AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ


Kimya. Kristalloqrafiya. MineralogiyaYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34

 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineralogiya 
544 Fiziki kimya 
 
686.
 
Cəfərov, Y.İ. Fiziki və kolloid kimya [Mətn]: ali məktəblərin 
biologiya  fakültələri  üçün  dərs  vəsaiti  /Yasin  Cəfərov;  elmi  red. 
E.İ.Əhmədov;  rəy.  Y.X.Şahverdiyev,  Ə.İ.Yaqubov.-  Bakı,  2009.- 
180  s.:  şək.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.  177.-  4  man.,  500  nüs.- 
[2009-84521] 
 
546 Qeyri-üzvi kimya 
 
687.
 
Əliyev, Ö.M. Qeyri-üzvi kimya kursu [Mətn]: universitetlərin 
kimya  fakültələri  üçün  dərslik  /Özbək  Əliyev,  V.Ö.Əliyev, 
S.T.Bayramova;  elmi  red.  T.M.İlyaslı;  rəy.  Ə.N.Qurbanov, 
G.Z.Süleymanov.- Bakı: MBM, 2009.- Hissə I.- 427 s., cədv.: şək.; 
21  sm.-  5  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9522-904-31(cildli).-  [2009-
84766] 
688.
 
Musayev,  C.B. Qeyri-üzvi sintez [Mətn]: ali məktəblər üçün 
dərs  vəsaiti  /Cavadxan  Musayev;  elmi  red.  Ə.N.Qurbanov;  rəy. 
N.A.Verdizadə,  Ö.M.Əliyev.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  431  s.,  cədv.: 
şək.; 21 sm.- Biblioqr.: s.423-424.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-
86120] 
 
547 Üzvi kimya 
 
689.
 
Əkbərov,  O.H.  Yüksəkmolekullu  birləşmələr  kimyası 
[Mətn]:  ali  məktəblər  üçün  dərslik  /Oqtay  Əkbərov,  A.Ə.Əzizov, 
E.O.Əkbərov; rəy. Y.M.Bilalov, T.H.Xanlarov; red. N.M.Seyidov.- 
Yenidən işl. 4-cü nəşri.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 362, [2] s., 
cədv.: şək.; 20 sm.- 19 man., 200 nüs.- [2009-88200] 
690.
 
Məhərrəmov,  A.M.  Üzvi  kimyada  fiziki  tədqiqat  üsulları 
[Mətn]:  ali  məktəblər  üçün  dərs  vəsaiti  /Abel  Məhərrəmov, 
Ş.S.Nəsibov,  M.Ə.Allahverdiyev;  red.  Ə.Ə.Məcidov;  rəy. 
M.N.Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 102, [2] s.: şək., 
cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s.102.- 17 man., 350 nüs.- [2009-88203] 

108 
 
691.
 
Professor  A.Ə.Verdizadənin  95  illik  yubileyinə  həsr 
olunmuş "Üzvi reagentlər analitik kimyada" respublika konfransının 
materialları  [Mətn]  /çapa  məsul  V.H.Əliyev,  N.A.Verdizadə, 
Ə.Z.Zalov;  AMEA,  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADPU.-  Bakı, 
2009.- 215 s., portr., cədv.: şək.; 29 sm.- Ad göstəricisi: s.208-215.- 
4 man., 300 nüs.- [2009-86127] 
 
55 Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri 
 
692.
 
Pənahi,  Ş.A.  Ümumi  geologiyanın  qısa  nəzəri  və  təcrübi 
kursu  [Mətn]:  ali  məktəblərin  geoloji-kəşfiyyat  fakültələrinin 
tələbələri  üçün  dərslik  /Şəfiq  Pənahi;  rəy.  B.Y.Kərimov, 
T.C.Şahsuvarov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 343 s.: şək., cədv.; 20 sm.- 
Əlavə:  s.333-338.-  Biblioqr.:  s.33-92.-  2  man.,  500  nüs.-  [2009-
85859] 
 
550.3 Geofizika 
 
693.
 
Бабаев,  Р.А.  Исследование  способов  измерения  длин 
извилистых  линий  и  углов  наклона  методом  моделирования 
[Текст]: для картографов, геодезистов, гидрологов и географов 
Баку:  монография  /Рафик  Бабаев;  ред.  А.Т.Талыбов;  БГУ.- 
Баку: БГУ, 2009.- 226 с., табл.: рис., портр.; 20 см.- Библиогр.: 
с.207.- 4 ман., 50 экз. (в пер.).- [2009-1-701814]  
694.
 
Халилов, 
Э. 
Всемирная 
сеть 
прогнозирования 
землетрясений  [Текст]  /Эльчин  Халилов;  Science  Without 
Borders  (SWB);  ICEP.-  Бургас-Лондон:  SWB,  2009.-  55  с.:  ил., 
фото.,  портр.;  30  см.-  Библ.:  с.51-52.-  5  ман.,  1000  экз.-  ISBN 
9789-952-451-02-3.- [2009-3-104917] 
 
550.8 Tətbiqi geologiya 
 
695.
 
Керимов, 
К.М
Проблемы 
мезозойской 
нефти 
Азербайджана  и  пути  их  решения  [Текст]  /Керим  Керимов.- 
Баку, 2009.- 391 с., (53) л. рис., портр., табл.; 25 см.- Библиогр.: 
с.381-390.- 10 ман., 200 экз.- [2009-2-786181] 
 

109 
 
551.2/3 Geodinamika 
 
696.
 
Şəkuri, B.Q. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekosistemləri 
ekzogen  və  antropogen  proseslərin  onlara  təsiri  təbii  müvazinətin 
bərpası  zərurəti  [Mətn]  /Bəhruz  Şəkuri,  A.H.Mərdanlı.-  Bakı: 
Şirvannəşr,  2009.-  256  s.,  portr.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.239-
244.- 5 man., nüs. yox. (cildli).- [2009-86400] 
697.
 
Алиев,  А.А.  Каталог  извержений  грязевых  вулканов 
Азербайджана (1810-2007 г.г.) [Текст] /А.А.Алиев, И.С.Гулиев, 
Р.Р.Рахманов;  ред.  А.Ализаде.-  Баку:  Nafta-Press,  2009.-  1  с., 
рис., табл., портр.; 23 см.- Библиогр.: с.95-109.- 6 ман., 500 экз.- 
ISBN 9789-952-437-37-9 (в пер).- [2009-2-781712]  
 
553 İqtisadi geologiya 
 
698.
 
İsmayılov,  C.İ.  Azərbaycanın  mineral  xammal  yataqlarının 
sənaye genetik tipləri, iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] 
/Cabbar  İsmayılov;  elmi  red.  A.A.Qurbanzadə;  rəy.  K.Q.Rəhimov, 
K.Ş.Allahverdiyev.-  Bakı:  Elm,  2009.-  159  s.,  cədv.;  21  sm.- 
Biblioqr.:  s.156-157.-  4  man.,  300  nüs.-  ISBN  5-8066-177-34 
(cildli).- [2009-84264] 
 
556 Hidrologiya 
 
699.
 
Musayev,  Z.S.  Su  ehtiyatlarının  inteqrasiyalı  idarə  olunması 
[Mətn]: dərslik /Zakir Musayev, K.M.Məmmədov, M.S.Zərbəliyev; 
elmi  red.  M.S.Mansurov;  rəy.  E.P.Paşayev,  E.M.Eyvazov, 
Y.V.Qəhrəmanlı.-  Bakı:  Təhsil  NPM,  2009.-  373  s.,  fotoşək.:  şək., 
cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.365-368.-  6  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-84970] 
 
57 Biologiya elmləri 
 
700.
 
Babayeva, 
Z.Y. 
Biologiyanın  tədrisində  yeni  təlim 
texnologiyalarından  istifadənin  metodikası  [Mətn]:  metodik  vəsait 
/Zərövşən  Babayeva;  elmi  red.  Ə.Hüseynov;  rəy.  R.Sultanov, 
A.Axundov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  Azərb.  Resp.  Təhsil 

110 
 
Problemləri  İn-tu,  Naxçıvan  Dövlət  Un-ti.-  Bakı:  Təhsil  NPM, 
2009.- 150 s.: şək., cədv.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-
86435] 
701.
 
Biologiyanın  inkişaf  tarixi  və  metodologiyası  [Mətn]:  dərs 
vəsaiti 
/H.M.Hacıyeva, 
Ə.M.Məhərrəmov, 
Q.K.İsmayılov, 
İ.V.Qafarova;  elmi  red.  Ə.M.Hüseynov;  rəy.  R.Ə.Əliyev, 
Z.M.Quliyev,  T.Q.Abdullayeva.-  Bakı:  2009,  ADPU.-  197  s.;  20 
sm.- Biblioqr.: s.194-196.- 3 man., 500 nüs.- [2009-Azf-255859]  
702.
 
Əliyev,  T.X.  Ölümönü  canlanmanın  və aləmdə  müxtəlifliyin 
sirrinin  açılması  [Mətn]:  monoqrafiya  /Telman  Əliyev;  elmi  red. 
Y.İ.Rüstəmova.-  2-ci  nəşr.-  Bakı:  Elm,  2009.-  275  s.,  portr.,  faks.; 
21 sm.- Biblioqr. Azərb. və rus dillərində: s.266-268.- 5 man., 1000 
nüs.- ISBN 5-8066-169-83.- [2009-85245] 
703.
 
Orucov,  F.M.  Biologiyanın  fizika  ilə  inteqrasiyasının  imkan 
və  yolları  [Mətn]:  metodik  vəsait  /Firudin  Orucov;  elmi  red. 
Ə.M.Hüseynov;  rəy.  R.L.Sultanov,  R.R.Rəhmanov;  Azərb.  Resp. 
Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Təhsil Prob. İn-tu; Bakı Qızlar Un-ti.- 
Bakı,  2009.-  150  s.,  cədv.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.146-148.-  4  man., 
250 nüs. (cildli).- [2009-85457] 
 
575 Ümumi genetika 
 
704.
 
Nəbiyev,  A.M.  Oxşar  dəyərlərin  gen  qaynağı  -  geneoloji 
nəzəriyyə  [Mətn]:  monoqrafiya  /Azad  Nəbiyev;  elmi  red.  və  ön 
sözün  müəl.  F.Qasımzadə.-  Bakı:  Elm  vəTəhsil,  2009.-  97,[2]  s., 
portr.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 97.- 3 man., 1000 nüs.- [2009-87080] 
 
576.8 Parazitologiya 
 
705.
 
Nəcəfov  İ.H.  Tibbi  helmintologiya:  insan  helmintozlarının 
klinikası,  diaqnostikası,  müalicə  və  profilaktikası  [Mətn]:  tədris 
vəsaiti  /İmamyar  Nəcəfov;  red.  N.N.Əliyev;  rəy.  F.Ə.Sadıxova, 
Z.Ö.Qarayev,  N.C.Quliyev.-  Bakı,  2009.-  334,  [2]  s.,  [12]  v.  şək., 
portr.,  cədv.;  25  sm.-  Biblioqr.:  s.319-326.-  25  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-86194] 
 
 

111 
 
577 Biofizika. Biokimya 
 
706.
 
Məhərrəmov,  A.M.  Həyat  fəaliyyətinin  kimyəvi  əsasları 
[Mətn]: 
ali 
məktəblər 
üçün 
dərslik 
/A.M.Məhərrəmov, 
M.Ə.Allahverdiyev; 
red. 
A.Ə.Quliyev; 
rəy. 
İ.V.Əzimov, 
E.M.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 287 s.: şək.; 21 sm.- 
Biblioqr.:  s.281-282.-  16  man.  80  qəp.,  350  nüs.  (cildli).-  [2009-
88206]  
 
58 Botanika 
 
707.
 
Botanika  fənnindən  çöl  tədris  təcrübəsinə  aid  ümumi 
metodik  vəsait  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /tərt.  ed.  M.Ə.Ağayeva;  red. 
M.B.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil 
Problemləri İn-tu, Lənkəran Dövlət Un-ti.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 
89,[3] s., cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 88.- 4  man.,  300 nüs.- [2009-
87242] 
708.
 
Qasımov, M.Ə. Azərbaycanın faydalı bitki sərvətləri [Mətn]: 
dərs  vəsaiti  /Mayis  Qasımov,  G.Qədirova;  elmi  red.  C.Ə.Əliyev; 
rəy.  P.B.Zamanov,  Ə.M.Hüseynov.-  2-ci  nəşri.-  Bakı:  Maarif, 
2009.- 369 s.,[7] v. fotoşək., cədv.; 25 sm.- Biblioqr.: s.345-366.- 10 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85532] 
709.
 
Qurbanov,  E.M.  Ali  bitkilərin  sistematikası  [Mətn]:  ali 
məktəblər  üçün  dərslik  /Elşad  Qurbanov;  elmi  red.  V.S.Novruzov, 
Z.C.Məmmədova,  rəy.  S.H.Musayev,  T.A.Talıbov.-  Bakı:  Bakı 
Univeristeti,  2009.-  420  s.,  portr.: şək.;  21  sm.-  Bitkilərin  Azər.  və 
latın  dilində  siyahısı:  s.390-412.-  Biblioqr.:  c.  420.-  10  man.,  500 
nüs. (cildli).- [2009-89027] 
 
59 Zoologiya 
 
710.
 
Azərbaycanın  quşlar  aləmi  [Mətn]:  ensiklopedik  məlumat 
kitabı  /layihənin  müəl.  və  tərt.  E.Əliqızı;  red.  T.Qasımova;  dizayn 
T.Gəncəliyev,  F.Rəhimov;  fotolar  M.Yaqub  [və  b.].-  Bakı: 
Letterpress  Nəşriyyat  Evi,  2009.-  503  s.:  şək.,  fotoşək.,  xəritə;  30 
sm.+[1] elektron optik disk (CD).- Quşların siyahısı: s.501-503.- 12 
man., 10000 nüs. (cildli).- [2009-84972] 

112 
 
711.
 
Гамбарова, Г.М. Биогеохимические и микроструктурные 
исследования  каспийских  моллюсков  [Текст]:  монография 
/Гюльнара Гамбарова; науч. ред. С.А.Исаев; М-во Образования 
Азерб. Респ., БГУ.- Баку: Ляман, 2009.- 320 с., ил., табл., портр.; 
21см.- Прилож.: с.273-318.- Библиогр.: с.206-236.- 10 ман., 100 
экз.- ISBN 5-8610-6183-1 (в пер.).- [2009-2-784005]  
 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika 
 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması 
 
712.
 
Nəsirov,  M.Y.  Azərbaycanca-ingiliscə-rusca-ərəbcə  tibbi 
danışıq  kitabı  [Mətn]  /Məmməd  Nəsirov,  C.Heyət, Z.Salahov;  red. 
Q.Heybətov; Ə.Şirəliyev; ərəb dil. tərc. ed. M.Davara [və b.].- Bakı: 
Nurlan,  2009.-  249  s.:  şək.,  portr.;  29  sm.-  15  man.,  nüs.  yox.- 
[2009-85440] 
713.
 
Reproduktiv  sağlamlıq.  Ailə  planlaşdırılması  üzrə  klinik 
protokollar  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının  4  aprel  2009-cu  il  tarixli  10  saylı  qərarı  ilə  təsdiq 
edilmişdir  /klinik  protokolun  tərt.  hey.  S.Əliyeva  [və  b.];  klinik 
protokolun  red.  C.Məmmədova;  Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi.- 
Bakı: [İndigo MMC] 2009.- 142 s., cədv.; 21 sm.- İzahlı lüğət: s.5-
6.- Biblioqr.: s.141-142.- 5 man., nüs. yox.- [2009-88405] 
 
611 Anatomiya 
 
714.
 
Anatomik  terminologiya  [Mətn]:  terminoloji  lüğət  /çapa 
hazır., red.V.B.Şadlinski.- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2009.- 278, 
[2]  s.,  cədv.;  28  sm.-  Mətn  Azərb.,  rus.,  ingilis  və  latın 
dillərindədir.- 18 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-87383] 
715.
 
Anatomiya  muzeyi  -  dünəni,  bugünü,  sabahı  [Mətn] 
/V.B.Şadlinski, R.Ə.Əsgərov, M.Q.Allahverdiyev, G.A.Hüseynova; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  Azərb.  Tibb  Un-ti.-  Bakı:  [Oskar 
NPM], 2009.- 112 s., fotoşək., portr., cədv., faks.; 22 sm.- Biblioqr.: 
s.109-111.- 20 man., nüs yox.- [2009-87629] 
716.
 
Azərbaycan  Tibb  Universitetinin  Insan  Anatomiyası 
kafedrasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın 

113 
 
elmi  məqalələr  toplusu  [Mətn]  /red.  hey.  Ə.T.Əmiraslanov  [və  b.]; 
Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  Bakı:  ATU,  2009.-  326  s., 
portr.:  şək.,  cədv.,  fotoşək.;  29  sm.-  Mətn  Azərb.,  rus  və  ing. 
dillərindədir.- 12 man., nüs. yox.- [2009-87372] 
717.
 
Şadlinski,  V.B.  İnsan  anatomiyası  [Mətn]:  əczaçılıq 
fakültəsinin 
tələbələri 
üçün 
dərslik 
/Vaqif 
Şadlinski, 
G.A.Hüseynova; rəy. M.Q.Allahverdiyev, Ş.İ.Qasımov, A.B.İsayev, 
Ş.A.Məmmədova.-  Bakı:  Müəllim,  2009.-  239  s.:  şək.,  25  sm.- 
Biblioqr.: s.237.- 15 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-87380] 
718.
 
Şadlinski,  V.B.  İnsan  anatomiyası  [Mətn]:  iki  cilddə  /Vaqif 
Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov; red. R.Ə.Əsgərov; Azərb. 
Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi,  ATU.-  2-ci  nəşr.-  Bakı:  Müəllim,  2009.- 
Cild II.- 334, [2] s., [12] v., cədv.: şək.; 28 sm.- Biblioqr.: s. 328.- 
18 man., 650 nüs.- ISBN 9789 -9524-350-23(cildli).- [2009-87381] 
719.
 
Şadlinski,  V.B.
 
İnsanın  anatomiyası  [Mətn]:  dərslik  /Vaqif 
Şadlinski  (ümumi  red.),  M.Q.Allahverdiyev,  A.B.İsayev;  rəy. 
M.Ş.Cahangirov, N.T.Mövsümov; red. Ş.İ.Qasımov.- Bakı: Təknur, 
2009.-  463  s.:  şək.;  24  sm.-  Qısaldılmış  termin.  siyahısı:  s.3.-  15 
man., 500 nüs.- ISBN 9789-952-445-08-5.- [2009-87378] 
 
612 Fiziologiya 
 
720.
 
Həsənov,  T.  Ş.  İmmunologiya  və  enzimologiya  [Mətn]: 
mühazirələrin  icmalı  /Telman  Həsənov;  rəy.  S.Ş.Həsənov, 
Ə.M.Hüseynov.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  142,  (2)  s.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s.140.- 4 man., 250 nüs.- [2009-Azf-257155] 
721.
 
İnsan  fiziologiyası  [Mətn]:  dərslik  /tərt.  ed.  R.H.Qayıbov; 
elmi  red.  Q.M.Məmmədyarov;  rəy.  Ə.N.Fərəcov,  S.A.Əliyev; 
Azərb.  Resp.  Gənclər  və  İdman  Nazirliyi,  Azərb.  Dövlət  Bədən 
Tərbiyəsi  və  İdman  Akademiyası.-  Bakı:  Adiloğlu,  2009.-  263  s., 
cədv.: şək.; 21 sm.- 3 man, 400 nüs.- [2009-85854] 
722.
 
Qarayev,  M.A.  İnsan  və  heyvan  fiziologiyası  [Mətn]: 
mühazirə materialları: dərs vəsaiti /M.A.Qarayev; rəy. Ə.N.Fəcərov, 
Ə.M.Hüseynov.-  Bakı:  Təhsil,  2009.-  300  s.;  20  sm.-  Biblioqr.: 
s.294.- 17 man., 200 nüs.- [2009-88192] 
723.
 
Рзаева, 
Н.М.  Нейрофизиологические  особенности 
некоторых  аспектов  функционирования  зрительной  системы 

114 
 
[Текст]: монография /Нателла Рзаева; НАНА, Ин-т Физиологии 
им. А.И.Караева.- Баку: МВМ, 2009.- 175 с.: ил., табл.; 21 см.- 
Библ.: с.- 138-170.- 8 ман., 100 экз.- ISBN 9789-952-290-42-7 (в 
пер.).- [2009-2-780605] 
 
613.2 Qidalanma gigiyenası 
 
724.
 
Qurbanqızı,  A.  Arıqlamaq  haqqında  hər  şey  [Mətn]  /Aynur 
Qurbanqızı; red. P. İbrahimova.-  Bakı: Qanun, 2009.- 207 s.: şək., 
fotoşək.; 20 sm.- Biblioqr.: c.198.- 8 man., 1000 nüs.- [2009-85894] 
 
613.4 Bədənin gigiyenası 
 
725.
 
Qurbanqızı,  A.  Saçlara  qulluq  sirləri  [Mətn]  /Aynur 
Qurbanqızı;  red.  P.Yəhyaqızı.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  115  s.:  şək., 
fotoşək.; 20 sm.- 5 man., 1000 nüs.- [2009-85903] 
726.
 
Qurbanqızı,  A.  Saç  maskaları  [Mətn]  /Aynur  Qurbanqızı; 
red. R.Rəvan.-  Bakı: Qanun, 2009.- 63 s.: şək., fotoşək.; 20 sm.- 4 
man., 1000 nüs.- [2009-85904] 
 
614 Sanitariya 
 
727.
 
Səhiyyə  kommunikasiyası  mütəxəssisləri  üçün  rəhbər 
vəsait: səhiyyə  kommunikasiya  strategiyasının  hazırlanması  [Mətn] 
/Q.O.Sallivan,  C.Yonkler  [və  b.];  red.  C.Əzizova,  N.Əliyev;  tərc. 
P.Mestiyev;  Con  Hopkins  Un-ti,  Blumberq  İctimai  Səhiyyə 
Məktəbi, Kommunikasiya Proqramları Mərkəzi; Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi.- Bakı, 2009.- 302 s., cədv.; 
30  sm.-  Biblioqr.:  s.295-302  .-  12  man.,  1000  nüs.-  [2009-Azf-
259358]   
 
615.1/4 Farmakologiya 
 
728.
 
Antimikrob  dərman  vasitələrinin  istifadəsi  üzrə  klinik 
protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi 
kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu il tarixli 29 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir  /Azərb.  Resp.  Səhiyyə  Nazirliyi;  klinik  protokolun  tərt. 

115 
 
hey.  Ə.Abdullazadə  [və  b.];  red.  C.Məmmədov.-Bakı:  Tərəqqi 
MMC, 2009.- 164 s., cədv.; 21 sm.- Biblioqr.: s.164.- 3 man., nüs. 
yox.- [2009-88407] 
729.
 
Arı  qanadlarında  sağlamlıq  [Mətn]:  sağlamlaşdırıcı  apifito 
məhsullar  /naşir  Q.İsabəyli;  ön  sözün  müəl.  V.N.Kim.-  Bakı: 
Şirvannəşr, 2009.- 128 s.: şək.; 21 sm.- 2  man.,  1000 nüs.- [2009-
84703] 
730.
 
İbadlı, O. V. Müalicə bitkiləri [Mətn]: dərman bədrənci /Oruc 
İbadlı;  red.  V.S.Fərzəliyev,  N.B.Hüseynova.-  Bakı,  2009.-  19  s.: 
şək.; 20 sm.- Biblioqr.: s.18-20.- 3 man., 500 nüs.- [2009-88196] 
731.
 
Qurbanov, E.M. Dərman bitkiləri [Mətn]: ali məktəblər üçün 
dərslik 
/Elşad 
Qurbanov; 
elmi 
red. 
T.A.Süleymanov, 
Z.C.Məmmədova;  rəy.  T.A.Talıbov,  M.Ə.Allahverdiyev.-  Bakı: 
BDU, 2009.- 356,[2] s.: şək., cədv., portr.; 21 sm.- Göstərici: s. 339-
350.- Biblioqr.: s.356.- 10 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-89026] 
 
615.8 Fizioterapiya 
 
732.
 
Maraği-əl,  Ə.  Müalicati-münfəridə:  sadə  müalicə  üsulları 
[Mətn] /Əbdülhəsən əl-Marağı; fars dil. tərc. ed., müqəd., qeydlərin 
və  şərhlərin  müəl.  İ.Qaibova;  elmi  red.  F.Ələkbərli;  AMEA, 
M.Füzuli  adına  Əlyazmalar  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  245  s.;  21 
sm.- Biblioqr.: s.23-109.- 4 man., 3000 nüs. (cildli).- [2009-85551] 
733.
 
Məlikov,  M.  Z.  İynəbatırma  ilə  müalicə  [Mətn]  /Malik 
Məlikov;  naşir  R.Xan-Sayad  oğlu.-  Bakı:  MBM-R,  2009.-  582  s., 
portr.;  21  sm.-  Biblioqr.:  s.573-579.-  4  man.,  300  nüs.  (cildli).- 
[2009-Azf-256396]   
734.
 
Кязимов,  Г.А.  Биоэкология  Нафталана  [Текст]  /Гасан 
Кязимов;  науч.  ред.  А.В.Мусаев;  ред.  Р.Н.Махмудов.-  Баку: 
Элм, 2009.- 352 с., портр., табл.: ил.; 25 см.- Список условных 
сокращений:  с.5.-  Библ.:  с.311-323.-  10  ман.,  тир.  нет.-  ISBN 
9789-952-453-11-9 (в пер.).- [2009-2-783598]     
735.
 
Кязимов,  Г.А.  Летопись  Нафталана  [Текст]  /Гасан 
Кязимов;  гл.  ред.  А.В.Мусаев;  предисл.  М.К.Керимов.-  Баку: 
Элм, 2009.- 584 с.: [15] л. цв. ил., портр., табл.; 24 см.- 15 ман., 
тир. нет.- ISBN 5-8066-1711-4 (в пер).- [2009-2-782797]  

116 
 
736.
 
Nanonaftalan  [Текст]  /BİOOİL;  предисл.  Г.А.Кязимо-ва.- 
Баку, 2009.- 42 с., портр., фото.; 16 см.- 3 ман., тир. нет.- [2009-
Ар2009/121]  
 
615.9 Toksikologiya 
 
737.
 
Gürzə  ilanı  və  gürzəkimilər  fəsiləsinin  digər  ilanlarının 
zəhəri ilə kəskin infeksion zəhərlənmələrin diaqnostika və müalicəsi 
üzrə  klinik  protokol  [Mətn]:  Azərbaycan  Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu il tarixli 29 saylı qərarı 
ilə  təsdiq  edilmişdir  /klinik  protokolun  red.  C.Məmmədov,  klinik 
protokolun  tərt.  hey.  V.Əzizov,  İ.Əfəndiyev,  A.Əhmədov;  Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Mega-Print, 2009.- 16 s., cədv.; 21 
sm.- Biblioqr.: s. 16.- 3 man., nüs. yox.- [2009-Azf-259262]  
738.
 
Narkomaniya İİV/QİÇS [Mətn] /tərt. ed. İ.Əsədli; layihənin 
rəhb.  A.Xəlilov;  Sağlam  İnkişaf  və  Maarifləndirmə  İctimai  Birliyi; 
Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi.- Bakı: Müəllim, 2009.- 39 
s.: şək.; 21 sm.- 2 man., 700 nüs.- [2009-85408]  
 
616 Terapiya 
 
739.
 
Ağır  preeklampsiya  və  eklampsiyanın  reanimasiyası  üzrə 
klinik protokol [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 
kollegiyasının 20 noyabr 2009-cu il tarixli 29 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir  /klinik  protokolun  tərt.  hey.  A.Qədirov,  R.Sadırov, 
L.Quliyeva  [və  b.];  red.  C.Məmmədov  Azərb.  Resp.  Səhiyyə 
Nazirliyi.-  Bakı:  ROV  MMC,  2009.-  48  s.,  cədv.;  21  sm.-  Əlavə: 
s.33-46.- Biblioqr.: s.47-48.- 3 man.  [2009-Azf-259386] 
740.
 
Anafilaktik  şok  üzrə  klinik  protokol  [Mətn]:  Azərbaycan 
Respublikası  Səhiyyə  Nazirliyi  kollegiyasının  12  iyun  2009-cu  il 
tarixli  17  saylı  qərarı  ilə  təsdiq  edilmişdir  /klinik  protokolun  red. 
C.Məmmədov;  klinik  protokolun  tərt.  hey.  A.Axundbəyli  [və  b.]; 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: Tərəqqi MMC,  2009.- 28 s., 
cədv., sxem.; 21 sm.- Biblioqr.: s. 28.-  3 man. [2009-Azf-259390]   
741.
 
Ekoloji  Epidemiologiya:  tədqiqat  metodları  və  ictimai 
səhiyyədə  tətbiqi  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /red.  D.Beker,  T.Kjelstrom, 
R.Kalderon,  H.Pastides;  red.  və  tərc.  S.İsmayılova;  Ümumdünya 
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə