŞƏRTİ:

 H

ə

kim resepti əsasında buraxılır.

 

İSTEHSALÇI

“Qaliçfarm” SC, 

Lvov şə


h

əri, “Farmatron” EİB, Zaporojye  şə

h

ə

ri. Ukrayna, 79024, Lvov şə

h

əri, Oprışkovskaya küçəsi, 6/8. 

Yüklə 69,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin