Terapevt-rezident : Qələndərova Şəbnəm Əhməd q. Atu ttk



Yüklə 53.99 Kb.
PDF просмотр
tarix26.11.2016
ölçüsü53.99 Kb.

Terapevt-rezident :Qələndərova Şəbnəm Əhməd q.

ATU TTK 

PL AN :

 Giriş


 HCV riskli  xəstə qrupuna kimlər daxildir?

 HCV -nin əlamətləri hansılardır?

 HCV-də hansı laborator analizlər  yoxlanılmalıdır?

 Hansı ağırlaşmalar ola bilər ?

 Müalicə planı necə olmalıdır?

 Nəticə


GIRIŞ

• Hepatit qaraciyər hüceyrələrini zədələyən

virus mənşəli iltihabi xəstəlikdir.

• 1989-cu ildə kəşf edilib.NANBH adlandırılıb

• Dünyada 200 milyon insan HCV  -yə

yoluxmuşdur.

• Yəni dünya əhalisinin 3% yoluxmuşdur



TÖRƏDICI

 RNT tərkibli Flaviviridae ailəsinin Hepacivirus 

növünün tək üzvüdür.

 Ətraf mühitə davamlı virusdur(4 gün yaşaya bilər,60° -

30dəq, 100°-2 dəq)

 Virusun replikasiyası çox sürətlidir(təxminən

sutkada 10 trilyon viral hissəcik istehsal edir.) 



TÖRƏDICI

Virus qanda və qaraciyərdə

tapılır,tüpürcək,sidik,semen kimi bədən 

mayelərində olmaz.(ancaq menstural qanda tapılır)

HCV qanda yoluxmadan  2-3 həftə sonra törədici 

,8-12 həftə sonra isə anticisimlər tapılır.

6 genotipi (1a,1b,2,3,4,5,6) ve 96 subtipi var.


H C V   R I S K L I  Ş Ə X S L Ə R

K I M L Ə R  Q A N D A  H C V  

Y OX L A M A L I D I R L A R  ?                            



K I M L Ə R  QA N DA  H C V  

YOX L A M A L I D I R L A R  ?  



MÜLAYİM 

QATİL 

!!!

SIMPTOMLARI

Spesifik simptomları yoxdur   !!



 ABŞ-da 2012-ci ildə aparılan  araşdırmada  17000 

xəstədən 2800  xəstədə yəni  15-16 % hallarda  hər hansı 

simptom aşkar olunur.

 Yoluxmadan  12 həftə sonra yaranır.



SIMPTOMLARI

Ümumi halsızlıq,yuxusuzluq,iştahsızlıq

Ürəkbulanma,qusma,qarında ağrı,diareya

Əzələ-oynaq sistemində ağrı

Qaraciyər nahiyyəsində gərginlik

Dəridə qaşınma ,səpkilər



SIMPTOMLARI

Hərarətin yüksəlməsi

Sidiyin rənginin tündləşməsi,dəridə və sklerada 

sarılıq


Qripəbənzər simptomlar

Çəkinin azalması

Depresiya,əsəbilik


Klinik Semptomlar

0

10



20

30

40



50

60

70



ALT artışı

Y o rg u n lu k ,h a ls izlik

K o n s a n tra s y o n  b o zu k lu

ğ

u

A b d o m in a l 

Ş

ik a y e tle r

K ilo  K a y b

ı

A s e m p to m a tik  

A n o re k s i

D i

ğ

e r K lin ik  B u lg u la r

S a r

ı

l

ı

k

Prozent

AĞIRLAġMALARI

Xroniki HCV (75-85%)

Qaraciyər  sirrozu (5-20%) 

Qaraciyər yetməzliyi (2-5%)

Qaraciyərin xərçəngi( 1-5%)

Böyrək xəstəlikləri,yetməzliyi



2012

- C I   I L D Ə A B Ş - DA  A PA R I L A N  

A R A Ş D I R M A N I N  N Ə T I C Ə S I

100  HCV


xəstə

85% 


xroniki

HCV


(85 xəstə)

20% sirroz

(17 xəstə) 

80 % sirroz 

yoxdur

(68 xəstə)



15% sağalma 

(15 xəst


ə)

25 % ölüm 

(4 xəstə)

75% sirroz 

proqressivləşmi

r(13 xəstə)



ĠLKIN ANALIZ

Anti –HCV  -Bu analizin müsbət çıxması HCV 

virus ilə xəstənin qarşılaşdığını göstərir.


NÖVBƏTI

Real Time PCR – qanda virusun sayını

HCV-RNT   -virusun hansı genotipe aid 

olduğunu müəyyən edilir.

Fibroskan 

Fibrotest 

Qaraciyərin  biopsiyasi


QA R AC I Y Ə R  Z Ə D Ə L Ə N M A S I N I  

G Ö S T Ə R Ə N    T E S T L Ə R

 Alanin aminotransferaza(ALT)

Aspartat aminotrasferaza(AST)

Gamma-qlutamil traspeptidaza(GGT)

Alkalin fosfataza(ALP)

Bilirubin fraksiaları


QA R AC I Y Ə R  Z Ə D Ə L Ə N M A S I N I  

G Ö S T Ə R Ə N    T E S T L Ə R

Protrombin zaman , İNR

Albumin


Alfafetoprotein(AFP)

Qanın ümumi analizi

Abdominal USM


QARACIYƏR USM

 Yüngül gedişli  xroniki hepatitlərdə və kəskin hepatitlərdə

qaraciyər USM-də normal görünə bilər .

 Exogenlik azalır,nadir hallarda arta bilər.

 Ulduzlu səma simptomu  aşkar olunur. 

 Parenximanın exogenliyi əsasən artır.

 Ağır hallarda hepatomeqaliya  olunulur. 


MÜALICƏ

Müalicə nəticəsi və müddəti  HCV RNT –

analizinin nəticəsindən asılıdır.Əgər  

1

a və



1

b,4 


genotipi aşkarlanarsa müalicə 6-12 ay müddətində

aparılmalıdır. Əgər 

2,3,5,6 

genotipləri aşkar olarsa 

müalicə 3-6 ay davam edəcək.


MÜALICƏ

 Pegasys və Pegintron (peginterferon α2a, α2b )

 Ribovirin (Copegus,Rebetol,Moderiba)

 Harvoni (ledipasvir+sofosbovir)

 Sovaldi (sofosbuvir)

 Olysio (simeprevir)

 Victrelis (boceprevir)

 Viekira Pak (ombitasvir)



0

10

20

30

40

50

60

70

IFN

IFN + RBV

PEG-FN

k

INTERFERON  + RIBAVERIN

GENOTIP

Peqasusun dozası

Copegus  dozas

ı

Müalicə

müddəti

Genotip 1



<800.000 IU/ml

180 mcg


<75kq=1000mg

>75kq=1200mg

24 həftə və ya 

48 həftə


Genotip 1

>800.000 IU/ml

180 mcg

<75kq=1000mg

>75kq=1200mg

48 həftə

Genotip 4

180 mcg

<75kq=1000mg

>75kq=1200mg

24 həftə və ya 

48 həftə


Genotip 2 və ya 3

<800.000 IU/ml

180 mcg


800mg

16 həftə və ya 

24 həftə

Genotip 2 və ya 3

>800.000 IU/ml

180 mcg


800mg

24 həftə


Genotip 2 və ya 

3(müalicəyə gec effekt 

verirsə)

180 mcg


800mg

24 həftə


PEGİFN-ALFA 2A + RIBAVIRIN: 

66%

84%

0

20

40

60

SV

R

 (

%

)

80

60%

100

1

. Zeuzem S, et al. J Hepatol 2005; 43: 250

2. Hadziyannis S, et al. Ann Intern Med 2004; 140: 346 

Bütün

qrup xəstələrdə

Genotip 1

Genotip 2/3

48 hafta

48 hafta

24 hafta

AASLD HCV MÜALICƏSI

Genotip 1a

1.Harvoni -12 həftə

və ya

2.Olysio +Sovaldi    (ribavirin)

(serroz yoxdursa-12 həftə )

(serroz varsa 24 həftə) və ya

3.Viekira Pak + ribovirin (serroz yoxdursa-12 həftə )

(serroz varsa- 24 həftə)

Genotip 1b

1.Harvoni -12 həftə və ya

2.Olysio +Sovaldi (serroz yoxdursa-12 həftə )

(serroz varsa 24 həftə) və ya

3.Viekira Pak -12 həftə (serroz varsa+ ribovirin)

Genotip 2

Sovaldi+ Ribaverin 12 həftə (serroz varsa 16 həftə)

Genotip 3

Sovaldi+ Ribaverin 24 həftə

Genotip 4

1.Harvoni -12 həftə və ya

2. Sovaldi+ Ribaverin 24 həftə və ya

3.Viekira Pak + ribovirin-12 həftə

Genotip 5

Sovaldi+ Ribaverin+PEG 12 həftə

Genotip 6

Harvoni -12 həftə



Genotip 1

Sofosbuvir , simeprevir və RBV

12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)

Genotip    

2 -3

Sofosbuvir , daclatasvir və RBV



12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)

Genotip4

Sofosbuvir ,simeprevir və RBV

12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)

Genotip   5-

6

Sofosbuvir , ledipasvir və RBV          



və ya

Sofosbuvir , daclatasvir və RBV

12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)



M ÜA L I C Ə F O N U N DA  YA R A N A  

B I L Ə C Ə K    Ə L A M Ə T L Ə R

 Qripəbənzər hal,boğaz ağrıları,öskürək

 Depresiya,əsəbilik,intihara meyllik

 Ürəkbulanma,qusma ,iştahsızlıq,qarında ağrı,diareya

 Ümumi halsızlıq,yuxululuq

 Çəkinin azalması

 Hərarətin yüksəlməsi

 Ağızda ,dəridə,gözdə quruluq

 Tükləri tökülməsi



M ÜA L I C Ə F O N U N DA  YA R A N A  

B I L Ə C Ə K    Ə L A M Ə T L Ə R

Anemiya

Neytropeniya

Trombositopeniya

Əzələ oynaq ağrıları



M ÜA L I C Ə N I  AĞ ı R L A Ş D ı R A N  

FA K T O R L A R

 Yaş

 Cins


 Ikincili yoluxma

 Spirtli içkilərdən istifadə

 Siqaret çəkmə

 Qeyri-kafi tərəvəz və meyvə istifadəsi

 Çox  və davamlı heyvanı mənşəli zülal və yağ qəbulu


HCV VƏ HAMILƏLIK

QALXANVARI  VEZ V Ə

HEPATIT


NƏTICƏ

 Hər kəsdən diqqətli anamnez toplanmalı.

 Hər kəs xüsusi ilə risk qruppasına aid olanlar 

ildə 1 dəfə Anti-HCV analizi verməlidir.

 Əgər HCVyə yoluxma düşünülürsə 6-12 həftə

ərzində Anti-HCVni yoxlamalıdır.



TəĢəkkürlər  !!!


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə