Yeyinti qatqılarının qida texnologiyasında istifadəsi 300Yüklə 270.96 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix07.01.2017
ölçüsü270.96 Kb.
  1   2   3

Yeyinti qatqılarının qida texnologiyasında istifadəsi 300. 

 

 1. Bunlardan hansı yeyinti  qatqılarına aiddir? A) ət məhsulları 

B) yumurta məhsulları 

C)) tam və dad yaxşılaşdırıcıları 

D) şəkərii maddələr 

E) vitaminlər 

2.Yeyinti qatqıları qida məhsullarının keyfiyyətinə necə təsir edir? 

A)) yeni forma verir 

B) çeşidini artırır 

C) xarici görünüşünü dəyişir 

D) saxlanma müddətini artırır 

E) yarımfabrikat hazırlanmasında əlavə edilir 

3.Aromatizatorlar qida məhsullarında hansı  keyfiyyəti zənginləşdirir.? 

A) rəngi 

B)) iyi 


C) dadı, tamı 

D) köpüklənməni 

E) jele əmələ gətirməni 

4.Aromatik qatqılardan ən çox hansı məhsulların istehsalında istifadə edilir.? 

A) konservlərin 

B)) qənnadı məmulatları, içkilər 

C) ət məhsulları 

D) tərəvəz məhsulları 

E) şərablar 

5.Konserv sənayesində hansı qatqılar daha çox işlədilir? 

A) turşular 

B) mono və dişəkərlər 

 C)) ədviyyəli bitki yağları 

D) rəngləyicilər 

E) sorbitlər 

6.Yeyinti qatqılarının işlədilməsində əsas məqsəd bunlardan hansıdır? 

A) qablaşdırmanı tənzimləmək 

B) daşınmanı asanlaşdırmaq 

C) istiyə davamlılıq 

D) xarici görünüşü yaxşılaşdırmaq 

E)) təbii keyfiyyəti saxlamaq 

7.Yeyinti qatqıları məhsulun hansı xüsusiyyətlərinə müsbət təsir edir? 

A)) saxlanmasına 

B) texnoloji emalına 

C) həzm olunmasına 

D) çeşidləri artırmağa 

E) daşınmasına 


8.Yeyinti qatqılarının indeksləşmiş "E" hərfi altında neçə adda maddələr qrupu 

məlumdur? 

A) 350 adda 

B) 340 adda 

C)) 296 adda 

D) 280 adda 

E) 300 adda 

9..Qida qatqılarından hansı şəkildə istifadə olunur? 

A) cövhər 

B)toxum 


 C) üyüdülmüş 

D)) toz, kristal, maye 

E)yarpaq 

10.Hansı məhsullara heç bir süni qatqı əlavə edilmir? 

A) konservlərə 

B) cem və povidlo məmulatlarına 

C) mürəbbələrə 

D)) qənd,yağ, araq məhsullarına 

E)konfet, karamel məmulatlarına 

11.."E" indeksi nəyi əks etdirir.? 

A)) qatqının tərkibini, rəngini 

B) quruluşunu 

C) təhlükəsizliyini 

D) tərkibini 

E) qidalılıq dəyərini 

12.İçkilərin qazlaşdırılması üçün hansı qatqılar işlədilir? 

A) limon turşusu 

B) oksigen 

C)) karbon qazı 

D) sirkə turşusu 

E) kükürd qazı 

13.Qənnadı məmulatları və içkilərin turş dad verməsi üçün hansı qatqı işlədilir? 

A) sirkə turşusu 

B) alma və şərab turşusu 

C) alma turşusu 

D)) limon və şərab turşusu 

E) üzüm və limon turşusu 

14.Köpükləndirici qatqılar hansı məqsədlə məhsulların istehsalında işlədilir? 

A) jele əmələ gətirirlər 

B) nəmliyin qarşısını alırlar 

C) xarlanmanın qarşısını alırlar 

D)) çalınmanı təmin edirlər 

E) saxlanma müddətini artırırlar 

15.Konservantlar məhsullarda hansı funksiyanı yerinə yetirirlər? 

A)) xarab olma və nəmliyi aradan qaldırır 


B) xüsusi dad və iy verir 

C) məsaməlilik yaradır 

D) qidalı quruluş yaradır 

E) rəngini saxlayır 

16.Çalma prosesində hansı qatqılar işlədilməlidir.? 

A) zülallı maddələr 

B) jeleli maddələr 

C)) köpükləndiricilər 

D) pektinlər 

E) aqaroidlər 

17.Məhsullarda konsistensiya yaratmaq üçün hansı qatqılar lazımdır? 

A) yeyinti fosfatidləri və turşular 

B) karbon qazı 

C))lisitin və pektinlər 

D) yeyinti sodası 

E) spirtli maddələr 

18.Qlükoza-fruktoza siropunun durulaşdırılmasında hansı fermentdən istifadə 

olunur? 


A) dekstrin 

B)) α- amilaza 

C) turşular 

D) aqaroid 

E) maltoza 

19..Nişastanın reduksiyaetmə qabiliyyətinin artırılmasında hansı ferment iştirak 

edir? 

A)) maltodekstrinlər B) karotin 

C) betakarotin 

D) amilaza 

E) amilopektin 

20.QFS (qlükoza-fruktoza siropları)-nin tərkibində fruktozanın miqdarı nə 

qədərdir? 

A) 25% 

B) 29% 


C) 35% 

D) 38% 


E)) 42% 

21. Yeyinti məhsullarında dadı yaxşılaşdırmaq üçün hansı qatqılar işlədilir? 

A)   ədviyyəli bitki yağları 

B))  yeyinti turşuları 

C)    aramatik qatqılar 

D)    vitaminlər 

E)    pektinlər 

22. Limon və şərab turşusu içkilərə və qənnadı məmulatlarına nə üçün qatılır? 

A)  qazlaşdırmaq üçün 


B)   konsistensiya üçün 

C))  turş dad vermək üçün 

D)   rəngi saxlamaq üçün 

E)    nəmliyə qarşı 

23..Karbon qazı içkilərə hanzı məqsədlə vurulur? 

A)   turş dad üçün 

B)   aramat üçün 

C) sərinləşdirici kimi 

D)) qazlaşdırmaq üçün 

E)   ətirləndirmək üçün 

24. Maltodekstrinlər nişastanın hansı xassəsinəmüsbət təsir edirlər? 

A)   yapışqanlılıq 

B))  reduksiyaedicilik 

C)    şişmə 

D)    köpüklənmə 

E)    su udma 

25. Maltodekstrinlərin nişastada parçalanmasında hansı xüsusiyyət özünü göstərir? 

A)   özlülüyü artırır 

B)   şirinliyi artırır 

C))  polimerləşir və molekul çəkisi artır 

D)   şəkərlər kristallaşır 

E)   jeleləşir 

26.. α- amilaza fermenti nişasta suspenziyasının hansı xassəsinə təsir edir? 

A)   şəkərləşməsinə 

B))  durulaşdırılmasına 

C)   qatılaşdırılmasına 

D)   kristallaşmasına 

E)   hidrolizinə 

27.Məhsulların xarab olması və nəmliyə qarşı ən çox hansı qatqılar tətbiq edilir? 

A)   nişasta tərkibli maddələr 

B)   pektinlər 

C)   qatılaşdırıcılar 

D))  konservantlar 

E)    dekstrinlər 

28. Konservantlar məhsullarda hansı prosesin qarşısının alınmasına təsir edirlər? 

A)   xarlanmanın 

B)   qıcqırmanın 

C)   turşumanın 

D))  nəmliyin 

E)    qurumanın      

29..Məhsulların dadını yaxşılaşdırmaq üçün bu qarqılardan hansı işlədilir? 

A) aramatlı maddələr 

B) qatılaşdırıcılar 

C)) yeyinti turşuları 

D) şəkərli maddələr 


E) efirli maddələr 

30.Ammonium-karbonat qənnadı məmulatlarına nə məqsədlə vurulur? 

A)   jeleləşdirici kimi 

B)   kristallaşdırıcı kimi 

C))  yumşaldıcı kimi 

D)   köpükləndirici kimi 

E)   rəngləndirici kimi 

31. Nişasta tərkibli qatqılar hansı norma daxilində işlədilməlidir? 

A) məhsula görə 

B) standartlara uyğun 

C) məhdudlaşdırılmamış şəkildə 

D)) nişastanın tərkibindən asılı olaraq 

E) beynəlxalq normalara əsasən 

32. Nişasta nəyin təsiri ilə kleysterizə olunur? 

A) fermentlərin və suyun 

B) havanın və suyun 

C)) temperaturun və suyun 

D) reaktivlərin və temperaturun 

33. Nişasta almaq üçün sənayedə ən çox hansı məhsuldan istifadə edilir? 

A) kartof + düyü 

B) qarğıdalı + arpa 

C) düyü+ qarğıdalı 

D)) qarğıdalı + kartof 

E) qarğıdalı + buğda 

34.Nişastanın kleysterləşməsinə bu məhsullardan hansı mənfi təsir edir? 

A) şəkərlər 

B) rəngləyici maddələr 

C)) xörək duzu 

D) sirkə 

E) şərab turşusu 

35. Nişastanın fermentlərlə parçalanması zamanı hansı prosesin təsiri daha 

aktivdir? 

A) )temperaturun 

B) xırdalanmanın 

C) emal prosesinin 

D) bişirilmənin 

E) əlavə edilmiş məhsulların 

36.Nişastanın 95% parçalanmasına hansı fermentlər təsir edir? 

A) deksrinlər 

B) polişəkərlər 

C)) α- və β-amilaza 

D) texnoloji proseslər 

E) mexaniki təsir 

37.Fosfatlı nişasta hansı məhsulu qızdırmaqla əldə edilmişdir? 

A) fosfor turçusu ilə 


B)) natrium-fosfat duzu məhlulu ilə 

C) natrium-xlorid duzu ilə 

D) natrium-sulfat ilə 

E) sulfat turşusu ilə 

38.Şişən nişasta tərkibli qatqı necə əldə edilmişdir? 

A) kleystrin qızdırılmasından 

B) kleystrin soyudulmasından 

C) özlülük dərəcəsindən asılı olaraq 

D)) kleystr suspenziyasının qurudulmasından 

E) duzların təsirindən 

39.DÜST-in məlumatına görə oksidləşmiş nişastanın işlədilməsində hansı 

məhdudiyyətlər qoyulur? 

A) 30 mq/kq 

B) 50 mq/kq 

C) standartlara uyğun 

D)) məhduduyyət yoxdur 

E) icazə verilmir. 

40.Təbii nişastada sort və keyfiyyətdən asılı olaraq külün miqdarı nə qədər 

olmalıdır? 

A) 1%-dən artıq olmamalı 

B))0,3- 0,5% olmalı 

C) 0,5 -0,8% olmalı 

D) o,8 - 0,9% olmalı 

E) 1,0 -  1,1 %olmalı 

41.Qliserin efirində monoxlorhidroqliserin vəepixlorhidrinin qalığı nə qədər 

olmalıdır? 

A) 0,5- 0,8 mq/kq 

B) 0,8- 1,1 mq/kq 

C) 1,1 - 1,8 mq/kq 

D) 4,1 - 4,5 mq/kq 

E)) 4,9 - 5 mq/kq 

42.Nişasta və onun müxtəlif növlərinin qida kimi qəbuluna hansı normalar 

qoyulur? 

A) standartlara uyğun 

B) normalara uyğun 

C) texnoloji uyğunlaşdırmaya əsasən 

D)) məhdudiyyət qoyulmamışdır 

E) DÜST-in icazəsi əsasında 

43.Oksidləşmiş nişastalarda karboksil qrupunun miqdarı nə qədər olmalıdır? 

A) 0,8 - 0,9% 

B)) 1%-dən artıq olmamalı 

C) 0,9 - 1,2% 

D) 1,5 - 1,6% 

E) 1,5 - 1,8% 

44.Asetilləşmiş nişasttalarda asetil qrupunun miqdarı nə qədər olmalıdır? 


A) 1,5 - 1,6% 

B) 1,6- 1,8% 

C)) 2,5% 

D) 3,5% 


45.Nişasta fermentlərin təsiri ilə parçalandıqda hansı məhsullar alınır? 

A) amilopektin 

B)) dekstrinlər və şəkər 

C) şəkər və qlükoza 

D) dekstrinlər 

E) maltoza 

46.Amiloza və amilopektin birləşmələri bir-birindən necə fərqlənir? 

A) miqdarına görə 

B) həcminə görə 

C)) molekul quruluşuna görə 

D) böyüklüyünə görə 

E) şişmə qabiliyyətinə görə 

47.Aktiv kömürlə siropun təmizlənməsi patkanınhansı istehsal sxemində aparılır? 

A)) soda ilə neytrallaşdırmaqla 

B) xlorid turşusu ilə 

C) kükürd anhidridi ilə 

D) sulfat turşusu ilə 

E) sulfit turşusu ilə 

48.Nişasta patkasının hidrolizi hansı temperaturda aparılır? 

A) 90-100

0

C-də 


B) 80-90

0

C-də C) 110-120

0

C-də D)) 100-`150

0

C-də E) 150-200

0

C-də 49.Nişasta  molekulunda amilozanın miqdarı nə qədərdir? 

A) 70-80% 

B) 30-40% 

C) 80-90% 

D)) 10-20% 

E)20-40% 

50.Nişasta molekulunda amilopektinin miqdarı nə qədərdir? 

A) 70-80% 

B) 30-40% 

C)) 80-90% 

D)20-40% 

E) 10-20% 

51.Təbii rəngləyici maddələr ən çox hansı məhsullardan alınır? 

A)) bitki mənşəli məhsullardan 

B) böcəklərdən 

C) meyvələrdən 

D) ət məhsullarından 


E) tərəvəzlərdən 

52.Geniş yayılmış bitki mənşəli rəngləyicilər hansı tip birləşmələrə aiddir? 

A) betanin 

B) antosionlar 

C)) flavanoid və karotinoidli 

D) xiorofilli 

E) betakarotinli 

53.Böcəklərdən ən çox hansı rənglər alınır? 

A) sarı 

B)) qırmızı 

C) göy 

D)bənövşəyi E) açıq mavi 

54.Bitki mənşəli məhsullardan hansı rənglər daha çox alınır? 

A)) yaşıl, sarı, çəhrayı 

B) qırmızı 

C) bənövçəyi 

D) göy, mavi 

E) qəhvəyi, göy 

55.Karotin maddəsi E160a hansı rəngdədir və hansə məhsullara tətbiq edilir? 

A) qırmızı; içkilərə,qənnadı məmulatlarına 

B) narıncı; dondurma və konfetlərə 

C)) sarı- çəhrayı; içkilərə, dondurmaya, ət məhsul-na 

D) çəhrayı; dondurma və cemlərə 

E) sarı-narıncı; qənnadı məmulatlarına 

56. Karmin maddəsi E120 hansı rəngdədir və hansı məhsullarda işlədilir? 

A) narlncı; içkilərə , dondurmaya 

B)) qırmızı; içkilərə, cemlərə, qənnadı məmulatlarına 

C) qırmızı-çəhrayı; şəkərli məhsullara 

D) çəhrayı; kremlərə, dondurmaya 

E) qırmızı-sarı; şəkərli məmulatlara, ət məhsullarına 

57.Ekstraksiya metodu ilə məhsullardan hansı maddələrin ayrılması həyata 

keçirilir? 

A) pektinlər 

B)) rəngləyici maddələr 

C) şəkərlər 

D) nişastalı maddələr 

E) karotinlər 

58.Üzümdən hansı rəng alınır və hansı məhsullarda tətbiq olunur? 

A)) enorəngləyici; qənnadı, üzümçülük, vitamin istehsalı 

B) yaşıl rəng; kremlərdə 

C) qırmızı rəng; ət məhsullarında 

D) sarı rəng; içkilərdə 

E) çəhrayı rəng; dondurma istehsalında 

59.β-karotinin quruluş düsturu ilk dəfə neçənci ildə tapılmışdır? 


A) 1930-cu ildə 

B) 1931-ci ildə 

C) 1935-ci ildə 

D)) 1928-ci ildə 

E)1953-cü ildə 

60.Hansı alimlər β-karotinin quruluç düsturunu kə.f etmişlər? 

A) Bolqar alimləri Karakolevvə Marinov 

B) Kertes 

C) Sveyger 

D)) Karrer vəKun 

E) L.V. Sosnovski 

61.Xammaldan rıngləyici maddələrin ayrılması üçün hansı metodlar tətbiq olunur? 

A)  xırdalama 

B) qurutma 

C)) presləmə, ekstraksiya 

D) konsentrasiya 

E) diffuziya 

62.Kalendula güllərindən hansı rəngdə piqmentlər alınır? 

A)) çəhrayi rəngdə yağ ekstraktı və spirt məhlulu 

B) sarı rəngdə yağ ekstraktı 

C) narıncı rəngdə qələvi məhlulu 

D) sarı- çəhrayı rəngdə toz şəklində 

E) sarı rəngdə qələvi məhlulu 

63.Adaçayı bitkisindən hansı rəngdə maddə alınır və nansə məhlulda həll olur? 

A) yaşıl; suda həll olur 

B)) tünd -yaşıl; spirtdə həll olur, suda həll olmur 

C) açıq- yaşıl;  spirtdə həll olur 

D) bənövşəyi; suda həll olmur 

E) mavi ; spirtdə həll olmur, suda həll olur 

64.Sintetik boyaq maddəli neçə qrupa bölünür və hansılardır? 

A)) 5 qrupa; azoboyaq, triarilmetan, ksantan,xinolin, indiqoidlər 

B) 5 qrupa; indiqoidlər, karmin,panso,kurkuma, indiqokarmin 

C) 5 qrupa; panso, qəhvəyi, sarıxinolin, qara, yaşıl qarışıq 

D) 4 qrupa;  azoboyaq, ksantan, tartrazin, indiqoidlər 

E) 5 qrupa; karmuazin,yaşıl qarışıq, ksantan, indiqoidlər, eritrozin 

65." E"102 indeksli rəngləyici maddə bunlardan hansıdır? 

A) karmuazin 

B) qara parlaq 

C)) tartrazin 

D) panso 

E) sarı xinolin 

66. "E" 132 indeksli rəngləyici maddə bunlardan hansıdır? 

A) sarı xinolin 

B)) indiqokarmin 

C) eritrozin 


D) yaşıl qəhvəyi 

E) tartrazin 

67.Karmin rəngləyici maddəsi hansə indekslə göstərilir?  

A)) "E" 120 

B) "E" 162 

C) "E" 141 

D) "E" 153 

E) "E" 163 

68.Antisianin maddəsinin indeksi və işığa davamlılığını bunlardan hansı göstərir? 

A) "E" 141 ; yaxşı 

B) "E" 162; zəif 

C)) "E" 163; yaxşı 

D) "E" 120; əla 

E) "E" 100; zəif 

69.Sarı xinolin maddəsinin indeksi və tərkibində təmiz maddənin miqdarı 

bunlardan hansıdır? 

A) "E" 133; 85% 

B) "E" 122; 85% 

C) "E" 124; 82% 

D) "E" 132; 85% 

E)) "E"14; 70% 

70.Panso R4 maddəsinin indeksi və kənar rəngləyici maddələrin miqdarı nə 

qədərdir? 

A)) "E" 124; 1% 

B) "E"110;  3% 

C) "E" 129; 3% 

D) "E" 142;  1% 

E) "E" 151; 10% 

71."E"161b indeksli rəngləyici maddə bunlardan hansıdır? 

A)) sarı rəngli qiütein 

B) çəhrayı rəngli kermin 

C) qərməzə rəngli karmin 

D) yaşıl rəngli xlorofilin 

E) qırmızı rəngli antosianin 

72."E" 141 indeksli rəngləyici maddə bunlardan hansıdır? 

A) sarı rəngli qlütein 

B) çəhrayı rəngli kermin 

C) qərməzə rəngli karmin 

D)) yaşıl rəngli xlorofilin 

E) qərməzə rəngli antosianin 

73."E"162 indeksli rəngləyici maddə bunlardan hansıdır? 

A)) qırmızı rəngli betanin 

B) sarı rəngli qlütenin 

C) yaşıl rəngli xlorofilin 

D) qırmızı rəngli antosianin 


E) çəhrayı rəngli karbiksin 

74."E" 160a indeksli rəngləyici maddə bunlardan hansıdır? 

A) qırmızı rəngli betanin 

B) sarı r5əngli qlütelin 

C) yaşıl rəngli xlorofilin 

D) çəhrayı rəngli karbiksin 

E)) sarı-çəhrayı rəngli karotinlər 

75.Hal-hazırda boya maddələrinin alınmasında hansı texnologiyalar tətbiq olunur? 

A)) elektrik impuls texnologiyası 

B) presləmə 

C) ekstraksiya 

D) qurutma 

E) xırdalanma 

76. Texnoloji emal zamanı məhsulların rənginin dəyişməsi hansı xassisələrə təsir 

edir? 

A)) qidalılıq və bioloji dəyəri aşağı salır B) tərkib birləşmələri dəyişir 

C) miqdarı azalır 

D) miqdarı artır 

E) keyfiyyəti dəyişir 

77.Sosiska və sardelka emalında hər 100kq məhsul üçün nə qədər karmin norması 

qəbul edilmişdir? 

A) 3-8q 

B) 8-9 q 

C)) 20-24q 

D) 12-15q 

E) 15-18q 

78.Meyvə-tərəvəzlərdən alınan rəngləyici maddələr hansı məhsulların istehsalında 

işlədilmir? 

A) şirin xörəklərin 

B) içkilərin 

C) qənnadı məhsullarının 

D)) qəndin 

E) həlməşikli məhsulların 

79.Ət məhsullarının istehsalında hansı rəngləyicilərdən istifadə olunur? 

A) betakarotin məhlulu 

B) vetaqon-k pteparatı 

C) fermentləşdirilmiş düyü 

D)) karminin quru və sulu məhlulu 

E) vetaqon mayesi 

80.Çörək-bulka məmulatlarının istehsalında hansı rəngləyicilərdən istifadə olunur? 

A)) betakarotin,betaron 

B) xlorofilin mis törəmələri 

C) karmin 

D) annoto 


E) sarı xinolin 

81.Süd məhsullarında ən çox hansı qatqılardan istifadə olunur? 

A) karmin turşusu 

B) eritrozin 

C) sarı xinolin 

D)) betaqon tipli preparatlar 

E) karmuazin 

82.Annato meyvəsindən alınan boyaq maddəsi hansı məhsulların istehsalında 

işlədilir? 

A) süd məhsullarında 

B)) ət məhsullarında 

C) pendirlərin istehsalında 

D) çörək-bulka məmulatlarında 

C) makaron məmulatlarında 

83. Çörək istehsalında vitaminləşdirici kimi hansı rəngləyici maddə işlədilir? 

A)) vetoron maye şəklində 

B) karotin maye şəklində 

C) betakarotin sulu məhlul 

D) xlorofilin 

E) jelatin toz şəklində 

84.Qanda xolestrinin və aterosklerozun səviyyəsini aşağı salan hansı rəngləyici 

maddədir? 

A) tartrazin 

B) ağ rəngli dekstrinlər 

C) sarı rəngli dekstrinlər 

D)) betakarotinlər 

E) oksidləşmiş nişastalar 

85.Səhiyyədə dərman preparatlarının üst qabığını rəngləmək üçün hansı maddə 

işlədilir? 

A)) xlorofilin metal törəmələri 

B) karminin törəmələri 

C) annato maddəsi 

D) fermentləşdirilmiş maddələr 

E) rəngli dekstrinlər 

86.Xlorofilin mislə törəmələri hansı məhlulda həll olurlar? 

A) suda, yağda 

B) suda, spirtdə 

C)) suda, spirtdə, yağda 

D) həll olmayandır 

E) yağda, spirtdə 

87.Maye şəklində olan xlorofilin kütləsi hansı prosesdə pasta halına gətirilir? 

A) spirt əlavə etməklə 

B)) 100-105

0

C-də qurutmaqla C) turşu əlavə etməklə 

D) kütləni çalxalamaqla E) kütləni aparatda sıxmaqla 

88.İspanaqdan alınan yaşıl maddənin tərkibində quru maddələrin miqdarı nə 

qədərdir? 

A) 50-52% 

B) 52-56% 

C) 56-60% 

D)) 64-65% 

E) 65-68% 

89.İspanaqdan alınan yaşıl rəngli maddənin dadı necədir? 

A) şirin 

B) acı 

C) turş 


D)) turşaşirin 

E) zəif acı 

90.Karmin və annato rəngləyicilərindən yeyinti sınayesinin hansı sahələrində 

istifsdə edilir? 

A) konserv istehsalında 

B) tərəvəz souslarında 

C)) kolbasa və delikates ət məhsullarında 

D) şəkər istehsalında 

E) balıq məhsullarında 

91.Yaşıl tərəvəzlərdən alınan xlorofil maddədsinin suda həll olma faizi nə 

qədərdir? 

A) 45-50% 

B) 55-65% 

C) 65-70% 

D))  85% 

E)  95% 


92.Rəngləyici maddələr nəyin təsiri ilə daha yaxşı ekstraksiya edirlər? 

A) suyun təsiri 

B)) etil və efir spirtinin təsiri 

C) turşunun təsiri 

D) istiliyin təsiri 

E) kütlə vahidinin təsiri 

93.Nar qabığından hansı rəngdə  rəngləyici alınır? 

A) qırmızı 

B) tünd qırmızı 

C) çəhrayı 

D)) sarı 

E)sarı-çəhrayı 

94.Nar qabığından alınan rəngləyici maddədə külün miqdarı nə qədərdir? 

A)) 0,20 -0,45 

B)  0,30-0,50 

C)  0,10-0,15 

D)  1,1-1,2 


E)  0,35-0,45 

95.Nar qabığında nəmlik nə qədərdir?  

A) 10-15% 

B) 15-20% 

C)  20-25% 

D)  30-35% 

E))  40-45% 

96.Nar qabığından alınan rəngləyicidən hansı məhsulların bədii tərtibatında istifadə 

edilir? 

A)) kremlər, marmelad, içkilər 

B)  ət məhsulları 

C)  yağlar, pendirlər 

D)  konservlər 

E)  kolbasalar 

97.Nar qabığından rəngləyicilərin alınması üçün hansı məhluldan istifadə edilir? 

A) turşular 

B) duz məhlulu  

C))duz və aseton məhlulu 

D) xlorid məhlulu 

E) qliserinlər 

98.Spektrofotometr cihazı ilə rəngləyici maddələrin hansı xassəsi müəyyən edilir? 

A) miqdarı 

B) zərərsizliyi 

C))  təmizliyi 

D)  quru maddələrin miqdarı 

E) suda həll olmasını 

99.Tərkibində 32-36% quru maddə olan rəngləyici hansı məhsuldan alınır? 

A)  üzümdən 

B)  yaşıl bitkilərdən 

C)  çuğundurdan 

D))  nar qabığından 

E)  biyandan 

100.Beta-karotin hansı məhlulda həll olmur? 

A))  suda 

B)  spirtdə 

C)  sirkədə 

D)  turşuda 

E)  həlledicilərdə 

101.Kolbasa və delikates məmulatlarında işlədilən karmin onlara daha hansı xassə 

verir? 


A)  vitaminləşdirir 

B) işığa davamlıdır 

C)  temperatura davamlıdır 

D)  kolbasa örtüklərini rəngləyir 

E)) məhsulu şirəli edir 


102 . Qoz  qabığının emalından hansı təbii rəng alınır və indeksi neçədir? 


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə