Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə aid olanYüklə 86,36 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.01.2017
ölçüsü86,36 Kb.
#5111

1

Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə aid olan 

t

ədbirlər hansıdır: 2

Tibbi çeşidləmə nədir: 

3

İntramedulyar fiksatorların çıxarılması üçün optimal müddət  hansıdır: 4

H

ərbi-səhra şəraitində budun odlu silahla zədələnmələrinin müalicəsi bütün  aşağıdakı tədbirlərdən başlayır, hansından başqa 

5

 Aşıq-baldır oynağının  hemartrozu  zamanı aparıcı simptom hansıdır? 6

 Aşıq-baldır oynağının  odlu silahla   yaralanmalarının ilkin cərrahi 

işlənməsi müasir mərhələdə nədən ibarətdir?       

7

 Çıxıqlar ən çox rast  gəlinir:  8

Oynağın  açıq zədələnməsinin ən dürüst  simptomu hansıdır?  

9

Çoxsaylı sınıqlara hansılar aiddir:  10

Müştərək  travmaya hansılar aiddir: 

11

 Kombin


ə edilmiş zədələnmələrə hansılar aiddir: 

12

Dizaltı arteriya zədələndikdə nə baş verir?13

Saidin hansı çıxığında о,uzanmış görünür:  

14

Bud sümüyü boynunun sınıqlarının klassifikasiyasında aşağıdakılar ayırd edilir, hansından  başqa: 

15

Bud sümüyü boynunun açıq osteosintezi sadalanan üstünlüklərə malikdlr,  hansından  başqa: 

16

 Çanaq  halqasının pozulması ilə müşahidə olunan  sınıqlara  aşağıdakılardan hansı  aiddir: 

17

İntramedullyar  osteosintez sadalanan ağırlaşmalara səbəb  ola bil

ər,hansından   başqa: 

18

Birincili   cərrahi işləmənin aparılmasının  əsas  məqsədidir: 

19

 Sümüyün  bitişməsi üçün əsas şərtdir: 20

 Rentgen müayin

əsi aşağıdakıları müəyyən etməyə imkan verir, bundan 

başqa: 


21

Ortopediya v

ə travmatologiyada aşağıdakı  müayinə metodları geniş 

yayılmışdır,      müstəsna olmaqla: 

22

Oynaqda hərəkət pozğunluğunun xarakti: 

23

Təxirəsalınmaz travmatologiyada anesteziya növünün    seçilməsi asılıdır: 

24

Xəstədə hər  iki bud sümüyünün  sınığı var. Magistral damarlar 

z

ədələnməyib. Arterial təzyiq — 60/40 mm. с. st, tənəffüs dəq 26-dir. Вu v

əziyyətdə məqsədyönlüdür:  

25

Hospital mərhələdə  hansı şübhəli hallarda narkotik  analgetiklərın təyini 

qadağandir: 

26

Birincili travmatik şoka aiddir:                                               27

Stasionarda travmatoloji x

əstələrə son diaqnoz neçə gün ərzində 

qoyulmalıdır: 

28

 

Ətrafın  açılması və bükülməsi:  29

Travmatik şok geri dönməz sayılır , əgər arterial təzyiqi 60 mm Hg st-dan 

yuxarı aşağıdakı  müddətə qaldırmaq mümkün olmadıqda: 

30

Travmatik şokun kliniki diaqnostikasinda aşağıda bütün göstərilənlər aparıcı əhəmiyyət daşıyır, birindən başqa: 

31

 Travmatik  şokun müalicəsində  hipotermiyanın  tətbiqi :        32

Travmatik şokun III-IV dərəcəsində  olan xəstəyə qan və onun 

preparatlarını köçürmək:                                                        

33

Ətrafın  oynaq səviyyəsində kəsilib götürülməsi adlanır:          34

İxtisaslı kömək magistral damarların zədələnməsi zamanı göstərilmədikdə 

ətrafın həyat qabiliyyətini itirmək müddəti:  

35

 Ag ciyərin böyük hematoraksla sıxılması zamanı  ilk    növbədə əmələ 

g

əlir:  36

Hematoraksda plevralboşluğu drenaj etmək üçün hansı nahiyyə seçilir:  

37

Döş  qəfəsinə keçən odlu silah yaralanmalarının klassifikasiyasının aşağıdakı  formaları vardır, hansından başqa: 

38

Aşağıdakını çıxmaqla plevranı punksiya edərkən  bu ağırlaşmalar ola bil

ər:    


39

Çanaq sümükl

ərinin sınıqlarında çox vaxt zədələnır: 

40

Çanaq sümüklərinin odlu silah yaralanmalarında  daha az rast gəlinır:  

41

İlizarovun kompression-distraksion aparatı aşağıdakı  funksiaları yerinə yetirm

əyə imkan verir: 

42

Travmatik şok zamanı hansı travmalar təcili cərrahi əməliyyat tələb etmir: 43

Ankiloz zamanı hərəkətin həcmi  nə  qədər olur: 

44

 Uzunmüddətli sıxılma  sindromunun  yaranması   üçün  yumşaq 

toxumaların böyük bir hissəsinin nə  qədər sıxılması  kifayətdir: 

45

 Uzunmüddətli  sıxılma sindromunda ətraf  dekompressiya edilən  ilk 

d

əqiqələrdə ən toksiki təsir göstərən nədir:             46

Uzunmüdd


ətli  sıxılma sindromunda  l-ci növbədə hansı  yardım, nə  

edilm


əlidir: 

47

Hansı dərəcəli yanıqlar səthi  hesab olunur:                            48

 Uzunmüdd

ətli  sıxılma sindromunda sıxılmış seqmentdəki yaralara nə  

olmaz:  


49

Z

ədələyici faktordan asılı olaraq termiki, elektrik və  kimyəvi yanıqlar hansı d

ərəcələrdə olur: 

50

Wallance-yə əsasən, «doqquzlar qaydası»-da hər yuxarı ətrafın yanıgi 

neç


ə faiz hesab olunur: 

51

Wallance-yə əsasən, «doqquzlar qaydası»-da hər  aşağı ətrafın  yanığı 

neç


ə faiz hesab olunur: 

52

Frank indeksinə görə 1 vahid bədən  səthinin neçə  faizinin yanmasıdir:

53

Yanıq səthinin ölçüsünü təyin etmək  üçün  «ovuc qaydası»-da ovucun ölçüsü b

ədən səthinin neçə faizini təşkil edir: 

54

 K

əskin  hematogen osteomielitin müalicəsi  dedikdə nə  başa düşülür: 55

 Yanıqlarda ağrı hissiyatı necə olur: 

56

Yanıqdan 2-3 gün  sonra başlayan və 7-8 gün  davam edən yanıq toksemiyası nə  ilə xarakterizə olur: 

57

Periferik sinirlərin nevrolizi əməliyyatı nədir: 

58

Yanıqlarda suluqlar əmələ gəldikdə nə  etmək  lazımdır:         59

Periferik sinirl

ərin kəsilməsinin ən geniş yayılmış bərpa  üsulu  hansıdır: 

60

I dərəcə yanıq neçə  günə  sağalır: 

61

Dərin  yanıqlarda  nə  etməli: 

62

Yanıqlarda qranulyasıya toxumasına nə  vaxt sərbəst dəri plastikası etmək m

əsləhət deyil: 

63

Yanıqlarda sərbəst dəri plastikasının tətbiqi  hansı cəhətdən əlverişli sayılır: 

64

Ətrafların   magistral qan damarlarının zədələnməsində nekrotik d

əyişikliklər aydın göründükdə nə  etməli: 

65

Ətrafların magistral qan damarlarını bərpa edərkən ən yaxşı anastomoz hansıdır: 

66

Donmuş ətrafda zədələnən hansı toxuma olur: 67

Uzunmüdd


ətli  sıxılma sindromu nədir: 

68

Yanıq xəstəliyində  ən çox rast gələn  fəsad nədir?                 69

 Skolioz zamanı onurğa hansı  müstəvidə deformasıyaya  uğrayır: 70

Odlu silah yaralarında neçə  zədələnmə zonası müəyyən edilir: 

71

Odlu silah yaralanmasının ən ağır  hansı fəsadlaşması ola bilər: 72

Odlu silah yaralarının  əsas müalicə prinsiplərinə nə  aid deyil: 

73

 Yaranın  birincili cərrahi işlənməsi  alqoritminə  nə  aid deyil: 74

Neç


ə saatdan sonra aparılmış cərrahi işləmə təxirəsalınmış cərrahi 

işlənmə adlanır: 

75

Yanıqdan sonra nə  vaxt sərbəst dəri plastikası edilir:               76

Uzunmüdd


ətli sıxılma sindromunda əzələlərin  işemiyası nəyə səbəb  olur: 

77

Yanıq xəstəliyinin bütün  dövrlərində ən təhlükəli nədir:          78

Uzunmüdd


ətli sıxılma sindromunun kliniki gedişatının III dövründə nə baş 

verir: 


79

 Odlu silah yaralanmalarında ilkin tibbi yardımın əsas prinsiplərinə nə  aid 

deyil: 

80

Yaranın   ikincili cərrahi işlənməsi  nə  vaxt aparılır: 81

İkincili təxirəsalınmış tikişlərə aiddir: 

82

 Anaerob qaz infeksiyasında patoloji prosesə cəlb olunur:83

K

əskin  hematogen osteomielit zamanı iltihabi  proses başlanır: 84

Hematogen osteomielitin hansı  növü nisbətən daha ağır  hesab edilir: 

85

K

əskin  hematogen osteomielitin ilkin simptomları hansıdır:    86

Yara sepsisının əmələ gəlməsində nə  rol oynamır:                 

87

 Hematogen osteomielit ən çox rast gəlinir:               

88

Xroniki osteomielitin əsas kliniki əlaməti:                  

89

Xroniki osteomielitin cərrahi müalicəsinə göstərişdir:              

90

Diz oynağının kəskin  irinli artriti zamanı məsləhət gorülür:      91

K

əskin  hematogen osteomielitin cərrahi müalicəsi  deyildikdə nə başa düşülür: 

92

 Erkən ikincili tikişlər hansı  yaraya qoyulur:              

93

Diz oynağının kəskin  irinli artritinə nə  aid deyil?94

Xroniki osteomielitin 

əsas kliniki əlaməti:

95

Kəskin  hematogen osteomielitin müalicəsi  dedikdə nə  başa düşülür? 

96

Hematogen osteomielit ən çox rast gəlinir:

97

Anaerob flora ilə təmasda olmuş alətlərin qaynadılma müddəti: 

98

Kəsici alətlər hansı müddətə 96% spirtdə saxlanılır: 

99

Epidural anesteziyada anestetik vurulur: 100

Polidaktiliya n

ədir: 

101


Premedikasiya n

ədir: 


102

Birincili c

ərrahi işləmə aşağıdakılardan hansı  halda vacib deyil?

103


Damar tikişi hansı tibbi yardıma aiddir: 

104


Odlu silah yaralanmalarının həkim yardımı mərhələsinə nə  aiddir: 

105


Odlu silah yaralanmalarında ilkin tibbi yardımın əsas prinsiplərinə nə  aid 

deyil:  


106

Mioreleksant istifad

ə olunur: 

107


Yara sepsisının əmələ gəlməsində nə  rol oynamır?

108


Odlu silah yaralanmasının ən ağır  hansı fəsadlaşması ola bilər?

109


Uzunmüdd

ətli  sıxılma sindromu nədir?110

Ətrafların odlu silah yaralanmalarında  venaların zədələnməsində ilk 

yardımda hansı  üsula üstünlük verilməlidir ? 

111


Dizaltı arteriya zədələndikdə nə baş verir?

112


Ətrafların   magistral qan damarlarının  zədələnməsinin bərpasında damar 

divarının hansı  elementi tikilməlidir ?

113

Ətrafın işemik qanqrenası nəyin dəqiq əlamətidir?114

Aşağıda sadalanan hansı  zədələnmə və  xəstəliklərdə xarici fiksasiya 

aparatlarının  tətbiqi  daha əlverişli sayılır 

115


Sümükl

ərin sınığında xarici fiksasiya aparatı ilə qapalı repozisiya 

aşağıdakı sürətdə aparıla bilər:

116


İlizarovun kompression-distraksion aparatı aşağıdakı  funksiaları yerinə 

yetirm


əyə imkan verir:

117


Sümüküstü osteosintez

ə əks  göstərişdir: 

118

Çanaq sümüklərinin odlu silah yaralanmalarında  daha az rast gəlinır: 

119


Döş qəfəsinin qapalı travmalarında torakotomiyaya göstərişdir,bundan 

başqa: 


120

Hematoraksda plevral boşluğu drenaj etmək üçün hansı nahiyyə seçilir ?

121

Ag ciy


ərin böyük hematoraksla sıxılması zamanı 

          ilk növb

ədə əmələ gəlir?

122


«H

ərəkət»  mexanizminə görə bu qabırğalar daha tez-tez sınır:

123

Lümbal punksiya aşağıdakı  diaqnozu dəqiq qoymağa imkan verir:  124

Ətrafın  oynaq səviyyəsindən kəsilib götürülməsi adlanır:

125

Adi rentgen müayinəsi bütün aşağıda göstərilən  patologiyaları müəyyən 

etm


əyə imkan verir, bundan başqa ?

126


T

əxliyə  mərhələlərində tibbi yardımın ardicilligi hansi variantda düzgün 

gösterilmişdir ? 

1. Ixtisasli hekim yardimi  2. Ilk tibbi yardim                           3. 

Ixtisaslasdirilmis tibbi yardim 4. Ilk hekim yardimi 

127


Ilk  h

əkim yardımı ilkin  olaraq harada icra olunmalidir?  

128

Hansı mülahize düzgündür ? 129

Hansı əlamət kəllə-beyin travmalarinda umumi beyin əlamətlərinə aid 

edilmir? 

130


K

əllə-beyin travmaları üçün əsas təhlükə nə hesab olunur ?131

Travmalar zamanı ilk tibbi yardıma hansılar daxildir ? 

1.immobilizasiya  2.isti kompres  3.yerli soyuq  4.gips sarğısı  5.spirt 

qoymaq


132

Novokain blokadası nə üçün icra edilir: 

133

Said sümükləri sınığının immobilizasiya müddəti neçə həftədir: 

134


Dair

əvi gips sarğısından sonra ətrafda ödem olarsa nə etməli: 

135

Gips sarğısı nə müddətə tam quruyur: 136

Şaqqıltı simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir: 

137

Diz oynağının bayır bağının zədələnməsinin xarakterik əlaməti hansıdır: 138

Ön xaçvari bağın zədələnməsi zamanı baldırın baldırın natamam çıxığı 

hara olur: 

139


Əyripəncəliyə hansı xarakterikdir: 

140


K

əskin qan itirmədə hemostazin pozulmasının inkişafına səbəb olan 

faktorlara hansı biri aid olunur:

141


H

ərbi-səhra şəraitində budun odlu silahla zədələnmələrinin müalicəsi 

bütün  aşağıdəkı tədbirlərdən başlayır, hansından başqa: 

142


Aşıq-baldır oynağının  hemartrozu  zamanı aparıcı simptom hansıdır:  

143


C

ərrahi yolla müalicə olunan aşıq-baldır oynağının pronasion üçtopuqlu  

sınıq-çıxığı  zamanı immobilizasiya müddəti nə  qədərdir: 

144


Aşıqb-aldır oynağının  odlu silahla   yaralanmalarının ilkin cərrahi 

işlənməsi müasir mərhələdə nədən ibarətdir:  

145

Konservativ yolla müalicə olunan aşıq  sümüyü  boynunun yerdəyişən 

sınıqları zamanı əmək  qabiliyyətinin bərpası neçə müddətdir :

146

Ağır  zədələnmə qrupuna hansılar aiddir:  147

Ən çox rast gələn  açıq zədələnmələr  hansıdır: 

148

Çoxsaylı  və  müştərək  zədələnmələr ən çox  hansı  уаş qrupunda rast g

əlir:  


149

Müştərək  travmalara aşağıdakı bütün  travmalar aiddir, istisna halı  

hansıdır:  

150


Çoxsaylı  sınıqlara hansılar aiddir:  

151


Çoxsaylı və müştərək travmalar arasında  hansı üstünlük  təşkil edir:  

152


Müştərək  travmaya hansılar aiddir: 

153


Hansı kombinə edilmiş zədələnmələrə  aiddir:

154


Hansı xarakterli travmalar politravmada üstünlük təşkil edir: 

155


Çoxsaylı  və  müştərək travmalar zamanı erkən letallıq bütün aşağıdakı  

faktorlarla t

əyin edilir, istisna halı  hansıdır:

156


Çoxsaylı və  müştərək travmalar zamanı   letallıq bütün sadalananlarla 

şərtlənır, istisna halı  hansıdır:

157

Katatravma üçün   hansı xarakterikdir:  158

Z

ərərçəkən nəqliyyat relsləri altına düşən zaman hansı  hal xarakterdir: 159

Boyun f


əqərələrinin  travmaları neçənci  yeri  tutur:  

160


Onurğanın travmaları arasında bel fəqərələrinin travması neçənci 

yerd


ədir:  

161


Onurğanın  travmaları  arasında   aşağıda   sadalanan bütün  sınıqlara 

rast  g


əlinır, hansından  başqa:  

162

Bel  f


əqərələrinin anatomik strukturlarının    sınıqlarından   daha  çox  rast  

g

ələni hansıdır: 163

Çanaq  halqasının pozulması ilə müşahidə olunan  sınıqlara  

aşağıdakılardan hansı  aiddir: 

164


Aşağıdakılardan hansı  sirkə kasası travmasına aid deyil:

165


Hansı kombinə olunmuş sınıqlara   aiddir: 

166


Budun  düz 

əzələsi daha  çox  hansı   nahiyədə zədələnir : 

167

Körpücük  sümüyünün  sınığı  daha  çox  necə  yıxıldıqda baş verir:  168

Körpücük sümüyü sınığının konservativ müalicəsi zamanı aşağıda   

sadalanan bütün immobilizasya üsulları tətbiq edilir, hansından başqa: 

169


Körpücük  sümüyü sınığının cərrahi müalicəsinə göstərişlər  hansıdır : 

170


Kür

ək sümüyünün kliniki olaraq hansı  sınıqları ayırd edilir : 

171

Göst


ərilən  kürək sümüyü  sınıqlarının  hansı oynaqdaxilidir :

172


Bazu sümüyünün proksimal ucunun sınıqları ən çox rast gələn  sınıqları 

hansılardır : 

173

Bazu sümüyü  boynunun pərçim olunmuş abduksiyon sınıqları hansı  

bucaq altında olduqda birmomentli repozisiya tələb olunmur: 

174

Folkman  kontrakturası nəyin nəticəsində əmələ gəlir :175

Bazu sümüyü sınığında Folkman kontrakturasının inkişafi üçün ən 

t

əhlükəli hissə hansıdır : 176

Körpücük  sümüyünün  akromial ucunun natamam çıxığı  baş verir:  

177

Travmatik çıxıqlar daha çox rast  gəlinir:178

Bazunun çıxığı  hansı  sınıqla müşayiət olunur :  

179

Bazu çıxığı  yerinə  salındıqdan sonra nə  ilə   fiksə edilməlidir :180

Bazu çıxığı  yerinə  salındıqdan sonra immobilizə müddəti nə  qədər 

olmalıdır : 

181


Saidin çıxığı  diaqnozu qoyulduqdan sonra hansı müddətə yerinə 

salınmalıdır : 

182

T

əzə  çıxıqlar hansı müddətə olan çıxıqlar hesab edilir: 183

T

əzə  olmayan çıxıqlar hansı müddətə olan çıxıqlardır :184

Sınıq-çıxıq  üçün xarakterik əlamətlər hansıdır :

185

 Çıxıq hissə oynaqdan distal hissəyə görə hesab edilir, hansından  başqa : 186

Bil


ək sümüklərindən hansı  sümüyün  sınığı daha çox rast galinır:  

187


Bud sümüyü boynunun sınıqlarının klassifikasiyasında aşağıdakılar ayırd 

edilir, hansından  başqa:

188

Bud sümüyü boynunun sınıqlarının  konservativ müalicəsinə hansı  metodlar aid deyil : 

189


Bud sümüyü boynunun açıq osteosintezi sadalanan üstünlüklərə malikdlr, 

hansından  başqa:  

190

 Bud sümüyünün sınıqlarında proksimal fraqmentin maksimal uzaqlaşması və  bükülməsi  müşahidə edilir: 

191

Budun qapalı sınıqlarında damar zədələnməsi ən çox hansı nahiyədə rast 

galinır:  

192


İntramedullyar  osteosintez sadalanan ağırlaşmalara səbəb  ola 

bil


ər,hansından   başqa:  

193


Bud sümüyünün diafizar sınıqlarında əməliyyatın optimal müddəti 

n

əqədərdir : 194

Bud sümüyünün  kondilusüstü sınıqlarında əməliyyata mütləq göstəriş 

hansıdır:  

195


Oynaqda h

ərəkət pozğunluğunun xarakteri:

196

Rentgen müayinəsi aşağıdakıları müəyyən etməyə imkan verir, bundan 

başqa: 


197

Ortopediya v

ə travmatologiyada aşağıdakı  müayinə metodları geniş 

yayılmışdır,      müstəsna olmaqla:  

198

Bud sümüyünün boynunun medial sınığının diaqnostikasinda rentgenoqramma  zamanı qoyuluş: 

199


Sümükl

ərin  sınığında  rentgen müayinəsi zəruridir: 

200

Sümüyün  bitişməsi üçün əsas şərtdir: 201

 Sümüküstü   osteosintez

ə  əks   göstərişdir: 

202


Diz  qapağı  sınığınin daha üstün cərrahi müalicəsi   hansıdır: 

203


Birincili   c

ərrahi işləmənin aparılmasının  əsas  məqsədidir:

204

Bazu sümüyünün çıxığı zamanı yuxarı əraf  necə görünür: 205

 Bud  sümüyü boynunun  sınığının əsas  simptomları  aşağıda   

sadalananlardir,  hansından  başqa: 

206


Daban sümüyünün kompression sınıqlarında orta immobilizə müddəti  nə 

q

ədərdir : 207

T

əxirəsalınmaz travmatologiyada anesteziya növünün    seçilməsi asılıdır:  208

Onurga beyin anesteziyasınının  aparılmasının əks göstərişlərinə  aiddir:  

209

 Onurğa beyin anesteziyası vaxtı və  anesteziyadan sonra aşağıdakı ağırlaşmalar mümkündür : 

210


Travmatik şokda ağrısızlaşdırma üçün dərman seçərkən ilk növbədə onun  

n

əyə təsirlərini nəzərə almaq  lazımdır: 211

Hansı şübhəli hallarda narkotik  analgetiklərın təyini qadağandir: 

212

Oynaqda hərəkət  pozğunluğu xarakteri: 

213


Ətrafın uzaqlaşdırılması və yaxınlaşdırılması: 

214


Adi rentgen müayin

əsi bütün aşağıda göstərilən  patologiyaları müəyyən 

etm

əyə imkan verir, bundan başqa :215

Maqnit-nüv

ə rezonans metodunu tətbiq etməklə bütün sayılanları etmək 

olar,  bundan başqa: 

216

Axil v


ətərinin hissəvi zədələnmələrinin  diaqnostikasında ilk növbədə 

instrumental müayin

ə metodlarından  hansını tətbiq etmək  lazımdır: 

217


Uyuşmayan qanın köçürülməsindən nə baş verir :

218


İrinli yaralarda aktiv drenajın saxlanılma müddəti:

219


Qoyulan drenaj trubkalarının vəziyyətləri : 

220

Ag ciy


ər tromboemboliyası travmadan sonra yaranır: 

221


Qan-damar  sistemin

ə vurulan havadan ölüm halları olur: 

222

Piy emboliyası travmadan sonra hansı sutkada əmələ gəlir: 223

Birincili travmatik şoka aiddir: 

224

İkincili travmatik şoka aid edilir: 225

Travmatik şok geri dönməz sayılır , əgər arterial təzyiqi 60 mm Hg st-dan 

yuxarı aşağıdakı  müddətə qaldırmaq mümkün olmadıqda: 

226


Travmatik şok ağır kəllə-beyin  travmaları zamanı əmələ gəlir:      

227


Travmatik şokun kliniki diaqnostikasinda aşağıda bütün göstərilənlər 

aparıcı əhəmiyyət daşıyır, birindən başqa :

228

Travmatik  şokun müalicəsində  hipotermiyanın  tətbiqi :  229

Travmatik şokun III-IV dərəcəsində  olan xəstəyə qan və onun 

preparatlarını köçürmək : 

230


Yaşlı və  qoca xəstələrdə bud sümüyünün  boynunun sınıqlarının qeyri-

q

ənaətbəxş gedişi əlaqədardır:231

Yaşlı və qocalarda endozprotezləşməyə göstəriş  aşağıda göstərilənlərdir, 

birind

ən başqa : 232

Ətrafın  oynaq səviyyəsindən kəsilib götürülməsi adlanır:

233

Lümbal punksiya aşağıdakı  diaqnozu dəqiq qoymağa imkan verir : 234

Onurğa beyninin əzilməsinin düzgün müalicəsində əmək qabiliyyətinin 

professional b

ərpası :


235

Döş sümüyünün sınığı aşağıdakı simptomlarla meydana çıxır, bundan 

başqa: 

236


«H

ərəkət»  mexanizminə görə bu qabırğalar daha tez-tez sınır:

237

Döş  qəfəsinin travmalarında daha çox ortadivar sıxılır:238

Perikard boşlugüna bu miqdarda qan sızdıqda ürək dayanması baş verir:  

239

Ag ciy


ərin böyük hematoraksla sıxılması zamanı  ilk növbədə əmələ gəlir:  

240


Hematoraksda plevral boşluğu drenaj etmək üçün hansı nahiyyə seçilir:  

241


Döş qəfəsinin qapalı travmalarında torakotomiyaya göstərişdir,bundan 

başqa:  


242

Döş  qəfəsinə keçən odlu silah yaralanmalarının klassifikasiyasının 

aşağıdakı  formaları vardır, hansından başqa:

243


Aşağıdakını çıxmaqla, döş  qəfəsinin odlu silah yaralanmalarının  

müayin


əsi zamanı hansı növ anesteziyadan istifadə  edilir ?

244


Aşağıdakını çıxmaqla plevranı punksiya edərkən  bu ağırlaşmalar ola 

bil


ər:  

245


Sümük defektl

əri olan xəstələrin müalicəsi  zamanı istifadə olunur:  

246

Sümüküstü osteosintezə əks  göstərişdir: 

247

Aşağıdakılardan hansılar xarici fiksasiya aparatının əhəmiyyətinin 

göst

əricisidir:  248

Aşağıdakılardan  hansılar xarici fiksasiya aparatına aid deyildir :

249

Kompression-distraksion osteosintez zamanı distraksiyanın miqdarı gün  ərzində çox olmamalıdır : 

250


İlizarovun kompression-distraksion aparatı aşağıdakı  funksiaları yerinə 

yetirm


əyə imkan verir:  

251


Aşağıda sadalanan hansı  zədələnmə və  xəstəliklərdə xarici fiksasiya 

aparatlarının  tətbiqi  daha əlverişli sayılır: 

252

     Aparat seçəndə onun həlqələri ilə ətrafın  səthi arasındakı məsafə 

olmalıdır:  

253

Aşağıda sadalanan xarici fiksasiya aparatlarından hansını istifadə  etmək  daha m

əqsədə uygündur:  

254

Kompression-distraksion osteosintezdə sümüyün  bitişməsinin əlamətləri 

aşağıdakılardan hansıdır: 

255

Kompression-distraksion osteosintez üsulu  ilə   seqmenti uzadarkən daha 

m

əqsədəuyğundur istifadə  etmək:   256

Travmatik  şok zamanı ətrafların hansı  travmaları təxırəsalınmaz cərrahi 

əməliyyata göstərişdir: 

257


Uzunmüdd

ətli  sıxılma sindromunda ətraf  dekompressiya edilən  ilk 

d

əqiqələrdə ən toksiki təsir göstərən nədir:             258

Uzunmüdd


ətli  sıxılma sindromunda sıxılmış seqmentdəki yaralara nə  

olmaz:  


259

Yanıqlarda epidermis zədələnməmişsə, təcili hansı tədbir məsləhətdir:  

260

Yanıqlarda suluqlar əmələ gəldikdə nə  etmək  lazımdır:261

Odlu silahla z

ədələnmələrin müalicəsi hərbi-səhra şəraitində bütün  

aşağıdakı tədbirlərdən başlayır, hansından başqa: 

262

Xroniki osteomielit zamanı irinli-nekrotik ocağın işlənməsinin ən optimal üsulu hansıdır?  

263


    Kontuziya n

ədir?


264

 Yanıq səthini ölçmək üçün bir ovuc neçə faiz goturlur?

265

Uollesin doquzlar qaydasına görə aşağı ətraflar neçə faiz götürülür?266

Donmalar neç

ə dərəcəyə bölünür?

267


Travmatik şokun erektil fazası neçə dəqiqə çəkir?

268


Sümük boşluğuna köçürülmüş əzələ parçasının funksiyası nədən 

ibar


ətdir? 

269


 Osteomielitli boşluqların sümük plastikası üçün daha təhlükəsiz material 

hansıdır?  

270

Z

əif sümük döyənəkli, metal konstruksiyalı süst gedişli infeksiya zamanı hansı müalicə taktikası seçilməlidir?

271


Ucları osteomielitlə fəsadlaşmış yalançı hiperplastik oynaq zamanı hansı 

müalic


ə taktikası seçilməlidir? 

272


K

əskin hematogen osteomielitin ilkin simptomları hansıdır?

273

K

əskin hematogen osteomielitin rentgenoloji əlamətləri hansıdır? 274

K

əskin hematogen osteomielitin ilkin rentgenoloji əlamətləri neçənci gün əmələ gəlir? 

275


K

əskin hematogen osteomielitin müalicəsi dedikdə nə başa düşülür? 

276

K

əskin hematogen osteomielitin xroniki hematogen osteomielitə keçm

əməsi üçün müalicənin nə zaman başlanması daha məqsədə 

uyğundur? 

277


Xroniki osteomielitin 

əsas kliniki əlaməti: 

278

K

əskin hematogen osteomielitin müalicəsi dedikdə nə başa düşülür? 279

K

əskin hematogen osteomielitin cərrahi müalicəsi deyildikdə nə başa düşülür?  

280


K

əskin  hematogen  osteomielitin ilkin simptomları hansıdır?

281

 K

əskin hematogen osteomielitin rentgenoloji əlamətləri hansıdır? 282

Uzunmüdd


ətli müalicə aparılmayan osteomielit zamanı hansı ağırlaşma 

yarana bil

ər?  

283


Odlu silah yaralarında  zədələnmə zonalarının sayı neçədir?

284


Odlu silah yaralanmalarının ən agır hansı fəsadı ola bilər?

285


Yara sepsisinin 

əmələ gəlməsində nə rol oynamır?

286

Odlu silah yaralarının əsas müalicə prinsiplərinə nə aid deyil?287

Odlu silah yaralanmalarında ilkin tibbi yardımın əsas prinsiplərinə nə aid 

deyil? 

288


Yaranin birincili işlənməsı alqoritminə nə aid deyil?

289


Yaranın ikincili cərrahi işlənməsi nə deməkdir?

290


Neç

ə saat sonra aparılmış cərrahi işləmə təxirə salınmış cərrahi işləmə 

adlanır? 

291


Birincili c

ərrahi işləməyə aşagıdakılardan hansı uyğun deyil?

292

Ümumi q


əbul olunmuş təsnifata görə yaranın sağalma prosesi neçə 

fazadan ibar

ətdir?  

293


Travmatık toksıkoz klınık gedışinə görə neçə mərhəlləyə bölünür? 

294


 Postkompression dövrün aralıq mərhələsi neçə sutka davam edir?  

295


 Contuzio cerebri n

ədir?


296

Əzilmələrdə soyuq prosedurun neçə gün istifadəsi məqsədəuyğundur?

297

Yanıq səthini ölçmək üçün bir ovuc neçə faiz götürlür?298

Hansı müştərək  travmaya  aiddir: 

299

Sınığın  bitişməsi üçün əsas şərtdir: 300

Birincili travmatik şoka aiddir: 

301

Travmatik şok geri dönməz sayılır, əgər arterial təzyiqi 60 mm Hg st-dan yuxarı aşağıdakı  müddətə qaldırmaq mümkün olmadıqda: 

302


Travmatik şokun III-IV dərəcəsində  olan xəstəyə qan və onun 

preparatlarını köçürmək: 
Yüklə 86,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə