AĞri ibrahiM ÇEÇen üNİversitesi Özel öĞrenci YÖnergesiYüklə 57 Kb.
tarix12.02.2017
ölçüsü57 Kb.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanaklar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı “Özel Öğrenci” statüsünde başka bir Yükseköğretim Kurumundan ders alacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin ve başka bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi iken Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim programlarında “Özel Öğrenci” statüsünde ders alacak öğrencilerin uyması gereken kabul koşullarını, özel öğrencilik sürelerini, alabilecekleri ders yükünü, öğrenci katkı paylarını, öğrencilik hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2- “Özel Öğrenci” statüsünde başka bir Yükseköğretim Kurumundan ders alacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin ve başka bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi iken Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim programlarında “Özel Öğrenci” statüsünde ders alacak öğrencilerin iş ve işlemleri bu yönerge doğrultusunda yürütülür.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 27 Ağustos 2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler ve Genel İlkeler
Madde 4–(Değişiklik ;Senato11.06.2014 tarih 07/039 karar ) (1) “Özel Öğrenci” statüsünde olan öğrenciler aşağıdaki ortak hükümlere tabidir.

  1. “Özel Öğrenci” olarak başvurmak isteyen Öğrencilerin, genel akademik not ortalamasının 4’lük sistemde en az 3,00 olması veya özel bir mazeretinin (hastalık, doğal afet, anne-baba ölümü vb.) bulunması gerekir. Mazeret durumunda not ortalamasına bakılmaz.Özel Öğrenci Olabilme Mazeret Koşulları;

1-Hastalık (bulunduğu yerde tedavisinin yapılamayacağını belgeleyen tam teşekküllü hastane heyet raporu ve hastalıktan dolayı bakıma muhtaç olması)

a)Yaşamı tehdit eden kronik hastalığı olan öğrenciler

-Tıp 1 Diyabete mellitus

-Kronik kalp hastalığı

-Kronik karaciğer hastalığı ( Kronik aktif hepatitler)

-Astım ( İleri evre kontrolü güç)

-Kronik böbrek yetmezliği

-Nefrotik hastalık tablosu

-Kanserler (lösemi, lenfoma ve diğer solid kanserler)

-İmmün yetmezliği olan öğrenciler

-Hemofili hastalığı olan öğrenciler

-Talasemi majör, orak hücre anemisi ve pansitopenik anemisi olan öğrenciler

-Diğer kronik kan hastalıkları

b)Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler.

2-Doğal afet (ilgili Mülkü idareden mağduriyetini belgeleyen yazı.)

3-Can güvenliği tehlikesi ( İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış belge)

4- Birinci derecede yakınlarından birinin hastalığı sebebiyle bakmak zorunda oluşu (tam teşekküllü hastane heyet raporu ve vukuatlı nüfus cüzdan örneği)

5-Öğrencinin devlet memuru olması(Kurum amirinden onaylı belge)

a) Özel Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ders alıp almadıklarına bakılmaksızın, öğrenci katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öderler.


  1. Özel Öğrenci, aynı yarıyılda, ders programının çakışmaması şartıyla, kendi yükseköğretim kurumundan ders almayı sürdürebilir.

  2. Özel Öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu üniversitenin önlisans, lisans eğitim-öğretim sınav yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde “Özel Öğrenci” statüsünde öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans eğitim-öğretim sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ç) Başka bir üniversiteden “Özel Öğrenci” statüsünde alınan derslere ilişkin başarı notları Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri tarafından otomasyon sistemine işlenir. Asıl suret olmayan, imzasız ve onaysız not bilgileri kesinlikle dikkate alınmaz ve belgegeçer ile gönderilen notlar kabul edilmez. Gelen notların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesindeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulunun kabul ettiği dönüştürme tabloları esas alınarak otomasyon sistemine işlenir.

  1. Öğrencinin Özel Öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

  2. “Özel Öğrenci” statüsünde başka bir Yüksek Öğretim Kurumuna giden öğrencinin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder; Özel Öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
  1. Özel Öğrencinin Özel Öğrenci” olarak aldığı dersten/derslerden başarısız olması, katkı payını zamanında yatırmaması veya “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre Özel Öğrenciliğin sona ermesi yönünde karar verilmesi durumunda Özel Öğrencilik statüleri sona erdirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Alma Koşulları
Özel Öğrenciliğe Başvuru Şartları:

Madde 5- (1) Öğrenci “Özel Öğrenci” statüsünde ders almak istediği Yükseköğretim Kurumuna, kayıtlı olduğu kurumunun izni ile başvurur. Başvurusu kabul edilen Öğrenci Üniversitemizdeki yarıyıl ders kayıtlarının başlamasına bir ay kalıncaya kadar aşağıdaki belgelerle Fakültelerde ilgili Bölüm Başkanlıklarına, Yüksekokullarda Müdürlüklere başvurur.

1-Özel Öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Yüksek Öğretim Kurumunun olumlu

yazısı


2-Talep dilekçesi

3- Not döküm cetveli

4- Özel Öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Yüksek Öğretim Kurumundan almak

istediği dersler ve krediler5-Mazeret belgelerinin asılları

Başvurunun Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması:

Madde 6- (1) Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu; Bölüm Başkanlığının/ Yüksekokul Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin başvurusunu göz önünde bulundurarak; Fakülte/Yüksekokul programındaki derslere içerik ve kredi bakımından öğrencinin almak istediği derslerin denk olup olmadığına, hangi dersleri kaç kredi olarak alacağına ve kaç yarıyıl öğrenim göreceğine ilişkin kararını verir ve Rektörlük Makamına sunar. Üniversite Senatosunun uygun görmesi halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin öğrenim görmek istediği Yüksek Öğretim Kurumu ile yazışmaları yapar, kararının olumsuz olması halinde başvuruda bulunan öğrenci bilgilendirilir.
Üniversitemizde “Özel Öğrenci” Statüsünde Ders Alma Koşulları

Madde 7- (1) Özel Öğrenciliğe Başvuru: Üniversitemizde “Özel Öğrenci” statüsünde öğrenim görmek isteyen öğrenci, Üniversitemizdeki yarıyıl ders kayıtlarının başlamasına bir ay kalıncaya kadar aşağıdaki belgelerle Fakültelerde ilgili Bölüm Başkanlıklarına, Yüksekokullarda Müdürlüklere başvurur.

1-Öğrenim gördüğü Yüksek Öğretim Kurumunun olumlu yazısı

2-Talep dilekçesi

3-Not döküm cetveli

4-Üniversitemizden almak istediği dersler ve kredileri

5-Mazeret belgelerinin asılları

(2) Başvurunun Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması: İlgili Bölüm Başkanlığı görüşünü yazarak Dekanlık Makamına Başvuruyu gönderir. Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu, öğrencinin kaç yarıyıl, hangi dersleri alacağını ve kredi miktarlarını da yazarak kararını verir ve Rektörlük Makamına sunar. Üniversite Senatosunun uygun görmesi halinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin öğrenim görmek istediği Yüksek Öğretim Kurumu ile yazışmaları yapar. Bu yazışmaların sonunda “Özel Öğrenci” statüsü ile Üniversitemizde öğrenciliğe kabul edilen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından “Özel Öğrenci” olarak otomasyon sistemine kaydedilir. Kararın olumsuz çıkması halinde başvuruda bulunan öğrenci bilgilendirilir.

(3) Ders Alma, Krediler ve Notların Gönderilmesi: Otomasyon sistemine kaydolan öğrenci ders kayıt tarihlerinde yarıyıl derslerini seçer ve öğrenimine başlar. Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili Yüksek Öğretim Kurumunun eşdeğer makamına yazılı olarak Dekan/Müdür tarafından onaylanmış asıl suret olarak gönderilir.

(4) Haklar ve Sorumluluklar: “Özel Öğrenci” statüsünde Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine uyarlar. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, herhangi bir disiplin cezası aldıkları takdirde öğrenim gördükleri dönemin sonunda Bölüm Başkanlığının teklifi Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Senatosu tarafından “Özel Öğrencilik” statülerine son verilir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesindeki “Özel Öğrenciliği” süresince, Üniversitemizin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Diğer Özel Öğrenci Protokolleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü bulunan yerli/yabancı, devlet/vakıf üniversiteleri özel öğrencileri için, ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 8- Bu yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 9- Bu yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.


 

Yönergenin Yayımlandığı Senato Kararının

Tarihi

Sayısı

20.02.2013

05/24

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergenin Yayımlandığı Senato Kararının

Tarihi

Sayısı

1.       

11.06.2014

07/039


Yüklə 57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə