AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM  NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV adına 
AZƏRBAYCAN  MİLLİ KİTABXANASI 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
2009 
 
                                 BAKI - 2011 

 
 
 
AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV adına 
AZƏRBAYCAN  MİLLİ  KİTABXANASI 
 
 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
 
2009 
 
 
BAKI - 2011 

 
 
 
Baş redaktor : 
K.M.Tahirov 
 
Tərtibçilər: 
L.Talıbova, N.Rzaquliyeva            
 
Redaktor:            
Z.Qulamova, L.Bağırova  
 
Kompüter dizayn 
 
 
və yığımı: 
V.Məmmədova,  B.Orucova  
 
 
 
Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2009 /baş red. K.Tahirov; tərt. 
L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı., 2011.- 353 s. 
 
 

 M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2011 
 


 
MÜQƏDDİMƏ 
 
Milli bibliоqrafiya vəsaitləri ölкə ərazisində dərc оlunan 
      
ədəbiyyatın  rеtrоspекtiv  bibliоqrafiyasının  tərtibində  və  кitab  nəşri 
statistiкasının  aparılmasında  mühüm  əhəmiyyət  кəsb  еdir.  Tarixi-
xrоnоlоji  və  nəşriyyat  tarixi  baxımından  özündə  çоx  qiymətli 
məlumatları  əкs  еtdirən  bu  vəsaitlər  ayrı-ayrı  еlm  sahələri  üzrə    еlmi 
tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasında əvəzsiz rоl оynayırlar.  
Digər 
tərəfdən 
müasir  dövrdə  оxucuların  rəngarəng 
sоrğularının ödənilməsində milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin əhəmiyyəti 
çоx  böyüкdür.  Məhz  ölкə  ərazisində  dərc  оlunan  bütün  çap 
məhsullarını  tоplu  şəкildə  özündə  əкs  еtdirən  milli  bibliоqrafiya 
vəsaitləri  оxucuların,  mütəxəssislərin,  alimlərin,  ziyalıların  və  nəhayət 
кitabxanaçıların daha çоx müraciət еtdiкləri məlumat nəşrlərindəndir. 
Əsası 1925-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası 
öz  fəaliyyəti  dövründə  bir  sıra  digər  funksiyaları  yerinə  yetirməklə 
yanaşı,  ölkənin  bütün  çap  məhsulunun  rəsmi  biblioqrafik  uçotunu 
apararaq  toplanan  informasiyanı  bir  sıra  retrospektiv  və  dövlət  cari 
uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitləri vasitəsilə tələbatçılara çatdırırdı. 
1960-cı  ildən  nəşr  edilən  «Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı»  il 
ərzində dilindən, mövzusundan, janrından asılı olmayaraq respublikada 
nəşr  edilmiş  bütün  kitablar  barəsində  tam  biblioqrafik  məlumat  verir. 
«Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı»nda  olan  yardımçı  göstəricilər  və 
statistik  məlumatlar  respublikada  nəşr  edilən  kitab  məhsulunun  tərkibi 
barədə  müxtəlif  aspektli  informasiya  əldə  etməyə  imkan  yaradırdı. 
Uzun illər ərzində kitabxanaçılar, biblioqraflar və ən müxtəlif tələbatçı 
qrupları  tərəfindən  geniş  istifadə  edilirdi.  Həmin  vəsaitə  nəinki 
respublikamızda,  həm  də  onun  hüdudlarından  kənarda  böyük  tələbat 
var idi. 
 Lakin  vəsaitlər  üçün  materialların  toplanması  davam  etsə  də, 
müxtəlif təşkilati və maliyyə çətinlikləri üzündən 1986-cı ildən etibarən 
həmin  vəsaitin  nəşri  dayanmışdır.  Belə  bir  vəziyyət  respublikamızın 
 


 
kitabxanaçılarını,    informasiya  mütəxəssislərini,  ziyalıları  və  həm  də 
geniş tələbatçı kütlələrini ciddi narahat edirdi. 
1980-cı 
illərin  sоnlarından  Azərbaycan  Dövlət  Kitab 
Palatasının  fəaliyyəti  xеyli  məhdudlaşdığından  və  1999-cu  ildə  Milli 
Məclis  tərəfindən  qəbul  еdilən  «Kitabxana  işi  haqqında»  Azərbaycan 
Rеspubliкasının  Qanunu  ilə  ölkə  ərazisində  dərc  оlunan  çap 
məhsullarının dövlət uçоtunu aparmaq və arxiv fоndunu yaratmaq Milli 
Kitabxanaya həvalə оlunduğundan bu  iş dayandırılmışdı. Lakin «Milli 
kitabxana» statusu hələlik hеç bir kitabxanaya vеrilmədiyindən bir nеçə 
il bu vacib  iş aparılmırdı.  
2004-cü ildə M.F.Axundоv adına Dövlət Kitabxanasına  «Milli 
Kitabxana»  statusu  vеrildikdən  sоnra  milli  bibliоqrafiya  vəsaitlərinin 
nəşri işi yеnidən gündəmə gəldi və həmin ilin iyununda 1990-cı ilə aid 
ilk  buraxılış  uzun  fasilədən  sоnra  işıq  üzü  gördü  -  оxuculara  təqdim 
оlundu. Bir qədər sоnra isə 1991-ci ilə aid iкinci buraxılış çap оlundu.  
Kitabiyyatın  bu  buraxılışında  2009-cu  ildə  Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində nəşr edilmiş 2322 kitab və kitabça barəsində 
biblioqrafik  informasiya  öz  əksini  tapmışdır.  Bu  buraxılış  üçün 
matеrialların  tоplanmasında  Milli  Kitabxananın  mütəxəssisləri  ilə 
yanaşı,  еlmi  kitabxanaların,  bir  sıra  nəşriyyatların  və  univеrsitеtlərin 
kitabxanalarının mütəxəssisləri də iştirak еtmişlər. Biblioqrafik təsvirlər 
QOST 7.1-2003 «Bibliоqrafik yazı. Bibliоqrafik təsvir. Ümumi tələbat 
və tərtibat qaydaları» əsasında tərtib edilmişdir. Toplanmış material elm 
və  fəaliyyət  sahələri  üzrə  dövlət  biblioqrafiyası  orqanlarında  istifadə 
edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır. 
Bölmələr  daxilində  əvvəlcə  Azərbaycan,  sоnra  isə  rus  dilində 
оlan  matеriallar  ayrıca  vеrilmişdir.  Hər  bir  bölmə  və  yarımbölmə 
daxilində  əlifba  prinsipi  gözlənilmişdir.  Vəsaitin  sоnunda  оxucuların 
оndan  istifadəsini  asanlaşdırmaq  məqsədilə  köməkçi  aparat  – 
Azərbaycan  və  rus  dillərində  müəlliflərin əlifba  göstəricisi  və  vəsaitdə 
sərlövhə  üzrə  təsvir  оlunmuş  əsərlərin    sərlövhəsinin  əlifba  göstəricisi 
vеrilmişdir.  


 
«Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı»nın  2009-cu  il  buraxılışı 
M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan    Milli  Kitabxanasının  təcrübəli 
mütəxəssisləri  tərəfindən  çapa  hazırlanmışdır.  Bu  buraxılışın  çapa 
hazırlanması  işində  Milli  Еlmlər  Akadеmiyasının  Mərkəzi  Еlmi 
Kitabxanasının, BDU-nun Еlmi Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, 
Tibb  Univеrsitеtinin  Elmi  Kitabxanalarının  və  bir  sıra  univеrsitеtlərin 
kitabxanalarının mütəxəssisləri də yaxından iştirak еtmişlər. Fürsətdən 
istifadə еdərək bu vəsaitin hazırlanmasında bizə yaxından kömək еdən 
bütün 
kitabxanalara 
və 
nəşriyyatlara, 
mütəxəssislərə 
dərin 
minnətdarlığımı çatdırıram. 
Tərtibçilər  bu  buraxılış  haqqında  öz  dəyərli  məsləhətlərini 
göndərən  mütəxəssislərə  əvvəlcədən  minnətdarlığını  bildirir  və 
təklifləri M.F.Axundоv adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına (ünvan: 
AZ-1000,  Baкı  ş.,  Xaqani  küç.  29;  e-mail:  anl@aznet.org. 
göndərmələrini xahiş еdir. 
 
         
  Baş redaktor 
 
 


 
0 Ümumi şöbə 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri 
001 Elm. Elmşünaslıq 
 
1.
 
Akademik  Cəlilov  Qurban  Nizaməddin  oğlu  (27.10.1927-
01.10.2000)  [Mətn]  /tərt.  və  ön  söz  A.Quliyev;  red.  B.Budaqov.- 
Bakı: Elm, 2009.- 161, [3] s., portr., foto; 17 sm.- İxtisarlar: s. 158.- 
1 man., 200 nüs.- ISBN 9789-9524-530-03 (cildli).- [2009-86094] 
2.
 
Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  2008-ci  ildəki 
fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] /AMEA.- Bakı: Elm, 2009.- 307 
s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  Əlavələr:  s.  303-305.-  8  man.,  400  nüs.- 
[2009-87309] 
3.
 
Böhtandan  da  dəhşətli  silah  [Mətn]:  Cəlal  Əliyevin  elmi 
yaradıcılığı,  elmin  saflığı  və  həqiqətin  təntənəsi  prinsipləri  naminə 
siyasi  mübarizələrin  və  faciəvi  hadisələrin  qızışdığı  bir  dövrdə 
keçdiyi  çətin  və  şərəfli  mübarizə  yolu  /tərt.  İ.M.Hüseynova, 
G.Ə.Əhmədov, C.Ə.Əliyev.- Bakı: Təknur, 2009.- 414, [2] s., [32] 
v. fotoşək., portr.; 24 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 15 
man., 1000 nüs. (cildli).-[2009-84994] 
4.
 
Cavadova, E. O həm də görkəmli etnoqraf idi [Mətn]: Teymur 
bəy  Bayraməlibəyovun  həyat  və  yaradıcılığından  səhifələr  /Esmira 
Cavadova;  red.  A.Ş.Musayeva;  AMEA,  M.Füzuli  ad.  Əlyazmalar 
İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 203 s., portr.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs. 
(cildli).- [2009- 85549] 
5.
 
Cəfərov, Ə.M. Bənzərsiz şəxsiyyət ömrü [Mətn]: məqalə, oçerk 
və  xatirələr  /Əhləmşah  Cəfərov;  red.  F.Ramazanoğlu.-  Bakı: 
Təknur,  2009.-  375  s.,  [56]  s.:  şək.,  portr.,  şəcərə;  24  sm.-  4  man., 
500 nüs.- ISBN 9952-137-09-1 (cildli).- [2009-86119] 
6.
 
Elmi-tədqiqat,  təcrübi-konstruktor  işlərinin  referativ  toplusu 
[Mətn]  /red.  hey.  M.K.Kərimov  [və  b.];  nəşrə  məsul  şəxs 
A.D.Hüseynova; AMEA,  Elmi  İnnovasiyalar Mərkəzi.- Bakı: Elm, 
2009.- 434, [2] s.; 29 sm.- 8 man., nüs. yox.- ISBN 5-8066-1725-4.- 
[2009-86660] 
7.
 
Əliquliyev,  R.M.  Elmi  fəaliyyətdə  istifadə  olunan  əsas 
terminlər [Mətn]: lüğət /Rasim Əliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova; elmi 
red. A.Axundov, S.Sadıqova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları 
İn-tu.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 201, [3] s., portr.; 


 
21 sm.- Biblioqr.: s.199-200.- 4 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-
341-25 (cildli).- [2009-84592] 
8.
 
Əliquliyev,  R.M.  Elmi  kadr  hazırlığı  [Mətn]:  monitorinq 
/Rasim  Əliquliyev,  R.Mahmudova,  G.Nəbibbəyova;  AMEA, 
İnformasiya 
Texnologiyaları 
İn-tu.- 
Bаkı: 
İnformasiya 
texnologiyaları, 2009.- 142, [2] s., cədv., portr.; 20 sm.- 2 man., nüs. 
yox.- ISBN 9789-9524-342-00.- [2009-85737] 
9.
 
Hacıyeva,  Z.Ə.  Azərbaycan  Dövlət  Elmi-Tədqiqat  İnstitutu 
(AzDETİ)  (1929-1932)  [Mətn]:  Azərbaycanda  elmin  inkişafı 
tarixindən  /Zemfira  Hacıyeva;  topl.  A.B.Qəhrəmanova;  AMEA, 
Rəyasət  Heyətinin  Azərbaycanda  Elmi  İrsin  Toplanması  və 
Sistemləşdirilməsi şöbəsi.- Bakı: Elm, 2009.- 231 s., fotoşək., cədv.; 
21 sm.- Əlavələr: s. 92-107.- 7  man,, 300 nüs.-  ISBN 5-8066-170-
84 (cildli).- [2009-84181] 
10.
 
Hüseynzadə,  R.L.  Magistr  dissertasiyası  [Mətn]:  metodik 
vəsait:  yazılış  qaydası,  metodikası,  tərtibi,  müdafiəsi  /Rüfət 
Hüseynzadə; elmi red. A.H.Naxçıvanlı; rəy. Ş.Qasımlı, B.Babayev; 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Müəllimlər  İn-tu.-  Bakı: 
Nurlan,  2009.-  100  s.,  cədv.,  portr.;  20  sm.-  Əlavələr:  s.  80-100.- 
Biblioqr. Azərb. və rus dillərində: s. 78-79.- 4 man., 500 nüs.- ISBN 
9789-9524-500-33.- [2009-84951] 
11.
 
Xankişiyev,  B.A.  Ömrümün  izləri  [Mətn]  /Bəybala 
Xankişiyev.-  Bakı:  Gənclik,  2009.-  219  s.,  portr.,  fotoşək.,  şəcərə; 
22  sm.-  3  man.,  500  nüs.-  ISBN  5-5020-1452-8  (cildli).-  [2009- 
85516] 
12.
 
Qaralov,  Z.İ.  Məhəmməd  Nəsirəddin  Tusi:  elm,  saf  əxlaq 
dünyasına  açılan  qapı  [Mətn]  /Zahid  Qaralov;  məsul  red. 
A.A.Abaszadə,  G.Qaralova.-  Bakı:  Hüquq  ədəbiyyatı,  2010.-  Cild 
I.- 391 s., portr., sxem.: şək.; 22 sm.- Biblioqr.: s. 387-391.- 5 man., 
500 nüs. (cildli).- [2009-87189] 
13.
 
Musa, A.M. Elm insanların yeganə ümid yeridir [Mətn] /Abbas 
Musa.- Bakı: Mütərcim, 2009- 315 s.: şək., cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: 
s. 312-315.- 3 man., 150 nüs.- [2009-85282] 
14.
 
Nadiroğlu,  E. Nurəddin Rza  - böyük alim ictimai xadim dədə 
dost [Mətn] /Etibar Nadiroğlu.- Bakı: Altun kitab, 2009.- 143 s.+[8] 
v.  portr.,  fotoşək.;  24  sm.-  Biblioqr.:  s.142.-  6  man.,  nüs  yox.- 
[2009-87783] 


 
15.
 
Ömrün  qızıl  payızı  [Mətn]  /red.  A.Hacıyev;  tərt.  ed. 
T.Nizamov;  ön  söz  A.Əlizadə.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  215  s.,  portr., 
fotoşək.;  22  sm.-  (Akademik  Arif  Mehdiyev-75).-  Mətn  Azərb.  və 
rus dillərindədir.- 10 man., 250 nüs. (cildli).- [2009-87298] 
16.
 
Азербайджанский  ученый-энциклопедист  XII  века  Абу-
л-Фазл  Хубейш  Тифлиси  и  его  двуязычный  (Арабско-
персидский)  рифмованный  словарь  "Ганун  ал-адаб"  [Текст] 
/коммент., интерпретация перевода текста и стихов написаны и 
сост. Ч.Х.Мирзазаде; науч. ред. В.М.Мамедалиев; НАНА, Ин-т 
Востоковедения  им.  акад.  З.М.Бунядова.-  Баку:  Элм  и  Тахсил, 
2009.-  99  с.:  ил.;  20  см.-  Библиогр.:  с.  93-98.-  Указ.:  с.  92.-  3 
ман., 300 экз.- [2009-1-701930] 
17.
 
Мамедов,  Р.Г.  Век  учѐного  [Текст]:  к  100-летию  со  дня 
рождения  профессора  Илала Мухтарова  /Рамин  Мамедов;  ред. 
Б.Закирова.-  Баку:  Зия-Нурлан,  2009.-  223  с.,  портр.,  факс., 
фотогр.; 21 см.- 4 ман., 200 экз. (в пер).- [2009-2-784086] 
 
002 Mətbuat 
 
18.
 
Aşırlı,  A.  Azərbaycan  mətbuatı  tarixi  (1875-1920)  [Mətn] 
/Akif  Aşırlı;  red.  A.Bayramoğlu.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  295 
s., faks.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 292-295.- 16 man., 500 nüs. (cildli).- 
[2009-86256] 
 
004 İnformasiya texnologiyaları 
 
19.
 
Əliquliyev, R.M. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla 
mübarizə yolları [Mətn] /Rasim Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi red. 
R.Q.Ələkbərov;  AMEA,  İnformasiya  Texnologiyaları  İn-tu.-  Bakı: 
İnformasiya  Texnologiyaları,  2009.-  62,[2]  s.,  portr.;  20  sm.- 
(İnformasiya Cəmiyyəti seriyası).- Biblioqr.: s. 58-61.- 3 man., 100 
nüs.- ISBN 9789-9524-341-32.- [2009-84950] 
20.
 
Əlizadə, M.N. Üçölçülü qrafika və animasiya: 3ds Max 2009 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Mətləb Əlizadə, V.İ.Lalayev, M.Ə.Rüstəmova; 
elmi  red.  R.Balayev;  rəy.  E.Əliyev,  K.Məmtiyev;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  Kitab  II.-  226,  [2] 
s.: şək.; 22 sm.- 5 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-254421] 


 
21.
 
Kərimov,  S.Q.  İnformatika  [Mətn]:  ali  məktəblər  üçün 
dərslik  /Sabit  Kərimov,  S.B.Həbibullayev,  T.İ.İbrahimzadə;  rəy. 
T.A.Əliyev,  Ə.Ə.Əliyev.-  Yenidən  işlənmiş  2-ci  nəşri.-  Bakı: 
Təhsil,  2009.-  434  s.,  cədv.:  şək.;  25  sm.-  İxtisarların  siyahısı:  s. 
428-434.- Biblioqr.: s. 426-427.- 30 man., 600 nüs. (cildli).- [2009-
85187] 
22.
 
Kərimov,  S.Q.  Kompyuter  elminin  nəzəri  əsasları  [Mətn]: 
dərslik /Sabit Kərimov, Y.B.Sərdarov; rəy. R.Əliquliyev, Ə.Əliyev.- 
Bakı:  [s.  n.],  2009.-  289  s.,  cədv.:  şək.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  288-
289.- 20 man., 300 nüs.- ISBN 9789-952-440-37-8 (cildli).- [2009-
89219 
23.
 
Qasımov, V.Ə. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: 
dərslik /Vaqif Qasımov; elmi red. ƏM.Abbasov; rəy. S.Q.Kərimov, 
Ə.Ə.Əliyev.-  Bakı:  MTN  Maddi-Texniki  Təminat  Baş  İdarəsi, 
2009.- 339 s., portr., cədv.: şək.; 22 sm.- Mövzu göstəricisi: s. 331-
339.-  Biblioqr.:  s.  323-330.-  9  man.,  300  nüs.-  ISBN  9789-9524-
435-09 (cildli).- [2009-85918] 
24.
 
Quliyev,  F.M.  İdarəetmənin  informasiya  texnologiyaları 
[Mətn]:  ali  məktəblər  üçün  dərs  vəsaiti  /Fəxri  Quliyev;  elmi  red. 
İ.H.İsmayılov;  rəy.  S.H.Pünhani  [və  b.];  Azərb.  Resp.  Təhsil 
Nazirliyi,  "Azərbaycan  Hava  Yolları"  Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyəti, 
Milli  Aviasiya  Akademiyası.-  Bakı,  2009.-  301  s.:  şək.,  sxem., 
cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  296-301.-  8  man.,  200  nüs.-  [2009-
85343] 
25.
 
Məmmədova, 
M.H. 
İnformasiya 
texnologiyaları 
mütəxəssislərinə  tələbatın  monitorinqi  [Mətn]:  monoqrafiya 
/Məsumə  Məmmədova,  Z.Q.Cəbrayılova,  M.İ.Manaflı;  elmi  red. 
R.M.Əliquliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: 
İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 198, [2] s.: şək., cədv., portr.; 
21  sm.-  Əlavələr:  s.  181-198.-  Biblioqr.:  s.  179-180.-  4  man.,  100 
nüs.- ISBN 9789-9524-341-56.- [2009- 85764] 
26.
 
Mənsimov,  K.B.  Kodlaşdırma  nəzəriyyəsi  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti  /Kamil  Mənsimov,  F.G.Feyziyev,  N.X.Aslanova;  elmi  red. 
T.A.Əliyev;  rəy.  C.K.Kazımov,  A.Y.Əliyev.-  Bakı:  Bakı  Un-ti.- 
2009.-  225  s.,  cədv.:  şək.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.  225.-  4  man.,  500 
nüs.- [2009-Azf- 86767] 

10 
 
27.
 
Musayev,  V.H.  Kompüterin  arxitekturası  [Mətn]:  ali 
məktəblər  üçün  dərs  vəsaiti  /V.H.Musayev,  N.Q.Hüseynova, 
K.Ə.Əbilov;  elmi  red.  R.Ə.Həsənov;  rəy.  O.Q.Nüsrətov, 
A.Ş.Süleymanov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı: 
AzTU,  2009.-  263  s.: şək.,  cədv.;  20 sm.-  Biblioqr.: s.  262-264.-  5 
man., 300 nüs.- [2009-87770] 
28.
 
3ds  Max  2009  [Mətn]:  üçölçülü  qrafika  və  animasiya 
/M.N.Əlizadə,  R.Ə.Balayev,  B.A.Qurbanov,  Ö.H.İsmayılov;  elmi 
red.  Y.Abdullayev;  rəy.  E.Əliyev,  H.Quliyev;  dizayn  Z.Əliyev; 
naşir  V.Mayılov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.-  Bakı: 
"MSV  Nəşr",  2010.-  Kitab  I.-  248  s.:  şək.,  portr.;  22  sm.- 
(Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin  Dərslikləri).-  12  man., 
nüs. yox. (cildli).- [2009-89224] 
 
006 Standartlaşma və standartlar 
 
29.
 
Məmmədov,  N.R.  Metrologiya  [Mətn]:  dərslik  /Nəriman 
Məmmədov;  rəy.  M.H.Fərzəliyev,  A.Ş.Şıxseyidov.-  Bakı:  Elm, 
2009.-  321,  [2]  s.,  cədv.:  şək.;  21  sm.-  Əlavələr.:  s.  316-317.- 
Biblioqr.:  s.  313-315.-  6  man.,  500  nüs.-  ISBN  5806-6172-13.- 
[2009-256417] 
 
008 Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqres 
 
30.
 
"Gəldim,  gördüm,...  mənimsədim"  [Mətn]:  Azərbaycan 
mədəni  ənənələrinin  mənimsənilməsi  erməni  ənənəsi  haqqında 
/Azərb.  Resp.  Müəllif  Hüquqları  Agentliyi.-  Bakı,  2009.-  38  s.;  14 
sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-85431] 
31.
 
Abbasov,  N.Ə.  Mədəniyyət  siyasəti  və  mənəvi  dəyərlər 
[Mətn]  /Namiq  Abbasov;  elmi  red.  və  ön  sözün  müəl. 
M.Süleymanlı.- Bakı, 2009.- 451 s., cədv., portr.; 21 sm.- Xülasələr: 
s.  434-439.-  Biblioqr.:  s.  440-450.-  6  man.,  1000  nüs.  (cildli).- 
[2009-83816] 
32.
 
Azərbaycan 
Respublikası 
Mədəniyyət 
və 
Turizm 
Nazirliyinin  illik  hesabatı 2008  [Mətn] /red. V.Quliyev,  T.Vəliyev; 
burax.  məsul  F.Qurbanov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 

11 
 
Nazirliyi.-  Bakı:  Nağıl  evi,  2009.-  88,  [2]  s.:  şək.;  24  sm.-  4  man., 
200 nüs.- ISBN 9952-2103-37.- [2009-84203] 
33.
 
Azərbaycanın 
dünya 
birliyinə 
inteqrasiyası: 
Mədəniyyətlərin İpək Yolu [Mətn]: konfrans materialları /elmi red. 
N.Cəfərov;  red.  S.Süleymanlı;  burax.  məsul  R.S.Ulusel  (Xəlilov); 
Qlobalistika  və  Sivilizologiya  Elmi  Araşdırmalar  İctimai  Birliyi.- 
Bakı: Sabah, 2009.- 159 s.; 25 sm.- 4 man., 300 nüs.- ISBN 9789-
9524-531-64.- [2009-85233] 
34.
 
Bakı-  İslam  Mədəniyyətinin  Paytaxtıdır  -  2009  [Mətn]: 
beynəlxalq konfransın tezisləri 9-10 noyabr /bədii tərt. S.Hüseynov; 
Milli  Azərb.  Tarixi  Muzeyi.-  Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2009.-  168  s., 
xəritə; 23 sm.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9528-024-36.- [2009- 
86315] 
35.
 
Bakı  -  İslam  Mədəniyyətinin  Paytaxtı  -  2009  [Mətn]: 
proqram  /foto  M.Rəhimov,  B.Cəfərov,  C.Qasımova,  C.Rossi; 
Azərb.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı:"Pencere"  Ltd, 
2009.- 103 s., fotoşək.; 28 sm.- 4 man., nüs. yox.- [2009-85608]  
36.
 
Beynəlxalq  mədəni  əlaqələr  [Mətn]:  dərslik  /müəl.  kol. 
M.Manafova  [və  b.];  elmi  red.  V.İ.Məmmədova;  rəy.  N.M.Mehdi, 
O.Ə.Əfəndiyev,  F.T.Məmmədov,  Ş.M.Məmmə-dov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil  Nazirliyi.-  Bakı:  Sabah,  2009.-  Cild  II.-  398,  [2]  s.,  cədv., 
bayraqlar; 22 sm.- Əlavələr. s. 359-384.- Biblioqr.: s. 352-358.- 50 
man., 300 nüs.- ISBN 5-8610-610-41 (cildli).- [2009-87060] 
37.
 
Biz  və  Dünya  [Mətn]:  kitab-toplu  /elmi  red.  N.Cəfərov; 
burax.  məsul  R.S.Ulusel;  red.  S.Süleymanlı;  Qlobalistika  və 
Sivilizologiya  Elmi  Araşdırmalar  İctimai  Birliyi.-  Bakı:  Sabah, 
2009.-  159  s.:  şək.;  20  sm.-  Biblioqr.:  s.  159.-  4  man.,  300  nüs.- 
ISBN 5-8061-060-41-X.- [2009-85225] 
38.
 
Əliyeva,  A.H.  İngiliscə-Azərbaycanca  mədəniyyət  və 
incəsənət  terminlərinin  izahlı  lüğəti  [Mətn]  /Aygün  Əliyeva;  elmi 
red.  S.S.Zeynalova,  İ.H.Hüseynov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi, 
Azərb.  Resp.  Təhsil  Problemləri  İn-tu,  Azərb.  Dövlət  Mədəniyyət 
və  İncəsənət  Un-ti.-  Bakı,  2009.-  145  s.;  20  sm.-  Biblioqr.: s.  141-
144.- 4 man., 200 nüs.- [2009-84042] 
39.
 
Əsədov,  A.  Azərbaycanın  dünya  birliyinə  inteqrasiyası 
prosesində  milli  mədəniyyətin  inkişaf  perspektivləri  [Mətn]: 
metodik  vəsait  /Adil  Əsədov;  Azərb.  Resp.  Prezidenti  yanında 

12 
 
Qeyri-Hökümət  Təşkilatlarına  Dövl.  Dəstəyi  Şurası;  Fəlsəfi 
Maarifçilik  Assosiasiyası  İctimai  Birliyi.-  Bakı,  2009.-  23  s.;  21 
sm.- 1 man. 50 qəp., nüs. yox.- [2009-87205] 
40.
 
Hüseynov,  İ.H.  Qədim  dünya  mədəniyyəti  [Mətn]:  dərslik 
/İlqar  Hüseynov,  N.Əfəndiyeva;  red.  P.Rzaquliyev;  elmi  red. 
A.Abbasbəyli;  rəy.  Ə.Tağıyev  [və  b.].-  Bakı:  "Mars-print"  NPM, 
2009.-  426,  [2]  s.,  fotoşək.;  21  sm.-  1  man.  10  qəp.,  1000  nüs.- 
ISBN 9789-9528-087-12 (cildli).- [2009-86170] 


Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə