Ukupno strana: 8 bezbednosni listYüklə 150,7 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü150,7 Kb.
#15932
Ukupno strana: 8

BEZBEDNOSNI LIST

Prema ISO 11014-1:1994(E) - MSDS proizvođača

Ekvivalentan sa:Kina GB 16483-2000 - MSDS proizvođača

Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /


1.IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

    1. Naziv hemikalije:MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE

Sinonomi: /

Šifra proizvoda: /

1.2. Upotreba hemikalije:
Namena proizvoda:

/

Način upotrebe:

Prema uputstvu za proizvod.

1.3. Podaci o pravnom ili fizičkom licu
- Proizvođač:

KIRNS CHEMICAL LTD.

Adresa:1802, 208 East Laodong Road, Changsha, Hunan, China

Poštanski broj: 410007

Tel: +86 (731) 8867-8000 fax: +86 (731) 8867-7000

e-mail adresa:kirns@kirns.com- Uvoznik i distributer:

- ELIXIR FEED ADDITIVES D.O.O.

Adresa: agroindustrijska zona bb, Šabac

Tel/fax: 015/34-78-61, 015/34-78-62

Savetnik za hemikalije za Elixir group d.o.o.: Ivana Latovljev,

e-mail: ivana.latovljev@elixirgroup.co.rs


1.4. Telefon za hitne slučajeve:

Broj telefona službe za medicinske informacije i hitne slučajeve:

011/3608-234 dostupan 24 h

011/3608-440 dostupan 24 h

Vojnomedicinska akademija

Crnitravska 17

11000 Beograd

Strana 1/82. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

- Klasifikacija:


Nije klasifikovan/regulisan kao opasan proizvod (Kina GB 6944-2005 i GB 12268-2005)

- Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda:
Na ljudsko zdravlje:

Štetno ako se progutaju velike količine.

Na okolinu:

Nema podataka.

-Opis najvažnijih štetnih fizičko-hemijskih efekata:
Na ljudsko zdravlje:

Nema podataka.

Na okolinu:

Nema podataka.

- Glavni simptomi dejstava:
Udisanje:

Nema podataka.

Koža:

Nema podataka.

Oči:

Nema podataka.

Gutanje :

Štetno ako se proguta u velikim količinama.

3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI

Opis proizvoda: Supstanca

Hemijska formula: MgSO4∙7H2O

Molekulska masa: 246.47

CAS broj:10034-99-8 (heptahidrat) 7487-88-9 (anhidrovan)Komponente

Težinski udeo (%)

CAS broj

Klasifikacija

Magnesium Sulphate Heptahydrate

98-100

(kao MgSO4∙7H2O)10034-99-8

(heptahidrat)Nije regulisana (Kina GB 12268-2005)

Za više informacija videti tačku 16.

4. MERE PRVE POMOĆI

- Mere za pružanje prve pomoći:
Nakon udisanja:

Osobu izvesti na svež vazduh. Potražiti pomoć lekara ukoliko se pojave bilo kakve teškoće pri disanju.

Nakon dodira s kožom:

Skinuti odmah kontaminiranu odeću i obuću. Isprati kožu sa dosta vode.

Nakon dodira s očima:

Ispirati oči sa dosta vode. Potražiti pomoć lekara ukoliko simptomi ostanu.

Nakon gutanja:

Popiti nekoliko čaša vode u cilju razređenja proizvoda. Ukoliko je progutana velika količina proizvoda konsultovati lekara.

- Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć/lekara:

-Nema podataka.

Piti - Posebna sredstva za pružanje prve pomoći:

-Nema podataka.

BEZBEDNOSNI LIST (Magnesium Sulphate Heptahydrate)

Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /Strana 2/8

5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA

Ovaj proizvod ne gori niti potpomaže sagorevanju. Nije klasifikovan kao eksplozivno niti požarno rizičan. Nije zapaljiv.

- Sredstva za gašenje požara:
Prikladna:

Koristiti sredstvo za gašenje požara prikladno okruženju.

Ne smeju se upotrebljavati:

Nije naznačeno.

- Protivpožarne mere za posebne opasnosti:

Koristiti zaštitnu opremu za respiratorni trakt, sa delom koji prekriva celo lice i ima opciju rada pod pozitivnim pritiskom sa odgovarajućom hemijski otpornom opremom.

- Posebne metode za gašenje požara:

Nije naznačeno.

6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA

- Lične mere opreza:

Koristiti ličnu zaštitnu opremu, u cilju izbegavanja kontaminacije kože i očiju i udisanja prašine.

- Mere zaštite okoline:

Sprečiti dospeće proizvoda u kanalizacioni odvodni sistem ili potoke ili druge vodene površine.

- Metode čišćenja i skupljanja:

Odgovarajućim alatom sakupiti prosuti proizvod,staviti u zapečaćene kontejnere i čuvati radi ponovnog korišćenja ili kasnijeg odlaganja.

- Dodatna upozorenja:

Nema.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Rukovanje:
Mere opreza:

Rukovati uz obezbeđenu ventilaciju. Pušenje, jelo i piće treba zabraniti u oblasti rukovanja ovim proizvodom. Izbegavati duže ili ponovljeno izlaganje.

Mere opreza protiv nastanka požara i eksplozije:

Nema podataka.

7.2. Skladištenje:
Tehničke mere i uslovi skladištenja:

Skladištiti na suvom mestu, držati dalje od vlage i izbegavati fizička oštećenja.

Mere predostrožnosti:

Obratiti pažnju na tačku 10.:STABILNOST I REAKTIVNOST: Uslovi koje treba izbegavati i Materijali koje treba izbegavati.

- Ambalažni materijali:
Prikladni:

Nije naznačeno.

Neprikladni:

Nije naznačeno.

BEZBEDNOSNI LIST (Magnesium Sulphate Heptahydrate)

Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /

Strana 3/88. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1. Kontrola izloženosti:

Kina GBZ 2-2002

Nema podataka za magnezijum sulfat

OSHA PEL

Nije primenjivo

ACGIH TLV

Nije primenjivo
Mere upravljanja rizikom:
8.1.1. Kontrola izloženosti na radnom mestu
- Opis radnog postupka i tehnološke kontrole:

Primeniti adekvatnu ventilaciju da bi koncentracija u vazduhu bila ispod dozvoljene granice izloženosti

Opšte zaštitne mere:
Mere lične zaštite:
Zaštita organa za disanje:

Koristiti respirator sa odgovarajućim filterom koji ne propušta prašinu.

Zaštita ruku:

Koristiti zaštitne rukavice.

Zaštita očiju:

Koristiti zaštitne naočare.

Zaštitu kože:

Koristiti otpornu zaštitnu odeću.

- Posebne higijenske mere:

Pušenje, jelo i piće zabraniti na radnom mestu. Oprati ruke pre jela. Istuširati se na kraju radnog dana.

8.1.2. Kontrola nad zaštitom okoline
- Mere upravljanja rizikom:

Vidi tačku 6.

9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Opšti podaci:
- Agregatno stanje:

U čvrstom stanju.

- Boja:

Beli ili prozirni kristali.

- Miris:

Bez mirisa.

9.2. Podaci važni za zdravlje, bezbednost ljudi i zaštitu životne sredine:

- pH vrednost
6,0-8,0

- Tačka ključanja:

°C

Nije primenjivo.

- Tačka paljenja:

°C

Nije primenjivo.

- Zapaljivost

°C

Nije primenjivo.

- Eksplozivna svojstva:

vol. %

Nema eksplozivnih osobina.

- Oksidujuća svojstva:
Nema podataka.

- Napon pare:

kPa

Nije primenjivo.

- Relativna gustina:

kg/m3

1.68

- Rastvorljivost:

g/l

Nema podataka.

- Rastvorljivost u vodi

g/kg

Lako rastvorljiv u vodi.

- Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda

logPow

Nije primenjivo.

- Viskoznost:
Nema podataka.

- Relativna gustina pare:
Nema podataka.

-Isparljivost:
Nema podataka.

BEZBEDNOSNI LIST (Magnesium Sulphate Heptahydrate)

Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /Strana 4/8

9.3. Ostali podaci koji su značajni za bezbednost:- Spososbnost mešanja sa drugim supstancama:
Nema podataka.

- Rastvorljivost u mastima i uljima:

g/l

Nema podataka.

- Provodljivost:

S/m

Nema podataka.

- Tačka topljenja, odnosno opseg temperature topljenja:

°C

150

-Grupa opreme i sistema zaštite koji su na-menjeni za upotrebu u potencijalno eks-plozivnim atmosferama u skladu sa propi-sima i standardima koji uređuju ovu oblast:
Nema podataka.

- Tačka samopaljenja:

°C

Nije primenjivo.

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Proizvod je stabilan.

10.1. Uslovi koje treba izbegavati:

-Nekompatibilni materijali, visoke temperature.

10.2. Materijali koje treba izbegavati:

- jedinjenja halogena i kiselina i anhidridi kiselina, etoksi etil aklohol, jedinjenja koja sadrže AsO43− -jon, jedinjenja halogena i fosfora, tartarati, tionil hlorid, itd.

10.3. Opasni proizvodi razgradnje:

-Oksidi sumpora, oksidi magnezijuma.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

- Akutni unos
Na usta (LD50 ):

Nema podataka.

Preko pluća (LC50):

Nema podataka.

Kožom (LD50)

Nema podataka.

- Hronični unos
Na usta (LD50):

Nema podataka.

Preko pluća (LC50):

Nema podataka.

Kožom (LD50):

Nema podataka.

- Različiti putevi izlaganja
Koža:

Ne očekuju se štetni efekti.

Oči:

Ne očekuju se štetni efekti, ali prašina može uzrokovati mehaničku iritaciju

Disajni putevi:

Izaziva kašalj, crvenilo grla, itd.

Gutanje:

Prašina može izazvati slabu iritaciju.Izaziva mučninu, povraćanje, može se pojaviti dijareja.

BEZBEDNOSNI LIST (Magnesium Sulphate Heptahydrate)

Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /Strana 5/8

- Posebni učinci
Toksikokinetika, metabolizam i distribucija:

Nema podataka.

Akutni efekti:

Nema podataka.

Senzibilizacija:

Nema podataka.

Toksičnost u slučaju ponovljenog izlaganja:

Nema podataka.

Mutagenost:

Nema podataka.

Karcinogenost:

Nije označen kao karcinogen ili potencijalno karcinogen prema IARC, NTP

Toksičnost po reprodukciju:

Nema podataka.

Štetno delovanje na plod:

Nema podataka.

Štetno delovanje na potomstvo:

Nema podataka.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1. Ekotoksičnost

Ne dozvoliti da nerazređen proizvod ili velike količine proizvoda dospu do podzemnih, površinskih voda ili u kanalizacioni sistem.

- Za organizme u vodi:

Nema podataka.

- Za organizme u zemljištu:

Nema podataka.

- Za biljke i kopnene životinje:

Nema podataka.

12.2. Mobilnost

Metoda:

- Poznata ili predviđena raspodela po segmentima okoline:

Nema podataka

- Površinska napetost:

Nema podataka.

- Apsorpcija/desorpcija:

Nema dodatnih podataka.

- Druga fizičko-hemijska svojstva (vidi odeljak 9):

Nema dodatnih podataka.

12.3. Perzistentnost i razgradljivost
- Biorazgradnja:

Nema podataka.

- Drugi procesi razgradnje:

Nema podataka.

- Razgradnja u otpadnim vodama:

Nema podataka.

12.4. Bioakumulativnost
- Faktor biokoncentracije :

Nema podataka.

12.5. Rezultati procene PBT svojstava:
- Podaci iz izveštaja o hemijskoj sigurnosti:

Nema podataka.

- Ostali podaci:

Nema podataka.

12.6. Ostali štetni efekti na životnu sredinu:
Oštećenje ozonskog omotača:

Nema podataka.

Formiranje prizemnog ozona:

Nema podataka.

Efekat staklene bašte:

Nema podataka.

Poremećaj rada endokrinog sistema:

Nema podataka.

BEZBEDNOSNI LIST (Magnesium Sulphate Heptahydrate)

Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /strana 6/8

13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA

- Način postupanja s otpadom:
Ostaci od proizvoda:

Sa neutrošenim količinama proizvoda treba postupiti po Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/09 i 88/10)

Zagađena ambalaža:

Praznu ambalažu reciklirati ili odložiti. Sa ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br.36/09).

- Važeći propisi:

Zakon o upravljanju otpadom.

14. PODACI O TRANSPORTU

Nije predmet prevoza ADR/RID.

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan zakonskom regulate-vom o transportu.

UN broj

-

ADR/RID

-

- Posebne mere opreza i uslovi prevoza:

Nema podataka.

- Klasifikacijske oznake za prevoz:

-

Naziv opasne hemikalije prema međunarodnim propisima o transportu opasnih tereta:

Nema.

Kopneni prevoz (drumski/železnički ADR, RID)

Nema ograničenja.

Drumski prevoz (ADR)
UN broj:-

klasa: nema

grupa pakovanja: -

Železnički prevoz (RID)UN broj:-

klasa: nema

grupa pakovanja: -

Vodeni putevi u zemlji (ADN):

Nema ograničenja.
UN broj:-

klasa: nema

grupa pakovanja: -

Avionski prevoz (ICAO/IATA):

Nema ograničenja.
UN broj:-

klasa: nema

grupa pakovanja: -

15. REGULATORNI PODACI

- Sprovedena procena rizika za smešu:

DA:-

NE: X

- Podaci o efektima na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu (prema etiketi):
Znakovi opasnosti i pisano upozorenje:

Oznaka:

/

Oznake rizika:

/

Oznake bezbednosti:

/

Kina:

Nije klasifikovan kao opasan prema GB 12268-2005

Internacionalno:

Obratiti pažnju na primenjive nacionalne regulative koje utiču na informacije o klasi opasnosti i bezbednosti ovog proizvoda.

-Primenljivi propisi:

Nema podataka

BEZBEDNOSNI LIST (Magnesium Sulphate Heptahydrate)

Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /

strana 7/8


16. OSTALI PODACI

- Značenje oznaka
Oznaka rizika

-

- Značenje oznaka
Oznaka bezbednosti

-

- Promene u odnosu na prethodno izdanje:

- Nema.

- Ostali podaci:

-

Izvor podataka:

Nema.

Bezbednosni list je uvoznik izradio prema podacima iz MSDS proizvođača, a shodno Pravilniku o sadržaju Bezbednosnog lista „Sl glasnik RS“, br.81/10.

Odricanje:

Prema najboljim saznanjima, ovde sadržane informacije bile su tačne i pouzdane na dan objavljivanja, ali ipak ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost ovakvih informacija. Ove informacije su pružene samo kao uputstvo za bezbedno rukovanje, korišćenje, skladištenje, transport, odlaganje i ne treba se smatrati nikakvom garancijom ili specifikacijom kvaliteta proizvoda.Informacije se odnose samo na specifične naznačene materijale i ne mogu se smatrati validnim ako je proizvod upotrebljen u kombinaciji sa nekim drugim, ili u procesu, ukoliko nije drugačije navedeno u tekstu.


BEZBEDNOSNI LIST (Magnesium Sulphate Heptahydrate)Datum izrade: decembar, 2012. Izdanje: 1 Izmena: /

strana 8/8
Yüklə 150,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin