AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 4,16 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə34/34
tarix07.12.2016
ölçüsü4,16 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

  Rus dilində 
 
Агрессия Республики Армения против...                          
428 
Азербайджанский "Очаг" в Москве                               
319 
Азербайджанский ученый-энциклопедист...                 
16 
Антология Азербайджанской поэзии                     
 1573-1574 
"Баяты" для хора а capella А.Ализаде                          
931 
Гейдар Алиев и Органы Национальной ...                     
503  
Звездная гроздь                                                                   
1187 
Значение специальных упражнений  для ...                      
942 
Из истории создания детского театра на базе ...              
974  
Исторические факты о деяниях армян на…                  1802-1803 
История Азербайджана                                                    
641 
Кантата "Физули" для хора, солистов...                           
945 
Карабах вчера, сегодня и завтра                             
    320, 321 
Международный научный симпозиум...                          
951 
Монументы Азербайджана                                               
1679 
Nanonaftalan   
 
 
 
 
  
736 
Протоколы заседаний Азревкома и Совнаркома...         
1808 
Рафиг Гамбаров:  каталог фотовыставки   
 
 
850 
Сборник документов ООН по Армяно-...                         
327 
Семейный кодекс Азербайджанской Республики            
483 
3ds Max 2009                                                                     
28 
Уголовно-Процессуальный Кодекс Азербайджанской… 
466 
Физическая география материков и океанов                 
643 

 
348 
Формирование музыкально-ритмической...                   
955    
Фортепианный цикл Р.Миришли...                                  
956   
Хоры а Capella Рамиза Мустафаева...                                
958 
 
      
 

 
 
349 
MÜNDƏRICAT 
 
 
Müqəddimə.....................................................................................   3 
 
0 Ümümi şöbə...................................................................................  6 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri.....................................   6 
001 Elm. Elmşünaslıq…………………………………....…...........   6 
002 Mətbuat.........................................................................................8 
004  İnformasiya texnologiyaları. ................. ................................... 8 
006 Standartlaşma və standartlar........................................................10 
008   Mədəni inkişaf. Mədəniyyət.  Proqress.....................................10 
01   Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri.....................12 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq…...................................................  22 
030  Ensiklopediyalar.  Lüğətlər.……………………………........  23 
050 Dövri mətbuat............................................................................ 24 
069 Muzeylər………………………………………………….....   34 
070  Mətbuat.  Jurnalistika…………………………………… ....  26 
087. 5  Uşaqlar ücün idrak ədəbiyyatı……………………............  27 
1  Fəlsəfə elmləri.  Psixologiya………………………….............  27 
1/14  Fəlsəfə ……………………………………………..............  27 
159.9. Psixologiya..........................................................................  30 
18 Etika…………………………………...…..............................   31 
2 Din. Teologiya…………………………………...…............       31 
3. İctimai elmlər………………………………………….…..       38 
311 Statistikanın nəzəriyyəsi …………………………………       38 
314 Demoqrafiya.......................................................................       42 
316  Sosiologiya........................................................................       42 
32 Siyasət..................................................................................        43 
323/ 324 Daxili siyasət.............................................................        44 
325 Əhalinin miqrasiyası..............................................................    48 
327. Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət...........................................48 
328 Parlamentlər. Xalq nümayəndəlikləri. Hökumət.................      53 
329 Siyası partiyalar və hərəkatlar.............................................      56 
33 İqtisadiyyat.  İqtisadi  elmlər...............................................        56 
331 Əmək. Əmək haqqında elm. Əməyin iqtisadiyyatı............       59 
332 Regional iqtisadiyyat............................................................     59 

 
 
350 
334 İqtisadiyyatın təşkili və əməkdaşlıq formaları....................      59 
336 Maliyyə. Bank işi.............................................................         60 
338 İqtisadi vəziyyət. İqtisadiyyatda planlaşdırma və 
 idarəetmə. Qiymətlər..................................................................    62 
339 Ticarət. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr....................................    63 
339.5 Xarici ticarət. Beynəlxalq ticarət......................................     63 
339.9 Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr..............................................     63 
34 Hüquq. Hüquqşunaslıq..........................................................     64 
341 Beynəlxalq hüquq...............................................................      64 
342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ..................................     69 
343 Cinayət hüququ. Kriminologiya..........................................     72 
347.2/3 Mülki hüquq...................................................................    74 
347.6 Ailə hüququ. Varislik hüququ...........................................    76 
347.7 Maliyyə hüququ................................................................     76 
347.9 Məhkəmə işi......................................................................     77 
349.2 Əmək hüququ....................................................................     77 
349.4 Torpaq hüququ...................................................................     78 
35 Dövlət inzibatı idarəetmə. Hərbi iş.....................................      79 
351/354 Dövlət inzibatı idarəetmə.............................................       79 
355/359 Hərbi iş................................... .......................................     80     
36 Sosial təminat. Sığorta……………………………….............     81 
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim...........…………………………….....     81 
371 Tərbiyənin və təhsilin təşkili...................................................    86 
372.8 Müxtəlif fənnlərin tədrisi.......................................................   86 
373 Məktəbəqədər tərbiyə və təhsil.................................................   90 
373.167.1  Ümumtəhsil məktəblər üçün dərsliklər  
və dərs vəsaitləri ..............................................................................   91 
377 Orta ixtisas təhsili....................................................................... 100 
378 Ali təhsil..................................................................................... 100 
39 Etnoqrafiya. Adət-ənənələr. Folklor…......................................... 101 
396 Qadın hərəkatı. Qadın məsələləri................................................ 102 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri...............................................…........ 102 
502/504 Təbiət ………………………….…………………….......... 102 
51 Riyaziyyat...................................................................................... 104 
519.2 Ehtimal nəzəriyyəsi................................................................... 105 
53 Fizika ............................................................................................  106 
531 Mexanika.....................................................................................  106 

 
 
351 
536 Termodinamika....................................................................       106 
539.1Atom, nüvə və molekulyar fizika......................................       106 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineraloqiya…………………....        107 
546 Qeyri-üzvi kimya...............................................................        107 
547 Üzvi kimya.........................................................................       107 
55  Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri……………….       108 
550.3. Geofizika..........................................................................     108 
550.8.Tərbiqi geologiya..............................................................     108 
551.2/3 Geodinamika.................................................................      109 
553 İqtisadi geologiya  ...............................................................     109 
556 Hidrologiya ........................................................................      109 
57 Biologiya  elmləri.................................................................      109 
575 Ümumi genetika..................................................................      110 
576.8. Parazitologiya...................................................................    110 
577 Biofizika. Biokimya............................................................     111 
58 Botanika  ...............................................................................    111 
59 Zoologiya ..............................................................................    111 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika…………………....      112 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması................................        112 
611. Anatomiya.........................................................................     112 
612 Fiziologiya...........................................................................    113 
613.2 Qidalanma gigiyenası.........................................................  114 
613.4 Bədənin gigiyenası.............................................................  114 
614 Sanitariya..............................................................................   114 
615.1/4 Farmakologiya ...............................................................   114 
615.8 Fizioterapiya .....................................................................   115 
615.9 Toksikologiya ...................................................................   116 
616 Terapiya.............................................................................      116 
Onkologiya...............................................................................      117 
616.1 Kardiologiya ...................................................................     117 
616.2 Nəfəs borusu sistemi..........................................................  118 
616.4 Endokrinologiya .............................................................    119 
616.8 Nevrologiya....................................................................     120 
616.9. İnfeksion xəstəlikləri........................................................  121 
617.3 Ortopediya. Travmotologiya...........................................    121 
617.5 Cərrahiyyə........................................................................   122 
617.7 Oftalmologiya ..................................................................  123 

 
 
352 
618 Ginekologiya .....................................................................  123 
62 Mühəndis işi . Ümumi texnika…………………………....   123 
620 Energetika  ........................................................................... 24 
621 Ümumi maşınqayırma  ........................................................ 124 
621.31 Elektrotexnika ................................................................ 125 
621.81/85 Maşın hissələri............................................................125 
622.32 Neftin və qazın çıxarılması...........................................   125 
626. Hidrotexniki qurğular...........................................................126 
628. Su təchizatı. Kanalizasiya....................................................126 
63 Kənd təsərrüfatı. Meşə təsərrüfatı. Ovçuluq.…………........ 126 
631.4 Torpaqşünaslıq ................................................................. 127 
633.1.Dənli bitkilər         .......................................................     128 
634 Bağçiliq. Tərəvəzçilik......................................................    128 
636 Heyvandarlıq. Zootexnika ................................................   128 
636.5/6 Quşçuluq      ...................................................................129 
638 İpəkçilik. Arıçılıq ............................................................     129 
639.2/6. Balıq təsərrüfatı..........................................................   129 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı ........................................    129 
641/642 Yeyinti məhsulları. Qida hazırlanması .....................    129 
646/649 Ev işlərinin aparılması ................................................. 130 
65  İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi. İstehsalatın, 
ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam....................................   139 
654 Rabitə .................................................................................. 130 
655 Poliqrafiya sənayesi ............................................................ 130 
656.Nəqliyyat.............................................................................  131 
656.1 Avtomobil nəqliyyatının istismarı .................................... 131 
657 Mühasibat. Hesablama ........................................................ 132 
66 Kimya texnologiyası. Kimya sənayesi..................................  133 
663/664 Yeyinti sənayesi...........................................................  133 
665.6/7 Neft sənayesinin prosesləri və məhsulları ..................   133 
678 Yüksəkmolekulyar maddələrin sənayesi. Plastik 
 kütlələrin sənayesi ..................................................................   134 
69 Tikinti. Tikinti мaterialları ………………………….......     134 
691 Tikinti materialları............................................................   134 
İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Fotosənəti. 
Musiqi.Oyunlar.İdman........................................................    134 
7.0 İncəsənətin ümumi məsələləri............................................. 134 

 
 
353 
71 Şəhərsalma. Landşaft arxitekturası........................................ 135 
72 Memarlıq.................. …………………………………..….  135 
75/76 Rəsm. Qrafika. Qravyura............................................ ..    135 
77. Fotoşəkil................................................................................ 137 
78 Musiqi...............................................................................      137 
791 Kino................................................................................      155 
792 Теаtr.................................................................................     155 
793. Rəqs. Xoreoqrafiya............................................................. 157 
796/799 İdman.......................................................................      157 
Dilçilik. Linqvistika. Bədii ədəbiyyat.Ədəbiyyatşünaslıq.  158 
80/ 81 Filologiya. Dilçilik......................................................     158 
82  Ədəbiyyatşünaslıq............................................................     167 
82/821 Folklor............................................................................ 181 
821.51.Azərbaycan ədəbiyyatı...............................................     184 
821.161. Xarici  ədəbiyyat...................................................       223 
821.51-93  Uşaqlar üçün bədii ədəbiyyat...............................     226 
82/821-93 Uşaqlar üçün xarici ədəbiyyat................................... 231 
Coğrafiya. Bioqrafiya. Tarix...........................................      232 
902 / 904 Arxeologiya. Arxeolojı abidələr. …......................      232 
908 Diyarşünaslıq..................................................................      234 
91 Coğrafiya..........................................................................      236 
910 Coğrafi tədqiqatlar. Səyahətlər............................................ 236 
911 Ümumi coğrafiya................................................................  237 
93/ 94.  Tarix. Arxivlər..........................................................     238 
Avtoreferatlar……………………………………….........       252 
Müəlliflərin əlifba göstəricisi................................................      316 
Rus dilində............................................................................      334 
Sərlövhələrin  əlifba  göstəricisi............................................      336 
Rus dilində.............................................................................      347 
 

 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
 
2009 
 
 
 
 
Nəşriyyat redaktoru və korrektor:     M.Cəfərova          
 
 
 
 
M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın mətbəəsində ofset üsulu ilə  çap 
olunmuşdur 
Çapa imzalanmışdır:  10.06.2011 
Sifariş: 16 
Tiraj 150 nüsxə 


Yüklə 4,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə