Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si


Yevlax Boru Anbar  sah si v  Yevlax D miryol Qolu v  Yükbo altma MeydançasYüklə 3,09 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix25.12.2016
ölçüsü3,09 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Yevlax Boru Anbar  sah si v  Yevlax D miryol Qolu v  Yükbo altma Meydanças  
Sah y  giri   B rd y  ged n R28 yolu vasit sil , c nub istiqam tind   sas 
rq-q rb 
avtomagistral ndand r. Bu avtomagistral sah y  çatana q d r,  körpü vasit sil  d miryol 
qolundan keçir. Sonradan sah y  giri  iki ya ay  evinin v  insanlar n ya ad
 köhn  
h rbi 
h rciyin yax nl
ndan keç n kiçik dö
nm mi  yol vasit sil  h yata keçirilmi dir. 
Sah l rd n K m r Sah sin  (KS) birba a giri  yolu vard r, bu yol kiçildil c k, lakin 
borunun avtomobil yolu vasit sil   K m r Sah sin  (KS) da nmas  ehtiyac n  tam 
m hdudla d rmayacaq.     
Qazanç  Boru Anbar  sah si Variant A, Qazanç   D miryol Qolu v  Yükbo altma 
Meydanças  v  Qazanç  Boru Anbar  sah si Variant B 
Bütün Qazanç  sah l rin  giri  Qazanç  k ndin  ged n yerli yol boyunca   sas 
rq-q rb 
avtomagistral ndand r. Tikinti i l rin  aid n qliyyat vasit l rinin sah l r  giri ini t min 
etm k üçün, bu yolda n qliyyat n h r k tinin müv qq ti dayand r lmas   z ruri olacaq. 
Lakin, boru birba a boru anbar  sah sind n (sah l rind n) KS-n  da nacaq, bu zaman 
layih  il  
laq dar n qliyyat n böyük hiss sinin ümumi  ose yoldan istifad  üçün 
sah d n istifad  etm sin  ehtiyac olmayacaq.    
Goranboy Dü
rg si Variant 3  
T klif edil n sah   sas 
rq-q rb magistral yolundan 1km c nubda yerl
ir v  Goranboy 
dair vi yolundan giri  mümkündür. Yol yax  v ziyy td dir v  h r hans  n z r çarpacaq 
t kmill
dirm  v  ya t mir t l b etm y c k. Sah y  giri  (asfalt yoldan)  üçün yeni 50m 
uzunlu unda giri  yolunun sal nmas  t l b olunur. 
D ll r Boru Anbar  sah si v  D ll r D miryol Qolu v  Yükbo altma sah si 
Giri  yax  v ziyy td  olan v   
rq-q rb avtomagistral n n yax nl
nda yerl
n mövcud 
enli asfalt yollardand r. Boru quru il , d miryol qolundan boru anbar  sah sin  da na 
bil r, bu zaman  ümumi  ose yoldan istifad y  ehtiyac qalmayacaq. H r iki sah y  giri  
yolu ya ay  evl ri olan yerd n keçir.      
Samux Dü
rg si Variant 3  
Bu t klif edil n sah y  tam giri  mar rutu t sdiq edilm lidir, lakin bu yol G nc d n v  ya 
Zazal dan asfalt yolla, bu ya ay   m nt q l rinin içind n keçm kl  mümkün ola bil r. 
Mövcud n qliyyat ax nlar   v  yolun 
raiti qiym tl ndirilm mi dir, lakin bu ya ay  
m nt q l rinin ölçüsünü n z r  alaraq, h r k t gur ola bil r. G nc nin k narlar ndan 
sah y  giri  yolu enlidir v   n z r çarpacaq t kmill
dirm   v  ya t mir t l b etm d n 
tikinti n qliyyat n n istifad si üçün yararl d r. 
D ll r Boru Anbar  Meydanças  variant 1B (Bayraml ) 
Giri   sas Tovuz-G nc  avtomagistral ndan q sa m saf d  yerl
n, yax   v ziyy td  
olan asfalt yoldand r. Eyni yoldan borunun  imal istiqam tind ki boru anbar  sah sind n 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
Sosial-iqtisadi baza 
8-130 
KS-n  da nmas  üçün istifad  olunacaq. N z rd  tutulan sah nin yax nl
ndak  yeni 
k nd t s rrüfat  tikilil rind n ba qa, yol boyunca heç bir ya ay  evi v  ya dig r h ssas 
reseptorlar mövcud deyildir.    
A stafa Dü
rg si Variant 3  
T klif edil n sah y  giri   sas 
rq-q rb magistral ndan ayr lan 4km-lik beton yoldand r. 
Yolun eni 4 metrdir, ona gör   d , keçid yerl ri t l b oluna bil r. Yol fermerl r, peykl ri 
t qibetm  stansiyas n n müsafirl ri v  yol boyu yerl
n dig r binalar n sakinl ri 
t r find n istifad  edilir.  
Poylu Boru Anbar  sah si 
Boru anbar  sah sin  giri  d miryol qolundan istiqam tl n n xüsusi yoldan v   d miryol 
x ttinin alt ndan keç n yükbo altma  razisind ndir. Boru anbar  sah sind n boru KS-n  
birba a giri  yolu mövcuddur.   
Poylu D miryol Qolu v  Yükbo altma sah si 
Sah  Poyluya ged n R24 yolu il   sas 
rq-q rb avtomagistral na birl
ir. Yol bu 
yax nlarda yenil nmi dir, el c   d , asfaltlanm d r v  yax   v ziyy td dir.  Bu yoldan 
sah y  giri   d miryol x ttinin alt nda yerl
n kiçik  beton tuneld n keçir. Poyluda 
sah nin yax nl
nda R24 yolu boyunca  bir s ra evl r vard r.  R24 yolundan d miryol 
qolu sah sind ki gipsin saxlanma yerinin istismar   n tic sind  yaranan n qliyyat n 
intensiv h r k ti üçün istifad  olunur.     
Salo lu D miryol Qolu v  Yükbo altma sah si v  Salo lu dü
rg si v  Boru 
Anbar  sah si 
Bu sah l r  Kür çay  üz rind ki körpüd n keç n dö
nm mi  yol (R24) vasit sil   sas 
rq-q rb avtomagistral na birl
ir. Bu yol çox yax  v ziyy td dir, bel  ki, bu yax nlarda 
geni l ndirilmi   v  hamarlanm d r. Lakin, Kür çay  üz rind ki bu körpü birx tli yoldan 
ibar tdir ki, bu da h min nöqt d  t xaca s b b ola bil r.  
Tikinti dü
rg sin  v  boru anbar  sah sin  giri  birba a R24 yolundan olacaq. D miryol 
qolu v  yükbo altma meydanças na giri  ba qa istifad çil r t r find n istifad  olunan 
mövcud dar giri  yolu il dir. Onun geni l ndirilm si z ruri ola bil r v  ya dig r 
istifad çil r üçün alternativ giri  yolu n z rd  tutula bil r. D miryol qolu sah si  razisind  
R24 yolu boyunca c mi bir neç  ev yerl
ir. Boru, Poyludan keçm m k 
rtil , R24 yolu 
boyunca 
rq , boru anbar  sah sin  da nacaq.   
8.9.4 
H ssasl qlar 
CQBKG Layih si üzr  yol h r k ti il  ba l  h ssasl qlar a a dak  kimi ümumil
dirilib: 
M nt q  9 v   M nt q  10 t dqiqat yerl ri istisna olmaqla, Tikinti texnikas
üçün istifad  edilm si n z rd  tutulan  sas yollar yax   v ziyy td dir v
t mir   v  ya rekonstruksiyaya ehtiyac duyulmadan a r n qliyyat vasit l ri
üçün yararl d r. M nt q  9 v  M nt q  10-da yollar n pis v ziyy td  olmas  o
dem kdir ki, n qliyyat ax n n n artmas na qar  bu yollar h ssas olacaq,
xüsus n d   a r tonnajl  yük ma nlar n n say n n artmas   v ziyy ti daha da
pisl
dir c k.
M nt q  4-d n ba qa bütün M nt q l rd , piyadalar n qliyyat ax n n ümumi
h cminin a a  faizini t
kil edir v  qeyd  al nan r q ml r, ümum n, q rb
do ru art m n yoldu una d lal t edir. Piyadalar n birba a yolda g zdikl ri
mü ahid  olunmu dur ki, bu da onlar n b db xt hadis l r  düçar olmas
ehtimal n  art r r.
Birba a  p k Yolunun k nar nda v  ona birl
n yard mç  yollar n k nar nda
'ticar t' obyektl ri mü ahid  olunmu dur, h min yerl rd  yolk nar  kö kl rin
v  heyvan sürül rinin olmas  adi m nz r dir. Bu cür  razil rd   b db xt
hadis l rin ba  verm si ehtimal  yüks kdir.

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
Sosial-iqtisadi baza 
8-131 
8.10 
sas Sosial-iqtisadi H ssasl qlar  
Bu bölm   t dqiqat n tic l rinin xülas sini verir v  Layih  nöqteyi-n z rind n v  
Layih nin yerin  yetirilm sind n yaranaca  ehtimal edil n t sirl r  sas nda  n vacib 
hesab olunan sosial-iqtisadi elementl ri mü yy n edir. 
A kar edilmi  mü yy n sosial-iqtisadi qruplar v   m s l l r tikinti i l ri il  xüsusil  
laq dard r. B zi hallarda bu potensial m s l l r bütün CQBKG Layih si sah l ri üçün 
eynidir: 
H m ölk y  miqrasiya, h m d  dü
rg l rd  xarici i çil rin olmas  il   laq dar
icmalarda daxil olan miqrasiyan n q fil d yi m si v   laq dar dini v  etnik
g rginlikl r
Sosial v ziyy ti a r olan qruplar n ev 
raitl ri, s hiyy  xidm ti il  
hat
d r c si daha pis oldu u v  yegan   g lir m nb yi kimi ancaq t qaüdl r
arxaland qlar  üçün onlar ümumi ictimaiyy t/LTMQ c-la müqayis d  Layih nin
t siri riskin  daha çox m ruz qal r
Az rbaycanda çoxsayl   d rmanlara müqavim tli v r m hallar  ÜST Avropa
Regionu ölk l ri aras nda  n yüks k göst ricil r  malikdir
Yeni v  yenid n yay lan yoluxucu x st likl r; h m yoluxucu, h m d  yoluxucu
olmayan x st likl r Az rbaycanda n z r çarpacaq s viyy d dir
Z r rvericil rin yayd
  x st likl r (malyariya, ley manioz, v ba, tularaemia)
Az rbaycanda endemik x st likl rdir
LTMQ c-n  ks riyy tinin su t chizi, çirkab sular n n t mizl nm si v  tullant lar n
k narla d r lmas  
raiti m qbul s viyy d  deyil v  onlar qrunt sular n n v  s thi
sular n keyfiyy tinin d yi m sin  h ssasd r
T dqiqat apar lm  LTMQ c-da qulaq, bo az v  burun infeksiyalar  (o cüml d n
qrip v  soyuqd ym ) adi hal kimi hesabat verilmi dir ki, bu da n f s yollar n n
infeksiyas n n geni  yay ld
n  göst rir
T dqiqat apar lm  
ks r LTMQ c-da sosial v ziyy ti a r olan qruplar n
n z r çarpacaq hiss sinin d rmanlar  almaq imkan  yoxdur
Dig r f aliyy t növl ri üçün istifad  edil n torpaqda Layih nin müv qq ti
qur ular n n yerl
m si h yat 
raitin   t sir ed r k, h ssasl
n yaranmas na
s b b olur
Tikinti  d hlizind   k nd t s rrüfat   f aliyy tinin pozulmas , xüsusil , mar rutun
yüks k d y rli bitkil rin geni  miqyasda  kildiyi q rb hiss sind  h ssasl
 art r r
Layih   f aliyy tl ri il   laq dar ev v  ferma binalar n n köçürülm  potensial  bir
s ra 
xsl r  t sir ed c k
Yax nl qdak  örü l r  giri  imkanlar n n d yi m si h yat t rzi v  kas bl q
s viyy si üçün h ssasl q yaradacaq
ks r LTMQ c üçün yüks k i sizlik s viyy si s ciyy vidir v  daha kiçik k nd
yerl rind  mövsümi g lir mövcuddur v  onlar iqtisadi z rb l r   h ssasd r. 
bacar
n n v   i  tapma a yard m ed n m lumat n çat mazl
na  lav  olaraq,
onlar linqvistik s dl rl  d  üzl
ir
Layih nin yaratd
 m
ulluq imkanlar   v  ya ay  t rzin  t sir ed n h r hans
Layih  f aliyy tl ri
H r hans  müv qq ti m
ulluqdan sonra g lirin azalmas na v   t dric n
itirilm sin  h ssasl q
CQBKG  Layih si mövcud yollarda n qliyyat ax n n  art rarsa v  layih nin a r
mexanizml rd n istifad si yollar n mövcud infrastrukturunu z d l y rs , yoldan
istifad  ed n 
xsl r bel  narahatl qlara h ssas olacaq
N qliyyat ax n n n artmas  il  
laq dar yolk nar  sat c lar n v  piyadalar n
q zaya dü m si mümkünlüyünün artmas .

Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə