1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

32. Omfolitin hans
ı
 formas
ı
nda c
ə
rrahi müdaxil
ə
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Göb
ə
yin fleqmonas
ı
nda
B) Göb
ə
yin qanqrenas
ı
nda
C) Bütün formalar
ı
n ham
ısı
nda
D) Göb
ə
yin fleqmona v
ə
 qanqrenas
ı
nda
E) Sad
ə
 formal
ı
 omfolitd
ə
33. Hirsprunq x
ə
st
ə
liyind
ə
 rentgenoloji müayin
ə
 nec
ə
 apar
ı
lm
ışdı
r?
A) Ayaqüst
ə
 obzor rentgenoqrafiya
B) Barium sulfat il
ə
 irriqoqrafiya
C) Pnevmoirriqoqrafiya
D) Ham
ısı
E) Vangensten üsulu il
ə
 R-qrafiya
34. Hirsprinq x
ə
st
ə
liyinin rentgenoloji 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Kontrast madd
ə
nin qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
una axmas
ı
B) Suprastenotik geni
şlə
nm
ə
 il
ə
 birg
ə
 daralma zonas
ını
n olmas
ı
C) Dolma defekti
D) Taxça simptomu
E) Heç biri
35. Göst
ə
ril
ə
n yerli 
ə
lam
ə
tl
ə
rin hans
ı
 psevdofrunkulyoz üçün xarakterikdir?
A) D
ə
rid
ə
 hiperemiya olmu
ş
 v
ə
 m
ə
rk
ə
zind
ə
 fluktuasiya olan 
şişəbə
nz
ə
r tör
əmə
B) D
ə
rid
ə
 «noxudab
ə
nz
ə
r» 
şiş
kinliyin olmas
ı
.
C) M
ə
rk
ə
zind
ə
 irinli-nekrotik öz
ə
yi olan konusvari infiltrat
ı
n olmas
ı
D) D
ə
rinin qeyri-mü
ə
yy
ə
n hüduda malik olan hiperemiyas
ı
.
E) D
ə
rinin ayd
ı
n hüduda malik olan hiperemiyas
ı
.
36. U
ş
aqlarda b
ə
dxass
ə
li 
şişlə
r zaman
ı
 gec diaqnostikan
ı

ə
sas s
əbə
bl
ə
rind
ə
n biri
hans
ıdı
r?
A) U
ş
aqlarda radioloji mayin
ə
 metodlar
ını
n az istifad
ə
 olunmas
ı
B) U
ş
aqlarda xo
ş
xass
ə
li 
şişlə
rin üstünlük t
əş
kil etm
ə
si
C) Onkoloji yard
ımı
n düzgün t
əş
kil edilm
əmə
si
D) B
ə
dxass
ə
li 
şişlə
rin u
ş
aqlarda az rast g
ə
linm
ə
si

E) Müayin
ə
 metodlar
ı
ndan vaxt
ı
nda istifad
ə
 olunmamas
ı
37. Rentgen müayin
ə
si zaman
ı
 u
şağı
n qam
ış
 sümüyünün yuxar
ı
 3/1-d
ə
 birincili
xroniki osteomielit oca
ğı
 a
ş
kar edilmi
ş
dir. 
Ş
ikay
ə
ti yoxdur. Sizin taktikan
ı
z:
A) Planl
ı əmə
liyyat
B) T
ə
cili 
əmə
liyyat
C) Dinamiki mü
ş
ahid
ə
D) Osteotomiya
E) Skelet dartmas
ı
38. 6 ya
şı
nda q
ı
zda diplokokk peritonitin
ə ş
übh
ə
 var. Diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün
hans
ı
 müayin
ə
 apar
ıcı
 hesab olunur?
A) Qan
ı
n ümumi analizi
B) Cinsiyy
ə
t yolundan yaxman
ı
n götürülm
ə
si
C) Qan
ı
n biokimy
ə
vi analizi
D) Sidiyin ümumi analizi
E) Ultras
ə
s müayin
ə
si
39. A
ğ
ciy
ə
r absesinin konservativ bo
ş
ald
ı
lmas
ı
 üsulu hans
ıdı
r ?
A) Oksigenoterapiya
B) M
ə
cburi öskür
ə
k
C) Bronxlar
ı
n kateterizasiyas
ı
D) Punksiya
E) Postural drenaj
40. K
ə
skin appendisitd
ə
 qan
ı
n analizind
ə
 hans
ı
 xarakter d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r mü
ş
ahid
ə
edilir?
A) Leykopeniya
B) Leykositoz v
ə
 neytrofill
ə
rin sola meyilliyi
C) Hiperleykositoz
D) D
ə
yi
ş
iklik olmur
E) EÇS artmas
ı
41. Be
ş
 ya
şı
nda u
şağı
n qarn
ı
nda tutma
şə
killi a
ğrı
, qusma v
ə
 qazlar xaric olmur.
Ağrı
lar 12 saatd
ı
r ki ba
ş
lam
ışdı
r. 1 il 
ə
vv
ə
l fleqmanoz appendisit münasib
ə
ti il
ə

rrahi 
əmə
liyyata u
ğ
ray
ı
b. Müayin
ə
ni n
ədə
n ba
ş
lamaq laz
ı
md
ı
r?
A) Narkoz alt
ı
nda qar
ını
n palpasiyas
ı
ndan
B) Hipertonik imal
ədə
n
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun t
ə
sviri rentgenskopiyas
ı
ndan
D) Rektal müayin
ədə
n

E) Barium müayin
ə
42. K
ə
skin hematogen osteomielitin xroniki proses
ə
 keçm
ə
sini hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r
göst
ə
rir?
A) 
Əmə
liyyatdan sonrak
ı
 çap
ı
q nahiy
ə
sind
ə
 süzg
ə
cl
ə
rin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
si
B) 6 ay sonra rentgenoqrammada sümüyün qal
ı
nla
ş
mas
ı
C) 6 aydan sonra 
ə
traf
ı
n funksiyas
ını
n tam b
ə
rpa olmamas
ı
.
D) X
ə
st
ə
likd
ə
n 6 ay sonra rentgenoqrammada sümükd
ə
 sklerotik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rin olmas
ı
E) X
ə
st
ə
liyin müdd
ə
tind
ə
n as
ılı
 olmayaraq rentgenoqrammada sekvestral qutuda
sekvestrin olmas
ı
.
43. 10 ayl
ı
q u
ş
aqda ba
ğı
rsaq invaginasiyas
ını
n klinikas
ı
 var. U
ş
aqda 8 saat bundan
ə
vv
ə
l narahatl
ı
q ba
ş
lam
ışdı
r. Optimal müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Rektal müayin
ə
B) Kolonoskopiya
C) Hava il
ə
 iriqoskopiya
D) Barium il
ə
 irriqoskopiya
E) Laparoskopiya
44. X
ə
st
ə
 klinikaya qarn
ı
n köpm
ə
si, qusma, n
ə
cis v
ə
 qazlar
ı
n xaric olmamas
ı
ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 g
ə
tirilmi
ş
dir. X
ə
st
ə
 d
ə
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyini t
ə
sdiql
əmə
k üçün hans
ı
müayin
ədə
n istifad
ə
 olunmal
ıdı
r?
A) Qan
ı
n laborator müayin
ə
si
B) Qan
ı
n biokimy
ə
vi analizi
C) Radioizotop müayin
ə
D) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
E) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ultras
ə
s müayin
ə
si
45. 7 ya
şı
nda u
ş
aq hündürlükd
ə
n y
ıxı
ld
ı
qdan sonra orta a
ğı
r v
ə
ziyy
ə
td
ə
 stasionara

bul olub. 
Ş
ikay
ə
ti qar
ı
nda olan a
ğrı
dand
ı
r. Qarn
ı
n ön divar
ı
nda daimi olmayan a
ğrı
var, perkusiyada qar
ı
n a
ğrılıdı
r. 
İ
lk növb
ədə
 hans
ı
 müayin
ə
 ba
ş
lanmal
ıdı
r?
A) USM-d
ə
n
B) Venadaxili uroqrafiyadan
C) Laparosintezd
ə
n
D) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun rentgenoqrafiyas
ı
ndan
E) Laparoskopiyadan

46. 7 ya
şı
nda u
ş
aq hündürlükd
ə
n y
ıxılı
b. Qar
ı

əzələ
sind
ə
 daimi olmayan a
ğrı
lar var.
Qar
ı
n perkusiyada a
ğrılıdı
r. Orta a
ğı
r v
ə
ziyy
ə
td
ə
dir. U
şağı
n müayin
ə
sini hans
ı
ndan
ba
ş
lamaq m
ə
qs
ədə
uy
ğ
un olard
ı
?
A) Laparosintezd
ə
n
B) Venadaxili uroqrafiyadan
C) USM-d
ə
n
D) Laparoskopiyadan
E) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun t
ə
sviri rentgenoqrafiyas
ı
ndan
47. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ını
n tipik lokalizasiyas
ı
 hans
ıdı
r?
A) Göb
əkə
traf
ı
 sah
ə
B) B
ədə
nin arxa yuxar
ı
 s
ə
thi
C) B
ədə
nin aç
ı
q s
ə
thi
D) Üz
E) Dö
ş
 q
əfə
sinin ön s
ə
thi
48. Qarn
ı
ndan travma alm
ış
 u
şağı
n t
ə
sviri rentgenoskopiyas
ı
nda qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unda

rb
ə
st qaz tap
ı
ld
ı
. Ona hans
ı
 müayin
ə
 vacibd
ı
r?
A) USM
B) Mü
ş
ahid
ə
C) Laparotomiya
D) Laparosintez
E) Laparoskopiya
49. "Örd
ə
k yeri
ş
i" qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
 üçün xarakterikdir?
A) Anadang
ə
lm
ə
 birt
ərə
fli bud-çanaq oyna
ğı
 ç
ıxığı
B) U
ş
aq serebral iflici
C) Marfan x
ə
st
ə
liyi
D) Anadang
ə
lm
ə
 ikit
ərə
fli bud-çanaq oyna
ğı
 ç
ıxığı
E) Daun x
ə
st
ə
liyi
50. 7 ya
şlı
 u
şağı
n qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unu palpasiya ed
ə
rk
ə
n kistoz tör
əmə ə
ll
ə
nir. 
İ
lk
növb
ədə
 hans
ı
 müayin
ədə
n ba
ş
lamaq daha yax
şı
 olar?
A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun t
ə
sviri rentgenskopiyas
ı
ndan
B) Venadaxili uroqrafiyadan
C) USM-d
ə
n
D) Laparoskopiyadan
E) Narkoz alt
ı
nda qarn
ı
n palpasiyas
ı
ndan

51. H
ə
zm trakt
ını
n yuxar
ı ş
öb
ə
sinin fibroqastroskopik müayin
ə
sin
ə ə
ks göst
ə
ri
ş
hans
ıdı
r?
A) Hipotrofiya
B) Beyin qan dövran
ını
n pozulmas
ı
C) Yuxar
ı
 doda
ğı
n tam defekti
D) S
ə
rt dama
ğı
n aç
ı
q qalmas
ı
E) Koloboma
52. Anal kanal
ı
n atreziyas
ı
nda Vanqestin üsulu il
ə
 müayin
ə
 n
ə
 zaman dürüst olur?
A) 3 saat sonra
B) 16 saat
C) 24 saat
D) Do
ğ
ulandan 6 saat sonra
E) 32 saat sonra
53. Fistulal
ı
 atreziya zaman
ı
 düz ba
ğı
rsa
ğı
n hündürlüyünü öyr
ə
nm
ə
k üçün üsul
hans
ıdı
r?
A) Aral
ığı
n elektromioqrafiyas
ı
B) Profilometriya
C) Zondlama
D) Vanqestin üsulu il
ə
 rentgenoqrafiya
E) Fistuladan kontrast müayin
ə
54. Sepsis zaman
ı
 tör
ə
dicinin çoxalmas
ı
 ad
ətə
n hans
ı
nda mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) Qanda
B) F
ə
rdi olaraq
C) Bütün variantlar
D) 
İ
kincili ocaqda
E) 
İ
lkin ocaqda
55. 
İ
ki ya
şlı
 u
ş
aqda xroniki q
ə
bizlik var. Defekasiya yaln
ı
z imal
ə
 il
ədə
ir. Diaqnozu

sdiq etm
ə
k üçün n
ə
 laz
ı
md
ı
r?
A) 
İ
rriqoqrafiya barium il
ə
B) Bariumla rentgen per os
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
un rentgen müayin
ə
si
D) Kolonoskopiya
E) 
İ
rriqoqrafiya hava il
ə
56. Meqakolon zaman
ı
 xroniki q
ə
bizlikl
ə
 u
ş
aqlarda hans
ı
 sxem üzr
ə
 xüsusi
müayin
ələ
r apar
ı
lmal
ıdı
r?

A) Ham
ısı
B) Rektal barmaq üsulu
C) Funksional
D) 
İ
rriqoqrafiya
E) Histokimy
ə
vi
57. U
ş
aqlarda yol-n
ə
qliyyat hadis
ə
si zaman
ı əmələ
 g
ələ
n politravma zaman
ı
üstünlüyü n
ə
 t
əş
kil edir?
A) Çanaq v
ə
 yuxar
ı ə
traf
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
B) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
, daxili orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si v
ə
 a
şağı ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
C) Yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı ə
traf
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
D) Onur
ğ
a v
ə
 çana
ğı
n z
ədələ
nm
ə
si
E) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
58. Bud-çanaq oyna
ğını
n anadang
ə
lm
ə
 ç
ıxığını
n postnatal dövrün ilk 
ğ
ünl
ə
rind
ə
daha çox ehtimal olunan hans
ıdı
r?
A) Dölün qeyri-düzgün,budlar
ı
n uzaqla
şmış
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 olmas
ı
B) Bud-çanaq oyna
ğı
n v
ə ə
traf toxumalar
ı
n inki
ş
af qüsurlar
ı
C) Oynaq v
ə ə
traf toxumalar
ı
n inki
ş
afdan qalmas
ı
D) Dölünayaq g
ə
li
ş
ind
ə
 (olunmas
ı
) do
ğ
ulmas
ı
, a
şağı ə
traflar
ı
n yax
ı
nla
şmış
 olmas
ı
E) Hamil
ə
liyin patologiyas
ı
59. Anadang
ə
lm
ə
 q
ı
sa yem
ə
k borusu diaqnozu t
ə
yin edil
ə
rk
ə
n daha informativ
xüsusi müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) S
ə
rt ezofaqoskopiya
B) Dö
ş
 q
əfə
si v
ə
 qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun obzor R-qrafiyas
ı
C) pH-metriya
D) Yem
ə
k borusunun kontrast müayin
ə
si
E) FEQDS
60. Yem
ə
k borusunun perforasiyas
ı
 bar
ədə
 m
ə
lumat
ı
 rentgenkontrast müayin
ə
zaman
ı
 nec
ə ə
ld
ə
 etm
ə
k olar?
A) Sol böyür üst
ə
B) Qar
ı
n üst
ə
 uzunaraq
C) Arxas
ı
 üst
ə
D) Ayaq üst
ə
E) Sa
ğ
 böyür üst
ə

61. U
ş
aqlarda k
ə
ll
ə ə
sas
ı
 sümüyünün s
ınığını

ə
sas 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 hans
ı
lar aiddir?
A) Çoxsayl
ı
 qusma
B) Ocaql
ı
, nevroloji simptomlar
C) Burun v
ə
 qulaqdan qanaxma
D) Oto-rino-likvoreya
E) Hu
ş
un itirilm
ə
si
62. Qastroezofaqeal reflüksun xarakterin yoxlaman
ı

ə
n dürüst üsulu hans
ıdı
r?
A) Kompüter tomoqrafiyas
ı
B) Manometriya
C) pH-metriya
D) Ezofaqoskopiya
E) Rentgenkontrast müayin
ə
63. Boynun yan fistulu zaman
ı
 daha informativ müayin
ə
 metodu hans
ıdı
r?
A) Fistuloqrafiya
B) Kompüter tomoqrafiya
C) Obzor rentgenoqrafiya
D) Venoqrafiya
E) Ultras
ə
s müayin
ə
si
64. Onikibarmaq ba
ğı
rsa
ğı
n peritonarxas
ı
 sah
ə
sinin partlamas
ı
na 
ş
übh
ə
 olduqda
informativ müayin
ə
 üsulu hans
ı
 say
ılı
r?
A) USM
B) Qastroduodenoskopiya
C) M
ədə
nin barium il
ə
 müayin
ə
si
D) T
ə
sviri rentgenoqrafiyas
ı
E) Laparoskopiya
65. X
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti a
ğı
rd
ı
r, t
ə
ngn
əfə
slik, yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t, R-mda sa
ğ

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə