2(104)-247/2015 QətnaməYüklə 499,14 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.02.2017
ölçüsü499,14 Kb.
#7330

2(104)-247/2015                                                                                               

 

                                        

 

                                                                                      

                                                       Qətnamə 

 

Azərbaycan Respublikası adından 

 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası 

 

22 yanvar 2015-ci il                                                                              Gəncə şəhəri  

Sədrlik edən və məruzəçi hakim:Rüstəmov Əsədulla İbadulla oğlu 

Hakimlər:  Mehtiyev  Fikrət  Ədilşah  oğlu  və  Rzaquliyev  Şamil  Qəhrəman 

oğlundan ibarət tərkibdə   

Əliyev Natiq İltifat oğlunun katibliyilə 

  

          Иддиачы  “ZaminBank”  ASC-nin  cavabdeh  Nəsibov  Xəqani  İbrahim oğluna  qarşı  borcun  tutulması  tələbinə  dair  mülki  iş  üzrə  Qazax  Rayon 

Məhkəməsinin  06  noyabr  2014-cü  il  tarixli  2-1218  saylı  qətnaməsindən 

cavabdeh  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlu  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya 

şikayətinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq məhkəmə kollegiyası  

 

        Müəyyən etdi: 

 

            Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  (hakim  M.Allahverdiyev)  06  noyabr 

2014-cü  il  tarixli  2-1218  saylı  qətnaməsi  ilə,  iддиа  тямин  едилmiş,  cavabdeh 

Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlundan  2.124  (iki  min  bir  yüz  iyirmi  dörd)  manat 

kredit borcunun və ödənilmiş 20 (iyirmi) manat məbləğində dövlət rüsumunun 

alınaraq  iddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  xeyrinə  ödənilməsi 

qət edilmişdir. 

 

                                             İşin halları:  

           İddia  tələbi  onunla  əsaslandırılmışdır  ki,  cavabdehlə  bank  arasında  13 

iyun  2013-cü  ildə  1302/38  saylı  bağlamış  kredit  müqaviləsinə  əsasən  illik  faiz 

dərəcəsi 30 faiz olmaqla 24 (iyirmi dörd) ay müddətinə 2500 (iki min beş yüz) 

manat  məbləğində  kredit  verilmişdir.  Lakin,  borcalan  müqavilənin  şərtlərini 

pozaraq  öhdəliyini  ödəməkdən  boyun  qaçırmışdır.  Ona  görə  də,  birinci 

instansiya  məhkəməsunə  iddia  ərizəsi  ilə  müraciət  edilərək,  2124  manat 

məbləğində ödənilməmiş kredit borcunun ödənilməsi barədə məhkəmə əmrinin 

qəbul edilməsini xahiş etmişdir.  


 

          Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  26  sentyabr  2014-cü  il  tarixli  məhkəmə əmri ilə borclu Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində yaşayan Nəsibov Xəqani 

İbrahim  oğlundan  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  xeyrinə  2124  (iki 

min  yüz  iyirmi  dörd)  manat  kredit  borcunun  və  dövlət  büdcəsinə  köçürülmüş 

dövlət  rüsumu  hesabına  20  (iyirmi)  manat  pulun  tutulmasına  dair  əmr 

verilmişdir. 

           Cavabdeh  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlu  məhkəmə  əmrinə  etiraz  etmiş 

və  həmin  məhkəmənin  17  oktyabr  2014-cü  il  tarixli  qərardadı  ilə  etiraz  təmin 

edilmiş,  kreditor  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  borclu  Nəsibov 

Xəqani  İbrahim  oğlundan  borcun  məcburi  şəkildə  ödənilməsinə  dair  mülki  iş 

üzrə  Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  26  sentyabr  2014-cü  il  tarixli  2-1218  saylı 

məhkəmə  əmri  ləğv  edilmiş  və  materialların  iddia  icraatına  keçirilməsi  qərara 

alınmışdır.  

          Birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  yuxarıda  göstərilən  məhkəmə 

qətnaməsi qəbul edilmişdir.  

         Qətnamədən cavabdeh Nəsibov Xəqani İbrahim oğlu apellyasiya şikayəti 

verərək Qazax Rayon  Məhkəməsinin 06 noyabr 2014-cü il tarixli 2-1218  saylı 

qətnaməsinin  ləğv  və  iddianın  rədd  edilməsi  barədə  qətnamə  qəbul  edilməsini 

xahiş etmişdir.  

 

  Apellyasiya şikayətinin dəlilləri: 

 

        Apellyasiya  şikayəti  onunla  əsaslandırılmışdır  ki,  iddiaçı  bank  birinci 

instansiyası  məhkəməsinə  müraciət  etsə  də,  ödəniş  dövriyyəsi  barədə  sənəd 

təqdim etməmişdir. Bundan başqa birinci instansiya məhkəməsi qətnaməsində 

əsas,  faiz  borcunu  və  dəbbə  pulunu  ayrı-ayrılıqda  göstərməmişdir.  Həmçinin 

məhkəmə  ona  verilən  kreditin  30  faizlə  verilməsinə  də  diqqət  yetirməmiş, 

nəticədə  şişirdilmiş  faizin  yaranması  əsaslarını  araşdırmamışdır.  Birinci 

instansiyası məhkəməsi işin bu kimi hallarına düzgün hüquqi qiymət verməmiş 

nəticədə maddi və prosessual hüquq normalarını pozaraq qanunsuz və əsassız 

qətnamə  qəbul  etmişdir.  Apellyasiya  şikayətinin  təmin  edilməsini  xahiş 

etmişdir. 

  

                                   Apellyasiya şikayətinə dair izahatlar:  

        Apellyasiya  məhkəməsinin  iclasında  iddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin 

nümayəndəsi Mirzəyev Məzahim Süleyman oğlu apellyasiya şikayətinin təmin 

edilməməsini və iş üzrə birinci instansiyası məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş 

qətnamənin dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş etmişdir.   

           İşə baxılmanın vaxtı və yeri barədə lazımi qaydada xəbərdar edilməsinə 

baxmayaraq  cavabdeh  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlu  məhkəmə  iclasına 

gəlməmiş və gəlməməsinin səbəbini bildirməmişdir. Apellyasiya kollegiyası işə 

onun iştirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etmişdir.     

 


 

                                               Hüquqi məsələlər: 

 

        Apellyasiya  kollegiyası  apellyasiya  şikayətinin  dəlillərini  iş  materialları üzrə  yoxlayıb,  iş  üzrə  toplanmış  sübutları  tədqiq  edib  qiymətləndirərək, 

iddiaçının  nümayəndəsinin  izahatına  hüquqi  qiymət  verib  hesab  edir  ki, 

apellyasiya  şikayəti  qismən  təmin  edilməli,  bu  iş  üzrə  Qazax  Rayon 

Məhkəməsinin  06  noyabr  2014-cü  il  tarixli  2-1218  saylı  qətnaməsi  cavabdeh 

Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlundan  2.124  (iki  min  bir  yüz  iyirmi  dörd)  manat 

kredit  borcunun  alınaraq  iddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının 

xeyrinə  ödənilməsi  hissəsində  dəyişdirilməli  və  cavabdeh  Nəsibov  Xəqani 

İbrahim  oğlundan  1269  (bir  min  iki  yüz  altmış  doqquz)  manat  ясас  боръ,  208 

(iki  yüz  səkkiz)  manat  faiz  borcu-цмумиликдя  2124  (iki  min  bir  yüz  iyirmi 

dörd)  manat  məbləğində  pulun  və  20  (iyirmi)  manat  dövlət  rüsumunun 

тутулараг    iddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  xeyrinə  ödənilməsi 

barədə qətnamə çıxarılmalıdır.       

          Azərbaycan Respublikası MPM-nin 372.1-ci maddəsinə görə apellyasiya 

instansiyası  məhkəməsi  tam  hüquqlu  məhkəmə  kimi  işə,  işdə  olan  və  əlavə 

təqdim olunmuş sübutlar əsasında mahiyyəti üzrə baxır. 

         Həmin  Məcəllənin  372.7-ci  maddəsinə  görə  apellyasiya  instansiyası 

məhkəməsi  şikayətin  dəlillərindən  asılı  olmayaraq,  məhkəmənin  maddi  və 

prosessual hüquq normalarına riayət edilməsini yoxlayır.  

     Беля  ки,  işə  əlavə  edilmiş  13.06.2013-ъц  ил  тарихли  1302  сайлы    кредит 

мцгавилясинin  təsdiq  olunmuş  surətindən  эюрцнцр  ки,  тяряфляр  арасында 

баьланмыш  мцгавиляйя  ясасян  ъавабдещя  şəxsi  biznesə  istifadəsinə  və  iri 

buynuzlu  mal-qaranın  alınması  üçün  иллик  30  фаизля  24  ай  мцддятиня 

цмумиликдя 2500 manat мябляьиндя кредит верилмишдир.  

   


Иşdə  олан  «ZaminBank”  Açıг  Сящмдар  Ъямиййятинин  Qazax  филиалынын  

ъавaбдещ  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oьлуна  цнванладыьы  17  iyun  2014-ъц  ил 

тарихли  билдиришдян  эюрцнцр  ки,  13.06.2013-ъц  ил  таихдя  баьланмыш  мцгавиляйя 

ясасян  275  manat  мябляьиндя  эеъикдирилмиш  боръу  вардыр  вя  эеъидирилмиш  боръ 

мябляьиня  ялавя  олараг  ъяримя  щесабланаъаьы  вя  бунунла  баьлы  мящкямяйя 

мцраъият едиляъяйи ъавабдещин нязяриня  чатдырылмышдыр. 

           Məhkəmə  kollegiyasına  təqdim  edilmiş  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax 

filialının  maliyyə  arayışından  görünür  ki,  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlunun 

1916  manat  əsas  borcu,  208  manat  isə  faiz  borcu,  ümumilikdə  2124  manat 

borcu təşkil etmişdir.      

          Apellyasiya  məhkəməsi  yuxarıda  şərh  olunanlara  hüquqi  qiymət  verib 

belə  nəticəyə  gəlir  ki,  birinci  instansiya  məhkəməsi  iş  üzrə  müəyyən  edilmiş 

faktlardan  tərəflərin  qarşılıqlı  münasibətləri  üzrə  düzgün  nəticəyə  gəlmiş, 

iddianı qismən təmin etməkdə düzgün nəticəyə gəlmişdir. Beləki iş materialları 

ilə təsdiq olunur ki, cavabdeh Nəsibov Xəqani İbrahim оьлу ilə “ZaminBank” 

ASC-nin  Qazax  filialı  иля  13.06.2013-ъц  ил  тарихли  kredit  müqaviləsi 

bağlanmışdır.  Mцгавиляyə    ясасян    ъавабдещя  иллик  30  фаизля,  24  ай  мцддятиня 


 

цмумиликдя  2500  manat  мябляьиндя  кредит  верилмишдир.  Lakin  cavabdeh krediti  ödəməmiş  və  onun  banka  1916  manat  əsas  borcu,  208  manat  isə  faiz 

borcu, ümumilikdə 2124 manat боръу йаранмышдыр.  

           Birinci instansiya məhkəməsi iddia tələbini təmin etmişdir.  

 Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Məcəlləsinin  385.1-ci  maddəsinə  görə 

öhdəliyə  əsasən  bir  şəxs  (borclu)  başqa  şəxsin  (kreditorun)  xeyrinə  müəyyən 

hərəkətlər etməlidir, məsələn pul ödəməli, kreditorun isə borcludan vəzifəsinin 

icrasını tələb etmək hüququ vardır.

 

Həmin  Məcəllənin  442-ci  maddяsinя  яsasяn,  юhdяliyin  icra  edilmяmяsi dedikdя,  onun  pozulmasы  vя  ya  lazыmыnca  icra  edilmяmяsi  (vaxtыnda  icra 

edilmяmяsi,  mallarda,  iшlяrdя  vя  xidmяtlяrdя  qцsurlarla  vя  ya  юhdяliyin 

mяzmunu  ilя  mцяyyяnlяшdirilmiш  digяr  шяrtlяri  pozmaqla  icra  edilmяsi)  baшa 

dцшцlцr. 

Həmin  Məcəllənin  443.1-ъи  маддясинин  тялябиня  эюря,  ющдялийи  иъра 

етмяйян борълу кредитора дяймиш зярярин явязини юдямяйя борълудур. 

Həmin  Məcəllənin  445.1-ъи  маддясиня  эюря,  иъраны  эеъикдирмиш  борълу 

эеъикдирмя нятиъясиндя кредитора вурдуьу зяряр цчцн вя эеъикдирмя нятиъясиндя 

тясадцфян  баш  вермиш  иъра  мцмкцнсцзлцйцнцн  нятиъяляри  цчцн  кредитор 

гаршысында мясулиййят дашыйыр. 

Həmin  Məcəllənin  445.2.1-ъи  маддясиня  ясасян,  ющдялийин  онун  иърасы 

цчцн  мцяййянляшдирилмиш  мцддятдя  иъра  едилмямяси  борълунун  иъраны 

эеъикдирмяси сайылыр. 

Həmin  Məcəllənin  448.1-ci  maddяsinя  ясасян,  яэяр  бу  Мяъялля  иля  вя 

мцгавиля  иля  айры  гайда  мцяййянляшдирилмяйибся,  borclu  onun  risk  dairяsinя 

daxil olan юhdяliklяrin icra edilmяdiyi bцtцn hallar цчцn cavabdehdir. 

          Yenə  həmin  Məcəllənin  739-cу  maddяsinя  яsasяn,  borc  mцqavilяsinя 

gюrя,  iшtirakчыlardan  biri  (borc  verяn)  pula  vя  ya  digяr  яvяz  edilяn  яшyalara 

mцlkiyyяt hцququnu digяr iшtirakчыya (borc alana) keчиrmяyi юhdяsinя gюtцrцr, 

digяr  iшtirakчы  (borc  alan)  isя  aldыqlarыnы  mцvafiq  olaraq  pul  vя  ya  eyni 

keyfiyyяtdя  vя  miqdarda  olan  eyni  nюvlц  яшyalar  шяklindя  borc  verяnя 

qaytarmaьы  юhdяsinя  gюtцrцr.  Borc  mцqavilяsinin  predmeti  hяr  hansы  pul 

mяblяьi olduqda, o, kredit mцqavilяsi adlandыrыlыr. 

Adıçəkilən  Mяъяллянин  741-ci  maddяsinя  яsasяn,  яgяr  mцqavilяnin 

iшtirakчыlarы borcun faizlяr ilя verilmяsini шяrtlяшdirяrsя, faizlяr mцvafiq surяtdя 

bir  ilin  sonunda  юdяnilmяli,  borc  bir  il  baшa  чatanadяk  qaytarыlmalыdыrsa, 

borcun qaytarыlmasы ilя bir vaxtda юdяnilmяlidir. 

Belə  ki,  yuxarıda  sadalanan  maddələrin  məzmununa  görə,  borclu  öz 

üzərinə  götürdüyü  öhdəlikləri  icra  etmədikdə  kreditor  qarşısında  tam 

məsuliyyət daşıyır.  

 İş  materiallarından  görünür  ki,  borclu  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  оьлу 

banka  olan  borcunu  vaxtında  və  axıra  qədər  ödəməmişdir.  Ona  görə  də, 

birinci  instansiyası  məhkəməsi  cavabdehdən  yaranmış  əsas  və  faiz  borcu 

ərzədə qeyd edilən məbləğdə tutmuşdur. 

Məhkəmə  kollegiyası  birinci  instansiyası  məhkəməsinin  gəldiyi  nəticəni 

qanuni və əsaslı hesab edir.  

           Lakin,  kollegiya  hesab  edir  ki,  məhkəmə  qətnamə  qəbul  edərkən prosessual  hüquq  normalarının  tələblərinə  əməl  etməmişdir.  Belə  ki, 

Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  222.2-ci  maddəsinə 

əsasən pul vəsaitlərinin tutulması  haqqında iddianı təmin edərkən hakim əsas 

borcu, ziyan və dəbbə pulunu (cərimə, penya) ayrı-ayrılıqda müəyyən etməklə, 

alınmalı olan ümumi məbləği qətnamədə göstərir. 

Buna  baxmayaraq  birinci  instansiya  məhkəməsi  qətnmənin  qət  etdi 

hissəsində  yalnız  cavabdehdən  tutulan  ümumi  borcu  göstərmişdir  ki,  bu  da 

yuxarıda  əks  olunan  prosessual  normalarının  tələblərinə  zidd  olmuşdur.  Ona 

görə də məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətinin həmin dəlili ilə razılaşaraq 

apellyasiya şikayətinin qismən təmin edilməsi qənaətinə gəlir.  

  Apellyasiya  şikayətinin  faiz  borcunun  yüksək  olması  barədə  dəlillərinə 

münasibətdə  kollegiya  qeyd  edir  ki,  cavabdeh  özü  könüllü  olaraq  kredit 

müqaviləsi  bağlamış  və  onda  əks  olunmuş  faiz  dərəcəsindən  məlumatı  olaraq 

müqaviləni imzalamışdır.   

  Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Məcəlləsinin  390.1-ci  maddəsinə  görə 

fiziki  və  hüquqi  şəxslər  azad  surətdə  müqavilələr  bağlaya  və  bu  müqavilələrin 

məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər. Onlar bu Məcəllədə nəzərdə tutulmayan, 

lakin ona zidd olmayan müqavilələr də bağlaya bilərlər. 

 Həmin  Məcəllənin    399.1-ci  maddəsinə  əsasən  müqavilə  bağlandığı 

andan qüvvəyə minir və tərəflər üçün məcburi olur. 

           Göründüyü 

kimi, 


müqavilənin 

şərtlərini 

tərəflər 

özləri 


müəyyənləşdirirlər  və  bağlandığı  andan  onda  qeyd  edilən  şərtlər  tərəflər  üçün 

məcburi xarakter daşıyır.  

           Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  14.2-ci 

maddəsinə  görə  məhkəmə  yalnız  tərəflərin  təqdim  etdikləri  sübutları 

araşdırmalı  və  onlardan  istifadə  etməlidir.  Apellyasiya  məhkəməsi  hər  iki 

tərəfin  məhkəmə  iclasında,  sübutlar  təqdim  etmək  imkanını  təmin  etməklə 

onların  təqdim  etdikləri  sübutlar  əsasında  işə  baxaraq  qətnamə  qəbul  etməyi 

əsaslı və qanuni hesab edir.   

           Həmin Məcəllənin 77.1-ci maddəsinə əsasən hər bir tərəf öz tələblərinin 

və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir.  

           Həmin Məcəllənin 217.3 və 217.4-cü maddələsinə əsasən qətnamə iş üzrə 

müəyyn 


edilmiş 

həqiqi 


hallara 

və 


tərəflərin 

münasibətinə 

uyğun 

əsaslandırılmalıdır. Məhkəmə öz qətnaməsini yalnız məhkəmə iclasında tədqiq olunmuş sübutlarala əsaslandırılmalıdır.       

            Həmin Məcəllənin  384.0.3-cü maddəsinə əsasən, apellyasiya instansiya 

məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsini dəyişdirə bilər. 

            Beləliklə,  apellyasiya  məhkəməsi  yuxarıda  şərh  olunanlara  hüquqi 

qiymət verib hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi mülki mübahisəni işin 

faktiki  hallarına  uyğun,  tərəflərin  sübutlar  təqdim  etmək  imkanını  təmin 

etməklə,  iş  üzrə  toplanılmış  sübutlara  faktlar  nöqteyi-nəzərindən  hüquqi 

qiymət verməklə, maddi və prosessual hüquq normaları düzgün tətbiq etməklə 

düzgün  nəticəyə  gəlmişdir.  Apellyasiya  şikayətinin  dəlilləri  iş  materialları  ilə 


 

təsdiq olunmur. 

Lakin, 


birinci  instansiya  məhkəməsi  cavabdehdən 

tutulmalı  olan  məbləği  ayrı-ayrılıqda  göstərməmişdir.  Ona  görə  də  qətnamə 

dəyişdirilməli və həmin məbləğlər ayrı-ayrılıqda göstərilməlidir.  

           Azərbaycan  Respublikası  MPM-in  382,  384,  392-393,  405-ci 

maddələrini rəhbər tutub məhkəmə kollegiyası 

 

                                                  Qət etdi: 

 

          Apellyasiya şikayəti qismən təmin edilsin. 

          İş  üzrə  Qazax  Rayon  Məhkəməsinin  06  noyabr  2014-cü  il  tarixli  2-1218 

saylı qətnaməsi cavabdeh Nəsibov Xəqani İbrahim oğlundan 2.124 (iki min bir 

yüz iyirmi dörd) manat kredit borcunun alınaraq iddiaçı “ZaminBank” ASC-

nin  Qazax  filialının  xeyrinə  ödənilməsi  hissəsində  dəyişdirilsin  və  cavabdeh 

Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlundan  1.269  (bir  min  iki  yüz  altmış  doqquz) 

manat ясас боръ, 208 (iki yüz səkkiz) manat faiz borcu- цмумиликдя 2.124 (iki 

min  bir  yüz  iyirmi  dörd)  manat  məbləğində  pul  və  20  (iyirmi)  manat  dövlət 

rüsumu  тутулараг    iddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  xeyrinə 

юдянилsin.            

         Qətnamə şikayət verilməmişsə qəbul edildiyi andan 2 ay keçdikdən sonra  

qanuni qüvvəyə minir. 

         Qətnamədən  qətnamə  tərəflərə  rəsmi  qaydada  verildiyi  gündən  2  ay 

müddətində  Gəncə  Apellyasiya  Məhkəməsi  vasitəsi  ilə  Azərbaycan 

Respublikası  Ali  Məhkəməsinin  Mülki  Kollegiyasına  kassasiya  şikayəti  verilə 

bilər. 

 

   Sədrlik edən:                                                       Əsədulla Rüstəmov       

                                            

       Hakimlər:                                                        Fikrət Mehtiyev  

 

                                                                                Şamil Rzaquliyev  

 

İş 

№ 

2(023)-1218/2014                     

Surət 


 

   

  AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ADINDAN 

 

 

 

Q Ə T N A M Ə   

QAZAX  RAYON  MƏHKƏMƏSİ  

  

 

Məhkəmənin  hakimi                                          Məhərrəm  Ələkbər  oğlu  Allahverdiyevin                       sədrliyi 

Məhkəmə  iclas  katibi                                        Pərvin  Şakir  oğlu  Əhmədovun                                     

katibliyi  

İddiaçı                                          “ZaminBank” ASC-nin Qazax filialının nümayəndəsi 

 

                                                     Məzahim Süleyman oğlu Mirzəyevin və  

Cavabdeh                                     Xəqani İbrahim oğlu Nəsibovun 

iştirakı ilə 

İddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  cavabdeh  Nəsibov  Xəqani 

İbrahim oğluna qarşı borc tələbinə dair mülki işə 06 noyabr 2014-cü il tarixdə açıq 

məhkəmə  iclasında baxaraq  

 

M Ü Ə Y Y Ə N      E T D İ : 

 

Qazax  rayon  məhkəməsinin  26  sentyabr  2014-cü  il  tarixli  2(023)-1218/2014  saylı əmri  ilə  borclu  Qazax  rayonunun  Xanlıqlar  kəndində  yaşayan  Nəsibov  Xəqani  İbrahim 

oğlundan “ZaminBank” ASC-nin Qazax filialının xeyrinə 2124 (iki min bir yüz iyirmi dörd) 

manat  kredit  borcunun  və  dövlət  büdcəsinə  köçürülmüş  dövlət  rüsumu  hesabına  20 

(iyirmi) manat pulun tutulması qərara alınmışdır.    

Borclu Nəsibov Xəqani İbrahim oğlu 16 oktyabr 2014-cü il tarixdə etirazla 

məhkəməyə müraciət edərək Qazax rayon məhkəməsinin 26 sentyabr 2014-cü il 

tarixli 2(023)-1218/2014 nömrəli məhkəmə əmrinin ləğv edilməsini və materialların 

iddia icraatına keçirilməsini xahiş etmişdir.   

Qazax rayon məhkəməsinin 17 oktyabr 2014-cü il tarixli 2(023)-1218/2014 nömrəli 

qərardadı  ilə  kreditor  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  borclu  Nəsibov  Xəqani 

İbrahim  oğluna  qarşı  borcun  məcburi  şəkildə  ödənilməsinə  dair  mülk  iş  üzrə  Qazax 

rayon  məhkəməsinin  17  oktyabr  2014-cü  il  tarixli  2(023)-1218/2014  saylı  məhkəmə 

əmrinin ləğv edilməsi və materialların iddia icraatına keçirilməsi qərara alınmışdır. 

Məhkəmə  iclasında  iddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialının  nümayəndəsi 

Mirzəyev  Məzahim  Süleyman  oğlu  iddia  tələbini  müdafiə  edərək  iddianın  təmin 

edilməsini məhkəmədən xahiş etmişdir.   

Məhkəmə iclasında cavabdeh Nəsibov Xəqani İbrahim oğlu iddianı qəbul etmiş 

və izahat verərək göstərmişdir ki, həqiqətən də iddiaçı “ZaminBank” ASC-nin Qazax 

filialı ilə onun arasında 13 iyun 2013-cü il tarixli 1302 saylı kredit müqaviləsi 

bağlanmışdır. Həmin müqaviləyə əsasən o, iddiaçı Bankdan şəxsi biznes istifadəsinə  

və iri buynuzlu mal-qaranın alınması üçün 24 ay müddətinə qaytarılması şərti ilə 

illik 30% ödəməklə 2500,0 manat məbləğində kredit almışdır. Maddi vəziyyətinin 

ağırlaşması ilə əlaqədar müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyindən onun 

banka borcu yaranmışdır. Buna baxmayaraq banka olan borcunu müəyyən vaxt 

ərzində hissə-hissə ödəyəcəyinə söz verir. Ona görə də iddianın qanuni həll 

olunmasını məhkəmədən xahiş etmişdir. 

Məhkəmə iddiaçının nümayəndəsinin və cavabdehin izahatlarını dinləyib, mülki 

işin materialları üzrə sübutları araşdırıb hesab edir ki, aşağıda göstərilənlərə əsasən 

iddia tələbi təmin edilməlidir.   

Belə  ki,  iş  materiallarında  olan  13  iyun  2013-cü  il  tarixli  1302  saylı  kredit 

müqaviləsindən  müəyyən  edilir  ki,  “ZaminBank”  ASC-nin  Qazax  filialı  Nəsibov  Xəqani 

İbrahim  oğluna  şəxsi  biznes istifadəsinə  və  iri  buynuzlu  mal-qaranın  alınması  üçün  24 

ay müddətinə qaytarılması şərti ilə illik 30% ödəməklə 2500,0 manat məbləğində kredit 

vermişdir. 

İş  materiallarında  olan  17  iyun  2014-cü  il  tarixli  174/38  nömrəli  xəbərdarlıqdan 

görünür  ki,  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlunun 13 iyun 2013-cü il  tarixli  1302  saylı  kredit 

müqaviləsinə  əsasən  10  iyun  2014-cü  il  tarixə  əsas  kredit  üzrə  1810,0  manat 

məbləğində borcu vardır. 

İş  materiallarında  olan  114  saylı  23  sentyabr  2014-cü  il  tarixli  qəbzdən  müəyyən 

edilir  ki,  iddia  ərizəsinin  verilməsi  üçün  20  manat  məbləğində  dövlət  rüsumu 

ödənilmişdir. 

Məhkəmə  iş  üzrə  sənədləri  araşdıraraq  müəyyən  etdi  ki,  cavabdeh  Nəsibov 

Xəqani İbrahim oğlu 13 iyun 2013-cü il tarixli 1302 nömrəli kredit müqaviləsinə əsasən 

verilmiş  kredit  borcunu  vaxtında  icra  etmədiyindən,  onun  hazırda  2124,0  manat  əsas 

borcu yaranmışdır. Cavabdehə dəfələrlə borcunu ödəməsi üçün yazılı və şifahi məlumat 

verilsə də, o, borcunu ödəməkdən yayınmışdır.  

Məhkəmə yuxarıda qeyd olunan sübutların məcmusuna qiymət verərək hesab 

edir ki, cavabdeh Nəsibov Xəqani İbrahim oğlunun 2500,0 manat məbləğində kredit 

alması və həmin kredit üzrə 2124,0 manat borcu yaranması sübuta yetirilmişdir. Ona 

görə də iddia tələbi təmin olunmalıdır.  

Belə  ki,  Azərbaycan  Respublikasının  MPM-nin  14.2-ci  maddəsinə  əsasən 

məhkəmə  yalnız  tərəflərin  təqdim  etdiyi  sübutları  araşdırmalı  və  onlardan  istifadə 

etməlidir. 

Azərbaycan  Respublikasının  MPM-nin  77.1-ci  maddəsinə  əsasən  hər  bir  tərəf  öz 

tələblərinin və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir. 


 

Azərbaycan  Respublikasının  MPM- nin  217.4-cü  maddəsinə  əsasən  məhkəmə öz qətnaməsini yalnız məhkəmə iclasında tədqiq olunmuş sübutlarla əsaslandırır. 

Cavabdeh  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlu  13  iyun  2013-cü  il  tarixli  1302  nömrəli 

kredit  müqaviləsi  üzrə  yaranmış  2124,0  manat  kredit  borcunu  ödəməsini  təsdiq  edən 

heç bir sübutu məhkəməyə təqdim edə bilməmişdir.

 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  739.2-ci  maddəsinə  görə,  kredit müqaviləsi  üzrə  bank  və  ya  başqa  kredit  təşkilatı  əqdlə  nəzərdə  tutulmuş  həcmdə  və 

şərtlərdə  pulun  (kredit)  borcluya  verilməsi  öhdəliyini,  borclu  isə  bu  məbləğin 

qaytarılması və faizlərin ödənilməsi öhdəliyini öz üzərinə götürür. 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  385.1-ci  maddəsinə  əsasən 

öhdəliyə  əsasən  bir  şəxs  (borclu)  başqa  şəxsin  (kreditorun)  xeyrinə  müəyyən  hərəkəti 

etməlidir,  məsələn,  pul  ödəməli,  əmlak  verməli, iş  görməli,  xidmətlər  göstərməli  və  i.a. 

və  ya  müəyyən  hərəkətdən  çəkinməlidir,  kreditorun  isə  borcludan  vəzifəsinin  icrasını 

tələb etmək hüququ vardır. 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  442-ci  maddəsinə  əsasən 

öhdəliyin  icra  edilməməsi  dedikdə  onun  pozulması  və  ya  lazımınca  icra  edilməməsi 

(vaxtında  icra  edilməməsi,  mallarda,  işlərdə  və  xidmətlərdə  qüsurlarla  və  ya  öhdəliyin 

məzmunu ilə müəyyənləşdirilmiş digər şərtləri pozmaqla icra edilməsi) başa düşülür. 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  443.1-ci  maddəsinə  əsasən 

öhdəliyin  icra  etməyən  borclu  kreditora  dəymiş  zərərin  əvəzini  ödəməyə  borcludur. 

Borclunun üzərinə öhdəliyi pozmağa görə məsuliyyət qoyulmadıqda bu qayda qüvvədə 

olmur. 


Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  448.1-ci  maddəsinə  əsasən  əgər 

bu  Məcəllə  ilə  və  müqavilə  ilə  ayrı  qayda  müəyyənləşdirilməyibsə,  borclu  onun  risk 

dairəsinə daxil olan öhdəliklərin icra edilmədiyi bütün hallar üçün cavabdehdir. 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsinin  449.1-ci  maddəsinə  əsasən 

özgəsinin  pul  vəsaitini  saxlamaqla,  onu  qaytarmaqdan  boyun  qaçırmaqla,  onun 

ödənilməsini  digər  şəkildə  gecikdirməklə  və  ya  başqa  şəxsin  hesabına  pul  vəsaitini 

əsassız  əldə  və  ya  toplamaqla  ondan  faydalanmağa  görə  həmin  vəsaitin  məbləğindən 

faizlər ödənilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 449.4-cü maddəsinə əsasən özgə 

vəsaitindən  istifadə  üçün  faizlər,  əgər  müqavilədə  faizlərin  hesablanması  üçün  daha 

qısa müddət müəyyənləşdirilməyibsə, həmin vəsait məbləğinin kreditora ödənildiyi günə 

qədər tutulur. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 465.2-ci  maddəsinə əsasən  əgər 

borclu  öhdəliyin  lazımınca  icra  edilməməsi,  o  cümlədən  müəyyənləşdirilmiş  müddətdə 

icra  edilməməsi  üçün  cərimə  ödəyəcəyini  vəd  etmişdirsə,  kreditor  cərimənin 

ödənilməsini və öhdəliyin icrasını tələb edə bilər.  

10 


        Məhkəmə hesab edir ki, cavabdeh 

Nəsibov Xəqani İbrahim oğlunun 2500,0 

manat məbləğində kredit alması və həmin kredit üzrə 2124,0 manat borcu olması 

sübuta yetirildiyindən göstərilən maddi hüquq normalarına əsasən həmin məbləğ 

cavabdeh Nəsibov Xəqani İbrahim oğlundan alınaraq iddiaçı “ZaminBank” ASC-nin 

Qazax filialının xeyrinə ödənilməlidir.  

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  107-ci  maddəsinə 

əsasən  məhkəmə  xərcləri  dövlət  rüsumundan  və  işə  baxılması  ilə  əlaqədar  olan 

məsrəflərdən ibarətdir. 

Həmin  Məcəllənin  119.1-ci  maddəsinə  əsasən  məhkəmə  xərcləri  ödənilmiş 

tələblərin məbləğinə münasib olaraq işdə iştirak edən şəxslərə aid edilir. 

Məhkəmə qeyd olunan prosessual hüquq normalarına əsaslanaraq hesab edir ki, 

iddia  tələbi  təmin  edildiyindən  iş  üzrə  ödənilmiş  20  manat  məbləğində  dövlət  rüsumu 

cavabdeh  Nəsibov  Xəqani  İbrahim  oğlundan  alınaraq  iddiaçı  “ZaminBank”  ASC-nin 

Qazax filialının xeyrinə ödənilməlidir.  

Şərh  olunanlara  əsasən  və  Azərbaycan  Respublikasının  MPM-nin  213-214,216-

220,227,233,360-cı maddələrini rəhbər tutaraq məhkəmə  

Q  Ə  T        E  T  D  İ  : 

 

İddia təmin edilsin. Cavabdeh Nəsibov Xəqani İbrahim oğlundan 2124,0 (iki min bir yüz iyirmi dörd) 

manat kredit borcu və ödənilmiş 20 (iyirmi) manat məbləğində dövlət rüsumu alınaraq 

iddiaçı “ZaminBank” ASC-nin Qazax filialının xeyrinə ödənilsin.  

Qətnamə rəsmi qaydada verildiyi gündən bir ay müddətinə Qazax rayon 

məhkəməsi vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikası Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 

Mülki Kollegiyasına apellyasiya şikayəti verilə bilər. 

 

SƏDRLİK  EDƏN:                                                                                                                MƏHƏRRƏM  

ALLAHVERDİYEV 

 

                                               Əsli ilə düzdür: 

                         

                  Hakim:                                                                 Məhərrəm Allahverdiyev 

 


 

11 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

                                              

 

 

 

 

 


Yüklə 499,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə