1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1. Yem
ə
k borusunun tam atreziyas
ını
n diaqnozunu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün do
ğ
um
evind
ə
 hans
ı
 müayin
ələ
r apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Rezin zondun yem
ə
k borusuna yeridilm
ə
si.
B) Dö
ş
 q
əfə
sinin obzor rentgenoqrafiyas
ı
C) A
ğı
zdan barium horras
ını
n verilm
ə
si
D) A
ğı
z bo
ş
lu
ğ
undan maye v
ə
 köpüyün sorulmas
ı
E) Mayenin içirdilm
ə
si
2. Düz ba
ğı
rsa
ğı
n atretiyas
ı
nda rentgenoloji müayin
ə
 hans
ı
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 apar
ılı
r?
A) Ayaqüst
ə
 obzor rentgenoqrafiya
B) Vangensten üsulu il
ə
 rentgenoqrafiya
C) Uzanm
ış
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 obzor rentgenoqrafiya
D) Yan proeksiyada rentgenqrafiya
E) Ön proeksiyada rentgenoqrafiya
3. Yem
ə
k borusunun traxeyaya fistulunu t
ə
sdiq ed
ə

ə
lam
ə
t hans
ıdı
r?
A) Kontrast madd
ə
nin bronxlara dolmas
ı
B) Kontrast madd
ə
nin yem
ə
k borusunun yuxar
ı
 seqmentinin kür
ə şə
klind
ə
 toplanmas
ı
C) Kontrast madd
ə
nin m
ədəyə
 keçm
ə
si
D) Kontrast madd
ə
nin ba
ğı
rsaqlarda olmas
ı
E) Yem
ə
k borusunun kontrastla
ş
mamas
ı
4. Yem
ə
k borusunun hans
ı
 inki
ş
af qüsurunda Elefant s
ı
na
ğını
n apar
ı
lmas
ı
göst
ə
ri
ş
dir?
A) Yem
ə
k borusunun traxeya il
ə
 fistulu varsa
B) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
na 
ş
übh
ə
 olduqda
C) Yem
ə
k borusunun xalaziyas
ı
nda
D) Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ı
nda
E) Yem
ə
k borusunun q
ı
sa olmas
ı
nda
5. Disbakterioz n
ə
dir?
A) N
ə
cisin pasevind
ə
 mikroorqanizmin yoxlu
ğ
u.
B) Sinbiotik münasib
ə
tl
ə
rin pozulmas
ı
C) Makroorqanizma il
ə
 mikrofloran
ı
n sinbiotik münasib
ə
tl
ə
ri.
D) Hemokulturada soprofik mikroloran
ı
n a
ş
karlanmas
ı
.
E) N
ə
cisd
ə
 pasevind
ə
 patogen mikroorqanizml
ə
rin olmas
ı
6. Yem
ə
k borusunun kontrast müayin
ə
sind
ə
 axalaziya üçün xarakterik 
ə
lam
ə
t
hans
ıdı
r?
A) Kontrast madd
ə
nin bronxlara s
ı
zmas
ı

B) Kontrast madd
ə
 m
ədəyə
 keçir
C) Kontrast madd
ə
 ya m
ədəyə
 keçmir, ya da nazik x
ə
tl
ə
 süzülür
D) Yem
ə
k borusu kontrastla
şmı
r
E) Yem
ə
k borusunun yuxar
ı
 seqmentind
ə
 kür
ə şə
klind
ə
 toplan
ı
r
7. Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ını

ə
sas simptomu hans
ıdı
r?
A) Regurgitasiya
B) Disfagiya
C) Residivl
əşə
n pnevmoniya
D) Yem
ə
k borusu möht
ə
viyyatl
ı
 qusma
E) M
ədə
 möht
ə
viyyatl
ı
 qusma
8. Yalanç
ı
 diafraqma d
əbə
liyinin diaqnostikas
ı
nda ç
ə
tinlik olduqda a
şağı
dak
ı
lardan

yi etm
ə
k olmaz?
A) M
ədə
-ba
ğı
rsaq trakt
ını
n kontrast müayin
ə
si
B) Auskultasiya
C) Dö
ş
 bo
ş
lu
ğ
unun obzor rentgenoqrafiyas
ı
D) Plevra bo
ş
lu
ğ
unu punksiya
E) Perkusiya
9. Göst
ə
ril
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda barium sulfatla edil
ə
n irriqoqrafiyadan istifad
ə
olunmur?
A) Apendiksin atipik lokalizasiyas
ı
.
B) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n polipozunda
C) «Orta ba
ğı
rsa
ğı
n» burulmas
ı
D) Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyi
E) Ba
ğı
rsaq invaginasiyas
ı
10. Qeyd olunan 
şişlə
rd
ə
n hans
ı
 qar
ışı

şişlə
r qrupuna aiddir?
A) Teratoma
B) Karsinoma
C) Sarkoma
D) Hemangioma
E) Limfangioma
11. Yenido
ğ
ulmu
ş
larda h
ə
zm trakt
ını
n hans
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
 t
ə
cili endoskopik
müayin
ə
 apar
ılı
r?
A) Kardiyan
ı
n xalaziyas
ı
B) Pilorostenoz

C) Ledi sindromu
D) Yem
ə
k borusu, m
ədə
 v
ə
 onikibarmaq ba
ğı
rsa
ğı
n anadang
ə
lm
ə
 inki
ş
af qüsurlar
ı
nda
keçm
ə
zliyin s
ə
viyy
ə
sini t
ə
yin etm
ə
k
E) H
ə
zm trakt
ını
n dublikaturas
ı
nda
12. H
ə
zm trakt
ını
n hans
ı
 patologiyalar
ı
nda planl
ı
 endoskopiya apar
ılı
r?
A) Peritonitd
ə
B) Yem
ə
k borusu, m
ədə
 v
ə
 onikibarmaq ba
ğı
rsa
ğı
n, öd yollar
ını
n anadang
ə
lm
ə
 inki
ş
af
qüsurlar
ı
nda
C) Nekrotik enterokolitd
ə
D) H
ə
zm trakt
ını
n yuxar
ı
 hiss
ə
sin
ə
 dü
ş

ş
 yad cismin xaric edilm
ə
si
E) K
ə
skin appendisitd
ə
13. Qam
ış
 sümüyünün s
ınığı
 zaman
ı
 c
ə
rrahi müalic
əyə
 mütl
ə
q göst
ə
ri
şlə
r hans
ıdı
r?
A) H
ə
r iki bald
ı
r sümükl
ə
rinin bucaq alt
ı
nda yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 metafizar s
ını
qlar
ı
n
B) Bütün növ yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ını
qlar
ı
n
C) Bütün növ yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ını
qlarda interpozisiya olduqda
D) H
ə
r iki bald
ı
r sümükl
ə
rinin qapal
ı
 diafizar s
ını
qlar
ı
n
E) Qapal
ı
 oynaqdaxili yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ını
qlar
14. Membranoz formal
ı
 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
 münasib
ə
ti il
ə əmə
liyyat
zaman
ı
 x
ə
st
ədə
 hans
ını
 icra etm
ə
k olmaz?
A) Yuxar
ı
-orta laparotomiya
B) Ba
ğı
rsa
ğı
n t
ə
fti
ş
i (reviziyas
ı
)
C) Membranan
ı
n üstünd
ə
n ba
ğı
rsa
ğı
n divar
ı
n açmaq v
ə
 membran
ı
 tikm
ə
k
D) Ba
ğı
rsa
ğı
n rezeksiyas
ı
E) Palpator v
ə
 zondla membranan
ı
n t
ə
yini
15. U
ş
aqlarda t
ə
cili kolonoskopiyaya göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n çat
ı
B) Baugin qapa
ğını
n çatmazl
ığı
C) Xroniki yo
ğ
un ba
ğı
rsaq invaginasiyas
ı
D) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı

şiş
i
E) 
İ
ntensiv yo
ğ
un ba
ğı
rsaq qanaxmas
ı
16. Planl
ı
 kolonoskopiya bu x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
nda göst
ə
ri
ş
dir ?
A) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n perforasiyas
ı
B) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n yad cisiml
ə
ri
C) Kron x
ə
st
ə
liyi

D) Siqmavari ba
ğı
rsa
ğı
n burulmas
ı
E) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı

şişlə
ri
17. U
ş
aq qarn
ı
nda xüsus
ə
n d
ə
 sa
ğ
 qalça çuxurunda a
ğrını
n olmas
ı
ndan 
ş
ikay
ə
t edir.

kim x
ə
st
ə
nin palpator müayin
ə
sini qarn
ı
n hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
n ba
ş
lamal
ıdı
r?
A) Sol qab
ırğ
alt
ı
 nahiyy
ə
B) Sa
ğ
 qab
ırğ
alt
ı
 nahiyy
ə
C) Epiqastral nahiyy
ə
D) Sol qalça çuxuru
E) Sa
ğ
 qalça çuxuru
18. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
nda t
ə
cili loporoskopiya göst
ə
ri
ş
dir?
A) Dolixosiqma
B) Ba
ğı
rsaq 
şişlə
ri
C) Bezuarlar
D) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
u üzvl
ə
rin travmatik z
ədələ
nm
ələ
ri
E) Xroniki ba
ğı
rsaq invaginasiyalar
ı
19. Bu x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda planl
ı
 loporoskopiya göst
ə
ri
ş
dir?
A) S
əbə
bi m
ə
lum olmayan tez-tez residiv ver
ə
n abdominal a
ğrı
lar
B) Ham
ısı
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
u üzvl
ə
rinin 
şiş
in
ə ş
übh
ə
D) Hermofreditl
ə
rd
ə
n cinsi mü
ə
yy
ə
n etm
ə
k
E) Xroniki ba
ğı
rsaq invaginasiyas
ı
20. Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı
 il
ə
 hidroselini differensasiya etm
ə
k üçün istifad
ə
 olunan 
ə
n
sad
ə
 müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Diafonoskopiya
B) Rentgen müayin
ə
C) Laborator müayin
ə
D) Ultras
ə
s müayin
ə
E) Sidiyin ümumi müayin
ə
si
21. Uretran
ı
n travmatik z
ədələ
nm
ə
sind
ə
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ını
 t
ə
tbiq etm
ə
k
olmaz?
A) Retroqrad uroqrafiya
B) Sistoureteroqrafiya
C) Sistometriya

D) Heç birini
E) Sidik kis
ə
sinin kateterizasiyas
ı
22. Hemangiomalar
ı
n müalic
ə
 metodlar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?
A) Krioterapiya v
ə
 sklerozla
şdırıcı
 müalic
ə
B) Polikimy
ə
vi müalic
ə
 v
ə
 krioterapiya
C) Radioterapiya v
ə
 krioterapiya
D) Fototerapiya
E) Fizioterapiya
23. Sidik kis
ə
sinin travmatik z
ədələ
nm
ə
sinin diaqnostikas
ı
nda 
ə
n informativ
müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Ekskretor uroqrofiya
B) Sidik kis
ə
sinin kateterizasiyas
ı
C) Obzor rentgenoqrafiya
D) Qalxan sistoqrafiya
E) Ultras
ə
s müayin
ə
si
24. Göb
ə
k nahiy
ə
sinin hans
ı
 patologiyas
ı
nda göb
ə
k çuxurunu zondlamaq 
ə
ks
göst
ə
ri
ş
dir?
A) Sar
ı
 cismin tam fistulu
B) Uraxusun natamam fistulu
C) Funqus
D) Omfalit
E) Sar
ı
 cismin natamam fistulu
25. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n birincili (qeyri-perforativ) peritonitl
ə
rin
ə
 xarakterik
rentgenoloji 
ə
lam
ə
ti göst
ə
rin:
A) Diafraqma alt
ı
nda s
ə
rb
ə
st qaz.
B) Qar
ını
n a
şağı
 m
ə
rt
əbə
sind
ə
 kloyber kasac
ı
qlar
ını
n olmas
ı
C) Aerokoliya
D) Qar
ını
n yuxar
ı
 m
ə
rt
əbə
sind
ə
 tündl
əşmə
E) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun yuxar
ı
 m
ə
rt
əbə
sind
ə
 çoxlu sayda x
ı
rda kloyber kasac
ı
qlar
ını
n olmas
ı
26. Diafonoskopiya hans
ı
 halda göst
ə
ri
ş
dir?
A) Bo
ğ
ulmu
ş
 qas
ı
q-xayal
ı
q d
əbə
liyi
B) Xaya qi
ş
alar
ını
n v
ə
 toxum ciy
ə
sinin hidropsu
C) Bud d
əbə
liyi
D) Qas
ı
q d
əbə
liyi
E) Xayan
ı
n burulmas
ı

27. C
ə
rrahi sepsisl
ə
 x
ə
st
ələ
rin artmas
ı
 n
ə
 il
ə ə
laq
ə
dar deyildir?
A) Makroorqanizmin müqavim
ə
tinin artmas
ı
 il
ə
B) Hospitaldaxili infeksiyan
ı
n yay
ı
lmas
ı
 il
ə
C) Mikrofloran
ı
n antibiotikl
ərə
 qar
şı
 davaml
ılığını
n artmas
ı
 il
ə
D) 
İ
nvaziv diaqnostika v
ə
 müalic
ə
 üsullar
ını
n artmas
ı
 il
ə
E) Praktikaya yeni antibakterial d
ə
rmanlar
ı
n t
ə
tbiqi il
ə
28. 7 ya
şı
nda u
ş
aq qarn
ı
n sa
ğ
 t
ərə
find
ə
 olan a
ğrı
 v
ə
 öyüm
ə ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 stasionara

bul olunmu
ş
dur. Leykositoz 5,7x10
9
/l. anamnezind
ə
n m
ə
lum olur ki, qar
ı
nda bel
ə
ağrı
lar 
ə
vv
ə
ll
ə
r d
ə
 bir neç
ə
 d
əfə
 qeyd olunmu
ş
dur. Müayin
ə
 n
ə
tic
ə
sind
ə
 k
ə
skin
appendisit diaqnozu inkar edilmi
ş
dir. Bu u
şağı
n sonrak
ı
 müayin
ə
sind
ə
 sizin
plan
ını
z?
A) Qarn
ı
n obzor rentgenoqrafiyas
ı
B) Barium horras
ı
 il
ə
 MBT rentgenoqrafiyas
ı
C) Qastroduodenoskopiya
D) Ultras
ə
s müayin
ə
si
E) Kontrastl
ı
 MRT
29. 6 ya
şı
nda o
ğ
lan
ı
n qarn
ı
 tez-tez a
ğrıyı
r, hals
ı
zd
ı
r, üzü 
şiş
kindir. Qarn
ı
nda a
ğrı
 6
saat 
ə
vv
ə
l ba
ş
lay
ı
b. 2 d
əfə
 qusub. U
ş
aq çapalay
ı
r, a
ğrı
dan q
ışqırı
r, özün
ə
 yer tapa
bilmir. 
Ə
li il
ə
 qarn
ı
n sa
ğ
 yar
ısını
 tutub. Kliniki 
ə
lam
ə
tl
ərə ə
sas
ə
n sa
ğtərə
fli böyr
ə
k
sanc
ısı
ndan 
ş
übh
ələ
nm
ə
k olar. Diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
n
hans
ı
 müayin
əyə
 ehtiyac duyulmur ?
A) Ultras
ə
s müayin
ə
si
B) Qan
ı
n ümumi analizi
C) Laparoskopiya
D) Sidiyin ümumi analizi
E) Qarn
ı
n t
ə
sviri rentgenoqrafiyas
ı
.
30. Tam sa
ğ
lam olan 5 ayl
ı
q u
ş
aq q
ə
fl
ətə
n x
ə
st
ələ
nib, narahat olub, ayaqlar
ını
 ç
ı
rp
ı
b,
qusma olub. Q
ə
bul 
ş
öb
ə
sind
ə
 bax
ış
da u
ş
aq 
şı
ltaql
ı
q edir, sol
ğ
undur. Sizin diaqnozu

qiql
əş
dirm
ə
k üçün müayin
ə
 üsullar
ını
z?
A) Ultras
ə
s müayin
ə
si
B) Qan
ı
n ümumi analizi
C) Qarn
ı
n obzor rentgenoqrafiyas
ı
D) Barium sulfat m
ə
hlulu il
ə
 irriqoqrafiyas
ı
E) Kolonoskopiya
31. Mexaniki ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyinin 
ə
sas rentgenoloji 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?

A) Dolma deffekti
B) Asimmetriya
C) Aerokoliya
D) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unda s
ə
rb
ə
st qaz
ı
n olmas
ı
E) Ba
ğı
rsaq ilg
ə
kl
ə
rind
ə
 maye s
ə
viyy
ə
si


Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə