5 "qabusnamə" VƏ onun müƏLLİFİ haqqindaYüklə 1,84 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix29.12.2016
ölçüsü1,84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 
 
Mündəricat   
MÜNDƏRICAT ................................................................................................................... 5 
"QABUSNAMƏ" VƏ ONUN MÜƏLLİFİ HAQQINDA ................................................. 7 
MÜQƏDDİMƏ .................................................................................................................. 32 
BIRINCI FƏSIL ................................................................................................................ 34 
ALLA
H
I
 
DƏRK
 
ETMƏK
 
YOLU
 
HAQQINDA ............................................................ 34 
İKINCI FƏSIL .................................................................................................................. 36 
PEYҒƏMBƏRLƏRİN
 
YARANMASI
 
HAQQINDA .................................................... 36 
ÜÇÜNCÜ FƏSIL ............................................................................................................... 38 
NE'MƏT
 
SAHİBLƏRİNƏ
 
MİNNƏTDARLIQ
 
HAQQINDA ........................................ 38 
DÖRDÜNCÜ FƏSIL ......................................................................................................... 40 
İMKAN
 
OLDUQDA
 
İTAƏTİN
 
ARTIRILMASI
 
HAQQINDA ..................................... 40 
BEŞINCI FƏSIL ................................................................................................................ 43 
ATA
 

 
ANAYA
 
HÖRMƏT
 
HAQQINDA ................................................................. 43 
ALTINCI FƏSIL ............................................................................................................... 45 
TƏVAZÖ
 

 
BİLİYİN
 
ARTIRILMASI
 
HAQQINDA ................................................. 45 
YEDDINCI FƏSIL ............................................................................................................ 55 
NATİQLİK
 
MƏHARƏTİNİ
 
ARTIRMAQ
 
HAQQINDA .............................................. 55 
SƏKKIZINCI FƏSIL ........................................................................................................ 62 
NUŞİRƏVAN
 
ADİLİN
 
NƏSİHƏTLƏRİNİN
                                                  
XATIRLADILMASI
 
HAQQINDA ............................................................................................ 62 
DOQQUZUNCU FƏSIL ................................................................................................... 66 
QOCALIQ
 

 
CAVANLIQ
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ........................................... 66 
ONUNCU FƏSIL ............................................................................................................... 71 
ÖZÜNÜ
 
İDARƏ
 
ETMƏK
 

 
YEMƏK
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA .......................... 71 
ON IKINCI FƏSIL ............................................................................................................ 73 
QONAQ
 
ETMƏK,
 
QONAQ
 
ҜETMƏK
 

 
ONLARIN
 
ŞƏRTLƏRİ
 
HAQQINDA ...... 73 
ON ÜÇÜNCÜ FƏSIL ........................................................................................................ 77 
ZARAFAT,
 
NƏRD,
 
ŞAHMAT
 

 
ONLARIN
 
ŞƏRTLƏRİ
 
HAQQINDA ................... 77 
ON DÖRDÜNCÜ FƏSIL .................................................................................................. 78 
EŞQBAZLIQ
 

 
ONUN
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ................................................ 78 
ON BEŞINCI FƏSIL ......................................................................................................... 83 
KEF
 
ÇƏKMƏK
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ............................................................... 83 
ON ALTINCI FƏSIL ........................................................................................................ 84 
HAMAMA
 
ҜETMƏK
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ..................................................... 84 
ON YEDDINCI FƏSIL ..................................................................................................... 85 
YUXU
 

 
İSTİRAHƏT
 
HAQQINDA ......................................................................... 85 
ON SƏKKIZINCI FƏSIL ................................................................................................. 87 
6 /
 ﻪﻣﺎﻨﺳﻮﺑﺎﻗ   .……………………………………………..
 
OVA
 
ҜETMƏK
 
HAQQINDA ....................................................................................... 87 
ON DOQQUZUNCU FƏSIL ............................................................................................ 89 
ÇÖVKAN
 
OYUNU
 
HAQQINDA ................................................................................. 89 
İYIRMINCI FƏSIL ........................................................................................................... 90 
DÖYÜŞ
 
HAQQINDA ................................................................................................... 90 
İYIRMI BIRINCI FƏSIL ................................................................................................. 93 
MAL-DÖVLƏT
 
TOPLAMAQ
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ........................................ 93 
İYIRMI IKINCI FƏSIL .................................................................................................... 96 
ƏMANƏT
 
SAXLAMAQ
 
HAQQINDA ........................................................................ 96 
İYIRMI ÜÇÜNCÜ FƏSIL ................................................................................................ 98 
QUL
 
ALMAQ
 

 
ONLARIN
 
ŞƏRTLƏRİ
 
HAQQINDA ............................................. 98 
İYIRMI DÖRDÜNCÜ FƏSIL ........................................................................................ 104 
EV
 

 
TORPAQ
 
ALMAQ
 
HAQQINDA ................................................................... 104 
İYIRMI BEŞINCI FƏSIL ............................................................................................... 106 
AT
 
ALMAQ
 
HAQQINDA .......................................................................................... 106 
İYIRMI ALTINCI FƏSIL .............................................................................................. 110 
EVLƏNMƏK
 
HAQQINDA ........................................................................................ 110 
İYIRMI YEDDINCI FƏSIL ........................................................................................... 112 
ÖVLAD
 
TƏRBİYƏ
 
ETMƏK
 

 
ONLARIN
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ............... 112 
İYIRMI SƏKKIZINCI FƏSIL ....................................................................................... 116 
DOST
 
SEÇMƏK
 

 
ONUN
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ......................................... 116 
İYIRMI DOQQUZUNCU FƏSIL .................................................................................. 119 
DÜŞMƏNDƏN
 
EHTİYATLI
 
OLMAQ
 
HAQQINDA ................................................. 119 
OTUZUNCU FƏSIL ....................................................................................................... 125 
CƏZA
 
VERMƏK
 

 
ƏFV
 
ETMƏK
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ............................. 125 
OTUZ BIRINCI FƏSIL .................................................................................................. 127 
ELM
 
ÖYRƏNMƏK
 

 
FƏQİHLİK
134
 
HAQQINDA ............................................... 127 
OTUZ IKINCI FƏSIL .................................................................................................... 134 
TİCARƏT
 
HAQQINDA ............................................................................................. 134 
OTUZ ÜÇÜNCÜ FƏSIL ................................................................................................. 139 
TİBB
 
ELMİ
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ................................................................... 139 
OTUZ DÖRDÜNCÜ FƏSIL ........................................................................................... 146 
NÜCUM
 

 
HƏNDƏSƏ
 
ELMİ
 
HAQQINDA ........................................................... 146 
OTUZ BEŞINCI FƏSIL .................................................................................................. 148 
ŞAİRLİK
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ....................................................................... 148 
OTUZ ALTINCI FƏSIL ................................................................................................. 152 
MUSİQİŞÜNASLIQ
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ..................................................... 152 
OTUZ YEDDINCI FƏSIL .............................................................................................. 155 
www.duddud.com - Elektron kitab, proqram yükləmə saytı
www.duddud.com saytından yüklənlib

 
 
ŞAHA
 
XİDMƏT
 
ETMƏK
 
HAQQINDA ..................................................................... 155 
OTUZ SƏKKIZINCI FƏSIL .......................................................................................... 159 
NƏDİMLİK
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ................................................................... 159 
OTUZ DOQQUZUNCU FƏSIL ..................................................................................... 162 
KATİBLİYİN
 
QAYDALARI
 

 
ŞƏRTLƏRİ
 
HAQQINDA ...................................... 162 
QIRXINCI FƏSIL ........................................................................................................... 168 
ŞAHA
 
VƏZİRLİK
 
ŞƏRTLƏRİ
 
HAQQINDA ............................................................. 168 
QIRX BIRINCI FƏSIL ................................................................................................... 173 
SİPƏHSALARLIQ
 
QAYDALARI
 

 
ŞƏRTLƏRİ
 
HAQQINDA .............................. 173 
QIRX IKINCI FƏSIL ..................................................................................................... 174 
ŞAHLIQ
 
QAYDALARI
 

 
ŞƏRTLƏRİ
 
HAQQINDA .............................................. 174 
QIRX ÜÇÜNCÜ FƏSIL .................................................................................................. 183 
KƏNDÇİLİK
 

 
BAŞQA
 
BİLDİYİN
 
PEŞƏLƏRİN
 
QAY.
 
HAQ. .............................. 183 
QIRX DÖRDÜNCÜ FƏSIL ............................................................................................ 184 
CAVANMƏRDLİK
 
QAYDALARI
 
HAQQINDA ...................................................... 184 
QEYD VƏ ŞƏRHLƏR .................................................................................................... 198 
M
ÜQƏDDIMƏ
 ................................................................................................................ 198 
 
http://duddud.com
 saytından yüklənilib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"QABUSNAMƏ" VƏ ONUN MÜƏLLİFİ 
HAQQINDA 
 
Fars nəsrinin ilk mərhələsində elə kitab göstərmək olmaz 
ki, o, məzmununun rəngarəngliyi, dilinin səlisliyi, oxucular 
arasında qazandığı  şöhrət nöqteyi-nəzərindən "Qabusnamə" ilə 
müqayisə edilə bilsin. "Qabusnamə"nin dönə-dönə başqa dilləra 
tərcümə edilməsinin əsas səbəblərindən biri də budur. 
8 /
 ﻪﻣﺎﻨﺳﻮﺑﺎﻗ   .……………………………………………..
 
"Qabusnamə" həyatın müxtəlif sahələrinə həsr edilmiş qırx 
dörd fəsildən ibarətdir. Allahın vəsfinə  həsr olunmuş birinci 
fəsil və peyğəmbərlərin yaranmasına həsr edilmiş ikinci fəsil 
nəzərə alınmazsa, "Qabusnamə" başdan ayağa həyati məsələləri 
öyrətmək, yaşamaq qayda-qanunlarını. X-XI əsr feodal İran 
cəmiyyətinin yaşayış normalarına uyğun olaraq, təbliğ etmək 
arzusundan ibarətdir. "Qabusnamə" dünyanın isti-soyuğunu 
görmüş, acı-şirinini dadmış,  ara vermədən bir hökmdarın taxta 
çıxaraq başqa birisinin şahlığı itirdiyini görmüş, müxtəlif 
təriqətlər, dini çarpışmalar, saray çəkişmələri, ticarət 
hiyləgərlikləri, insan dəllallığı, qul alveri şahidi və  iştirakçısı 
olmuş qoca bir atanın öz oğluna vəsiyyəti, nəsihət kitabıdır. 
Ömrünün sona çatdığını, öz dediyi kimi, "saç-saqqalına çəkilmiş 
ağ  xətlərin ölüm fərmanı" olduğunu duyan ata oğlunun taleyi 
haqqında narahat olmağa başlayır. Mümkün qədər ayıq, 
gözüaçıq. öz mühitinə uyğünlaşmaq, çətin vəziyyətlərdən çıxıb 
bir parça çörək tapmaq, ya şahlıq taxtına oturub rəiyyət 
dolandırmaq üçün nələri bilmək lazım olduğunu oğluna 
öyrətmək fikrinə düşür, nəhayət, bu kitabı yazıb yadigar 
qoymaq qərarına gəlir. O, kitabın müqəddiməsində  oğluna 
müraciətlə deyir: 
"Ey oğul, öz adımı bu dünyadan köçənlər siyahısında 
gördükdə, belə qərara gəldim ki, "köç naməsi" mənə çatmamış 
mən sənə bir "namə" yazım, orada dünyanın yaxşı  və pis 
işlərini, dövranın düz və gəc gərdişini təsvir edim, fürsət əldən 
getməmiş yaxşı  bir  ad  qoyum.  Ata  məhəbbəti naminə qoy o 
sənə də yar olsun [atadan oğula yadigar olsun]". 
"Ey oğul, zəmanə  səni yumşaltmamış  sən öz ağlının 
gözləri ilə mənim sözlərimi oxu və ona əməl et". "Amandır, sən 
çalış bu kitabda deyilənlərə qulaq as. Sən mənim dediklərimdən 
yaxşı fayda götürə bilməsən də, heç olmazsa mən atalıq 
borcumu yerinə yetirmiş olaram. Bir də elə adamlar tapıla bilər 
ki, onlar dəyərli sözlərə qulaq asıb ona əməl etməyi qənimət 
sayarlar" ("Qabusnamə", səh. 31). 
"Qabusnamə" müəllifi səhv etməmişdi. Öz övladını  sırf 
"praktik" adam olmaq ruhunda tərbiyə etmək istəyən 
valideynlər, feodal-zadəgan adət-ən'ənələrini tələbələrinə 
aşılamaq istəyən müdərrislər rəiyyətlərini müti halda saxlamağı 
arzu edən hökmdarlar, qul alverindən mənfəət götürmək istəyən 
tacirlər, at saxlayan, torpaq bəsləyən dehqanlar, din xadimləri, 
sufilər, yazıçılar, katiblər, ümumiyyətlə, feodal cəmiyyətində 
özünə  ağ gün ağlamaq istəyən hər bir adam "Qabusnamə"ni 
www.duddud.com - Elektron kitab, proqram yükləmə saytı
www.duddud.com saytından yüklənlib

 
 
oxumağa can atır, onda olan ibrətli, hikmətli hekayələri 
əzbərləməyə çalışırdılar. Az keçmədən kitab bütün Şərq 
ölkələrində, Orta Asiyada, Zaqafqaziyada, Kiçik Asiyada böyük 
şöhrət qazanır. Kitabda olan bir sıra tarixi hadisələr, feodal-
zadəgan münasibətləri və iqtisadi-siyasi əl-aqələrin  şərhi, dini-
fəlsəfi mühakimələrin izahı alimlərin diqqətini cəlb etməyə 
başlayır, kitabı başqa dillərə  tərcümə etmək təşəbbüsləri 
meydana çıxır. 
Görkəmli sovet alimi Y. E. Bertels "Qabusnamə"nin  Şərq 
ölkələrində, o cümlədən Orta Asiyada böyük şöhrət tapdığını 
xüsusi olaraq qeyd edir
1

Bu  əsərin fars ədəbiyyatında tutduğu mövqeyi isə  Məlik-
üş-şüəra Bahar özünün məşhur "Səbkşünasi"  əsərində yüksək 
qiymətləndirir
2

Bə'zi mənbələrə görə, "Qabusnamə" Ziyarilər xanədanının 
son hökmdarı Ünsürülməali Keykavus ibn İskəndər ibn Qabus 
ibn Vəşmgir ibn Ziyar tərəfindən 475-ci hicri qəməri (1082-
1083 miladi) ildə  oğlu Gilanşaha bir "vəsiyyətnamə" ya 
"nəsihətnamə" kimi yadigar olaraq yazılmışdır. Keykavus 
haqqında tarixi mənbələr çox cüz'i mə'lumat verir. Bu 
mə'lumatın  əksəriyyəti onun "Qabusnamə"də özü haqqında 
dediyi hekayətlərə, başına gəldiyi hadisələrə, xidmət etdiyi 
yerlərə, uşaqlıqda aldığı elm, tərbiyə  və  vərdişlərə  əsaslanır. 
E'tiraf etmək lazımdır ki, Keykavus "Qabusnamə"də özü, atası, 
babası, anası  və başqa qohumları haqqında, çox müfəssəl 
olmasa da, muəyyən mə'lumat vermişdir. 
Keykavus "Qabusnamə"nin birinci səhifəsində yazır: "...Bu 
kitabı tərtib edən əmir Ünsürülməali Keykavus ibn İskəndər ibn 
                       
 
 
 
 
 
 
 
1
  Бах:  Е.  Э.  Бертельс, "Кабус-намэ",  М., 
1958, сящ.5-6.
 
2
 
رﺎﻬﺑ ءاﺮﻌﺸﻟا ﻚﻠﻣ
 ﺪﻠﺟ , ﻰﺳﺎﻨﺷ ﻚﺒﺳ ,
 ص ناﺮﻬﺗ , مود
114
 
10 /
 ﻪﻣﺎﻨﺳﻮﺑﺎﻗ   .……………………………………………..
 
Qabus ibn Vəşmgir ibn Ziyar mövla əmirəlmö'minin öz oğlu 
Gilanşaha belə deyir". 
 Bir neçə səhifədən sonra ana xətti ilə kimlərdən olduğunu 
belə başa salır: 
"Ey oğul, bilməlisən ki, sənin valideyninin tayfası böyük 
və  əsil-nəcabətli hökmdarlardandır. Baban Şəmsülməali Qabus 
ibn Vöşmgirdir. Nəslin Gilan şahlarından olan Keyxosrov və 
Əbul-Müəyyəd övladlarının xanədanlarındandır. Firdövsi 
onların tərcümeyi-halını öz "Şahnamə"sində təsvir etmişdir. Sən 
öz  əcdadının yadigarısan. Sənin nənən, mənim anam, 
"Mərzbannamə" əsərinin müəllifi şahzadə Mərzban ibn Rüstəm 
ibn  Şərvinin qızı idi. Onun on üçüncu babası  Ənuşirəvan Adil 
padşahın qardaşı Kavus ibn Qubad idi. Sənin anan Məlik qazı 
Soltan Mahmud Nasirəddinin qızı idi. Mənim nənəm 
Deyləmilər hökmdarı Firuzanın qızı idi" ("Qabusnamə", səh. 
32). 
"Qabusnamə" müəllifinin öz əsil-nəsəbi haqqında verdiyi 
bu mə'lumat bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən şübhə altına alınsa 
da,  əksər mənbələr, xüsusilə "Qabusnamə" yayılıb  şöhrət 
tapdıqdan sonra, burada verilən mə'lumatı  əsas götürürlər. 
Məsələn, "İran tarixi..." kitabında oxuyuruq: "İbn-əl-Əsirin nəql 
etdiyinə görə, Mərdavic (Ziyarilər xanədanının ilk nümayəndəsi, 
Keykavusun ulu babalarından biri. -R. S.) iflasa uğramış 
deyləmli bir kəndli olmuş,  əkinçiliyi ataraq muzdlu əsgərliyə 
getmiş, hərbi şöhrət qazanmışdır. Qısa demiş olsaq, o da vaxtilə 
Yəqub ibn Leys Səffari
 
olduğu kimi, mütəqəllib idi".
1
  
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Н. В. Пигулевскап, А. КЗ. ЛкубовскиИ, И. П. Петрушевскии, Л. В. С т р о е в а, 
Л.  М.  БелениикиА.  Историл  Ирана  с  древнеиших  времен  до  кониа 18 векац-
Изд. ЛГУ, 1958, сəһ. 129.
 
 
 
www.duddud.com - Elektron kitab, proqram yükləmə saytı
www.duddud.com saytından yüklənlib

 
 
Hamin kitabın aşağısında haşiyədə, çıxarış 1-də yazılır: 
"Mərdavicin Sasanilərdən olduğu haqqında  əfsanə sonralar 
yaltaq tarixnəvislər tərəfindən yaradılmışdır". 
"Qabusnamə" müəllifinin dediyinə görə isə o, ata xətti ilə 
deyil (Mərdavic xətti ilə deyil), ana xətti ilə Sasanilərlə bağlı idi. 
Keykavusun anasının onüçüncü babası  məşhur  Ənuşirəvanın 
qardaşı olmuşdur. 
"Qabusnamə"nin bu barədə verdiyi mə'lumat da bə'zi 
tədqiqatçıların fikri ilə düz gəlmir
1

Ümumiyyətlə, "Qabusnamə"də bu kimi tarixi şəxsiyyətlər, 
tarixi. hadisələr haqqında ixtilaf və ziddiyyətlərə tez-tez təsadüf 
edilir. Bu, əsasən, "Qabusnamə -nin özünə deyil, bu kitabla 
başqa mə'xəzlər arasındakı  fərqlərə aiddir. Məsələn, 
"Qabusnamə"də müəllifin özünün hökmdarlığı haqqında heç bir 
mə'lumat olmadığı halda, onu bə'zi mə'xəzlər Deyləmilər 
hökmdarı adlandırır. "Qabusnamə"nin verdiyi mə'lumata görə, 
Sultan Modudun 1041—1048-ci illər arasında hökmdarlıq 
etdiyi, yə'ni təqribən səkkiz il əmir olduğu nəzərə alınsa, 
Keykavusun bütün bu illəri onun yanında nədim olduğu aşkara 
çıxar. Səlcuqilərin də 1041-ci ildə Deyləm və  Təbəristana 
gəldikləri mə'lumdur. Buradan, tamamilə haqlı  olaraq  Y.  E. 
Bertelsin dediyi kimi, elə bir ehtimal meydana çıxır ki, 
Keykavusun Qəznəyə Sultan Modudun yanına getməsinə səbəb 
məhz Səlcuqilərin Xəzər dənizi cənubuna etdikləri hücumlar 
olmuşdur. 
Keykavus 1021 -1022-ci illərdə anadan olmuşdur. Bu 
zaman Ziyarilər xanədanından Mənuçehr hakimiyyət başında 
idi. Mənuçehrün ölüm tarixi 1039-cu il yazılmışdır. Ondan 
sonra 1049-cu illərə  qədər  Ənuşirəvan  əmir olmuşdur. 
Keykavus 1041-ci ildə iyirmi yaşında bir gənc ikən Qəznəya 
nədimliyə getmişdir. Ondan sonra isə onun hökmdarlığa çatması 
üçün heç bir tarixi şərait olmamışdır və "Qabusnamə"də  də bu 
barədə bir işarə yoxdur. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Е. Э. Бертельс. "Кабус-намэ", сəһ. 266.
 
12 /
 ﻪﻣﺎﻨﺳﻮﺑﺎﻗ   .……………………………………………..
 
"Qabusnamə" müəllifinin ölümü haqqında da tarixi 
dolaşıqlıq var. Məsələn, XV əsr tarixçisi Zəhirəddin onun 460-cı 
hicri, yə'ni 1067-1068-ci illərdə, Rzaqulu xan hidayət 462-ci, 
yə'ni 1069-1070-ci illərdə  vəfat etdiyini qeyd edir. 
"Qabusnamə"  müəllifi özü isə kitabın 475-ci il, yə'ni 1082-
1083-cü illərdə yazıldığını söyləyir. 
"Qabusnamə"də mübahisəyə  səbəb olan məsələlərdən biri 
də kitabın adıdır.  Əsərin özündə kitabın necə adlandırıldığı 
barədə xüsusi bir göstəriş yoxdur. O, bütün Şərq və  Qərb 
aləmində "Qabusnamə" kimi şöhrət tapmış, bütün dillərə bu ad 
altında tərcümə edilmişdir. Buna baxmayaraq tədqiqatçılar bu 
adın düzgün olmadığını irəli sürürlər. Məsələn, "Qabusnamənin 
son iki nəşrini hazırlayıb 
1312
  və
 
 
1320
 -ci illərdə (1933 və 
1941) çap etdirmiş  məşhur  İran alimi Səid Nəfisi bu kitabın 
"Qabusnamə" deyil, əslində "Nəsihətnamə" adlandırıldığını 
iddia edir. 
"Qabusnamə"ni geniş müqəddimə və ətraflı şərhlə birlikdə 
ilk dəfə olaraq rus dilinə tərcümə etmiş məşhur sovet şərqşunası, 
mərhum Y. E. Bertels də S. Nəfisinin fikrini müdafiə edir1. 
Bunun tam əksinə olan fikirlər də vardır, yə'ni bir sıra alimlər 
Keykavusun bu kitabı  məhz babası Qabusa həsr etdiyini yazır 
və onu əsaslandırmağa da çalışırlar. Məsələn. akademik A. 
Krımski bu məsələyə xüsusi bir fəsil ayırır və Qabusun guya 
həmin Keykavus olduğunu iddia edən Rzaqulu xan Hidayəti 
kəskin tənqid edir2. 
"Qabusnamə"nin doğrudan Keykavusun öz babasına həsr 
edib etmədiyi haqqında fikrimizi söyləməzdən  əvvəl onu 
xatırlatmaq istəyirik ki, Rzaqulu xan Hidayətin nəşri  əsasında 
çap olunmuş  və bizim əlimizdə olan "Qabusnamə" nüsxəsində 
belə bir iddia yoxdur. Rzaqulu xan heç yerdə iddia etmir ki, 
"Qabusnamə" Keykavus tərəfindən öz babası Qabus ibn 
                       
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Е. Э. Бертельс, "Кабус-намэ", М., 1958, сəһ. 27-28.
 
2
 
А. К р ы м с к и й. История Персии, ея литературы и дервишской теософищ, т. I, М., 1912, 
сəһ. 530-531.
 
www.duddud.com - Elektron kitab, proqram yükləmə saytı
www.duddud.com saytından yüklənlib

 
 
Vəşmgirin adına yazılmamışdır. A. Krımskinin bu nəticəsi 
bizim üçün tamamilə qaranlıq qalmışdır. Rzaqulu xan Hidayətin 
bizim  əlimizdə olan nüsxəsində bunun tam əksi yazılmış  və 
məhz "Qabusnamə"nin  Şəmsülməali Qabusa həsr edildiyi 
deyilmişdir. Yalnız burada "Qabus" sözünün farsca hamin 
"Kavus olduğu qeyd edilmişdir, Rzaqulu xanın yazdığı 
müqəddimədə oxuyuruq: 


Yüklə 1,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə