1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilinYüklə 314,94 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix07.01.2017
ölçüsü314,94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1. Penisillinl
ə
rd
ə
n hans
ı
 venadaxilin
ə
 istifad
ə
 olunmur?
A) benzatin penisillin
B) ampisillin
C) piperasillin
D) amoksilklav
E) penisillin G
2. D
ə
rman madd
ələ
rinin enteral q
ə
buluna hans
ı
 yollar aiddir?
A) per os,düz bag
ı
rsaqdan v
ə
 sublinqual q
ə
bul
B) subaraxnoidal yol
C) plevra bo
ş
luguna yeritm
ə
D) daxil
ə
 q
ə
bul
E) rektal yolla q
ə
bul
3. Astmatik statusun müalic
ə
sind
ə
 ba
ş
lang
ı
c preparat hans
ıdı
r?
A) berotek
B) astmopent
C) intal
D) atropin
E) prednizolon
4. Qastroprotektorlar hans
ı
 t
ə
sir
ə
 malikdirl
ə
r?
A) öd 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sini stimul
ə
 edir
B) bazal sekresiyan
ı
 art
ırı
r
C) m
ədə
nin h
ərə
ki aktivliyini b
ə
rpa edir
D) regenerasiya prosesini l
ə
ngidir
E) selikli qi
ş
an
ı
 mexaniki v
ə
 kimy
ə
vi q
ıcı
qland
ırıcı
lardan qoruyur
5. Anaflaksiya üçün hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r xarakterik deyil?
A) qa
şı
nma
B) dispnoe
C) q
ə
bizlik, hipertenziya
D) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, ölüm qorxusu
E) arterial hipotoniya
6. 
А
nafilaksiyan
ı
n kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 hans
ı
 aid edil
ə
 bilm
ə
z?

A) qa
şı
nma, övr
ə
B) q
ə
bizlik, hipertenziya
C) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, ölüm qorxusu
D) dispnoe, stridor
E) arterial hipotenziya
7. Heparinin antidotu hans
ıdı
r?
A) aminokapron tur
ş
usu
B) fol tur
ş
usu
C) K vitamini
D) aprotinin
E) protamin sulfat
8. X
ə
st
ə
 yor
ğ
unluq, depressiyadan 
ş
ikay
ə
t edir. Hans
ı
 d
ə
rman bu hallara s
əbə
b ola
bil
ə
r?
A) prazozin
B) klonidin
C) lizinopril
D) amlodipin
E) triamteron
9. Bronxial astma tutmas
ı
nda ilk seçim preparat a
şağı
dak
ı
lardan hans
ıdı
r?
A) xromolin -
N
a
B) kortikosteroidl
ə
r
C) adrenalin
D) beta1-adrenomimetikl
ə
r
E) beta 2-adrenomimetikl
ə
r
10. Eyni zamanda müalic
ədə
 neç
ə
 antibakterial d
ə
rman
ı
n istifad
ə
si
daha effektlidir?
A) üç-dörd
B) dördd
ə
n çox
C) ancaq bir preparat
D) iki-üç
E) ancaq iki preparat

11. A
şağı
dak
ı
 preparatlardan hans
ı
 vazokonstriktor t
ə
sir
ə
 malikdir?
A) ritmilen
B) xinidin
C) etmozin
D) meksitil
E) kordaron
12. Selektiv
b
2-adrenomimetikl
ərə
 a
şağı
dak
ı
 hans
ı
 preparat aiddir?
A) oksprenolol
B) tiramin
C) terbutalin
D) izoproterenol
E) efedrin
13. Bronxial hiperaktivliyi olan x
ə
st
ədə
 bronxospazma s
əbə
b ola bil
ə
n d
ə
rman
aşağı
dak
ı
lardan hans
ıdı
r?
A) teofillin
B) salbutamol
C) adrenalin
D) aspirin
E) ketotifen
14. Penisillin G-nin 
ə

ə
sas eliminasiya yeri hans
ıdı
r?
A) qaraciy
ə
rl
ə
 (hepatik konyuqasiyA)
B) böyr
ə
k yumaqc
ı
qlar
ı
ndan ifraz
ı
C) kanalc
ı
q sekresiyas
ı
D) qaraciy
ə
r,tüpürc
ə
k v
ə
zil
ə
ril
ə
E) t
ə
r v
ə
zil
ə
ril
ə
15. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 bronxial astmada 
ə
ks göst
ə
ri
ş
dir?
A) teofillin
B) ipratropium bromid
C) propranolol
D) salbutamol
E) kromolin -
N
a

16. Klindamisin
ə
 qar
şı
 rezistentlik göst
ərə
n bir bakteriya a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
na 
ə
n
böyük ehtimalla rezistentlik göst
ə
rir?
A) aminoqlikozid
B) ftorxinolon
C) eritromisin
D) tetrasiklin
E) sulfanilamid
17. Bronxial astman
ı
n müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunan 
ə
n uzun t
ə
sir
ə
 malik olan
preparat hans
ıdı
r?
A) formoterol
B) salbutamol
C) astmopent
D) izadrin
E) teopen
18. Ür
ə
yin i
ş
emik x
ə
st
ə
liyi il
ə
 yana
şı
 bronxial astmas
ı
 olan x
ə
st
ələ
rd
ə
 BAB t
ə
tbiqi
mümkündürmü?
A) olmaz
B) olar
C) 
ə
lav
ə
 -adrenoblokatorlar t
ə
sir
ə
 malik preparatlar
D) 
ə
lav
ə
b
 -adrenoblokator t
ə
sir
ə
 malik preparatlar
E) Kiçik dozada yüks
ə
k selektiv
b
 -adrenoblokator t
ə
sir
ə
 malik olan preparatlar
19. Sadalanan preparatlardan hans
ı
 uzunmüdd
ə
tli t
ə
sirli beta adrenomimetikl
ərə
aiddir?
A) salbutamol
B) formoterol
C) astmopent
D) izadrin
E) efedrin
20. Sadalanan preparatlardan hans
ı
 inhalyasion kortikosteroidl
ərə
 daxildir?
A) astmopent
B) berotek

C) beklametazon
D) salbutamol
E) deksametazon
21. Barbituratlar üçün s
ə
ciyy
ə
vi olan effektl
ə
r hans
ı
lard
ı
r?
A) q
ı
colma
ə
leyhin
ə
,d
ə
rman as
ılılığı
B) sedativ,yuxug
ə
tirici,q
ı
colma 
ə
leyhin
ə
,d
ə
rman as
ılılığı
C) sedativ,yuxug
ə
tirici
D) psixostimul
ə
edici
E) q
ı
zd
ı
rmasal
ıcı
22. Hans
ı
 antihiperlipidemik preparat lipoproteinlipazan
ı
 art
ı
raraq t
ə
sir edir?
A) neomisin
B) lovastatin
C) niasin
D) xolestiramin
E) klofibrat
23. Aditiv sinergizm :
A) ümumi effekt kombinantlarin h
ə
r birinin effekti c
ə
mind
ə
n azd
ı
r
B) ümumi effekt kombinantlar
ı
n ayr
ı
 ayr
ı
 effekl
ə
ri c
ə
mind
ə
n azd
ı
r
C) ümumi t
ə
sir effekti kombinantlar
ı
n effektl
ə
rinin c
ə
min
ə
 b
ə
rab
ə
rdir
D) ümumi effekt bir kombinanr
ı
n effektin
ə
 b
ə
rab
ə
rdir
E) ümumi effekt h
ə
r bir kombinantlar
ı
n ayr
ılı
qda effektind
ə
n azd
ı
r
24. Simetidin üçün a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 s
ə
hvdir?
A) oral v
ə
 parenteral olaraq istifad
ə
 olunur
B) antiandrogen t
ə
siri var
C) hepatik transaminazlar
ı
 ingib
ə
 edir
D) kreatinin s
ə
viyy
ə
sini yüks
ə
ld
ə
 bilir
E) ham
ısı
 do
ğ
rudur
25. Bronxial obstruksiyan
ı
n geriy
ə
dönm
ə
z kompanentin
ə
 hans
ı
 aiddir?
A) bronx m
ə
nf
ə
zinin stenozu v
ə
 obliterasiyas
ı
B) bronxlar
ı
n selikli qi
ş
as
ını
n iltihab
ı
C) bronxlar
ı
n selikli qi
ş
as
ını
n ödemi

D) bronxlar
ı
n spazm
ı
E) bronxlar
ı
n mukosiliar aparat
ını
n funksiyas
ını
n pozulmas
ı
26. 
Əgə
r obstruktiv sindrom arterial hipertenziya il
ə
 mü
ş
ay
ə
t olunursa,
aşağı
dak
ı
lardan hans
ı
 seçim preparat
ıdı
r?
A) diuretikl
ə
r
B) 
β
-blokatorlar
C) Ca
++
 antaqonistl
ə
ri
D) AÇF
İ
 -lar
ı
E) nitratlar
27. Göz infeksiyalar
ı
nda seçim preparat
ı
 hans
ıdı
r?
A) karbenisillin
B) sefazolin
C) amikasin
D) xloramfenikol
E) aztreonam
28. 
Əgə
r x
ə
st
ədə
 efir
əbə
nz
ə
r yerli anestetikl
ərə
 allergiya varsa hans
ı
 penisillin
ə
çarpaz allergiya ola bil
ə
r?
A) Penisillin G-prokain
B) mezlosillin
C) tikarsillin
D) piperasillin
E) ampisillin
29. Bronxial astma simptomlar
ını
 q
ı
sa müdd
ə
td
ə
 yüngüll
əş
dir
ə
n q
ı
sa müdd
ə
tli t
ə
sir
ə
malik beta 2 agonistl
ərə
 hans
ı
 aiddir?
A) formoterol
B) salmeterol
C) flutikazol
D) natrium Kromolin
E) salbutamol
30. KKB hans
ı
 qruplar
ı
 ür
ə
yin vur
ğ
ular
ını
n say
ını
 art
ırı
rlar?
A) benzotiazepinl
ə
r

B) fenilalkilaminl
ə
r
C) ancaq difenilpiperazinl
ə
rin 
İ
 n
ə
sli
D) dihidropiridinlr v
ə
 difenilpiperazinl
ə
r
E) ancaq dihidropiridinl
ə
rin I n
ə
sli
31. Hans
ı
 tetrasiklini porfiriya x
ə
st
ə
liyind
ə
 t
ə
yin etm
ə
k olmaz?
A) tetrasiklin
B) doksisiklin
C) minosiklin
D) oksitetrasiklin
E) metasiklin
32. 
А
stm
а
ti
к
 st
а
tusd
а
 h
о
spit
а
liz
а
siy
аyа
 q
ədə
r dövrd
ə
 v
еnа
 d
ах
ilin
ə
 n
ə
 istifad
ə
etm
ə
k olmaz?
A) adr
еnа
lin
B) ipr
аdо
l
C) alup
е
nt
D) k
а
lsium 
хlо
rid
E) eufillin
33. Uzun t
ə
sir müdd
ə
tli metilksantin qrupuna aid bronxgeni
şlə
ndirici preparat
hans
ıdı
r?
A) teopek
B) teofedrin
C) teofillin
D) eufillin
E) ventolin
34. Revmatoid artritin müalic
ə
sind
ə
 ilk seçim preparat hans
ıdı
r?
A) diklofenak
B) ibuprofen
C) fenilbutazon
D) aspirin
E) indometasin

35. 
Əgə
r iki d
ə
rman madd
ə
si eyni reseptor üçün r
ə
qab
ətə
 girirs
ə
, bu hans
ı
 tip
antaqonizm adlan
ı
r?
A) fizioloji antaqonizm
B) farmakoloji v
ə
 fizioloji antaqonizm
C) kimy
ə
vi antaqonizm
D) r
ə
qab
ə
tli antaqonizm
E) farmakoloji antaqonizm
36. Salbutamol (ventolin) bronxlar
ı
 hans
ı
 yolla geni
şlə
ndirir?
A) bilavasit
ə
 bronxlar
ı
n saya 
əzələ
sin
ə
 t
ə
sir etm
ə
kl
ə
B) azan sinirin tonusunun azald
ı
lmas
ı
 il
ə
C) histaminin blokadas
ı
D) bronxlar
ı

β
2
-adrenoreseptorlar
ını
n selektiv oyand
ırı
lmas
ı
 il
ə
E) bronxial a
ğ
ac
ı

α
-reseptorlar
ını
 blokada etm
ə
kl
ə
37. Aspirin üçün s
ə
hv olan fikir hans
ıdı
r?
A) varfarin alan x
ə
st
ələ
rd
ə
 laxtalanma vaxt
ını
n uzanmas
ı
na s
əbə
b ola bil
ə
r
B) prostasikilin v
ə
 tromboksan A-n
ı
n sintezini blokada edir
C) trombemboliyan
ı
n profilaktikas
ı
nda yüks
ə
k dozada istifad
ə
 olunur
D) trombositl
ə
rin aqreqasiyas
ını
 blokada edir
E) miokard infarkt
ı
nda streptokinaza il
ə
 birlikd
ə
 verilir.
38. Sefalosporinl
ə
rin neç
ə
 n
ə
sli var?
A) iki
B) üç
C) bir
D) dörd
E) alt
ı
39. Ür
ə
yin i
ş
emik x
ə
st
ə
liyin 
ə
sas
ı
nda n
ə
 durur?
A) ateroskleroz
B) tac damarla
ını
n iltihab
ı
C) tac damarlar
ını
n tromboemboliyas
ı
D) tac damar
ını
n spazm
ı
 v
ə
 trombozu
E) tac damar
ını
n spazm
ı
 v
ə
 trombozu

40. Stenokardiya tutmas
ı
 zaman
ı
 a
ğrı
 n
ə
 q
ədə
r davam edir?
A) bir gün
ə
 q
ədə
r
B) 30 d
ə
qiq
ədə
n çox
C) dal
ğ
avar
ı
 bir neç
ə
 gün
D) 1 saatdan çox
E) 5-20 d
ə
qiq
ə
41. Karbapeneml
ərə
 hans
ı
 antibiotikl
ə
r aiddir?
A) karbenisillin, kartesillin
B) imipenem, mezopenem, ertapenem
C) sefoksitin, sefatetam, moksalaktam
D) vankomisin
E) klindamisin, linkomisin
42. Altm
ış
 ya
şlı
 x
ə
st
ədə
 esensial hipertoniya il
ə
 yana
şı
 periferik damaralr
ı
n x
ə
st
ə
liyi

 olarsa a
şağı
dak
ı
 preparatlardan hans
ı
 tövsiyy
ə
 oluna bil
ə
r?
A) timolol
B) labetalol
C) propranolol
D) nadolol
E) esmolol
43. Hans
ı
 antibakterial preparat hamil
ələ
rd
ə
 döl üçün daha çox t
ə
hlük
ə
siz hesab
olunur?
A) levomisetin
B) tetrasiklin
C) ampisillin
D) hentamisin
E) vankomisin
44. III cu qrup antiaritmik preparatlara n
ə
 aiddir?
A) propranolol
B) sotalol
C) metoprolol
D) lidokain

E) esmolol
45. Nitratlar
ı
n hans
ı ə
lav
ə
 t
ə
sirin
ə
 daha çox rast g
ə
linir?
A) ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
B) ür
ə
k döyünm
ə
si
C) beyin-daxili t
ə
zyiqin artmas
ı
D) arterial t
ə
zyiqin dü
şmə
si
E) m
ədə
-ba
ğı
rsaq qanaxmalar
ı
46. Miokard infarkt
ını
n daha çox mü
ş
ahid
ə
 olunan f
ə
sad
ı
 n
ə
dir?
A) k
ə
skin koronar ölüm
B) ür
ə
yin anevrizmas
ı
C) miokard
ı
n apopleksiyas
ı
 v
ə
 ür
ə
yin tamponadas
ı
D) ür
ə
k çat
ış
mazl
ığı
E) kardiogen 
ş
ok
47. Essensial hipertoniyas
ı
 olan taksi sürücüsünün müalic
ə
sind
ə
 ti
а
zidl
ə
 birlikd
ə
hans
ı
 preparat
ı
n kombinasiyas
ı
 m
ə
qs
ədə
 uy
ğ
undur?
A) quanfasin
B) metildopa
C) rezerpin
D) propranolol
E) enalapril
48. Anafilaktik 
ş
okun müalic
ə
sind
ə
 2-ci s
ı
ra preparatlara hans
ı
 aiddir?
A) qlükokortikoidl
ə
r
B) adrenalin
C) infuzion terapiya
D) aminofillin
E) antihistamin preparatlar
ı
49. Beta-adrenoblokatorlar
ı

ə
sas antianginal t
ə
siri n
ə
dir?
A) tac damarlarda aterosklerotik düyünl
ə
ri reqressiya edirl
ə
r
B) ür
ə
yin i
ş
ini azald
ı
r v
ə
 oksigen
ə
 t
ələ
bat
ını
 azald
ı
rlar
C) qan
ı
 duruldur, h
ərəkə
tini yüngüll
əş
dirir
D) miokard
ı
n subendokardial sah
ələ
rind
ə
 g
ə
rginliyi azald
ı
rlar

E) ür
ə
yin koronar qan t
ə
chizat
ını
 art
ırı
r
50. Diqital intoksikasiyas
ını
n hans
ı ə
lam
ə
ti ölüm
ə
 s
əbə
b ola bil
ə
r?
A) ekstrasistoliya
B) m
ədə
 qanaxmas
ı
C) m
ədə
cik aritmiyas
ı
D) depressiya
E) k
ə
skin böyr
ə
k çatmamazl
ığı
51. Nitroqliserinin antii
ş
emik t
ə
siri n
ə
 q
ədə
r davam edir?
A) 15-30 d
ə
qiq
ə
B) 40-60 d
ə
qiq
ə
C) 4-6 saat
D) 5-7 d
ə
qiq
ə
E) 2-4 saat
52. Nitratlarla BAB-
ı
n kombin

Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 314,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə