Boyun yerleflimli sempatik zincirin her hangi bir yerde bloke edilmesi halinde hastalarda bafll›ca miyozis, pitozisYüklə 28,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü28,67 Kb.
#16268

Boyun yerleflimli sempatik zincirin her hangi bir yerde

bloke edilmesi halinde hastalarda bafll›ca miyozis, pitozis

ve enoftalmus ile karakterize Horner Sendromu geliflir.

Tedavi amac›yla ganglionun bloke edilmesi d›fl›nda, boyun

bölgesi travmalar›, boyunda gerçeklefltirilen tan›sal

giriflimler ve cerrahi uygulamalar, boyun yerleflimli

kitlelerin bas› etkisi ve uygulanan lokal anestezik ilaçlar›n

etkisiyle ganglion blokaj› geliflebilir

1-5

.

OLGUAltm›fl dört yafl›ndaki erkek olguya Ortopedi klini¤i

taraf›ndan travmatik femur k›r›¤› nedeniyle aç›k redüksiyon

ve internal fiksasyon ameliyat› planland›¤› ö¤renildi.

Hastan›n özgeçmiflinde ve yap›lan rutin  incelemelerinde

patolojik sonuç saptanmad›. Hasta hipertansiyon nedeniyle

üç y›ld›r amlodipin (5 mg/gün) tedavisi görmekteydi.

Hastan›n vücut kütle indeksi 29 kg/m

2

 idi.Hastaya epidural anestezi ve epidural katater uygulanmas›

planland›. Premedikasyon uygulanmadan ameliyathaneye

al›nan hastan›n arteriyel kan bas›nc›na bak›ld›,

elektrokardiyografi, SpO

2

 ve ›s› monitorizasyonu uyguland›.El s›rt›ndan damar yolu aç›larak %5 dekstroz Ringer laktat

(10 ml/kg) infüze edildi. Giriflim oturur pozisyonda,

L3-4 aral›¤›ndan, 18 G Touhy epidural i¤nesi ile

gerçeklefltirildi ve epidural aral›¤a katater yerlefltirilerek

tespit edildi. Test dozu olarak 3 ml %0.5 bupivakain (15

mg) enjeksiyonundan sonra her hangi bir komplikasyon

geliflmedi¤i belirlenerek, 15 ml %0.5 bupivakain (75 mg)

daha enjekte edildi. Duysal anestezi düzeyi T8 düzeyinde

saptanan hastan›n kardiyovasküler sistem bulgular› ve

vital fonksiyonlar›nda de¤ifliklik gözlenmedi. Operasyon

devam ederken, lokal anestezik ilac›n verilmesinden 30

dk sonra, olgunun sol yüz bölgesinde klasik Horner

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›p Dergisi

C‹LT  XV :  2 , 2004

100

Sendromu bulgular›ndan miyozis, pitozis vevazodilatasyon olufltu¤u gözlendi (Resim 1). Enoftalmus

ise belirgin de¤ildi. Hemodinamik olarak her hangi bir

komplikasyon geliflmeyen olguda, 150 dk sonra belirtilerin

tümü kayboldu.

Resim 1. Horner Sendrom’lu olgunun yüz görünümü

‹lgili servisteki takiplerinde her hangi bir sorun geliflmeyen

hasta, ameliyat sonras› dördüncü günde iyileflerek taburcu

edildi.


TARTIfiMA

Horner Sendromu olarak bilinen semptomlar kompleksi

ilk olarak 1869 y›l›nda, Horner taraf›ndan tan›mlanm›flt›r

1

.Özellikle bafl ve boyun bölgesindeki bölgesel anestezi

uygulamalar›nda lokal anestezik solüsyonun istenmeyen

seviyelere yay›lmas› ya da servikal sempatik zincirin

i¤ne ile direkt travmas›na ba¤l› bir komplikasyon olarak

meydana gelir

2

. Vena jugularis interna ponksiyonundansonra, torakal epidural anestezi, servikal sinir blokaj›,

lokal anestezi¤in intraplevral enjeksiyonu, kaudal anestezi,

interskalen blok ve epidural anestezi uygulamalar›ndan

sonra ortaya ç›kan olgular bildirilmifltir

3 - 5

.

EP‹DURAL  ANESTEZ‹ SIRASINDA OLUfiAN HORNER SENDROMUHakan ERKAL

1

, Yaman ÖZYURT1

,  Zuhal ARIKAN

1

Epidural anestezi s›ras›nda geliflen Horner Sendromu, yüksek seviyeye yay›lan epidural blo¤un ilk bulgusu olabilen, ancak geriye dönüflümlü birkomplikasyondur. Bu çal›flmada, ortopedik cerrahi giriflim nedeniyle epidural anestezi uygulanan 64 yafl›ndaki erkek olguda Horner Sendromu

geliflmesini sunduk. Ayr›ca, Horner Sendromu’nun geliflmesinden sorumlu mekanizmalar› gözden geçirdik.

Anahtar kelimeler: Horner Sendromu, epidural anestezi, komplikasyon

HORNER’S SYNDROME DURING EPIDURAL ANESTHESIA

The Horner’s syndrome, which may be seen during epidural anesthesia, is a reversible complication and may be accepted as the first symptom of

the extensively spreading blockade. In this report a Horner’s syndrome case, developed during the management of an epidural anesthesia for

orthopedic operation, is presented and the mechanisms responsible for development of the syndrome are revised.

Key words: Horner’s syndrome, epidural anesthesia, complication

1

D r.   L ü t f i   K › r d a r   K a r t a l   E ¤ i t i m   v e  A r a fl t › r m a   H a s t a n e s iI .  A n e s t e z i y o l o j i   v e   R e a n i m a s y o n   K l i n i ¤ i

B a fl v u r u   t a r i h i :   1 . 6 . 2 0 0 4 ,   K a b u l   t a r i h i :   2 9 . 1 2 . 2 0 0 4Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›p Dergisi

C‹LT  XV :  2 , 2004

101

Miyozis, pitozis, enoftalmus, ayn› taraf yüz bölgesindevazodilatasyon, s›cakl›k hissi ve anhidroz semptomlar›ndan

oluflan klasik form d›fl›nda klasik tablonun tam olmayan

formlar›n›n görülebildi¤i de bildirilmektedir

6

. Bizimolgumuzda da ortopedik giriflim için uygulad›¤›m›z lomber

epidural anestezi sonras›nda enoftalmus d›fl›nda

Horner Sendromu’nun tüm semptomlar› ortaya ç›kt›.

Thomas


7

, do¤umda uygulad›klar› kaudal ve ekstradural

analjeziden sonra tek tarafl› Horner Sendromu görülme

s›kl›¤›n› %1 olarak bildirmifltir. Day ve Shutt

8

, lomber


epidural anestezi uygulad›klar› 32 hastal›k serilerinde

servikal sempatik blok bulgular› görülme s›kl›¤›n›

%75 olarak bildirmifllerdir.

Lokal anestezik uygulanmas›ndan sonra Horner

Sendromu’nun ortaya ç›k›fl ve semptomlar›n devam etme

süresi de de¤ifliklik göstermektedir. Rothe ve Finck

9

,

do¤um analjezisi amac›yla uygulad›klar› lomber epiduralblok sonras› 10. dk.da bafllayan ve 60 dk süren bir Horner

Sendromu olgusu yay›nlam›fllard›r. Chandrasekhar ve

Peterfreund

10

, lomber epidural blok uygulad›klar› birolguda geliflen Horner Sendromu’na ait semptomlar›n

lokal anestezik uygulamas›ndan 2 saat sonra kayboldu¤unu

bildirmifllerdir. Bizim olgumuzda da semptomlar lokal

anestezik enjeksiyonundan 30 dk sonra geliflti ve 150 dk

sonra tamamen kayboldu.

Epidural anestezi sonras› yüksek seviyede blok geliflimine

ba¤l› Horner Sendromu oluflmas›na ait mekanizmalardan

üzerinde en çok durulan, kan bas›nc›ndaki ani art›fl sonucu

santral venöz bas›nç ve femoral bas›nc›n artarak internal

venöz pleksuslardaki bas›nc›n yükselmesi sonucu lokal

anestezik yay›l›m›n›n kolaylaflmas›d›r

11,12


. Böylece küçük

dozlarda uygulanan lokal anestezik ilaç bile yukar›ya

do¤ru itilerek yüksek seviyelerde blok geliflmesine neden

olmaktad›r. Özellikle gebe hastalarda, gebeli¤in

ilerlemesiyle bat›n ve alt ekstremitelerde venöz kan

bas›nc›n›n artmas›n›n da lokal anestezik maddenin epidural

aral›kta yükselmesini kolaylaflt›rd›¤› üzerinde

durulmaktad›r. Geliflen kan bas›nc› de¤iflikliklerinin,

epidural aral›kta 20-30 cmH2O kadar bas›nç art›fl›na

ulaflabildi¤i gösterilmifltir

13

.

Epidural anestezi uygulamas›na ba¤l› HornerSendromu’nda blok servikal segmentlere kadar

genifllemesine karfl›n vital fonksiyonlarda de¤ifliklik

gözlenmemesinin nedeni tam olarak ayd›nlanmam›flt›r.

Bu durumun, anestezik solüsyonun epidural aral›kta

anormal ve tek tarafl› yay›lmas› sonucu geliflti¤i

düflünülmektedir

14

.

Hastam›zda uygulad›¤›m›z toplam 18 ml’lik lokalanestezik volümünün Horner Sendromu geliflimine yol

açmas›n›n, hastam›zda mevcut lomber lordoz nedeniyle

epidural aral›¤›n daralmas› sonucu lokal anestezik ilac›n

epidural aral›kta yükselmesine ba¤l› olarak geliflti¤ini

düflünmekteyiz.

Sonuç olarak; Horner Sendromu’nun yüksek seviyelerde

blok geliflmesinin erken bulgusu oldu¤unu, epidural

anestezi uygulanan olgularda saptanmas›n›n geliflebilecek

komplikasyonlar› önlemede yararl› olabilece¤ini

düflünmekteyiz.

KAYNAKLAR

1. Shnider SM, Levinson G. Anaesthesia for obstetrics. Miller

RD (ed). Anesthesia. 3

rd

 edition, Churchill Livingston, NewYork,  1990: 1834-87.

2. Fetzer SJ. Recognizing Horner’s syndrome. J Perianesth Nurs

2000; 15(2): 124-8.

3. Clayton KC. The incidence of Horner’s syndrome during

lumbar extradural for elective caesarean section and provision

of analgesia during labor. Anaesthesia 1983; 38(6): 583-5.

4. Simon GR. Horner's syndrome, one of the neurological

complications of obstetric regional anaesthesia. Int J Obstet

Anesth 2001; 10(3): 250-1.

5. Hogagard JT, Djurhuus H. Two cases of reiterated Horner’s

syndrome after lumbar epidural block. Acta Anaesthesiol Scand

2000; 44(8): 1021-3.

6. Mueller KL, Loder RT, Eggenberger ER, Farley FA. Horner’s

syndrome after posterior spinal fusion in a child: A case report.

Spine 2000; 25(21): 2836-7.

7. Thomas DV. Horner’s syndrome following obstetric extradural

block. Br J Anaesth 1976; 48: 611-3.

8. Day CJ, Shutt LE. Auditory, ocular, and facial complications

of central neural block. A review of possible mechanisms. Reg

Anesth 1996; 21(3): 197-201.

9. Rotke KF, von Finck M. Das Horner Syndrom in der

Geburtshilfe. Regional Anaesthesia 1985; 8(2): 36-8.

10. Chandrasekhar S, Peterfreund RA. Horner’s syndrome

following very low concentration bupivacaine infusion for labor

epidural analgesia. J Clin Anesth 2003; 15(3): 217-9.

11. Merrison AF, Lhatoo SD. Horner’s syndrome postpartum.

BJOG 2004; 111(1): 86-8.

12. Esmer B, Öztürk E. Sezaryen olgusunda epidural anestezi

sonras› geliflen Horner Sendromu: Olgu sunumu. Anestezi 2003;

11(2): 158-60.

13. Holzman RS. Unilateral Horner’s syndrome and brachial

plexus anesthesia during lumbar epidural blockade. J Clin Anesth

2002; 14(6): 464-6.

14. Walton KA, Buono LM. Horner Syndrome. Curr OpinOphthalmol 2003; 14(6): 357-63.


Yüklə 28,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə