1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?Yüklə 223,3 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix07.01.2017
ölçüsü223,3 Kb.
#4534
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1. Sinus bradikardiyas

ı

 üçün xarakterik EKQ?

A) QT interval

ını

n q


ı

salmas


ı

B) PP v


ə

 RR interval

ını

n uzanması

C) PQ interval

ını

n azalması

D) ür


ə

k vurqusunun say

ı

 60.-dan az 1 də

qiq


ədə

E) T di


ş

inin amplitudas

ını

n azalması

2. S

ə

yirici aritmiya üçün n

ə

 s

ə

ciyy

ə

vidir ?

A) m


ədə

cik kompleksl

ə

rin tezliyinin də

qiq


ədə

 120-d


ə

n art


ı

q olmas


ı

B) vaxt


ı

ndan 


ə

vv

əl QRS kompleksl

ə

rinin olması

C) PQ intervallar

ını

n q


ı

salmas


ı

D) delta - dal

ğ

alar


ı

n olmas


ı

E) P di


ş

ciyinin olmamas

ı

3. 1 II - III d

ərəcə

li A - V blokadan

ı

n müalic

ə

si üçün birind

ə

n ba

ş

qa a

şağı

dak

ı

preparatlar v

ə

 müalic

ə

 metodlar

ı

 istifad

ə

 olunur:

A) xolinolitikl

ə

r

B) elektrik defibrillyasiyaC) müv

ə

qqə

ti v


ə

 ya daimi elektrokardiostimulyasiya

D) 

β

 - adrenoblokatorlarE) adrenomimetikl

ə

r4. Plevritl

ə

 a

ğı

rla

ş

a bil

ə

r:

A) bronxit

B) a

ğ

ciyə

rl

ərin v

ərə


mi

C) bronxial astma

D) a

ğ

ciyə

rl

ərin emfizemas

ı

E) bronxoektaziya5. Xroniki a

ğ

ciy

ə

r ür

ə

yind

ə

 bax

ış

 zaman

ı

 mü

ə

yy

ə

n edilir:

A) diffuz sianoz

B) dala

ğı

n böyümə

si

C) akrosianozD) aorta üz

ə

rində

 ikinci tonun aksenti

E) bradikardiya


6. Xroniki a

ğ

ciy

ə

r ür

ə

yinin s

əbə

bidir:

A) burun polipi

B) aortal çati

ş

mazlı

q

C) kə

skin pnevmoniya

D) piyl

ə

nmə

E) septiki endokardit7. Feoxromositomada arterial t

ə

zyiqin yüks

ə

lm

ə

 s

əbə

bi:

1) kortikosteroidl

ə

rin hiperproduksiyas

ı

;

2) aldosteronun miqdar

ını

n artmas

ı

;

3) reninin hiperproduksiyas

ı

;

4) katexolaminl

ə

rin miqdar

ını

n artmas

ı

.

A) 4


B) 1, 3.

C) 1, 2, 3 v

ə

 4

D) 1, 2, 3E) 2, 4

8. Ekssudativ perikardit zaman

ı

 obyektiv müayin

ə

nin n

ə

tic

ə

si hans

ıdı

r?

A) perikard

ı

n sürtünmə

 küyü


B) ür

ə

k tonlarını

n gücl


ə

nm

əsi

C) ür


ə

yin mütl


ə

q kütlüyünün hüdudlar

ını

n geni


şlə

nm

əsi

D) ür


ə

k tonlar


ını

n normal olmas

ı

E) gücl


ə

nmi


ş

 zirv


ə

 vur


ğ

usu


9. Perikarditin 

ə

sas 

əmələ

 g

ə

lm

ə

 s

əbə

bi hans

ıdı

r:

A) v


ərə

m

B) sepsisC) bronxit

D) 


şış

 (tör


əmə

)

E) digə

r orqanlardan iltihabi prosesin yay

ı

lmas


ı

10. Quru plevrit zaman

ı

 e

ş

idilir:

A) krepitasya

B) plevran

ı

n surtunmə

 küyü


C) kiçik qabarciqli ya

ş

 xı

rlt


ı

D) amforik t

ənə

ffüs


E) quru fitverici t

ənə


ffüs

11. Ür

ə

yin keçiricilik sistemin

ə

 amiodaronun t

ə

siri n

ədə

n ibar

ə

tdir:

A) repolyarizasiyan

ı

 art


ırı

r

B) qulaqçı

qlarv


ə

 m

ədəcikl

ə

rin effektiv refrakter dövrünü azaldı

r

C) tə

siri yoxdur

D) A-V birl

əşmə


nin effektiv refrakter dövrünü azald

ı

rE) qulaqç

ı

qlar və

 m

ədəcikl

ə

rin effektiv refrakter dövrünü artırı

r

12. Aşağı

dak

ı

lardan hans

ı

 Fallo tetradas

ını əmələ

 g

ə

tir

ə

n elementl

ə

rd

ə

n biri deyil?

A) a


ğ

ciy


ə

r arteriyas

ını

n stenozuB) sa

ğ

 mədə

ciyin hipertrofiyas

ı

C) aortanı

n sa


ğ

a transpozisiyas

ı

D) m


ədə

cikaras


ı

 ç

əpərin qüsuru

E) sol m


ədə

ciyin hipertrofiyas

ı

13. Xroniki a

ğ

ciy

ə

r ür

ə

yind

ə

 x

ə

st

ə

nin 

ə

sas 

ş

ikay

ə

tl

ə

ri :

A) t


ə

ngn


əfə

slik,z


ə

iflik,a


şağı ə

traflarda ödem

B) ç

ə

tin ifraz olunan bəlğə

mli öskür

ə

k,bo


ğ

ulma


C) dö

ş

 qəfə

sind


ə

 a

ğrı,yüks

ə

k hə

rar


ə

t,dispnoe

D) b

əlğə


mli öskür

ə

k,hə

rar


ə

t,ar


ı

qlama


E) epiqastral nahiy

ədə


 a

ğrı


,meteorizm,quru öskür

ə

k14. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ını

n Ü

İ

X il

ə

 dilatasion kardiomiopatiya aras

ı

nda h

ə

lledici

diaqnostik 

əhə

miyy

ə

ti vard

ı

r?

A) x


ə

st

ənin ya

şı

 və

 cinsi


B) koronaroqrafiya

C) qanda lipidl

ə

rin yüks


ə

k olmas


ı

D) EKQ


E) ExoKQ

15. Quru diafraqmal plevrit differensasiya edilir:

A) stenokardiya il

ə

B) k


ə

skin xolesistitC) miokarditl

ə

D) miokard infarktı

E) neyro-sirkulyator distoniya il

ə

16. H

ə

kim 25 ya

şlı

 x

ə

st

əyə

 ür

ə

k tonlar

ını

 qiym

ə

tl

ə

ndir m

ə

k m

ə

qs

ə

di il

ə

 baxm

ışdı

r.st

ə

nin 

ş

ikay

ə

ti yoxdur. Anamnezind

ə

 revmatizm inkarolunur. Sistolik küyh

ə

mi

şəidilib v

ə

 funksional hesab olunur. AT-120/70mm. c. sut,n

ə

bz -72/d

ə

q. IItonun

əhə

miyy

ə

tli d

ərəcədə

 haçalanmas

ı

 qeyd olunur. Solda II qab

ırğ

aaras

ı

 sah

ədə

yumsaq sistolik küye

ş

idilir. Ehtimal olunan diaqnoz:

A) mitral çat

ı

smazl


ı

q

B) aortal stenozC) mitral qapa

ğı

n prolapsı

D) m


ədə

cikaras


ı

 ç

əpərin defekti

E) mitral stenoz17. A

şağı

dak

ı

 hans

ı

 x

ə

st

ə

likl

ə

rd

ə

 Morqani-Adams-Stoks tutmalar

ı

 rast g

ə

linir?

A) s


ə

yrici aritmiya

B) m

ədə


cikl

ə

rin titrəmə

si

C) Hiss də

st

əsinin sol aya

ğını


n blokadas

ı

D) atrioventrikulyar blokadaE) m

ədə


cik ekstrasistolas

ı

18. Eksudativ plevrit zamanı

 x

ə

st

ə

nin 

ə

sas 

ş

ikay

ə

tl

ə

ri:

A) b


əlğə

mli öskür

ə

k, subfebril hə

rar


ə

t,poliartralgiya

B) s

əhə


rl

ə

r ağı

z dolusu irinli b

əlğə

mli öskürə

k,ar


ı

qlama


C) quru öskür

ə

k,boğ

ulma,ar


ı

qlama


D) t

ə

ngnəfə

slik, dö


ş

 q

əfəsind

ə

 ağrı

, yüks


ə

k h


ə

rar


ə

t

E) urə

kbulanma, subfebril h

ə

rar


ə

t,dö


ş

 sumuyunun arxas

ı

nda s


ıxıcı

 a

ğrı19. Hilyoz xarakterli plevral çoküntü mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) a


ğ

ciy


ə

r infarkt

ı

nda


B) q

ı

rmızı

 qurd e


şənə

yind


ə

C) limfoqranulomatozda

D) nefrotik sindromda

E) xolestatik hepatitd

ə


20. Aortal qapaq çat

ış

mazl

ığı

na aid klinik 

ə

lam

ə

tl

ə

r:

A) diastolik AT enm

ə

si

B) aşağı

 n

əbz t

ə

zyiqiC) diastolik AT enm

ə

si və

 sistolik AT yüks

ə

lm

əsi

D) Müsse simptomu

E) a

şağı


 sistolik AT

21. Hemorragik xarakterli möht

ə

viyyat mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) qan dövran

ı

 çat


ış

mazl


ığı

nda


B) k

ə

skin pankreatitdə

C) hipotireozda

D) hipertireozda

E) b


ə

dxass


ə

li 


şişlə

rd

ə22. AT t

ə

krar ölçülm

ə

si zaman s

ə

yirici aritmiyas

ı

 olan pasiyentl

ə

r üçün n

əciyy

ə

vidir?

A) yüks


ə

k SAT


B) d

ə

yişkə

n SAT


C) normal 

А

TD) a

şağı


 SAT

E) hipertenziya23. His d

ə

st

ə

si sol ayaqc

ığını

n tam blokadas

ı

 üçün a

şağı

dak

ı

lardan ba

ş

qa h

əş

eyciyy

ə

vidir:

A) I, II, aVL v

ə

 V5 - V6 aparmalarda QRS kompleksinin genişlə

nm

əsi v

ə

 bir qədə

r

deformasiyası

B) ür


ə

k oxunun sola do

ğ

ru 


ə

yilm


ə

si

C) ürə

k oxunun sa

ğ

a do


ğ

ru 


ə

yilm


ə

si

D) ST seqmentinin çəpə

ki en


ə

n depressiyas

ı

, V1 - V2 aparmalarda mə

nfi T-y


ə

 keçm


ə

kl

əE) V1 aparmalar

ı

nda balaca Q diş

ciyinin v

ə

 V2 aparmada R diş

ciyinin 


əmələ

 g

əlm

ə

si24. MAÇ-

ı

n kicik defektinin diaqnostikas

ı

nda 

ə

n informativ qeyri-invaziv müayin

ə

üsulu hans

ıdı

r:

A) ikiölçülü ExoKQ

B) rentgen müayin

ə

siC) Doppler rejimind

ə

 ExoKQD) auskultasiya

E) ssintiqrafiya25. Feoxromositoma zaman

ı

 arterial t

ə

zyiqin 

ə

sa

ə

s diaqnostik meyarlar

ı

:

A) 5-oksiindolsirk

ə

 tur


ş

usunun sidikd

ə

 yüks


ə

k göst


ə

ricisi


B) qanda, böyr

ə

k venası

nda v


ə

sidikd


ə

 katexolaminl

ə

rin a


ş

ag

ı olmas

ı

C) aldesteronun qan plazması

nda qalxmas

ı

D) a- adrenoblakatorun hipotenziv effektinin olmaması

E) böyr


ə

küstü v


ə

zin 


şiş

i v


ə

 katexolaminl

ə

rin ifrazını

n artmas


ı

26. Plevrit zaman

ı

 toplanan möht

ə

viyyat

ı

 m

ə

hdudla

şdı

rmaq m

ə

qd

ə

sil

ə

 t

ə

yini

göst

ə

ri

ş

dir:

A) kortikosteroidl

ə

r

B) kalium preparatları

C) ür


ə

k qlikozidl

ə

ri

D) metabolik preparatlarE) antibiotikl

ə

r27. Hans

ı

 prosesin n

ə

tic

ə

sind

ə

 aortan

ı

n koarktasiyas

ı

 zaman

ı

 hipertenziya inki

ş

af

edir?

A) daralmadan a

şağı

da olan daxili orqanları

n i


ş

emiyas


ı

B) a


şağı ə

traf venalar

ını

n trombozuC) beyin qan dövran

ını


n çat

ış

mazlığı

D) magistral damarlar

ı

n aterosklerozunun qoş

ulmas


ı

E) koronar arteriyalarda mikrosirkulyasiya pozulmas

ı

28. Miokarditin 

ə

n cox rast g

ələ

n tör

ə

dicisi hans

ıdı

r?

A) ibtidail

ə

r

B) göbələ

kl

ər

C) bakteriyalar

D) parazitl

ə

rE) viruslar

29. Miokardit zaman

ı

 supraventrikulyar taxikardiyan

ı

n müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunan

preparat:

A) venadaxili verapamil

B) karotid sinusun massaj

ı


C) Valsalva s

ı

nağı

D) sinxronla

şdırı

lm

ış kardioversiya

E) bütün cavablar do

ğ

rudur


30. Kardiostimulyatorun implantasiyas

ı

na göst

ə

ri

ş

dir:

A) sinoatrial blokadas

ı

 olan x


ə

st

ələrəB) sinus düyününün z

ə

ifliyinin EKQ ə

lam


ə

tl

əri olan bütünx

ə

stələrə

C) davaml

ı

 forma s


ə

yrici aritmiyal

ı

 x

əst

ələrə


D) II d

ərəcə


li atrioventrikulyar blokada olan x

ə

stələrə

E) yaln


ı

z sinus düyününün z

ə

ifliyi sindromunun kliniki ə

lam


ə

tl

əri olan x

ə

stələrə

 (bay


ı

lma v


ə

/ v


ə

 ya ba


ş

gic


ə

ll

ənm

ə

)Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor. Mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MüALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 223,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə