Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilibYüklə 11,68 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix08.12.2016
ölçüsü11,68 Mb.
  1   2   3

 

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 05 (1602) 14 mart 2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

Azərbaycan 

Tibb 

Universitetində 

Dünya Böyrək 

Günü qeyd 

edilib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi işlər və demokratiya 

komitəsinin məruzəçisi Robert Uolteri qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın inkişafı, 

Ermənistan-Azərbaycan,  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin  həlli  ilə  bağlı 

danışıqlar  prosesi  və  münaqişənin  nizama  salınması  perspektivlərinə 

dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.2

u

 Azərbaycan Tibb 

Universitetinin 

tədris işləri üzrə prorekto-

ru, professor Sabir Əliyev 

kollektivin bir qrup 

qadın üzvi ilə görüşüb. 

S.Əliyev ATU-nun xanım 

əməkdaşlarını və tələbə 

qızları 

Beynəlxalq 

Qadınlar Günü

 

münasibətilə universi-tet rəhbərliyi, şəxsən 

akademik Əhliman 

Əmiraslanovun adın-

dan təbrik edib. Sabir 

Əliyev ATU-nun qadın 

üzvlərinə cansağlığı, hər 

kəs üçün önəmli olan 

ailə səadəti arzulayıb: “Qadınlarımız ildə bir dəfə yox, ömür boyunca diqqət və qayğıya layiqdirlər. Mən 

də sizə həmişə diqqətlə əhatə olunmağı, özünüzlə və övladlarınızla bağlı bütün 

arzularınızın həyata keçməsini diləyirəm!”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

AŞPA-nın siyasi işlər və demokratiya 

komitəsinin məruzəçisini qəbul edib

BU  SAYIMIZDA

YENİ RAZILAŞMALAR 

ƏLDƏ EDİLİB

2

3

Azərbaycan və Pakistanın Tibb 

Universitetləri arasında saziş imzalandı

Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñè òåòèíèí ðåêòîðëóüó, Ùÿì­

êàð ëàð Èòòèôàãû Êîìèòÿñè óíèâåðñèòåòèí ïðîôåññîð­ìöÿëëèì 

ùåéÿòèíè, áöòöí  ÿìÿê äàøëàðûíû âÿ òÿëÿáÿëÿðèíè  

Íîâðóç 

Áàéðàìû


  ìöíàñèáÿòèëÿ ñÿ ìè ìè ãÿëá äÿí òÿáðèê åäèð, 

îíëàðûí ùÿð áèðèíÿ ìþùêÿì úàíñàü ëûüû, ôèðàâàí ùÿéàò, áîë­

áîë ñåâèíú àðçóëàéûðëàð!


http://www.amu.edu.az

14 mart  2015-ci il

2Martın 2-də Azərbaycan 

Tibb Universitetinin rekto-

ru, millət vəkili, akademik 

Əhliman Əmiraslanov Qazi 

Universitetinin rektoru, pro-

fessor Süleyman Büyükberbe-

rin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib.

Görüş  zamanı  Ə.Əmiraslanov 

qonaqlara  son  illər  universitetdə 

görülən işlər, açılan yeni klinikaların 

fəaliyyəti  haqqında  ətraflı  məlumat 

verərək  Universitetin  Stomatolo-

ji,  Onkoloji,  Tədris-terapevtik  və 

Tədris-cərrahiyyə  klinikalarının  hər 

birində  ən  müasir  tibbi  avadanlıq-

ların  quraşdırıldığını  vurğulayıb. 

Dünyanın aparıcı şirkətlərinin isteh-

salı  olan  bu  cihazların  müayinə  və 

müalicə  işini  ən  yüksək  səviyyədə 

həyata  keçirməyə  tam  imkan  ver-

diyini diqqətə çatdıran rektor klinika 

üçün yaxın gələcəkdə bir sıra yeni 

avadanlıqların  alınmasının  planlaş-

dırıldığını da bildirib.

Akademik  Ə.Əmiraslanov  onu  da 

qeyd  edib  ki,  Qazi  Universiteti  ilə 

münasibətlərin  tarixi  20  ildən  artıq 

müddətə  dayanır:  “Artıq  bu  univer-

siteti  özümüzə  doğma  sayırıq.  Bir 

neçə  dəfə  birlikdə  telekörpü  təşkil 

etmişik.  Rezidentlərimiz  mübadilə 

proqramları  çərçivəsində  Qazi 

Universitetində rotasiya keçirlər. Bu 

əlaqələri  daha  da  genişləndirmək, 

Qazi  Universitetinə  daha  çox  rezi-

dent göndərmək niyyətindəyik”.

Öz  növbəsində  Süleyman  Bü-

yükberber  də  Qazi  Universitetinin 

nəzdində  yeni  xəstəxana  tikildiyini, 

bu  səhiyyə  ocağının  Avropanın  ən 

böyük  təcili  yardım  xidməti  olaca-

ğını söyləyib. Onun sözlərinə görə, 

hazırda  80  min  tələbəsi  olan  Qazi 

Universitetinin 

xəstəxanasında 

azərbaycanlı assistentlər də işləyir: 

“Ümumi  cərrahiyyədə  işləyən 

azərbaycanlı  rezidentlərdən  çox 

razıyıq.  Biz  Azərbaycan  Tibb 

Universitetindən daha çox reziden-

tin,  həkimlərin  Türkiyəyə  gəlməsini 

istəyirik”.

Daha  sonra  Türkiyəyə  göndərilən 

rezidentlərin  sayının  artırılması  ilə 

bağlı müzakirələr zamanı qərara alı-

nıb ki, həm Mövlanə Mübadilə Proq-

ramı,  həm  də  universitetlərarası 

saziş  əsasında  Qazi  Universitetinə 

göndərilən 

rezidentlərin, 

assistentlərin sayı artırılsın.

Bundan  əlavə,  hər  iki  universi-

tet  arasında  proqramların  uyğun-

laşdırılması  məsələsi  ilə  bağlı  il-

kin  müzakirələr  aparılıb.  Bunun 

sayəsində  gələcəkdə  bu  iki  təhsil 

ocağının  tələbələrinin  hər  iki 

universitetdə  təhsil  alması,  hər  iki 

yerdən diplom alması mümkün ola-

caq.


Qeyd  edək  ki,  Azərbaycan  Tibb 

Universiteti və Qazi Universiteti ara-

sındakı əməkdaşlıq müqaviləsi aka-

demik heyətdə çalışan əməkdaşların 

və tələbələrin mübadiləsi, müştərək 

konfranslar,  seminarlar,  müxtəlif 

tədbirlərin təşkili və digər sahələrdə 

qarşılıqlı  fəaliyyətə  dair  məsələləri 

özündə əks etdirir.

Görüşdə  ATU-nun  tədris  işləri 

üzrə  prorektoru  Sabir  Əliyev,  elmi 

işlər üzrə prorektor İbrahim İsayev, 

beynəlxalq  əlaqələr  üzrə  prorektor 

Rəhimə Qabulova, tədris hissəsinin 

müdiri Nəsimi Qasımov, beynəlxalq 

əlaqələr  şöbəsinin  müdiri  Nadir 

Zeynalov iştirak ediblər. 

Görüşdən  sonra  qonaqlar  ATU-

nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasında-

kı şəraitlə də tanış olublar.Arif MƏMMƏDLİ

YENİ RAZILAŞMALAR 

ƏLDƏ EDİLİBAzərbaycan Tibb Uni-versitetinin rekto-

ru, millət vəkilil, akademik 

Əhliman Əmiraslanov Pakis-

tan Prezidenti cənab Məmnun 

Hüseynlə Azərbaycana gəlmiş 

nümayəndə heyətinin üzvü, 

Pakistanın Şəhid Zülfüqar Əli 

Bhutto adına Tibb Universiteti-

nin prorektoru, Pakistan Tibb 

Elmləri İnstitutunun Klinika-

sının müdiri, professor Cavid 

Əkrəmi qəbul edib.

Görüş 


zamanı 

Ə.Əmiraslanov  uzun  illər 

boyu  Azərbaycan  və  Pa-

kistan  xalqlarının  sülh, 

əməkdaşlıq  və  dostluq 

şəraitində  yaşadığını  qeyd 

edib.  Onun  sözlərinə  görə, 

bu gün ölkələrimiz müstəqil 

dövlət  kimi  hər  bir  sahədə, 

o  cümlədən  tibb  və 

təhsil 

sahəsində də 

əməkdaşlıq 

edir lər: 

“Bu  səfər 

çərçivəsində 

ke­

çi  rilən  yüksək  sə­

viyyəli 

görüşlər, 

imzalanan  sənədlər 

də  bunu  sübut  edir 

ki,  iki  qardaş  ölkə 

arasındakı  əla qələ­

ri miz  gün bəgün  ge­

n i ş l ə n  m ə k d ə d i r . 

Biz  Pakistan  döv­

lə ti ni 

özü müzə 

qar daş  ölkə  hesab 

edi rik. 

Pakistan 

Azərbaycanın  müs­

təqil liyini  tanıyan 

ilk ölkə dir”.

Ə.Əmiraslanov 

bütün 

sahələrdə  tibb  təhsili  ilə bağlı  Azərbaycanın  Pakis-

tanla  əlaqələrini  daha  da 

genişləndirmək  niyyətində 

olduqlarını  açıqlayıb:  “Bili-

rik  ki,  Pakistanın  əczaçılıq 

sahəsində  xüsusi  uğurları 

var.  Gələcəkdə  əlaqələri 

dərinləşdirsək,  hər  iki  ölkə 

səhiyyə  sahəsindəki  uğur-

lardan bəhrələnə bilər”.

Daha  sonra  akademik 

Ə.Əmiraslanov  Azərbaycan 

Tibb 

Universiteti haq-

qında  qısa  məlumatı  qo-

naqların  diqqətinə  çat-

dırdı.  Qeyd  olundu  ki, 

ATU  Azərbaycanda  tibb 

və  əczaçılıq  təhsili  verən 

yeganə müəssisədir ki, bu-

rada  160-dan  çox  profes-

sor  çalışır.  1930-cu  ildən 

müstəqil  universitet  kimi 

fəaliyyətdə  olan  Tibb  Uni-

versitetinin  hazırda  8000-ə 

yaxın  tələbə  və  rezidenti 

var. Universitetdə təhsil alan 

1000-dən  çox  xarici  tələbə 

arasında  Pakistandan  olan 

gənclər də var: “Gələcəkdə 

bu  tələbələrin  sayı  artsa, 

buna  yalnız  sevinə  bilərik”. 

Rektor  həmçinin  ATU-nun 

nəzdindəki klinikalar barədə 

məlumat  verərək  bildir-

di  ki,  bu  klinikalar  əhaliyə 

yüksək ixtisaslı tibbi xidmət 

göstərməklə  yanaşı,  həm 

də  tədris  müəssisəsi  kimi 

fəaliyyətdədir.

Sonra qonaq Cavid Əkrəm 

də öz növbəsində ATU-nun 

rektoruna  təşək kür  etdi. 

O,  ölkələrimiz  arasında 

siyasi  əlaqələrlə  yanaşı, 

tibb  və  səhiyyə  sahəsində 

də  əlaqələrin  çox  yüksək 

səviyyədə 

olduğundan 

məmnunluğunu 

bildirdi. 

Cənab  Əkrəm  prorektoru 

olduğu  Tibb  Universiteti-

nin  1  ildir  yaradıldığını  və 

bu  ali  təhsil  müəssisəsinin 

rektorunun  Pakistanın  Pre-

zidenti  olduğunu  da  vurğu-

ladı.  Onun  sözlərinə  görə, 

universitetin  nəzdində  tibb 

kolleci, həm də Tibb Elmləri 

Klinikası  fəaliyyət  göstərir: 

“Çox yaxşıdır ki, bizim təmsil 

etdiyimiz 

universitetlər 

yalnız  tibb  təhsili  verir. 

Dünyada  belə  ali  təhsil 

müəssisələrinin sayı azdır”. 

Prorektor  Cavad  Əkrəm 

ATU-nun  mütəxəssisləri  ilə 

birlikdə  müştərək  təşkilat 

yaratmaq arzusunda olduq-

larını, həm müalicə, həm də 

akademik  tibb  sahəsində 

qarşılıqlı  əlaqələr  qurma-

ğı,  azərbaycanlı  alimlərin 

məqalələrinin 

Pakistanın 

elmi  jurnallarında  dərcinin 

təşkil olunması istəyində ol-

duqlarını bildirdi.

Görüşdə  ATU-nun  tədris 

işləri  üzrə  prorektoru  Sabir 

Əliyev,  Tədris  Terapevtik 

Klinikanın  direktoru  Surxay 

Musayev, 

Stomatologiya 

Klinikasının  direktoru  Alqış 

Səfərov,  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikasının  direktoru  Hacı-

qulu Bağırov və Beynəlxalq 

əlaqələr  şöbəsinin  müdiri 

Nadir  Zeynalov  da  iştirak 

ediblər. 

Görüşün 

sonunda 


Azərbaycan  Tibb  Univer-

siteti  ilə  Pakistanın  Şəhid 

Zülfüqar  Əli  Bhutto  adına 

Tibb  Universiteti  arasın-

da  qarşılıqlı  əməkdaşlığa 

dair  saziş  imzalandı.  Sa-

ziş  universitetlər  arasın-

da  əməkdaşlığın  bütün 

istiqamətlərini  əhatə  edir 

və  tibb  təhsili  sahəsində 

münasibətlərin 

inkişafı-

na  xidmət  edir.  Bu  sənəd 

həmçinin  iki  ali  təhsil 

müəssisəsi  arasında  birgə 

rezident  və  mütəxəssis 

mübadiləsinin 

təşkilini 

nəzərdə tutur.

Görüşdən  sonra  Pakis-

tandan  gələn  nümayəndə 

heyəti ATU-nun klinikaların-

da  yaradılan  şəraitlə  tanış 

olublar.


ATU-nun mətbuat xidməti

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

Azərbaycan və Pakistanın Tibb 

Universitetləri arasında saziş imzalandı

14 mart  2015-ci il

http://www.amu.edu.az

3Martın 12-də Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapev-

tik Klinikasında Dünya Böyrək Gününə 

həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans 

keçirilib. Tədbirdə respublikamızın di-

aliz mərkəzlərinin, həmçinin özəl dia-

liz mərkəzlərinin həkimləri, Mərkəzi 

Neftçilər Xəstəxanasının hemodializ və 

böyrəkköçürmə şöbəsinin əməkdaşları işti-

rak ediblər.

ATU-nun  Tədris  Terapevtik  Klinikası-

nın  direktoru, professor  Surxay  Musa-

yev  bildirib  ki,  ənənəvi  keçirilən  konf-

ransın  məqsədi  əsas  diqqəti  böyrək 

patologiyasına,  böyrək  xəstəsi  olan 

insanlara  yönəltməkdir: 

“Artıq  10­cu 

dəfədir  ki,  belə  bir  tədbir  keçirilir. 

Azərbaycan  hökuməti  bu  məsələni 

həmişə  diqqət  mərkəzində  saxlayır. 

2010­cu  il  noyabrın  26­da  Nazirlər 

Kabinetinin  sərəncamı  ilə  2011­2015­

ci illərdə xroniki böyrək çatışmazlığı 

üzrə tədbirlər proqramı təsdiqlənib”. 

Onun  sözlərinə  görə,  Azərbaycanda 

böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən 

xəstələrin sayı hər il artır: “Hər il dializ 

xəstələrinin  sayında  orta  hesabla  20-

25 faiz artım qeydə alınır. Bunu nəzərə 

alan  Azərbaycan  hökuməti  tərəfindən 

ölkədə  belə  xəstələrin  müalicəsi  üçün 

dializ  mərkəzləri  yaradılır.  Çünki  bu 

xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələrin öz 

hesablarına  uzun  müddət  dializ  qəbul 

etməsi  çətin  məsələdir.  Bu  səbəbdən 

Azərbaycan Tibb Universitetində də bu 

məsələyə ciddi diqqət yetirilir”.

S.Musayev qeyd edib ki, hazırda ATU-

nun Tədris Terapevtik Klinikasında Nef-

rologiya şöbəsi fəaliyyət göstərir: “Klini-

kanın bütün çarpayıları işləyir, xəstələri 

növbə ilə qəbul edirik. Bir klinika rəhbəri 

kimi bu hal məni razı salmalıdır. Amma 

bir  həkim,  bir  insan  kimi  əhalinin  belə 

xəstə  olması  məni  çox  narahat  edir. 

Amma xəstələr varsa, onların müalicəsi 

üçün belə mərkəzlər yaratmalıyıq”. 

Sonra 

akademik M.Cavadzadə 

adına  Respublika  Klinik  Uroloji 

Xəstəxanasının  hemodializ  şöbəsinin 

müdiri  Fariz  Babayev  “Azərbaycanda 

böyrək  əvəzedici  terapiyanın  2014-

cü  il  registri”  mövzusunda  məruzə 

ilə  çıxış  edib.  Onun  sözlərinə  görə, 

Azərbaycanda bu günə qədər müalicə 

olunan  2  635  dializ  xəstəsinin  356 

nəfərində Hepatit C, 152 nəfərində He-

patit  B,  49  nəfərində  isə  mix-infeksiya 

(HBV+HCV) aşkar olunub. 

Həkim bildirir ki, hemodializ müalicəsi 

qəbul  edən  xəstələr  müxtəlif  instru-

mental,  invaziv  müdaxilələrə  məruz 

qaldığından, onlar daha tez hepatit vi-

rusuna yoluxurlar.

Xəstəliyin  sıxlığına  gəlincə,  hazır-

da  Azərbaycanda  bir  milyon  əhaliyə 

450-550  böyrək  çatışmazlığından 

əziyyət  çəkən  xəstə  düşür.  Onlardan 

da  təxminən  255-270  nəfəri  hemo-

dializ  müalicəsinə  cəlb  olunur.  Onun 

sözlərinə görə, ən yüksək xəstə sıxlığı 

Gəncə,  Şəmkir,  Mingəçevir  və  Bərdə 

zonasında müşahidə olunur: 

“Həmin  ərazilərdə  bir  milyon  əhaliyə 

təxminən 253 xəstə düşür. Bu göstərici 

regionlarda  xəstəliyin  daha  çox  yayıl-

ması  deyil,  əksinə,  həmin  bölgələrdə 

insanların  sayının  daha  çox  olması  ilə 

bağlıdır”.

Son illər ərzində Bakıda və regionlar-

da 26 yeni dializ mərkəzinin istifadəyə 

verildiyini deyən şöbə müdiri vurğulayıb 

ki, bu il daha 3 yeni dializ şöbəsinin açıl-

ması planlaşdırılır: “Bu gün respublika-

da  486  dializ  aparatı  fəaliyyət  göstərir 

və hər bir aparat 3 növbəli iş rejimində 6 

xəstəyə xidmət edir. Ötən il ərzində 352 

416  hemodializ  seansı  aparılıb.  Onlar-

dan da 155 037-si Bakıda, 197 379 se-

ansı isə bölgələrdə həyata keçirilib”.

Şöbə  müdiri  qeyd  edib  ki,  2010-cu 

ildən  etibarən  Azərbaycanda  böyrək 

köçürmə  əməliyyatları  bərpa  olunub. 

Və bu günə qədər canlı donordan 197 

böyrək  transplantasiyası  əməliyyatı 

aparılıb:  “2014-cü  ildə  isə  68  belə 

əməliyyat həyata keçirilib. Bu gün res-

publikada 561 böyrək köçürülən xəstə 

dispanser qeydiyyatındadır”.

Daha  sonra  Səhiyyə  Nazirliyinin  Baş 

nefroloqu  Mehman  Ağayev,  ASHTİ-

nin  nefrologiya  kafedrasının  müdiri 

Fuad  Sərdarlı  və  digər  mütəxəssislər 

çıxış  ediblər.  Tədbirdə  “Hemodia-

liz  və  hemodiafiltrasiya  tətbiqinin 

əsas  xüsusiyyətləri”,  “”FSQS  komp-

leks 


müalicəsində 

plazmaferezin 

tətbiqi”,  “BXX  xəstələrində  virus 

hepatitləri”,  “Sidik  yollarının  infeksiya-

sının  müalicəsində  Selvirinin  tətbiqi”, 

“Xroniki 

böyrək 

çatışmazlığının kəskinləşməsində hemodializin tətbiqi” 

və  s.  mövzular  ətrafında  müzakirələr 

aparılıb.

Günel ASLANOVA

u

 Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) 

həkimləri Uludağda keçirilən 8-ci “Uludağ 

Dermotokosmetoloji Günləri”ndə iştirak ediblər.

Dermotokosmetoloji Dərnəyi və Uludağ Universi-

teti Tibb fakültəsinin dəri-zövrəvi xəstəliklər kafed-

rasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan simpozium 4 

gün davam edib. Simpozium çərçivəsində keçirilən 

dəriyə qulluqla bağlı kurslara (gözaltı, üz, saç 

mezoterapiyası, üz pilinqi, piftinq və s.) ATU-nun 

dermatovenerologiya kafedrasının dosenti Elşad 

Novruzov və həmin kafedranın assisenti Maqsud 

Agazadə də qatılıblar. Onlar təşkilatçılar tərəfindən 

sertifikatla mükafatlandırılıblar.

ATU-nun həkimləri 8-ci 

«Uludağ Dermotokosmetoloji 

Günləri»ndə iştirak ediblər

Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilibGəncə Pediatrlar 

Cəmiyyəti    “Tibbin  müa-

sir aspektləri” mövzüsünda el-

mi-praktik  konfrans  keçirmiş-

dir. Bu barədə məlumatı Gəncə 

Şəhər 

Səhiyyə 

İdarəsinin 

mətbuat xidməti yayıb. Verilən 

məlumata görə, tədbirdə qərb 

bölgəsinin  şəhər  və  rayonla-

rından 100-ə yaxın həkim- pe-

diatr və terapevt iştirak edib.

Tədbiri  giriş  sözü  ilə  Gəncə 

Şəhər  Səhiyyə  İdarəsinin  rəisi, 

tibb  elmləri  doktoru,  professor 

Əlikram  Məmmədov  açmış-

dır.  Qeyd  etmişdir  ki,  bu  gün 

Azərbaycanda  səhiyyənin  inki-

şafı, insanlarımızın sağlamlığına 

göstərilən  diqqət  və  qayğı  ölkə 

başçısı  cənab  İlham  Əliyevin 

gərgin  zəhmətinin  nəticəsidir. 

Belə  vacib  və  təbabətin  aktu-

al  problemlərinin  həllinə  həsr 

olunmuş elmi-praktik konfransın 

Gəncədə  təşkilində  göstərdiyi 

dəstəyə görə Gəncə Şəhər  İcra 

Hakimiyyətinin  başçısı  Elmar 

Vəliyevə minnətdarlığını bildirən 

professor Ə.Məmmədov qonaq-

lara  və  konfrans  iştirakçilarına 

müvəffəqiyyətlər arzulamışdır.

Şəhərin    “Ramada  Plaza” 

otelində    təşkil  olunan  konf-

ransda  Azərbaycan  Tibb  Uni-

versitetinin  uşaq  xəstəliklərinin 

proredevtikası 

kafedrasının 

müdiri,  tibb  elmləri  doktoru, 

professor  İbrahim  İsayev  və 

Akademik  C.Abdullayev  adı-

na  Elmi-Tədqiqat  Kardiologiya 

İnstitutunun  kardioloqu,  tibb 

elmləri  namizədi  Rafiq  Yusifli 

çıxışlar  etmişlər.  Professor  İb-

rahim  İsayev  “Kəskin  revmatik 

qızdırma:klinika, 

diaqnostika, 

müalicəsinə  dair  müasir 

yanaşmalar”  mövzusunda 

mühazirə  ilə  çıxış  etikdən 

sonra  yerli  həkimlərin  su-

allarını  cavablandırmışdır. 

Tibb  elmləri  namizədi  Ra-

fiq  Yusifli  isə  “Xroniki  ürək 

çatışmazlığı  və  arterial  hi-

pertoniyanın  müalicəsində 

aldosteron  antaqonistlərin 

istifadəsinə  müasir  baxış” 

mövzusunda 

mühazirə 

söylədikdən sonra birgə fi-

kir mübadiləsi aparılmışdır.

Sonra  Gəncə  Pediatrlar 

Cəmiyyətinin  sədri  Asif 

Məmmədov 

“Respirator 

distress  sindrom”  mövzu-

sunda çıxış etmiş və ümu-

mi diskussiya aparılmışdır.

Tədbirin  sonunda  profes-

sor 

Əlikram 


Məmmədov 

konfransın  təşkilində  göstər-

diyi  dəstəyə  görə  WORLD 

MEDICINE  şirkətinin  rəhbərliyi-

nə,  professor  İbrahim  İsayevə 

və  tibb  elmləri  namizədi  Rafiq 

Yusifliyə  minnətdarlığını  bidir-

miş  və  belə  tədbirlərin  davamlı 

olacağına 

ümid 


etdiyini 

söyləmişdir.Hamlet QASIMOV,

“Xalq qəzeti”nin

bölgə müxbiri

Qərb bölgəsinin pediatrları Gəncədə

http://www.amu.edu.az

14 mart  2015-ci il

4

 Martın  5  –də    ATU-  nun    Tədris 

Terapevtik  Klinikasının Tibbi  Şurasının 

yığıncağı 

keçirildi. 

 

Yığıncağın  

gündəliyində    duran    məsələləri  diqqətə 

çardıran  klinikanın    direktoru,  ə.e.x. 

professor  Surxay Musayev  ay  ərzində 

klinikada  aparılan      müalicə    diaqnostik  

işlər  haqqında  məruzə etmək  üçün sözü   

klinikanın  baş  həkimi,    dosent    Ramin  

Bayramlıya  verdi. 

Baş həkim fevral ayı ərzində klinikada 

aparılan  bir sıra yenidənqurma işləri  və 

bir ay müddətində kilinikanın  müraciət 

edən  və  çıxan    xəstələrin  ümumi  sta-

tistikası haqqında  ətraflı məlumat ver-

di. O, məruzəsində bildirdi ki,  ötən illə 

müqayisədə , bu ay klinikaya müraciət 

edənlərin  sayında  nəzərə  çarpacaq 

dərəcədə    (13  %  )  artım  qeydə  alın-

mışdır.  Belə  ki,  klinika  üzrə  stasionar  

müalicə  almaq  üçün      574  xəstə  daxil 

olub,   559 xəstə  isə çıxıb. Martın 5 -nə 

olan məlumata görə,   klinika üzrə sta-

sionar  və gündüz  həftəlik  daxil olma 

və çıxma ümumilikdə  201 nəfər təşkil 

edib. 

Toplantıda qeyd  olundu ki, klinikada ay  ərzində  bir  sıra  yeniliklər  də  olub.  

Əvvəllər çox darısqal olan qəbul şöbəsi 

(təcili  yardım)  tamamilə  yenilənərək 

daha müasir bir vəziyyətə gətirilmişdir. 

İndi burada eyni vaxtda  üç  xəstəni ra-

hat  şəraitdə  qəbul  etmək  mümkündür. 

Bundan başqa  klinikada  fevral  ayın-

da ayrıca  uşaq reanimasiyası  bölməsi 

də    yenidən  qurulmuş,  fəaliyyəti 

gücləndirilmişdir. 

Hesabat ayı ərzində  klinikada keçirilən 

tədbirlər  haqqında  da  toplantı  iştirak-

çılarına məlumat verən natiq vurğuladı 

ki,  fevralın  13-  də  klinikamızda  “Auto-

immun xəstəliklərin laborator diaqnosti-

kası” mövzusunda elmi-praktik seminar 

keçirilmişdir  ki,  burada  da  universitet 

əməkdaşları  ilə  birgə  respublikamızın  

digər  müalicə  müəssisələrində  çalışan 

mütəxəssislər  də    qatılmışdır.  Bundan 

başqa fevralın  25 –də klinikanın konf-

rans  zalında  xalqımızın  qan  yaddaşı 

olan  Xocalı  soyqrmının  23  –cü  ildönü-

mü  ilə  əlaqədar  böyük  anım  mərasimi 

keçirilmişdir.  Universitet rəhbərliyinin və 

tibb ictimaiyyətinin  iştirak etdiyi  toplan-

tıda  erməni qəsbkarlarının  millətimizin 

başına gətirdiyi facıələr bir daha  qeyd 

olunmuşdur.

Sonra  klinikanın  baş  tibb  bacı-

sı    Zərgül  Qasımova    “Tibb  bacıları 

məktəbi” nin 2014-2015- cı tədris ilində 

göstərdiyi  fəaliyyəti  haqqında    məruzə 

ilə çıxış etmişdir. 

Çıxışlarda 

səslənən 

fikirlərə 

münasibətini bildirən  klinikanın direkto-

ru , professor Surxay Musayev son vaxt-

lar klinikada aparılan bir sıra  yeniliklər, 

şöbələrdə  yaradılan  maksimum  şərait, 

mütərəqqi  üsullar,  alınan  yeni  avadan-

lıqlar  və  onlardan  istifadə  qaydaları  

barədə  ətraflı söhbət açdı,  görüləcək 

cari məsələlər haqqında toplantı iştirak-

çılarına  məlumat  verdi.  Professor    S. 

Musayev   əldə olunan bu nailliyyətlərin 

qazanılmasında    universitetimizin  rek-

toru,  millət  vəkili,  akademik    Əhliman 

Əmiraslanovun  diqqət və qayğısından 

bəhs etdi.   

O,  çıxışının  sonunda  klinikada  ça-

lışan  bütün  qadın  əməkdaşları  qarşı-

dan  gələn  Beynəlxalq  Qadınlar  Günü 

münasibətilə  təbrik  etdi,  onların  hər 

birinə rəhbərlik adından ailə səadəti və 

işlərində  yeni-  yeni  müvəffəqiyyətlərlər 

arzuladı. Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Saatlı və Sabirabad sakinləri pulsuz müayinə olundu 3 atu rəhbərliyi imtahanlara nəzarət edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının

Yüklə 11,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə