AZƏrbaycan respublikasi adindanYüklə 260,45 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü260,45 Kb.

İş № 

2(107)-662/2016                                                                                                                   Sur

ə

t                

                                                                       

         

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

 

        Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

ə

sinin 

                                                           

Mülki Kollegiyasının

 

 

                                                             

Q Ə R A R D A D I  

 

 

 

09 avqust 2016-

cı il 

 

                                                                                           

Şəki şə

h

ə

ri  

 

Şəki  Apellyasiya  M

ə

hk

ə

m

əsinin  Mülki  K

ollegiya

sı  h

a

kim  Əsə

dli  Mahir  Abdulla 

oğlunun

 

s

ə

drliyi  v

ə

  m

ə

ruz

ə

si  il

ə

,  hakiml

əQasımov  Vidadi  Kamal

 

oğlu

  v

ə

  M

əcidov  Ələ

ddin  Tofiq 

oğlund

an ibar

ə

t t

ə

rkibd

ə, İs

ayev Mika

yıl Qərib oğlunun k

atibliyi il

ə

,     

Şə

ki  Apellyasiya  Mə

hk

əm

ə

sinin  Mülki 

Kollegiya

sının 

26  may  2016-  il  tarixli,  2(107)-662/2016  

sa

ylı 


q

ə

tnamə

sind


ə

n  cavabdeh 

İbrahimxə

lilov  M


ə

mm

əd  İsrafil 

lu  və

  v


ə

kili  Yusifov  Ceyhun  Salman 

oğlu

 t

ər

ə

findən verilmiş k

assasiya 

şik

ay

ətinin Az

ə

rbaycan Respublika M

ülki Prosessual M

ə

cə

ll

əsinin 

407-408-ci  madd

ə

l

ərinin  t

ə

lə

bl

ərinin  uyğunluğunŞə

ki  Apellyasiya  Mə

hk

əm

ə

sinin  binasınd

a,  a


çıq 

m

əhk

ə

mə

 icla


sınd

a baxaraq m

ə

hk

əm

ə

 kollegiya   


 

müə

yy

ə

n etdi:  

 

İddiaçı


 

Mustafayev  Akif  Arif  oğlu  cavabdeh  İbrahimxə

lilov  M

ə

mməd  İsrafil  oğluna

 

qarşı  inzibati 

x

əta hadis

ə

si nə

tic


ə

sind


ə

 

vurulmuş maddi zər

ə

rin ə

v

əzinin ödənilm

ə

si tə

l

əbin

ə

 dair iddia ə

riz


ə

si 


ə

riz


ə

si 


il

ə

  mə

hk

əm

ə

yə

 raci

ə

t  edə

r

ək, 

cavabdehin  törə

tdiyi  yol  n

ə

qliyyat  hadisə

si  n


ə

tic


ə

sind


ə

  ona  m


ə

xsus 


“VAZ

-

21723”  minik  markalı  42  BK  555  dövlət  qeydiyyat  nişanlı  avtomobilə 

vurduğu  4092 

(

dörd  min doxsan  iki)  manat    maddi  z

ə

rə

rin  v


ə

 

30  (otuz)  manat  dövlət  rüsumunun  

ə

və

zinin  cavabdehd

əiddiaçının xeyrin

ə

 tutulması

 bar


ə

d

ə q

ə

tnamə

 

çıxarılmasını 

xahiş


 

etmişdir


.  

 

Zaqatala  Rayon  Məhkəməsinin  18  fevral  2016-

cı  il  tаrixli,  2(033)

-

18/2016  saylı  qətnaməsi  ilə (hakim  A.İsmayılov)  iddiaçı

 

Mustafayev  Akif  Arif  oğlunun  cavabdeh  İbrahimxəlilov  Məmməd  İsrafil oğluna

 

qarşı 

inzibati  xəta  hadisəsi  nəticəsində  vurulmuş  maddi  zərərin  əvəzinin  ödənilməsi  tələbinə 

dair iddia 

ərizəsi qismən təmin edilmiş, idarə etdiyi “Nissan X Traıl” markalı 90 BG 091 dövlət qeydiyyat 

nişanlı  minik  avtomobili  ilə 

17  dekabr  2014-

cü  il  tarixdə  törətdiyi  inzibati  xəta  hadisəsi  nəticəsində 

“VAZ


-

21723” minik markalı 42 BK 555 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilə vurduğu maddi zərərə görə 

cavabdeh İbrahimxəlilov Məmməd İsrafil oğlundan 3498 (üç min dörd yüz doxsan səkkiz)

 

manat alınıb iddiaçı

 

Mustafayev Akif Arif oğluna verilməsi və iddiaçı 

Mustafayev Akif Arif oğlu tərəfindən ödənilmiş 

30 (otuz) manat 

məbləğində

 

dövlət


 

rüsumunun

 

onun özünə aid edilməsi qət edilmişdir. 

Birinci instansiya m

ə

hk

əm

ə

sinin hə

min q


ə

tnam


ə

sind


ən iş

 

üzrə 

cavabdeh İbrahimxə

lilov M

ə

mmə

İsrafil oğlu t

ə

rə

find


ən apellyasiya şikayəti verilmişdir.  

 

Şəki  Apellyasiya  M

ə

hkə

m

əsinin  Mülki  Kollegiya

sının 


26  may  2016-

cı  il  tarixli,  2(107)

-662/2016 

sa

ylı  qətnam

ə

si  ilə

 

cavabdeh  İbrahimxəlilov  M

ə

mməd  İsrafil  oğlu  tə

r

əfind

ən  verilmiş  apellyasiya 

şikayə

ti  t


ə

min  edilm

əmiş, 

Zaqatala  Rayon  Mə

hk

əm

ə

sinin  18  fevral  2016-cı  il  tаrixli,  2(033)

-18/2016 

saylı qə

tnam


ə

si d


əyişdirilmə

d

ən saxlanılmışdır.   

        


Şə

ki  Apellyasiya  M

ə

hk

əm

əsinin  sözügedə

n  q

ə

tnamə

sind


ən  iş  üzrə

  cavabdeh 

İbrahimxə

lilov 


M

ə

mməd İsrafil

 

oğlu v

ə

 vəkili Yusifov Ceyhun Salman oğlu

 t

ər

ə

fində

n kassasiya 

şik

ay

əti veril

miş


dir.      

M

əhk

ə

mə

  kollegiya

sının  icl

a

sının  keçirilməsi  va

xtı  və


  yeri  bar

ə

də

  la


zımi  q

aydada  x

ə

b

ərdar 

edilm


ə

sin


ə

  baxmayaraq  t

ə

r

əfl

ə

r  mə

hk

əm

ə

  kollegiyasının  icl

a

sına  g

ə

lməmiş  və

  g


ə

lm

əm

ə

lə

rinin  


s

ə

bə

bl

əri  bar

ə

də

  m


ə

lumat  verm

əmişlə

r.  Az


ə

rbaycan  Respublika

sı  Mülki  Prosessu

al  M


ə

c

əll

ə

sinin 376.2-ci  madd

ə

sinə

 

əsas

ə

n  mə

hk

əm

ə

  kollegiyası  onların

 

iştira

kı  olm


adan  m

ə

hkə

m

ə  icla

sının  d


avam 

etdirilm


əsini mümkün 

hesa


b etmişdir. 

     


M

ə

hkə

m

ə kollegiya

sı iş m


aterialla

rını 


ara

şdır


araq hesab  edir ki, 

Şə

ki  Apellyasiya Mə

hk

əm

ə

sinin Mülki  Kollegiyasının 

26  may  2016-

cı  il  tarixli,  2(107)

-662/2016 

saylı  qə

tnam


ə

sind


ə

n  cavabdeh  

İbrahimxəlilov M

ə

mməd İsrafil

 

oğlu v

ə

 və

kili Yu


sifov Ceyhun Salman oğlu

 t

ər

ə

fində

verilmiş kassasiya 

şik


ay

ə

ti baxılm

a

sı üçün Azərbaycan Respublika

sı Ali Mə

hk

ə

mə

sin


ə

 

göndərilm

ə

lidir.      Bel

ə

 ki, iş m

aterialla

rınd

a

n müəyy

ə

n  olunur  ki, cаvаbdeh

 

İbrahimxəlilov  M

ə

mməd İsrafil

 

oğlu  v

ə

 v

ə

kili  Yusifov  Ceyhun  Salman oğlu

nun 


Şə

ki  Apellyasiya  M

ə

hk

əm

əsinin  Mülki  K

ollegiya

sının 


26  may 

2016-


cı  il  tarixli,  2(107)

-662/2016  sa

ylı  qə

tnam


ə

sind


ə

vermiş  olduğu  kassasiya 

şik


ay

ə

ti  Azə

rbaycan 


Respublika

sı Mülki Prosessu

al M

ə

cə

ll

əsinin 407-ci madd

ə

sinin tə

l

əbl

ə

rinə

 

əm

ə

l edilmə

kl

ə 

verilmişdir.

     

Qeyd  edilə

nl

ər

ə

 ə

sas


ə

n  m


ə

hk

əm

ə

  kollegiyası  belə

  q


ə

na

ət

ə

  gə

lir  ki, 

Şə

ki  Apellyasiya M

ə

hkə

m

əsinin  Mülki  Kollegiyasının 26  may  2016-

cı  il  tarixli,  2(107)

-662/2016 

saylı  qə

tnam

ə

sində

cavabdeh İbrahimxə

lilov M


ə

mm

əd İsrafil 

oğlu


 v

ə

 və

kili Yusifov Ceyhun Salman 

oğlu 

t

ər

ə

findən verilmiş 

kassasiya 

şik

ay

ətinin  geri  qayta

rılm


a

sı üçün Azə

rbaycan  Respublika

sı Mülki Prosessu

al  M

ə

cə

ll

əsinin 

408-ci madd

ə

sind


ə

 

göstəril

əə

sasla


r mö

vcud deyil.     

 

Оnа  görə  d

ə

,  hə

min  M


ə

c

əll

ə

nin  409-cu  mаddə

sin


ə

 

uyğun 

оlаrаq,  kаssаsiyа  şikаyəti  оnа  əlаvə

 

оlunmuş sən

ə

dlə

r v


ə

 

işlə birlikd

ə

 Аzərbаycаn Respublikаsı Аli Mə

hk

əm

ə

sinə

 

göndərilm

ə

lidir.  Şə

rh  olunanlara 

ə

sas


ə

n  v


ə

  Az


ə

rbaycan  Respublika

sı  Mülki  Prosessu

al  M


ə

c

əll

ə

sinin  263,  264, 400 v

ə

 409-cu maddə

l

ərini r

ə

hbə

r tutaraq, m

ə

hk

əm

ə

 kollegiya 

 q

ə

rara a

ldı:

 

 

Şə

ki  Apellyasiya  Mə

hk

əm

əsinin  Mülki  Kollegiyasının 

26  may  2016-

cı  il  tarixli,  2(107)

-662/2016 

saylı  qə

tnam

ə

sində

n  cavabdeh 

İbrahimxə

lilov  M


ə

mm

əd  İsrafil 

oğlu


  v

ə

  və

kili  Yusifov  Ceyhun  Salman 

oğlu

 t

ər

ə

findən verilmiş 

kassasiya 

şik

ay

əti ba

xılm


a

sı üçün Azə

rbaycan Respublika

sı Ali Mə

hk

ə

mə

sin


ə

 

göndərilsin.     

Q

ər

а

rdа

d q


ə

bul edildiyi 

а

nd

аn q

а

nuni qüvvə

y

ə minir. 

Q

ərаrdаddаn  surəti  r

ə

smi  qaydada  alındığı  v

axtdan 


10  gün  müddə

tind


ə

 

Şəki  Apellyаsiyа M

ə

hkə

m

əsinin  Mülki  Kollegiyаsı  vаsitəsi  il

ə

  Azərbаycаn  Respublikаsı  Ali  Mə

hk

əm

əsinin  Mülki 

K

ollegiyаsınа kаssаsiyа şikаyəti veril

ə

 bilə

r.   


 

S

ə

drlik ed

ə

n: imza var 

Hakiml

ə

r: imza var   

Düzdür:

 

 

 

 

      

Hakim                                                  Mahir Əsə

dli 

  

 
Yüklə 260,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə