TƏDRİ s plani tYüklə 65,63 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.05.2017
ölçüsü65,63 Kb.
#16721

 

“ANESTEZİOLOGİYA VƏ REANİMATOLOGİYA KAFEDRASI”

 

 

REANİMASİYA  VƏ  İNTENSİV  TERAPİYANIN  METODLARI  (modul5- 6) 

 

TƏDRİ

S PLANI 

 

Tə

dris müdd

ə

ti:10 gün (60 saat) 

T

ə

drisin m

ə

qs

ə

di: H

ə

kim anestezioloq-reanimatoloqlar, ixtisas üzrə

 

şöbə müdirl

ə

ri T

ə

dris rejimi: günd

ə

 6 saat  

 

Kod 

 

Fəsillərin, bölmələrin

 mövzusu 

Tədrissaatlarının

 

M

iqdarı 

18.1 Orqanizmin h

əyati funksiyasının sönmə

sinin 

patofiziologiyası

 

 

  

 

18.1.1. Reanimatologiya 

 orqanizmin funksiyalarının pozulmasını 

v

ə b

ərpasını öyrə

n

ə

n elmdir  

 

18.1.2. 


”Terminal və

ziyy


ət” anlayışının  müə

yy

ənl

əşdirilmə

si 

 

18.1.2.1.  Ölmə

 

prosesinin fazaları  

18.1.2.2.  Preaqonal dövrün ə

lam

ə

tl

ə

ri v

ə

 

xarakteristikası

 

 

  

 

18.1.2.3. Aqoniyanın ə

lam


ə

tl

əri v

ə

 xarakteristikası

  18.1.2.4.  Kliniki ölümün  

ə

lamə

tl

əri v

ə

 xarakteristikası 

  18.1.2.5. 

Bioloji ölümün xarakteristikası

 

 

18.2.2. Terminal v

ə

ziyy

ə

tin m

ə

rh

ə

l

ə

sind

ə

n v

ə

 

ə

sas patoloji 

prosesin xarakterind

ən asılı olaraq orqanizmin hə

yat 

funksiyasının bərpası metodları

 

 

  

 

18.2.2.1. T

ə

nəffüs yolları keçiriciliyinin bərpası metodları, göstəriş və

 

ağırlaşmalar   


18.2.4. 

Ür

əyin vasit

əli (xarici) masajı

 

 

18.2.4.6. Ür

ə

yin vasitəli masajından vasitəsiz masajına keçmə

üçün kriteriyalar 

 

18.2.7. 

Ür

əyin defibrillyasiyası

 

 

  

 

18.2.7.3. Defibrillyatoların xarakteristikası və

 

onların istifadəsi 

zamanı texniki tə

hlük

ə

sizlik 

 

18.2.7.6.  Ür

ə

k m


ə

d

əcikl

ə

rinin residiv fibrillyasiyasının profilaktikası

  18.2.7.4.  Ür

əyin elektroimpuls defibrillyasiya metodikası

 

 

18.3. Orqanizmin h

əyat funksiyasının bərpa olunmasının 

patofiziologiyası. Postreanimasionxə

st

ə

likl

ə

 

  

 

18.3.2. Postreanimasion x

ə

stə

likl


ə

r

ə  xarakteriz

ə

 olunan patoloji prosesl

ə

 

18.3.2.1. 

Postreanimason dövrd

ə

 ümumi, regionar hemodinamika və

 

mikrosirkulyasiya 

 

18.3.2.3. 

Xarici t

ə

nə

ffüsün postreanimasion dövrd

ə

 v

ə onun 

pozulma formalarında bərpasının qanunauyğunluqları

 

 

18.3.2.4.  Potstreanimasion xə

st

əlikl

ər zamanı metabolizm

 

 

41. Anesteziologiya v

ə

 reanimatologiyada istifad

ə

 edil

əb

ə

zi xüsusi metodlar

 

 

 

 

 

  41.1 


M

ə

rkəzi 

venaların 

kateterizasiyası

Arteriyaların

 

kateterizasiyası. Hemodinamikanın invaziv monitorinqi   

41.2 Ür

ə

yin qapalı masajı

  41.3 

Ür

əyin elektroimpuls terapiyası. Elektrik defibrilyasiya v

ə

 kardioversiya  

41.4 Süni hipotoniya: göst

ərişlər, metodologiya, ağırlaşmaların 

profilaktikası

  41.5 

Süni hipotermiya:  göst

ərişlə

r, metodologiya, ağırlaşmaların profilaktikası

  41.6 

Hemodializ. Peritoneal dializ 

 

 

 

 

41.7 


Hemosorbsiya. Plazmaferez  

42. Respirator terapiya metodları

 

 

 

 

 

42.1 


Respirator terapiyaya göst

ərişlə


r. Respirator terapiya 

aparmaq üçün avadanlıqlar. 

 

 

42.2 Respirator terapiyanın qiymə

tl

əndirilm

ə

si. Xarici tə

n

əffüsün 

v

ə qaz mübadil

ə

sinin monitorinqi 

 

42.3 


Ağciyə

rl

ərin süni ventilyasiyanın metodologiyası: süni v

ə

  köm

ə

kçi ventilyasiya rejmlə

ri 
 

42.4 


N

ə

fə

sverm


ə

nin sonunda müsb

ə

t t


ə

zyiq 


 metodologiya, 

göst

ərişlə


r.  

42.5 Respirator terapiya il

ə

 bağlı ağırlaşmalar və

 yan t


ə

sirl


ə

ri 


 

barotravma, auto-NVSMT 

 

42.6 


Süni t

ə

nə

ffüsd


ə

n spontan t

ə

n

əffüs

ə

 keçirilmə

si 


 

göstərişlə

r, metodlar, texnika. 

 

43. 

Transfuzion-infuzion terapiya. Parenteral gidalanma

 

 

 

 

 

43.1 


Kristalloid v

ə

 kolloid preparatlar. İnfuzion terapiyanın 

m

əqs

ə

dlə

ri v


ə

  

əsas prinsipl

ə

ri 

 

43.2 


Qan v

ə

 qanın 

komponentl

ə

ri. 
 

43.3 


Massiv hemotransfuziyalar. Hemotransfuzion ağırlaşmalar.

  43.4 

Parenteral qidalanma.  Parenteral qidalanma  üçün 

preparatlar, parenteral qidalanmanın ə

sas prinsipl

ə

ri 
 

 

İ M T A H A N 

 

   CƏMİ

 

22 

22 

10 

 

 

Ü

MUMİ

 

 

 

 

60 

Ə

d

ə

biyyat:  

1. 


Axunb

əyli  A.Ə.,  İsmayılov  İ.S.,  Mə

h

ə

rrə

mb

əyli  İ.Ş.,  Kərimova  T.B.  Reanimatologiya. 

D

ərslik. Prof.İ.S.İsmayılovun redaktesi ilə Bakı, 2014, 359 s.

 

2. Анестезиология  и  реаниматология:  Руководство.  Под.ред.  Ю.С.Полушина.  СПб.: 

ЭЛБИ


-

СПб, 2004, 720 с. 

 

3. 


Интенсивная  терапия.  Руководство  для  врачей.  Под  ред.  В.Д.  Малышева.  –

 

М.: Медицина, 2002. –

 

584 с. 

Yüklə 65,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin