Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund



Yüklə 128,04 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2017
ölçüsü128,04 Kb.

 

2015-03-11 

 

1(6) 


Avdelningen för utvärdering och analys 

Andreas Cederlund 

Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se 

Artikelnummer 2015-3-20 

Korrigerad 2015-04-07:  

Tabell 4, Andel kariesfria approximalt  

för region Gotland 

 

Karies hos barn och ungdomar 



Epidemiologiska uppgifter för år 2013 

Socialstyrelsen har samlat in uppgifter om förekomsten av karies hos 

barn och ungdomar från Sveriges landsting och regioner och samman-

ställt uppgifterna på nationell nivå. Uppgifterna avser år 2013. I denna 

sammanställning ges inga tidsserier eller analyser av uppgifterna. Me-

toden för insamling av uppgifterna samt förklaringar av använda be-

grepp finns redovisade i Socialstyrelsens rapport Karies hos barn och 

unga – En lägesrapport för år 2008

Samtliga landsting och regioner med undantag för Region Skåne har 

kunnat lämna uppgifter om karies hos barn och ungdomar för år 2013. 

För nationella värden för 2013 använda därför Region Skånes värden 

för 2011 som approximation. 

Sammanfattning av resultat 

Socialstyrelsen samlar regelbundet in och redovisar uppgifter om karies 

bland barn och ungdomar. Förekomsten av karies hos barn beskriver 

tandhälsan i populationen väl. Kunskap om förekomst och utveckling 

är därför ett viktigt underlag för planering och jämförelser av tandhäl-

sans utveckling regionalt, nationellt och internationellt. År 2013 var 96 

procent av 3-åringarna och 77 procent av 6-åringarna i riket kariesfria. 

Jämfört med den senaste undersökningen (år 2011) är andelen karies-

fria 3-åringar oförändrad, medan andelen kariesfria 6-åringar minskade 

med 2 procent. Orsaken till detta är inte känd, men har delvis att göra 

med att Stockholms läns landsting redovisar en något minskande andel 

kariesfria i åldersgruppen (Stockholms läns landsting redovisar också 

uppgifter för 7-åringar i stället för 6-åringar). WHO har som mål för 

medlemsstaterna i Europa att andelen kariesfria 6-åringar ska uppgå till 

80 procent till år 2020. Sverige har under flera år varit nära att uppnå 

detta mål, men fortfarande har drygt var femte 6-åring kariesskadade 

eller lagade tänder. Eftersom goda tandvårdsvanor grundläggs i försko-

leåldern indikerar kariesförekomst i mjölktandsbettet en sämre prognos 

för munhälsa senare i barndoms- och ungdomsåren. 

Kariessituationen hos 12-åringar är ett tandhälsomått som WHO an-

vänder för att göra internationella jämförelser. WHO har satt som mål 

att medelvärdet för antalet kariesskadade eller lagade tänder hos 12-

åringar inte ska överstiga 1,5 år 2020. Medelvärdet för 12-åringar i 

Sverige år 2013 var 0,73 tänder, vilket är en förbättring jämfört med år 

2011 då motsvarande värde var 0,80. Andelen 12-åringar som var helt 

kariesfria år 2013 var 66 procent, vilket var en liten ökning jämfört med 

SOCIALSTYRELSEN 

106 30  Stockholm 

 

 

Telefon 075-247 30 00 



socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

www.socialstyrelsen.se 

 

Fax  075-247 32 52 



Org nr 202100-0555 

Plusgiro 15616-6 

 


år 2011. Significant Caries index (SiC) för 12-åringar, vilket utgör me-

delvärdet för DFT för den tredjedel av populationen som har flest antal 

kariesskador, har också minskat något jämfört med år 2011. SiC för 

riket år 2013 var 2,17. 

Förekomsten av karies och tidigare kariesskador hos 19-åringarna är 

speciellt intressant eftersom denna åldersgrupp representerar slutet på 

den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Socialstyrelsen har tidi-

gare visat att cirka 75 procent av de fyllningar som utförs i vuxentand-

vården görs på tidigare lagade tänder. Andelen kariesfria 19-åringar är 

därför en viktig indikator på framtida vårdbehov. Detta gäller speciellt 

kariesskador på tändernas sidoytor (approximala skador), det vill säga 

de skador som framför allt ger upphov till framtida vårdbehov genom 

att fyllningar behöver göras om på grund av fyllningar som går sönder 

eller karies som uppstår i anslutning till tidigare fyllningar. År 2013 

hade 67 procent av Sveriges 19-åringar inga kariesskador på tändernas 

sidoytor. Detta är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med år 

2011. 

Tandhälsan skiljer sig fortsatt åt mellan olika landsting och regioner. 



Störst är skillnaderna mellan landstingen när det gäller andelen karies-

fria 12-åringar och andelen kariesfria 19-åringar. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 __________________   

Bilagor 


Tabell 1-4. 

 

 



 

 

Tabeller 

 

Tabell 1. Antal undersökta 3- och 6-åringar år 2013. 

Huvudmannaområde 

Antal 3-åringar 

flickor 

Antal 3-åringar 

pojkar 

Antal 3-åringar 

totalt 

Antal 6-åringar 

flickor 

Antal 6-åringar 

pojkar 

Antal 6-åringar 

totalt 

Stockholms läns landsting* 

12890 

13605 


26495 

12667 


13328 

25995 


Landstinget i Uppsala län 

1765 


1931 

3696 


1069 

1235 


2304 

Landstinget i Sörmland 

1394 

1515 


2909 

860 


845 

1705 


Landstinget i Östergötland 

2019 


2157 

4176 


2237 

2390 


4627 

Landstinget i Jönköpings län 

1652 

1658 


3310 

1475 


1602 

3077 


Landstinget i Kronoberg 

923 


943 

1866 


800 

788 


1588 

Landstinget i Kalmar län 

704 

757 


1461 

692 


752 

1444 


Region Gotland 

256 


259 

515 


169 

212 


381 

Landstinget i Blekinge 

525 

557 


1082 

628 


660 

1288 


Region Skåne** 





Region Halland 

1653 

1720 


3373 

1385 


1454 

2839 


Västra Götalandsregionen 

8276 


8817 

17093 


7039 

7265 


14304 

Landstinget i Värmland 

1224 

1317 


2541 

1173 


1302 

2474 


Örebro läns landsting 

1576 


1684 

3260 


667 

723 


1390 

Landstinget Västmanland 

1140 

1306 


2446 

784 


866 

1650 


Landstinget Dalarna 

1176 


1207 

2383 


1330 

1366 


2696 

Landstinget Gävleborg 

1300 

1314 


2614 

1296 


1371 

2667 


Landstinget Västernorrland 

1018 


957 

1975 


1096 

1132 


2228 

Jämtlands läns landsting 

616 


625 

1241 


694 

699 


1393 

Västerbottens läns landsting 

661 

699 


1360 

746 


741 

1487 


Norrbottens läns landsting 

927 


995 

1922 


818 

919 


1737 

Hela riket 

41695 

44023 

85718 

37625 

39650 

77274 

 

* Stockholms läns landsting registrerar data för 7-åringra istället för 6-åringar. 



** Region Skåne har inte kunnat lämna uppgifter för år 2013. 

 


 

Tabell 2. Andel (%) kariesfria av undersökta 3- och 6-åringar samt andel (%) undersökta av befintliga 3- och 6-åringar i riket 2013. 

Huvudmannaområde 

Andel kariesfria (%) 

3-åringar 

Andel undersökta (%) 

3-åringar 

Andel kariesfria (%) 

6-åringar 

Andel undersökta (%) 

6-åringar 

 

flickor 

pojkar 

totalt 

flickor 

pojkar 

totalt 

flickor 

pojkar 

totalt 

flickor 

pojkar 

totalt 

Stockholms läns landsting* 

97 

96 


96 

89 


83 

88 


76 

75 


75 

94 


94 

94 


Landstinget i Uppsala län 

97 


97 

97 


84 

84 


84 

81 


80 

81 


54 

55 


55 

Landstinget i Sörmland 

97 

95 


96 

88 


89 

89 


73 

73 


73 

52 


50 

51 


Landstinget i Östergötland 

94 


94 

94 


81 

80 


80 

76 


74 

75 


92 

93 


92 

Landstinget i Jönköpings län 

98 

98 


98 

80 


80 

80 


84 

87 


85 

77 


77 

77 


Landstinget i Kronoberg 

96 


96 

96 


80 

78 


79 

76 


75 

75 


71 

67 


69 

Landstinget i Kalmar län 

96 

96 


96 

58 


60 

59 


77 

74 


75 

61 


60 

60 


Region Gotland 

98 


98 

98 


85 

82 


85 

73 


79 

76 


58 

67 


63 

Landstinget i Blekinge 

96 

95 


95 

66 


67 

67 


78 

77 


78 

78 


80 

79 


Region Skåne** 









Region Halland 

97 

97 


97 

82 


82 

82 


82 

80 


81 

74 


74 

74 


Västra Götalandsregionen 

97 


96 

96 


85 

84 


84 

79 


78 

79 


76 

75 


75 

Landstinget i Värmland 

97 

96 


97 

87 


88 

88 


81 

78 


79 

86 


87 

87 


Örebro läns landsting 

96 


95 

95 


94 

96 


95 

70 


70 

70 


51 

51 


51 

Landstinget Västmanland 

96 

95 


96 

80 


80 

80 


70 

67 


69 

55 


57 

56 


Landstinget Dalarna 

97 


96 

96 


81 

79 


80 

83 


79 

81 


89 

88 


88 

Landstinget Gävleborg 

96 

96 


96 

98 


93 

95 


81 

81 


81 

98 


94 

96 


Landstinget Västernorrland 

97 


96 

97 


75 

72 


68 

81 


80 

81 


84 

86 


85 

Jämtlands läns landsting  

96 

96 


96 

87 


85 

86 


82 

81 


81 

98 


100 

99 


Västerbottens läns landsting 

97 


98 

98 


45 

46 


46 

75 


76 

76 


55 

53 


54 

Norrbottens läns landsting 

96 

95 


96 

74 


78 

76 


76 

77 


76 

69 


70 

70 


Hela riket 

96 

96 

96 

82 

81 

82 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

 

* Stockholms läns landsting registrerar data för 7-åringra istället för 6-åringar 



** Region Skåne har inte kunnat lämna uppgifter för år 2013. Vid beräkning av rikets värden har Region Skånes värden för år 2011 använts. 

 

 



 

Tabell 3. Antal undersökta 12-åringa, andel (%) kariesfria samt medelvärde för DFT år 2013. 

Huvudmannaområde 

Antal 

Andel kariesfria (%) 

Medelvärde DFT 

 

flickor 

pojkar 

totalt 

flickor 

pojkar 

totalt 

flickor 

pojkar 

totalt 

Stockholms läns landsting* 

10346 

10726 


21072 

62 


64 

63 


0,90 

0,83 


0,87 

Landstinget i Uppsala län 

1036 

1115 


2151 

68 


68 

68 


0,83 

0,75 


0,79 

Landstinget i Sörmland 

995 

1015 


2010 

66 


65 

66 


0,67 

0,69 


0,68 

Landstinget i Östergötland 

2053 

2170 


4223 

65 


66 

66 


0,71 

0,69 


0,74 

Landstinget i Jönköpings län 

1332 

1384 


2716 

75 


76 

75 


0,44 

0,41 


0,42 

Landstinget i Kronoberg 

718 

742 


1460 

68 


73 

71 


0,67 

0,52 


0,59 

Landstinget i Kalmar län 

666 

748 


1414 

62 


64 

63 


0,78 

0,72 


0,75 

Region Gotland 

208 

210 


418 

73 


71 

72 


0,54 

0,46 


0,50 

Landstinget i Blekinge 

534 

505 


1039 

67 


71 

69 


0,68 

0,63 


0,65 

Region Skåne** 









Region Halland 

1201 


1375 

2576 


72 

72 


72 

0,53 


0,51 

0,52 


Västra Götalandsregionen 

5996 


6423 

12419 


68 

69 


68 

0,67 


0,61 

0,64 


Landstinget i Värmland 

1119 


1184 

2303 


70 

73 


71 

0,54 


0,49 

0,52 


Örebro läns landsting 

1532 


1624 

3156 


62 

66 


64 

0,82 


0,71 

0,77 


Landstinget Västmanland 

907 


955 

1862 


64 

66 


65 

0,79 


0,72 

0,75 


Landstinget Dalarna 

1053 


1144 

2197 


66 

69 


68 

0,67 


0,56 

0,61 


Landstinget Gävleborg 

930 


1064 

1994 


65 

66 


66 

0,71 


0,65 

0,68 


Landstinget Västernorrland 

777 


831 

1608 


60 

58 


59 

0,87 


0,86 

0,87 


Jämtlands läns landsting  

530 


532 

1362 


58 

57 


58 

0,64 


0,70 

0,67 


Västerbottens läns landsting 

748 


727 

1475 


61 

62 


61 

0,77 


0,79 

0,78 


Norrbottens läns landsting 

1023 


1058 

2081 


64 

64 


64 

0,73 


0,70 

0,71 


Hela riket 

37548 

39595 

77143 

65 

67 

66 

0,76 

0,70 

0,73 

 

*Stockholms läns landsting registrerar data för 13-åringra istället för 12-åringar 



** Region Skåne har inte kunnat lämna uppgifter för år 2013. Vid beräkning av rikets värden har Region Skånes värden för år 2011 använts. 

 

 



 

 

Tabell 4. Antal undersökta 19-åringar, andel (%) kariesfria och andel (%) kariesfria approximalt samt medelvärde för DFT  

och DFS-a år 2013. 

Huvudmannaområde 

Antal 19-åringar 

Andel kariesfria (%) 

Medelvärde DFT 

Medelvärde DFS-a 

Andel kariesfria 

approximalt (%) 

 

kvinnor 

män 

totalt 

kvinnor 

män  totalt 

kvinnor 

män  totalt 

kvinnor 

män  totalt 

kvinnor 

män  totalt 

Stockholms läns landsting 

11346 

11885 


23231 

34 


35 

34 


2,56 

2,56 


2,56 

1,01 


1,04 

1,02 


68 

67 


67 

Landstinget i Uppsala län 

1794 

1820 


3614 

37 


36 

36 


2,20 

2,36 


2,28 

0,72 


0,78 

0,75 


77 

75 


76 

Landstinget i Sörmland 

1594 

1592 


3186 

36 


36 

36 


2,12 

2,16 


2,14 

0,76 


0,83 

0,79 


71 

68 


70 

Landstinget i Östergötland 

2513 

2575 


5088 

33 


32 

32 


2,51 

2,48 


2,50 

0,95 


1,03 

0,99 


65 

65 


65 

Landstinget i Jönköpings län 

1892 

1870 


3762 

42 


43 

42 


1,76 

1,62 


1,69 

0,85 


0,75 

0,80 


69 

69 


69 

Landstinget i Kronoberg 

982 

1157 


2139 

37 


38 

38 


2,06 

2,08 


2,07 

0,75 


0,86 

0,81 


73 

70 


71 

Landstinget i Kalmar län 

1290 

1378 


2668 

31 


30 

31 


2,55 

2,74 


2,65 

0,91 


1,04 

0,98 


68 

65 


67 

Region Gotland 

321 

331 


652 

38 


32 

35 


2,23 

2,46 


2,35 

0,85 


1,08 

0,97 


70 

64 


67 

Landstinget i Blekinge 

724 

721 


1445 

25 


23 

24 


2,67 

2,83 


2,75 

1,19 


1,33 

1,26 


56 

54 


55 

Region Skåne** 













Region Halland 

1892 


1818 

3710 


34 

38 


36 

2,18 


2,20 

2,19 


0,78 

0,89 


0,84 

69 


69 

69 


Västra Götalandsregionen 

7034 


7023 

14057 


34 

34 


34 

2,35 


2,37 

2,36 


1,02 

1,09 


1,06 

67 


65 

66 


Landstinget i Värmland 

1357 


1402 

2759 


40 

40 


40 

1,86 


1,90 

1,88 


0,86 

0,94 


0,90 

69 


67 

68 


Örebro läns landsting 

1706 


1745 

3451 


28 

29 


29 

2,76 


2,82 

2,79 


1,08 

1,21 


1,15 

62 


60 

61 


Landstinget Västmanland 

1013 


1072 

2084 


33 

36 


35 

2,26 


2,27 

2,26 


0,96 

1,01 


0,99 

67 


67 

67 


Landstinget Dalarna 

1453 


1489 

2942 


35 

37 


36 

2,06 


2,03 

2,05 


0,72 

0,80 


0,76 

72 


69 

70 


Landstinget Gävleborg 

1548 


1592 

3140 


31 

31 


31 

2,32 


2,46 

2,39 


0,73 

0,86 


0,90 

70 


68 

69 


Landstinget Västernorrland 

1252 


1275 

2527 


30 

30 


30 

2,46 


2,57 

2,52 


0,90 

0,96 


0,93 

68 


65 

67 


Jämtlands läns landsting  

733 


824 

1557 


24 

22 


23 

3,46 


4,35 

3,91 


1,21 

1,53 


1,38 

57 


53 

55 


Västerbottens läns landsting 

1295 


1438 

2733 


27 

29 


28 

2,32 


2,47 

2,40 


0,82 

1,08 


1,00 

64 


63 

63 


Norrbottens läns landsting 

1399 


1618 

3017 


29 

28 


29 

2,70 


2,85 

2,78 


1,15 

1,28 


1,22 

62 


60 

61 


Hela riket 

43138 

44625 

87762 

34 

34 

34 

2,42 

2,46 

2,44 

0,94 

1,02 

0,98 

68 

66 

67 

 

** Region Skåne har inte kunnat lämna uppgifter för år 2013. Vid beräkning av rikets värden har Region Skånes värden för år 2011 använts. 



 

Document Outline

  • Karies hos barn och ungdomar
    • Epidemiologiska uppgifter för år 2013
    • Sammanfattning av resultat
  • Tabeller


Yüklə 128,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə