AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   34

1411.
 
Məmmədli, F. Aşacağam zaman adlı sədləri [Mətn]: şeirlər 
/Firuzə  Məmmədli;  red.  B.Xəlilov;  rus  dilindən  tərc.  ed. 
S.Məmmədzadə,  D.Gərəkməzli;  ing.  dilindən  tərc.  ed.  S.Gültən, 
S.Vatanabadı; türk dilindən tərc. ed. A.Haqqıxlı.- Bakı: Elm, 2009.- 
159 s.; 20 sm.- Mətn Azərb., türk, rus və ing. dillərindədir.- 3 man., 
200 nüs.- ISBN9789-9524-531-19.- [2009-86591] 
1412.
 
Məmmədli, F. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Firuzə Məmmədli; 
red. V.Yusifli.- Bаkı: Nurlan, 2009.- Cild V.- 412, [3] s.; 21 sm.- 5 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84977] 
1413.
 
Məmmədov,  E.H.  Ölməzlik  [Mətn]:  oçerklər  /Eynəddin 
Məmmədov;  red.  S.İbrahimli.-  Bakı:  Qanun,  2009.-  342,  [2]  s., 
portr., fotoşək.; 21 sm.- Mətn Azərb., rus və ingilis dillərindədir.- 4 
man., 250 nüs. (cildli).- [2009-87297] 
1414.
 
Məmmədov,  R.  R.  Həyat  eşqi  [Mətn]:  şeirlər  /Rahib 
Məmmədov; red. və ön söz müəl. S.Güləliqızı.- Bakı: MBM, 2009.- 
100 s., port.: şək.; 21 sm.- 4 man., 200 nüs.- ISBN 9789-952-290-
17-5.- [2009-87487] 

207 
 
1415.
 
Məmmədov, V.C. Səni kim unudar [Mətn]: xatirələr /Vaqif 
Məmmədov;  naşir  Q.İsabəyli;  red.  A.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.- 146, [2] s., [11] v.  fotoşək., faks.; 21 sm.- 4  man., 300 nüs. 
(cildli).- [2009-87212] 
1416.
 
Məmmədova,  E.  Yetimin  dastanı  [Mətn]  /Elmira 
Məmmədova; naşir Q.İsabəyli; red. A.Qaradərəli.- Bakı: Şirvannəşr, 
2009.- 67 s., [4] v. fotoşək., portr.; 21 sm.- 2 man., nüs. yox.- [2009-
87227] 
1417.
 
Mənim ulu dilim, nəğməkar dilim [Mətn]: şeirlər /tərt. ed. 
E.Əkbər; red. F.İbrahimli.- Bakı: Araz, 2009.- 263 s., portr.: şək.; 21 
sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84736] 
1418.
 
Məsud,  A.  II  İohan  [Mətn]:  hekayə-roman  /Afaq  Məsud; 
tərt.  ed.  və  red.  S.Babullaoğlu;  dizayner  M.Qaraxanlı;  Bank  of 
Azerbaijan.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  58,  [2]  s.,  portr.;  17  sm.-  1 
man., 500 nüs.- [2009-86321] 
1419.
 
Mikayılzadə, N.C. Rənglərin oyanışı. "Rənglər" üslubunda 
"Əlvahi - intibah" [Mətn] /Nijad Mikayılzadə; red. və ön söz müəl. 
E.İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2009.- 115 s., portr.; 17 sm.- 1man., 
500 nüs. (cildli).- [2009-85611] 
1420.
 
Mirələmov, 
H.F. 
Gəlinlik 
paltarı  [Mətn]:  roman 
/Hüseynbala  Mirələmov;  red.  A.Həsənli;  rəssam  A.Hüseynov.- 
Yenidən  işlənmiş  2-ci  nəşri.-  Bakı:  Nurlar,  2009.-  367  s.,  portr.: 
şək.; 21 sm.- 2 man., 2000 nüs.- ISBN 9789-9524-502-48 (cildli).- 
[2009-85802] 
1421.
 
Mirxəliloğlu,  M.  Divan  [Mətn]  /Mirkamil  Mirxəliloğlu; 
red. V.Yusifli.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 421, [2] s., portr.; 21 sm.- 4 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85932] 
1422.
 
Mirzə,  X.  Yuxumu  itirmişəm  [Mətn]:  tragikomediya, 
şeirlər,  poemalar  /Xəlil  Mirzə;  red.  Ə.Mirzallı.-  Bakı:  Mütərcim, 
2009.- 183 s., portr.: ill.; 21 sm.- 2  man., 300 nüs. (cildli).- [2009-
86554] 
1423.
 
Miskinli,  K.  Ot  kökü  üstə  bitər  [Mətn]  /Knyaz  Miskinli; 
red. Ş.Həmidli.- Bakı: Ozan, 2009.- Hissə I.- 215 s.+[32] s. fotoşək., 
portr., faks.; 25 sm.- 6 man., 1000 nüs. (cildli).- [2009- 85484] 
1424.
 
Muğanlı,  M.  Məndən  sonra  [Mətn]:  şeirlər,  bayatılar  və 
elegiya  /Müşfiq  Muğanlı;  red.  N.Məmmədli.-  Bakı:  Nurlan,  2009.- 
178, [2] s., portr.; 20 sm.- 1 man., 300 nüs.- [2009-85792] 

208 
 
1425.
 
Muğanlı,  M.  Seçilmiş  əsərlər  [Mətn]:  5  cilddə  /Mikayıl 
Muğanlı; red. Söhrab Tahir Azər.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- Cild V.- 
302 s.; 21 sm.- 4 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-82415] 
1426.
 
Muğanna,  İ.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  6  cilddə  /İsa 
Muğanna;  tərt.  ed.  F.Muğanna;  burax.  məs.  V.Bəhmənli;  red. 
U.Rəhimoğlu; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: 
Avrasiya  press,  2009.-  Cild  II:  Povest,  hekayə.-  429,  [3]  s.,  portr.; 
22 sm.- 8 man.1000 nüs.- ISBN 9789-9524-421-82  (cildli).- [2009- 
85503] 
1427.
 
Muğanna,  İ.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  6  cilddə  /İsa 
Muğanna;  tərt.  ed.  F.Muğanna;  burax.  məsul  V.Bəhmənli;  red. 
U.Rəhimoğlu; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: 
Avrasiya press, 2009.- Cild III: Roman.- 299, [4] s., portr.; 22 sm.- 
8 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-421-99 (cildli).- [2009-85504] 
1428.
 
Muxtarov,  X.C.  Günəşin  qürubu  [Mətn]:  oçerklər  /Xəzail 
Muxtarov.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  143  s.,  portr.,  fotoşək.;  20  sm.- 
Biblioqr.: s.143.- 2 man., 500 nüs. (cildli). - [2009-84508] 
1429.
 
Muxtarov,  X.C.  Müharibə  sənəti  [Mətn]:  roman  /Xəzail 
Muxtarov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 319 s., portr.; 21 sm.- 2 man., 500 
nüs.- [2009-84499] 
1430.
 
Murad,  G.  Qarabağ  harayı  [Mətn]  /Güləmail  Murad;  red. 
X.Murad.- Bakı: Qanun, 2009.- 55 s.. portr.: şək.; 16 sm.- 1 man. 15 
qəp., 500 nüs.- [2009-86148] 
1431.
 
Murad,  X. Bulaq üstə bitən susuz laləyəm [Mətn]: mənsur 
şeirlər  /Xədicə  Murad;  red.  S.Tahir;  məsl.  D.Əjdəroğlu.-  Bakı: 
Ozan, 2009.- 106, [6] s.; 20 sm.- 4 man., 500 nüs.- [2009-87490] 
1432.
 
Muradxanlı,  E.  Siz  mühasirədəsiniz,  leytenant  [Mətn]: 
roman  və  hekayə  /Etibar  Muradxanlı;  red.  A.Mahmudoğlu.-  Bakı: 
Avrasiya Press, 2009.- 149, [3] s., portr.; 20 sm.- 2 man., nüs. yox.- 
ISBN 9789-9524-421-44.- [2009-84211] 
1433.
 
Muradoğlu,  N.  Sabaha  açılan  qapılar  [Mətn]:  şeirlər 
/Nizami Muradoğlu.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 162, [2] s., portr.; 14 
sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-87753] 
1434.
 
Musalı,  V.A.  Osmanlı  təzkirələrində  Azərbaycan  şairləri 
[Mətn]:  monoqrafiya  /Vüsalə  Musalı;  elmi  red.  A.Musayeva; 
AMEA,  Məhəmməd  Füzuli  ad.  Əlyazmalar  İn-tu.-  Bakı:  Nurlan, 
2009.- 366 [2] s.: ill.; 20 sm.- Lüğət: s. 334-348.- Göstərici: s.349-

209 
 
366.-  Biblioqr.:  s.325-333.-  4  man.,  500  nüs.  (cildli).-  [2009-Azf-
256589]    
1435.
 
Musayev,  V.A.  Acılı-şirinli  ömür  yolum  [Mətn]  /Vəli 
Musayev;  tərt.  və  red.  X.İsmayılova.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  119  s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-85265] 
1436.
 
Mürvətqızı,  S.  Sən  sevgidən  yuxarısan [Mətn]:  hekayələr, 
şeirlər  /Sevinc Mürvətqızı; red. Ə.Cahangir; ön söz R.Məcid.- Bakı: 
Vektor,  2009.-  145  s.,  portr.;  20  sm.+  [1]  elektron.  opt.  disk  (CD); 
12 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-86618] 
1437.
 
Nadir,  M.  Qaranlıqda  işıqlar  [Mətn]:  şeirlər  və  poemalar 
/Mülkədar  Nadir;  red.  H.İsaxanlı.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  320  s., 
portr.: ill.; 21 sm.- 2 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-84532] 
1438.
 
Nadirli,  İ.  Muğamlı  dünyam  [Mətn]:  qəzəllər  /İnqilab 
Nadirli; red. V.Rəhimov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 110, [2] s., portr.; 
17  sm.-  Terminlərin  izahı:  s.  106-107.-  1  man.,  500  nüs.  (cildli).- 
[2009-85838] 
1439.
 
 Nağıyev,  N.  Əsərləri  [Mətn]:  3  cilddə  /Nağı  Nağıyev; 
külliyyatı 
tərt. 
ed. 
V.N.Nağıyev, 
Y.V.Qəhrəmanlı, 
M.V.Süleymanova;  naşir  və  red.  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.- Cild I: Romanlar.-  559 s., portr.; 21 sm.- 10 man., 100 nüs. 
(cildli).- [2009-88442] 
1440.
 
Nağıyev,  N.  Əsərləri  [Mətn]:  3  cilddə  /Nağı  Nağıyev; 
külliyyatı 
tərt. 
ed. 
V.N.Nağıyev, 
Y.V.Qəhrəmanlı, 
M.V.Süleymanova;  naşir  və  red.  Q.İsabəyli.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.-  Cild  II:  Povestlər,  səhnə  əsərləri.-  526,  [2]  s.;  21  sm.-  10 
man., 100 nüs. (cildli).- [2009-88443] 
1441.
 
Nağıyev,  N.  Əsərləri  [Mətn]:  3  cilddə  /Nağı  Nağıyev; 
külliyatı 
tərt. 
ed. 
V.N.Nağıyev, 
Y.V.Qəhrəmanlı, 
M.V.Süleymanova;  naşir  və  red.  Q.İsabəyli.-  Cild  III:  Hekayələr; 
felyetonlar;  miniatür  yazılar;  xatirələr;  oçerklər.-  Bakı:  Şirvannəşr, 
2009.- 441 s.; 21 sm.- 10 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-88444]  
1442.
 
Nağıyev,  V.  Həyat  haqqında  düşüncələr  [Mətn]: 
publisistika  /Vəli  Nağıyev;  red.  S.Kəlbixanlı.-  Bakı:  Mütərcim, 
2009.- 177, [2] s.; 20 sm.- 2 man., 600 nüs.- [2009-85293] 
1443.
 
Nazimoğlu,  R.  Ürəyim  dünyanın  məzar  yeridir  [Mətn]: 
şeirlər /Raqif Nazimoğlu; red. Ə.Xəlilova.- Bakı: MBM, 2009.- 123 

210 
 
s.,  portr.;  17  sm.-  1  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9522-901-27.- 
[2009-84334] 
1444.
 
“Neftçi" ədəbi məclisi [Mətn]: almanax /red. Z.Ziyadoğlu.- 
Bakı: Borçalınəşr, 2009.- 66, [2] s., port.; 20 sm.- 4 man., 250 nüs.- 
[2009-87668] 
1445.
 
Nehrəmli,  Ə.  Poeziya  inciləri  [Mətn]:  şeirlər  /Ələsgər 
Nehrəmli;  red.  A.Yadigar.-  Naxçıvan:  Qızıl  Dağ,  2009.-  82,  [2]  s., 
portr.; 14 sm.- 1 man., nüs. yox.- [2009-85021] 
1446.
 
Nehrəmli,  N.İ.  Seçilmiş  əsərləri  [Mətn]:  roman  /Novruz 
Əliyev; naşir Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- Cild II.- 591 s., 
portr.; 21 sm.- 4 man., nüs yox.- [2009-87233] 
1447.
 
Nəbiyeva,  B. Yoxluğunu bilə-bilə [Mətn]: oçerklər /Bəturə 
Nəbiyeva, L.Abdullayeva; naşir Q.İsabəyli; red. G.Xəlilova; ön söz 
V.Səmədoğlu.-  Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  94  s.,  portr.,  fotoşək.;  21 
sm.- 4 man., 300 nüs. (cildli).- [2009-87211] 
1448.
 
Nəcəfzadə,  A.İ.  Müşfiqin  duyğu  yarpaqları  [Mətn]:  şairin 
şeirlərinə  yazılmış  mahnılar  /Abbasqulu  Nəcəfzadə;  red. 
V.Qaradağlı;  məsl.  G.Hüseynoğlu;  tərc.  S.Məmmədzadə,  Y.Filler, 
V.Qafarov;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi.-  Bakı: 
Təhsil, 2009.- 127 s., portr., notlar; 20 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-
87933] 
1449.
 
Nəcəfzadə,  Q.M.  Oğlum  qapını  aç,  qapıda  bir  külək  ölür 
[Mətn]: şeirlər /Qəşəm Nəcəfzadə ; red. Mənsurə.- Bakı: Şirvannəşr, 
2009.- 130,[2] s.; 20 sm.- 3 man., 1000 nüs.- [2009-89450] 
1450.
 
Nəsiboğlu,  B.  Vətən  harayı  [Mətn]:  şeirlər  /Bəylər 
Nəsiboğlu.- Bakı: Nur-MMC, 2009.- 167 s., portr.; 20 sm.- 2 man., 
250 nüs.- [2009-85248] 
1451.
 
Nəsir,  M.Q.  Qəzəllər  [Mətn]  /Məhəmməd  Nəsir;  naşir 
R.X.Sayadoğlu.- Bakı: MBM, 2009.- 463 s.; 20 sm.- 10 man., 300 
nüs.- ISBN 9789-9522-904-23 (cildli).- [2009-87563] 
1452.
 
Nəsir,  M.Q.  Müqəddəs  kədərin  içindən  sevgi  [Mətn]: 
şeirlər  və  qəzəllər  /Məhəmməd  Nəsir;  red.  R.Hüseynov;  naşir 
R.X.Sayadoğlu; ön söz M.A.Bağıyeva.- Bakı: MBM, 2009.- 487 s., 
portr.; 21 sm.- 10 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9522-904-24 (cildli).- 
[2009-87560] 
1453.
 
Nəsir,  M.Q. Şeirlər və qəzəllər [Mətn] /Məhəmməd  Nəsir; 
red. R.Hüseynov; naşir R.X.Sayadoğlu.- Bakı: MBM, 2009.- 459 s., 

211 
 
portr.; 20 sm.- 10 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9522-904-23 (cildli).- 
[2009-87562] 
1454.
 
Nəsirli,  M.  Güllə  səsi  [Mətn]:  povest,  hekayə,  şeirlər 
/Məmmədağa  Nəsirli;  red.  Ə.Əlisəfaoğlu;  ön  söz  N.Asena.-  Bakı: 
Araz, 2009.- 465 s., portr.: 21 sm.- 7 man., 500 nüs. (cildli).- [2009-
89049] 
1455.
 
Nəzakət. 
Ömrüm  [Mətn]:  şeirlər  /Nəzakət;  red. 
A.Məhərrəmli;  ön  söz.  M.Yaqub.-  Bakı:  Araz,  2009.-  91  s.,  portr.: 
ill.; 22 sm.- 1 man., 200 nüs. (cildli).- [2009-86135] 
1456.
 
Nəzərli,  Ə.Ə.  Bu  dünyanı  belə  gördüm  [Mətn]:  sənədli 
nəsr,  lirik  şeirlər  və  ədəbi-publisistik  düşüncələr  /Ənvər  Nəzərli; 
tərt.  red.  Ə.R.Xələfli.-  Bakı:  Səda,  2009.-  367  s.,  portr.;  21  sm.-  2 
man., 1000 nüs.- ISBN 4789-9524-450-39 (cildli).- [2009-84602] 
1457.
 
Nizammülk,  T.Ə.  Mülknamə  [Mətn]:  publisistik  yazılar 
/Tofiq Nizammülk; red. A.Tofiq qızı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 
222, [2] s., portr.; 20 sm.- 5 man., 300 nüs.- [2009-87876] 
1458.
 
Nizammülk,  T.Ə.  Ömürnamə  [Mətn]:  hekayə  /Tofiq 
Nizammülk;  red.  X.Zeynalov.-  Bakı:  Elm  və  təhsil,  2009.-  215  s.; 
20 sm.- 4 man., 300 nüs.- [2009-87959] 
1459.
 
Novruzov,  R.  Mənim  xatirələrim  [Mətn]  /Ramazan 
Novruzov;  naşir  Q.İsabəyli.-Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  51  s.,  portr.; 
20 sm.- 2 man., nüs yox.- [2009-87213] 
1460.
 
Nursuz, N. Körpə ömrüm səninlə bir qocalı [Mətn]: şeirlər 
/Nurlanə Nursuz; red. və ön söz müəl. Hacı Azadə-Taleh Abbasqızı; 
red.  X.Rəhmanqızı.-  Bakı:  Mütərcim,  2009.-  24  s.,  portr.,  fotoşək.; 
21 sm.- 3 man., 250 nüs.- [2009-87496] 
1461.
 
Nüsrət, İ. İnsanların şıltaqlığı [Mətn]: povest və hekayələr 
/İbadulla  Nüsrət;  red.  A.M.Ağalarzadə;  rəssam  T.A.Ələkbərov.- 
Bakı: Təknur,  2009.-  239  s.,  portr.: ill.; 21  sm.-  8  man.,  200 nüs.- 
ISBN 9789-952-445-02-8 (cildli).- [2009-89222] 
1462.
 
Oğuz, Y. Təhmasib Şah [Mətn]: tarixi roman /Yunus Oğuz; 
red.  F.Abbasquliyeva.-  Bakı:  Apostrof,  2009.-  495  s.:  [4]  v.  şək., 
portr.; 22 sm.- 4 man., 3000 nüs. (cildli).- [2009-85935] 
1463.
 
Ol,  Ə.  Qrafoman  [Mətn]:  hekayə-portret  /Əjdər  Ol; 
dizayner M.Qaraxanlı.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 52 s., portr.; 17 sm.- 
60 qəp., 1000 nüs.- [2009-85281] 

212 
 
1464.
 
Osmanlı, D.O. İlk və son [Mətn]: şeirlər /Dəyanət Osmanlı; 
red. Səhər; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 167 
s.,  portr.;  18  sm.-  4  man.,  500  nüs.-  ISBN  9789-9522-714-61 
(cildli).- [2009-87495] 
1465.
 
Paşa, T. Savaş [Mətn]: romanlar və povest /Tahir Paşa; red. 
V.İsaqoğlu.- Bakı: MBM, 2009.- 223 s., portr.; 20 sm.- 3 man., 200 
nüs.- ISBN 9789-9522-904-54.- [2009-85205] 
1466.
 
Paşaqızı,  H.  Vətəndən  pay  olmur!  [Mətn]:  sənədli  povest 
/Həqiqət Paşaqızı; red. Ə.Hacızadə.- Bakı: Çinar-Çap, 2009.- 56 s., 
portr.; 14 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-86262] 
1467.
 
Pəhləvan,  Ə.  Kəngərlilər  [Mətn]:  poema  /Əmir  Pəhləvan.- 
Bakı:  Azərnəşr,  2009.-  39  s.;  14  sm.-  1  man.,  500  nüs.-  [2009-
84080] 
1468.
 
Pərviz. 
Yad 
dildə 
[Mətn]: 
roman 
/Pərviz; 
red. 
A.Mahmudoğlu;  kompyuter  tərt.  S.Qəniyev.-  Bakı:  Qanun,  2010.- 
424  s.,  portr.;  18  sm.-  (Ən  yeni  ədəbiyyat).-  5  man.,  1000  nüs.- 
ISBN 9789-952-260-71-7.- [2009-88958] 
1469.
 
Piləçaylı,  T.  Əzablı  yollarla  [Mətn]  /Tağı  Piləçaylı;  red. 
K.Qəmbərova.-  Bakı:  Nurlan,  2009.-  390,  [2]  s.,  portr.;  20  sm.-  2 
man., 100 nüs.- [2009-85249] 
1470.
 
Poeziya  günü  -  2009  [Mətn]:  iki  cilddə  /baş  red.  F.Qoca; 
red.  və  tərt.  M.Soltan;  Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və  Turizm 
Nazirliyi;  Azərb.  Yazıçılar  Birliyi.-  Bakı:  Vektor,  2009.-  Cild  II: 
Çağdaş Azərbaycan şairlərinin şeirləri: toplu.- 352, [2] s., portr.; 21 
sm.- 3 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9524-403-00.- [2009-86232] 
1471.
 
Pünhan,  B.  Pünhannamə  [Mətn]:  satirik  şeirlər  /Baba 
Pünhan;  ideya,  tərt.  və  red.  Ş.Qaraçaylı;  burax.  məsul 
N.Günəşoğlu.-  Bakı:  Məlhəm,  2009.-  319  s.,  portr.;  20  sm.-  10 
man., 500 nüs.- [2009-87875] 
1472.
 
Rafiqoğlu,  R.  Öl  və  diril  [Mətn]:  roman  /Rəhman 
Rafiqoğlu; tərc. ed. X.Z.Əliyeva.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 230, [2] 
s., portr.; 17 sm.- 1 man., 500 nüs.- [2009-85217] 
1473.
 
Reyhanlı,  F. Çağır məni [Mətn]: şeirlər /Fərhad Reyhanlı; 
red.  Z.Əliyev.-  Bakı:  Kitab  klubu,  2009.-  207  s.,  portr.;  21  sm.- 
Mətn Azərb., rus dillərindədir.- 1 man., 300 nüs.- ISBN 9789-9528-
087-97 (cildli).- [2009-86106] 

213 
 
1474.
 
Rəhimoğlu,  A.  Qəlbimdən  gələn  səslər  [Mətn]:  oçerklər, 
hekayələr  /Alı  Rəhimoğlu;  red.  P.Azəri  (Quliyev).-  Bakı:
  MBM-R, 
2009.- 215 s.: şək., fotoşək., portr.; 20 sm.- 3 man., 300 nüs.- ISBN 
9789-9522-904-17.- [2009-85224] 
1475.
 
Rəhimov,  A.  Əsərlər  [Mətn]:  10  cilddə  /Ağarəhim 
Rəhimov;  red.  və  ön  söz  müəl.  Ə.Əsgərli,  T.Salamoğlu.-  Bakı: 
BQU,  2009.-  Cild  IV:  Romanlar.-  545  s.,  portr.;  21  sm.-  10  man., 
500 nüs.- ISBN 9952-415-32-X-4 (cildli).- [2009-88586] 
1476.
 
Rəhimov,  A.  Əsərlər  [Mətn]:  10  cilddə  /Ağarəhim 
Rəhimov;  red.  və  ön  söz  müəll.  Ə.Əsgərli,  T.Salamoğlu.-  Bakı: 
BQU,  2009.-  Cild  V:  Romanlar.-  574  s.,  portr.;  21  sm.-  10  man., 
500 nüs.- ISBN 9952-415-32-X-5 (cildli).- [2009-88587] 
1477.
 
Rəhimov,  A.  Əsərlər  [Mətn]:  10  cilddə  /Ağarəhim 
Rəhimov;  red.  və  ön  söz  müəl.  Ə.Əsgərli,  T.Salamoğlu.-  Bakı: 
BQU, 2009.- Cild VI: Roman.- 626 s., portr.; 21 sm.- 10 man., 500 
nüs.- ISBN 9952-415-32-X-6 (cildli).- [2009-88588] 
1478.
 
Rəhimov,  A.  Əsərlər  [Mətn]:  10  cilddə  /Ağarəhim 
Rəhimov;  red.  və  ön  söz  müəl.  Ə.Əsgərli,  T.Salamoğlu.-  Bakı: 
BQU,  2009.-  Cild VII:  Romanlar.-  535  s.,  portr.;  21 sm.-  10  man., 
500 nüs.- ISBN 9952-415-32-X-7 (cildli).- [2009-88589] 
1479.
 
Rəhimov,  A.  Əsərlər  [Mətn]:  10  cilddə  /Ağarəhim 
Rəhimov;  red.  və  ön  söz  müəl.  Ə.Əsgərli,  T.Salamoğlu.-  Bakı: 
BQU,  2009.-  Cild  VIII:  Pyeslər.-  535  s.,  portr.;  21  sm.-  10  man., 
500 nüs.- ISBN 9952-415-32-X-8 (cildli).- [2009-88590] 
1480.
 
Rəhimov,  A.  Əsərlər  [Mətn]:  10  cilddə  /Ağarəhim 
Rəhimov,  red.  və  ön  söz  müəl.  Ə.Əsgərli,  T.Salamoğlu.-  Bakı: 
BQU, 2009.- Cild IX: Pyeslər.- 527 s., portr.; 21 sm.- 10 man., 500 
nüs.- ISBN 9952-415-32-X-9 (cildli).- [2009-88591] 
1481.
 
Rəsuloğlu,  Q.Yurd  həsrətləri,  vətən  sevgisi  [Mətn]:  şeirlər 
/Qurban  Rəsuloğlu;  red.  M.Əli.-  Bakı:  Araz,  2009.-  257  s.,  portr., 
fotoşək.: şək.; 21 sm.- 2 man., 100 nüs. (cildli).- [2009-84714] 
1482.
 
Ruhdaş, Q.İ. Sevgi vadisi [Mətn]: şeirlər, qəzəllər /Qəşəm 
Ruhdaş;  red.  A.Qəhrəmanlı.-  Bakı:  Nərgiz,  2009.-  303  s.:  şək., 
portr.; 20 sm.- 2 man., 300 nüs.- [2009-85454] 
1483.
 
Rüstəmov,  Ə.M.  Qapımı  vətən  döydü  [Mətn]:  xatirələr 
/Əkbər Rüstəmov; red., tərt. və ön söz müəl. E.Əliyeva.- Bakı: Şuşa, 

214 
 
2009.- 197, [3] s., [16] s., fotoşək.; portr.; 20 sm.- 2 man., 400 nüs.- 
[2009-84573] 
1484.
 
Rza,  X.U.  Daşdan  çıxan  bulaq  [Mətn]:  şeirlər  /Xəlil  Rza 
Ulutürk;  tərt.  və  red  F.Ulutürk,  Y.Məmmədəliyev,  R.Rza;  rəy. 
Ə.Əsgərli.-  Təkrar  nəşr.-  Bakı:  Beşik  Nəşriyyatı,  2009.-  215  s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- 2 man., 500 nüs.- [2009-84528] 
1485.
 
Rza, X.U. Həyat, həyat deyə çırpınan könül [Mətn]: şeirlər 
/Xəlil  Rza  Ulutürk;  tərt.  ed.  F.Ulutürk;  red.  və  ön  söz  Ə.Əsgərli.- 
Bakı:  Çinar-Çap,  2009.-  291  s.,  portr.;  21  sm.-  5  man.,  500  nüs. 
(cildli).- [2009-84117] 
1486.
 
Sabir,  R.  Unutdun  məni  [Mətn]:  şeirlər  /Rəsmiyyə  Sabir; 
red.  M.Yusifqızı.-  Bakı:  Avropa,  2009.-  252  s.,  portr.;  21  sm.-  2 
man., 500 nüs. (cildli).- [2009-85252] 
1487.
 
Sadıq,  F.  Oxu  kitabı  [Mətn]:  şeirlər  /Fikrət  Sadıq;  red. 
O.Fikrətoğlu; ön söz müəl. İlyas Tapdıq.- Bakı: Nərgiz, 2009.- 40 s., 
fotoşək.; 19 sm.- 3 man., 500 nüs.- [2009-87766] 
1488.
 
Sadıq,  İ.  Bir  gözüm  Bakıdı,  bir  gözüm  Təbriz  [Mətn]: 
şeirlər /İslam Sadıq.- Bakı: Azərbaycan, 2009.- 110, [2] s.; 15 sm.- 
60 qəp., 500 nüs. (cildli).- [2009-85218] 
1489.
 
Sadıqov,  B.Y.  Ömrün  söz  yadigarı  [Mətn]:  məqalələr 
/Bəxtiyar Sadıqov; red. A.Sadıqova; burax. məsul İ.Hüseynli.- Bakı, 
2009.- 469 s., portr.; 25 sm.- 8 man., 1000 nüs.- ISBN 5-8687-413-
74 (cildli).- [2009-85235] 
1490.
 
Sadıqov,  F.B.  Gülməcələr  -  lətifələr  [Mətn]:  ən  yeni 
etnopedaqoji  örnəklər  /Fərahim  Sadıqov;  red.  S.Sadıqova.-  Bakı: 
Adiloğlu,  2009.-  129  s.:  şək.,  portr.;  21  sm.-  1  man.,  300  nüs.- 
[2009-85840] 
1491.
 
Sadıqzadə,  Q.S.  Analar  tək  qalmasın  [Mətn]:  povestlər, 
hekayələr  /Qumral  Sadıqzadə;  red.  T.Qurban;  naşir  Q.İsabəyli.- 
Bakı:  Şirvannəşr,  2009.-  310,  [2]  s.;  22  sm.-  2  man.,  200  nüs. 
(cildli).- [2009-84346] 
1492.
 
Sahil,  S.  Hər  zaman  və  heç  vaxt  [Mətn]:  şeirlər  /Səxavət 
Sahil.-  Bakı,  2009.-  151  s.,  portr.:  şək.;  20x11  sm.-  3  man.,  300 
nüs.- ISBN 9789-9524-550-38.- [2009-86324] 
1493.
 
Sailov,  S.A.  Zaman,  insan,  mən  və  xatirələrim  [Mətn]: 
memuar: (1950-2008-ci illər) /Sahib Sailov; red. Ə.Ağayeva.- Bakı: 
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə