"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Mavritaniya İslam Respublikası hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədəYüklə 117,74 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.03.2017
ölçüsü117,74 Kb.
#10376

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Mavritaniya İslam Respublikası hökuməti 

arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq 

edilməsi barədə

 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

 

  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

 

"Azərbaycan  Respublikası  hökuməti  və  Mavritaniya  İslam  Respublikası  hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında" 2010-cu il iyulun 15-

də Bakı şəhərində imzalanmış saziş təsdiq edilsin.

 

 

 İlham ƏLİYEV,

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

  

Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2010-cu il.

 

       № 1110-IIIQ 

 

  

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mavritaniya İslam Respublikası Hökuməti arasında

 

bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında

 

 

 

SAZİŞ

 

 

 Bundan  sonra “Tərəflər”  adlandırılan  Azərbaycan  Respublikası  Hökuməti  və 

Mavritaniya İslam Respublikası Hökuməti,

 

karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin daxil olmasının və yayılmasının qarşısının alınması sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini nəzərə alaraq,

 

Tərəflər  arasında  ticarət  əlaqələrinin  inkişafı  və  kommersiya  kontraktları  həyata keçirilərkən  öz  dövlətlərinin  ərazilərini  karantin  tətbiq  edilən  zərərli  orqanizmlərin  daxil 

olmasından və yayılmasından qorunması maraqlarından çıxış edərək,

 

bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı davam etdirmək, genişləndirmək və dövlət karantin tədbirlərinin əlaqələndirilməsini təmin etmək istəyini rəhbər tutaraq,

 

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: 

 

 Maddə 1

 

  

Bu Sazişdə istifadə edilən terminlər aşağıdakı mənalan daşıyır:

 

-  “zərərli  orqanizm”  —  bitki  və  bitkiçilik  məhsullarına  zərər  vuran  heyvanların, bitkilərin  və  ya  xəstəlik  törədən  mikroorqanizmlərin  hər-hansı  növü,  növün  dəyişmiş 

forması, yaxud bioloji tipi (bitki xəstəlikləri, zərərvericiləri və alaq otları);

 

- “karantin tətbiq edilən zərərli orqanizm” - ərazidə hələlik mövcud olmayan və yaxud mövcud  olaraq  məhdud  dairədə  yayılmış  və  rəsmi  mübarizə  obyektinə  çevrilmiş,  ətraf 

mühitə,  ərazinin  iqtisadiyyatına  və  əhalinin  sağlamlığına  potensial  təhlükə  yaradan  zərərli 

orqanizm;

 

-  “karantin  nəzarətində  olan  material”  —  zərərli  orqanizmlərin  məskunlaşmasına (gizlənməsinə) və yayılmasına şərait yaradan, fitosanitar tədbirlərin aparılmasını tələb edən 

(xüsusilə  beynəlxalq  yükdaşımaları  zamanı)  bitki,  bitkiçilik  məhsulları,  onların  saxlanma 

yeri, qablaşdırma materialı, nəqliyyat vasitələri, torpaq və hər hansı orqanizm, obyekt, yük.

 

 

 Maddə 2

 

 

 

Bu  Sazişin  həyata  keçirilməsi  üzrə  fəaliyyətin  əlaqələndirilməsi  üçün  Tərəflərin səlahiyyətli orqanları:

 

Azərbaycan  Respublikası  Hökuməti  tərəfindən  -  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti;

 

Mavritaniya İslam Respublikası HÖkuməti tərəfindən - Kəndlərin İnkişafı Nazirliyinin Kənd Təsərrüfatı Departamentidir.

 

  

Maddə 3


 

 

 Tərəflər  karantin  nəzarətində  olan  materialların  idxalı,  ixracı  və  tranziti  zamanı 

qüvvədə olan milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri bu Sazişin ayrılmaz hissəsi 

olan  əlavə  1-də  və  əlavə  2-də  göstərilən  karantin  tətbiq  edilən  zərərli  orqanizmlərin 

siyahılarına uyğun olaraq həyata keçirəcəklər.

 

Tərəflərin  səlahiyyətli  orqanlarının  qarşılıqlı  razılığı  ilə  karantin  tətbiq  edilən  zərərli orqanizmlərin siyahılarına əlavələr və dəyişikliklər edilə bilər.

 

Pullu  xidmətlərin  mövcud  olduğu  təqdirdə,  karantin  nəzarətində  olan  materialların yoxlanılmasına  çəkilən  xərclər  yük  sahibi  tərəfindən  Tərəflərin  dövlətlərinin  ərazisində 

mövcud tariflərə uyğun ödənilir.

 

 

 Maddə 4

 

  

Tərəflər bir ölkədən göndərilən karantin nəzarətində olan materialların idxalı, ixracı 

və tranziti zamanı Tərəflərin qüvvədə olan milli və beynəlxalq qanunvericiliklərinə müvafiq 

olaraq təsdiq olunmuş fitosanitar qaydalarına riayət etməyi öhdələrinə götürürlər.

 

 

 Maddə 5

 

  

Tərəflər bitki karantini və mühafizəsi sahəsində səmərəli əməkdaşlıq etmək məqsədilə 

qüvvədə olan milli qanunvericiliyə müvafiq olaraq öhdələrinə götürürlər:

 

-  karantin  nəzarətində  olan  materialların  idxalı,  ixracı  və  tranziti  zamanı  karantin zərərverici  orqanizmlərinin  bir  Tərəfin  dövlətinin  ərazisindən  o  biri  tərəfin  dövlətinin 

ərazisinə daxil olmasının qarşısını almaq məqsədilə lazımi tədbirlərin görülməsini;

 

- Azərbaycan Respublikasının və Mavritaniya İslam Respublikasının ərazilərində bitki karantini və mühafizəsi tədbirlərini tənzimləyən qayda və əsasnamələrin mübadiləsini;

 

- Tərəflərin dövlətlərinin ərazilərində karantin və digər təhlükəli zərərli orqanizmlərin qeydə alınması və yayılması barədə informasiya mübadiləsini;

 

-  bitki  karantini  və  mühafizəsi  sahəsində  elmi-tədqiqat  işləri  barədə  informasiya mübadiləsini;

 

-  karantin  nəzarətində  olan  materialların  istehsalı  və  tədarükü  yerlərində  seçmə  yolu ilə yoxlanılmasını təşkil etmək, bitki karantini və mühafizəsinə aid məsələlərin operativ həlli, 

eləcə  də  bitki  karantini  və  mühafizəsi  sahəsində  elmi  nailiyyətləri  və  təcrübəni  öyrənmək 

məqsədilə mütəxəssislərin ezam edilməsini və təcrübə mübadiləsini;

 


- bitki karantini və mühafizəsi tədbirlərinin keçirilməsini, karantin tətbiq edilən zərərli 

orqanizmlərin aşkar edilməsini, lokallaşdırılmasını, ləğv edilməsini;

 

-  Tərəflərdən  birinin  xahişi  ilə  fövqəladə  hallarda  qarşılıqlı  təcili  tədbirlər  görmək məqsədilə bitki karantini və mühafizəsi sahəsi üzrə mütəxəssislərdən ibarət ekspedisiyaların 

ezam olunmasını.

 

 

 Maddə 6

 

  

Tərəflər  qüvvədə  olan  milli  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq,  ixrac,  idxal  olunan  və  ya 

tranzit  daşınan  karantin  nəzarətində  olan  materiallarla  karantin  tətbiq  edilən  zərərli 

orqanizmlərin  Azərbaycan  Respublikasının  və  ya  Mavritaniya  İslam  Respublikasının 

ərazisinə  daxil  olmasının  qarşısını  almaq  məqsədilə  bütün  lazımi  tədbirlərin  görülməsini 

öhdələrinə götürürlər.

 

Bir  Tərəfin  dövlətinin  ərazisinə  digər  Tərəfin  dövlətinin  ərazisindən  idxal  edilən karantin nəzarətində olan materialın hər yük partiyası ixrac edən ölkənin bitki karantini və 

mühafizəsi  xidməti  tərəfindən  verilmiş  fitosanitar  sertifikatla  müşayiət  edilməlidir  və 

Tərəflər sertifikatların nümunələri ilə mübadilə etməlidirlər. Sertifikat karantin nəzarətində 

olan  materiallar  idxal  edən  Tərəfin  idxal  karantini  icazəsində  qoyulmuş  fitosanitar 

normalarına cavab verməsini təsdiq etməlidir.

 

Fitosanitar sertifikata və idxal karantin icazəsinə çəkilən xərclər yük sahibi tərəfindən, iki dövlətin ərazilərində qəbul olunmuş tariflər üzrə ödənilməlidir (pullu xidmətlər mövcud 

olduğu təqdirdə).

 

Tərəflərin  səlahiyyətli  orqanları  karantin  nəzarətində  olan  materialların  ayrı-ayrı  yük partiyalarının alınması zamanı, habelə materialların fitosanitar vəziyyətinə dair əlavə şərtlər 

qoymaq  (zərərsizləşdirmək,  yenidən  qablaşdırmaq,  kənar  qarışıqlardan  və  torpaqdan  azad 

edilməsi, ağac qabığının olmaması, yuyulma, germetiklik və s.) hüququna malikdirlər.

 

Karantin  nəzarətində  olan  materialların  ölkə  ərazisindən  tranziti  Tərəflərin  milli  və beynəlxalq qanunvericiliklərinə müvafiq olaraq həyata keçirilir.

 

  

Maddə 7


 

 

 Azərbaycan Respublikasının və Mavritaniya İslam Respublikasının dövlət əraziləri ilə 

karantin  nəzarətində  olan  materialların  ixracı,  idxalı  və  tranziti  Tərəflərin  milli 

qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada sərhəd buraxılış məntəqələri vasitəsilə həyata 

keçirilir.

 

 

 Maddə 8

 

  

Karantin  nəzarətində  olan  materialların  ixracı  zamanı  qablaşdırma  materialı  kimi 

karantin  tətbiq  edilən  zərərli  orqanizmlərin  daşıyıcıları  olmayan  və  torpaqdan  azad  olan 

taxta kəpəyi, yonqar, kağız, plastik kütlə və s. materiallar tətbiq ediləcəkdir. Quru ot, küləş, 

püfə,  yarpaq  və  başqa  bitki  mənşəli  materiallardan  isə  Tərəflərin  ilkin  razılaşmalarından 

sonra istifadə oluna bilər.

 

Tərəflərin  birinin  dövlətinin  ərazisindən  digər  Tərəfin  dövlətinin  ərazisinə  karantin nəzarətində  olan  materialların  daşınmasında  istifadə  olunan  nəqliyyat  vasitələri  əsaslı 

təmizlənməli və lazım gəldikdə zərərsizləşdirilməlidir.

 

 

 Maddə 9

 

  

Tərəflərin  səlahiyyətli  orqanları fitosanitar  nəzarəti  zamanı  zərərli  orqanizmləri  aşkar 

etdikdə Tərəflərin milli qanunvericiliyində nəzərdə tutulan tədbirlər görülür.

 

Karantin  nəzarətində  olan  materialların  geri  qaytarılması  və  ya  zərərsizləşdirilməsi mümkün  olmadıqda  onun  məhv  edilməsi  milli  qanunvericilik  əsasında  və  digər  Tərəfin 

səlahiyyətli orqanına əvvəlcədən məlumat verməklə həyata keçirilməlidir.

 

 

 Maddə 10

 

  

Bu Sazişin həyata keçirilməsində praktiki məsələlərin həlli üçün Tərəflərin səlahiyyətli 

orqanları  lazım  gəldikdə  hər  iki  dövlətdə  növbə  ilə  birgə  məsləhətləşmələr  keçirilməsini 

təşkil edirlər.

 

Məsləhətləşmələrin  yeri,  tarixi  və  müzakirə  olunan  məsələlərin  siyahısı  Tərəflərin səlahiyyətli orqanları tərəfindən müəyyən edilir.

 

Məsləhətləşmələrin  keçirilməsi  ilə  bağlı  təşkilatı  xərcləri  qəbul  edən  Tərəfin səlahiyyətli orqanı ödəyir. Nəqliyyat və kommunal xərcləri hər bir Tərəf özü ödəyir.

 

  

Maddə 11


 

 

 Tərəflərin  qarşılıqlı  razılığı  əsasında  bu  Sazişə,  onun  ayrılmaz  hissəsi  olan  və  14-cü 

maddəsində  nəzərdə  tutulan  qaydada  qüvvəyə  minən,  ayrıca  protokollarla  rəsmiləşdirilən 

əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.

 

  

Maddə 12


 

 

 

Bu  Sazişin  təfsiri  və  tətbiqi  zamanı  yaranan  mübahisəli  məsələlər  Tərəflər  arasında məsləhətləşmələr və danışıqlar yolu ilə həll edilir.

 

  

Maddə 13


 

 

 Bu Sazişin müddəaları Tərəflərin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq müqavilələrdən 

və ya onların bitki karantini və mühafizəsi üzrə beynəlxalq təşkilatlara üzvlülüyündən irəli 

gələn hüquq və öhdəliklərinə təsir etmir.

 

  

Maddə 14


 

 

 Bu Saziş Tərəflərin onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurları 

yerinə  yetirmələri  barədə  sonuncu  yazılı  bildirişin  diplomatik  kanallarla  alındığı  tarixdən 

qüvvəyə minir.

 

Bu Saziş 5 il müddətinə bağlanılır. Tərəflərdən biri müvafiq müddətin bitməsinə ən azı altı  ay  qalmış  Sazişi  ləğv  etmək  niyyəti  barədə  digər  Tərəfi  diplomatik  kanallarla  yazılı 

şəkildə xəbərdar etmədiyi təqdirdə, Sazişin qüvvəsi növbəti beşillik müddətə uzadılır.

 

Bakı  şəhərində  «15»  iyul  2010-cu  ildə  iki  əsl  nüsxədə,  hər  biri  Azərbaycan  və  ərəb dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.

 

  

 

 Azərbaycan Respublikası

 

Hökuməti adından

 

 

 

 

 

İsmət Abbasov

 

Kənd Təsərrüfatı Naziri 

 

 Mavritaniya İslam Respublikası

 

Hökuməti adından

 

 

 

 

 

İbrahim Uld Mübarək

 

Uld Məhəmməd Muxtar

 

Kəndlərin İnkişafı Naziri 

 

 

  

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və 

 

Mavritaniya İslam Respublikası Hökuməti 

arasında bitki karantini və mühafizəsi

 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə 

 

 

Əlavə 1

 

 

 Azərbaycan Respublikasında aşkar edilməyən, məhdud dairədə yayılmış və ölkə üçün 

potensial təhlükə törədə bilən karantin  tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin

 

 

 

SİYAHISI

 

 

 

Azərbaycan Respublikası ərazisində aşkar edilməyən karantin tətbiq edilən

 

zərərli orqanizmlər (A 1 qrupu)

 

 

 

Həşəratlar (A)

 

 

 Agrilus mali Mats

 

Aleurocanthus woglumi Ashby 

Aleurothrixus floccosus Mask

 

Anarsia lineatella Zeller 

Anguina tritici (Steinb)

 

Anthonomus grandis Baheman 

Aphelenchoides besseyi Christie

 

Bactrocera cucurbitae (Coguillet) 

Bemisia tabaci (Gennadius)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 

Cacoecimorpha pronubana Hubner

 

Callosobruchus chinensis L. 

Carposina niponensis Wlsghm.

 

Caryedon gonara Ol. 

Caulophilus oryzae Gyll

 

Ceratitis capitata Wied. 

Ceroplastes rusci L.

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 

Dacus ciliatus Loew

 

Diabrotica virgifera virgifera le Conte 

Ditylenchus destructor Thorne

 

Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

Earias insulana Boisduval

 

Globodera pallida (Stone) Behrens 

Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens

 

Liriomyza trifolii (Burgess)  

Lymantria dispar L (asian race) 

 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al.  

Numonia pyrivorella Mats. 

 

Pantomorus leucoloma Boh.  

Parasaissetia nigra (Nietner) 

 

Pectinophora gossypiella Saund.  

Pectinophora malvella Hb. 

 

Phthorimaea operculella Zell.  

Popillia j aponica Newm. 

 

Pseudococcus citriculus Green  

Pseudococcus gahani Green 

 

Rhagoletis pomonella Walsh.  

Saissetia oleae Bern. 

 

Spodoptera littöralis Boisd.  

Spodoptera litura Fabr. 

 

Tetradacus citri Chen.  

Thrips palmi Karny 

 

Trogoderma granarium Everts  

Unaspis citri Comst. 

 

Unaspis yaponensis Kuw. Z 

abrotes subfasciatus Boh

 

 

 Bakteriyalar (B)

 

  

Xanthomonas campestris pv. citri Dye

 

Xanthomonas campestris pv. corylina Dye 

Xanthomonas campestris pv. phaseoli Dye

 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Dye 

Xanthomonas oryzae Scumgs et al. pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.

 

Xanthomonas oryzae Scumgs et al. pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. 

Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.

 

Erwinia stewartii (Smith) Dye. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Pseudomonas caryophylli Burkholder.

 

 

 Göbələklər (F)

 

  

Anqiosorus solani Thirumulachar et O'Brien 

 

Cochliobolus carbonum R.R. Nelson 

Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) DreehsIer(Rase T) (Helminthosporium 

maydis Nisikado et Miyake)

 

Deuterophoma tracheiphila Petri 

Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi et. Gullino

 

Elsinoe fawcettii Bitancourt et A.E. Jenkins 

Glomerella qossypii (South) Edgerton.

 

Cryphonectria parasitica (MurriII) Borr 

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

 

Phoma exigua var. foveata (Foister) Bolrema 

Phomopsis helianthi Munt - Cvet et al.

 

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hermebert 

Puccinia horiana P. Hennings

 

Stenocarpella macrospora Sutton  (Stenocarpella maydis Sutton) 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

 

Tilletia controversa Kuhn 

Tilletia indica Mitra

 

Uromyces transversalis (Thümen)Winter 

 

 Virus, mikoplazma və viroidlər (V)

 

Tristeza virus 

 

 Alaq otlan və parazit bitkilər (W)

 

 

 

Ambrosia psilostachya D.C. 

Ambrosia trifida L. 

 

Cenchrus payciflorus Benth.  

Iva axillaris Pursh. 

 

Solanum carolinense L.  

Solanum elaeagnifolium Cav. 

 

Solanum triflorum Nutt.  

Striga (spp.)

 

 

 Azərbaycan Respublikası ərazisində məhdud dairədə yayılmış karantin tətbiq edilən 

zərərli orqanizmlər (A 2 qrupu)

 

  

Həşəratlar (A)

 

 

 

İcerya purchasi Maskell 

Hyphantria cuneaDrury

 

Grapholita molesta (Busck) 

Cuadraspidiotus perniciosus

 

(Comstosk) 

Leptinotarsa decemlineata Say

 

Pseudoulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) 

Pseudococcus comstocki Kuwana 

 

Callosobruchus maculatus Fabricius  

Viteus vitifoliae (Fitch) 

 

Dialeurodes citri (Ashmead)  

Phyllocnistis citrella Stainton 

 

Ceroplastes japonicus Green  

Löpholeucaspis japonica (Cockerell)

 

  

Alaq otları və parazit bitkilər (W)

 

  

Ambrosia artemisiifolia Linnaeus 

 

Acroptilon repens (Linnaeus) De Candolle  

Solanum cornutum Dunal Cuscutasp.

 

 

 Azərbaycan Respublikası üçün potensial təhlükə törədə bilən zərərli orqanizmlər

 

(B 1 qrupu)

 

 

 

Həşəratlar (A)

 

Phthorimaea operculella (Zeller) 

 

 Azərbaycan Respublikası Hökuməti

 

 və Mavritaniya İslam Respublikası  

HÖkuməti arasında bitki karantini

 

 və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq  

haqqında Sazişə

 

 

 Əlavə 2

 

  

 

 Nazirliyin 1257 saylı qərarı

 

 

 

Kəndlərin İnkişafı nazirliyi qərara alır:

 

  

1) 26 iyul 2000-ci il tarixli, 2000-42 saylı qərara uyğun olaraq, 25 iyul 2002-ci il, 062-

2002  saylı  qərarın  16-cı  maddəsinə  istinadən  karantini  tətbiq  edilən  və  Mavritaniya 

ərazisinə daxil olunması qadağan edilən zərərli orqanizmlərin siyahısı

 

2)  karantini  tətbiq  edilən  və  Mavritaniya  ərazisinə  daxil  olunması  qadağan  edilən zərərli orqanizmlərin

 

Siyahısı:

 

 

 

a-. Cryptogames

 

 

 

- Elsinoe batata 

- Cochilobolus carbonum

 

- Fusarium oxysporium albedinis 

- Fusarium oxysporium fsp cubense 

 

- Fusarium oxysporum var vasinfectum 

- Glomerella gossypii 

 

- Mycosphaerella arachidi 

- Mycosphaerella fijiensis

 

- Mycosphaerella musicola  

- Periconia circinata 

 

- Peronosclerospora philippinensis 

- Peronosclerospora sacchari

 


- Phymatotrichopsis omnivora 

 

- Phytophtora capsici  

- Phytophtora cinnamomi

 

- Phytophtora vignae 

- Plasmopara halstedii

 

- Phoma andina 

- Phoma exigua var foveata 

 

- Puccinia arachidis  

- Puccinia purperea 

 

- Pyricularia oryzae  

- Sphaceloma arachidis

 

- Sphacelotheca cruenta 

- Spongospora subterranea

 

- Stenocarpella macrospora 

- Stenocarpella maydis

 

- Synchyrium endobioticum 

- Thecaphora solani

 

- Tilletia indica 

 

 b- Organismes nuisibles du regne animal, ä tous les stades de leur developpement

 

  

- Aleurocanthus spiniferus

 

- Aleurocanthus woglumi 

- Aleurodicus dispercus

 

- Anastrepha spp 

- Anthonomis grandis

 

- Bactrocera ciliatus 

- Bactrocera dorsalis

 

- Bactrocera zonatus 

- Bemisia tabaci Genn. Vecteur de virus tels que:

 

 

 Bean golden mosaic virus 

 

Cowpea mild mottle virus 

Cucurbit yellows staunting closterovirus 

 

Lettuce chlorosis closterovirus 

Lettuce infectious yellows virus 

 

Pepper mild tigre virus  

Squash leaf curl begomovirus

 

Euphorbia mosaic virus  

Florida tomato virus 

 

Tomato chlorosis virus  

Tomato yellow leaf curl bigomonivirus 

 

Squash yellow leaf curl virus 

 

 - Ceratitis rosa

 

- Cosmopolites sordidus 

- Cryptorhynchus olivieri

 


- Diocalandra frumenti

 

- Lecanoideus floccissimus 

- Leptinotarsia decemlineata

 

- Lyriomyza spp 

- Opogona scchari

 

- Pentalonia nigronenvosa 

- Premnotrypes spp

 

- Quadraspidiotus pernicrosus 

- Rhagoletis spp

 

- Rhynchophorus spp 

- Thrips palmi

 

 

 c- Procaryotes

 

 

 

- Agrobacterium tumefaciens 

- Clavibacter michiganensis subsp michiganensis

 

- Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus 

- Curtobacteriumflaccumfascienspvflaccumfasciens

 

- Palm lethal yellowing phytoplasma 

- Pantoea stewartii

 

- Pseudomonas lachrymans 

- Pseudomonas syringae pv pisi

 

- PotatostolburMLO 

- Ralstonia solanacearum

 

- Xanthomonas campestris pv malvacearum 

- Xarithomonas axonopodis pv phaseoli

 

- Xanthomonas oryzae pv oryzae 

- Xanthomonas oryzae pv oryzicola

 

- Streptomyces ipomocae 

 

 d- Virus et viroides

 

 

 

- Banana bract mosaic disease 

- Banana bunchy top luteovirus

 

- Bunchy top virus 

- Cassava brown streak virus

 

- Coconut cadang-cadang viroid 

- Pea seed bome mosaic potyvirus

 

- Rice black streaked dwarf virus 

- ShinkaT rice dwarf virus

 

- Sweet potato internal cork virus 

- Sweet potato littie leaf

 

* Virus et organismes analogues de la pomme de terre

 

  

- Virus et organismes analogues de la pomme de terre:

 

- PotatoAndean latent tymovirus 

- Potato Andean mottle comovirus

 


- Arracacha B virus, oca strain

 

- Potato black ringspot nepovirus 

- Potatospindletuberviroid

 

- Potato T trichovirus 

- Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus

 

- Potato yellowing alfamovirus 

- Potato yellow vein? Crinivirus

 

- İsolats n'existant pas dans la zone euro-mediteraneenne des virus A, M, S, V, X et Y (y compıis Yo, Yn et Yc), ainsi que du potato leaf roll virus

 

- Watermelon silver mottle tospovirus 

 

 e- Nematodes

 

  

- Aphelenchotdes besseyi

 

- Ditylenchus dipsaci 

- Globodera paliida

 

- Globodera rostochiensis 

- Pratylenchus coffeae

 

- Radopholus citrophilus 

- Radopholus similis

 

 

 f- Plantes parasites

 

 

 

- Arceuthobium 

 

 g- Plantes envahissantes

 

 

 

- Eichhorinia crassipes  

- Pistia spp Salvinia molesta 

 

- Typha australis 

 

 3) Təcrübə və elmi tədqiqatlar məqsədilə Kəndlərin İnkişafı Naziri 1257 saylı qərarın 2-

ci  maddəsinə  uyğun  olmayan  bitki  karantini  tətbiq  edilən  bəzi  maddələrin  ölkə  ərazisinə 

daxil olmasına icazə verən xüsusi tədbirlər həyata keçirmək səlahiyyətinə malikdir.

 

Bu maddələrin ölkə ərazisinə daxil edilməsi Kəndlərin İnkişafı Nazirliyinin bitkilərin mühafizəsi  üzrə  departamentinin  qanunlarına  tabe  olmalı  və  onun  xüsusi  nəzarətində 

olmalıdır. 

 

  

Kataloq: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> -
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası

Yüklə 117,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə