application/uploads/2015/11
  4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
application/uploads/2015/07
  MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
application/uploads/2015/02
  Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2015/11
  План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
application/uploads/2015/05
  АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/07
  MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
application/uploads/2015/11
  Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
  İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
application/uploads/2015/02
  Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
application/uploads/2015/12
  Microsoft Word emirov vuqar doc
application/uploads/2015/07
  Azərbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
application/uploads/2015/11
  Mövzu 15. Marketinq və CƏmiyyəT: marketinq etikasi və sosial məsuliyyəT
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Dissertasiya Gunay Rustamova docx
  Microsoft Word dovriyy? kap is doc
application/uploads/2015/02
  İstehlakçi davranişinin idarə edilməsi mövzu İstehlakçı təmayüllü marketinq
application/uploads/2015/12
  Microsoft Word mirzaliyeva gunel docx
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Qİda rasionlarinda vitamiNLƏRİn normallaşdirilmasinin elmi Əsaslari plan
application/uploads/2015/11
  План: İstehlakçının davranış modeli və ona təsir edən amillər Qavrayış və onun təzahür formaları
application/uploads/2015/07
  Qida fiZİologiyasi fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ muhazire qida fiZİologiyasinin qisa iNKİŞaf tariXİ Plan 1
  Ocaqov H. O. Nağıyev N. T
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word rustamli konul docx
  Microsoft Word M?mm?dova Lale 709 docx
application/uploads/2015/07
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/11
  Mövzu 12. Bank sferasinda marketinq bank marketinqinin məzmunu və xüsusiyyətləri Bank xidmətləri (məhsulu)
application/uploads/2015/02
  Microsoft Word yaddas kitab doc
  Microsoft Word 1-ci m vzu- fh t snifati
application/uploads/2015/06
  1219 Nəzəri ekologiya Bölmə: 0101
  Hüseynov Mövlud
application/uploads/2015/11
  Mövzu 14. Idman-sağlamlıq xidmətləri marketinqi idman-sağlamlıq xidmətləri bazarının formalaşmasının ilkin şərti
application/uploads/2015/07
  Tərtib etdi: müəl.,b.ü. f d.  Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/06
  Bm tarixi-2 Fənni Üzrə mtahan Suallarının Cavabları
  Azərbaycan Tarixi Fənni Üzrə mtahan Suallarının Cavabları
application/uploads/2015/07
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
  MÜhazirə 13. Qida sənayesi müƏssisəLƏri və KÜTLƏvi qidalanma məhsullari istehsalini və satişini həyata keçIRƏN
application/uploads/2015/06
  Biznes inzibatcılıgı
  2922 Mikrobiologiya, sanitariya v
  ƏHMƏd-cabiR ƏHMƏdov zeytun və zeytun yağI (Monoqrafiya)
application/uploads/2015/07
  M m ühaziRƏ ÜhaziRƏ meyvə VƏ TƏRƏVƏZLƏRİN
application/uploads/2015/06
  Yeyinti qatqılarının qida texnologiyasında istifadəsi 300
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Qİda rasionlarinda yağlarin normallaşdirilmasinin elmi Əsaslari plan
  AZƏrbaycan döVLƏt qt sad un vers tet kafedra: q da məhsullarinin texnolog yasi
  Qida kimyasından mühazirələr. MƏRuzəÇİ: dos. Həşimov Xalıq Məhəmməd oğlu
  Mövzu 1: Üzvi kimyanın predmeti, inkişaf tarixi və nəzəri məsələləri. Doymuş karbohidrogenlər, adlandırılması, quruluşu, alınma üsulları, fiziki – kimyəvi xassələri və tətbiqi
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2015/06
  MateriALŞÜnasliq 0101 Metal nədir?
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/07
  MÖvzu: 1 FƏLSƏFƏnin genezisi, predmeti və CƏmiyyəTDƏ rolu plan
application/uploads/2015/11
  Ekoloji təhlükəsizlik fənnindən II kollekvium sualları
application/uploads/2015/07
  Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d.  Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/02
  Urbanizasiya və sənayeləşmə şəraitində biomüxtəlifliyin qorunması
application/uploads/2015/06
  1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılması
application/uploads/2015/07
  Mm də istifadə edilən dozimetrik cihazlar
application/uploads/2015/06
  0954 ­ Erqonomika (Plastik anatomiya)
application/uploads/2015/07
  Kafedrasi
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
application/uploads/2015/07
  “b otexnolog yanin əsaslari” fənnindən
application/uploads/2015/11
  Marketinqə qarşı sosial iradlar 15 Marketinqin cəmiyyətə təsiri
  MÖvzu 10. Turizm хidmətləri mаrкеtinqi Turizm biznesi və onun müasir iqtisadiyyatda rolu
application/uploads/2015/07
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /3606#01#Y15#01#400qiyabi/Baxış t est : 3606#01#Y15#01#400 qiyabi
application/uploads/2015/06
  Fənn 3606 Həyat fəaliyyətinin t
  Heyvanlar Aləmi Fənni Üzrə mtahan Sualllarının Cavabları
  Heyvanlar Aləmi Fənni Üzrə mtahan Suallları
  Ci tədris ILI üçün I kurs magistrantların siyahısı
  Texnologiya və Dİzayn
application/uploads/2015/10
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
application/uploads/2015/12
  T. A. Buren na
application/uploads/2015/05
  “Azərbaycan Respublikasında strateji məhsullar ixracının kompleks tədqiqi” mövzusunda
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan resubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/07
  “Ət və Ət məhsullarinin texnologiyasi” fənnindən MÜhaziRƏ MƏtnləRİ
application/uploads/2015/11
  1. Mehmanxana biznesinin inkişaf xüsusiyyətləri və idarə edilməsi Turistlərin qəbulu və xidmətinin təşkili İdarəetmədə avtomatlaşdırma sistemi
application/uploads/2015/07
  MÜhazirə Ət və baliq məhsullarinin mikrobiologiyasi
application/uploads/2015/12
  Fenn: 0528 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qloballaşma proseslәri
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Həzm sistemi və həzmolma prosesləri  Plan: 
application/uploads/2015/12
  Ç. kindlberqer, R. Aliber
application/uploads/2015/07
  «Dünya maliyyə böhranları və antiböhran siyasəti: nəzəriyyə, metodologiya və təcrübə» Zeynalov Vidadi Zeynal oğlu
  VƏ fiziologiyanin əsaslari
  MÜhazirə MİkroorqanizmləRİn təBİƏTDƏ yayilmasi
  Istilik avadanlilqari
application/uploads/2015/12
  Fenn: 1301y analitik kimya
application/uploads/2015/06
  0118#01#Y15#01­ 500/Baxış
application/uploads/2015/07
  Bİolog ologiİya ya, sanitariya və GİGİyenanin predmeti, İnk nkiŞ İŞAF TAR AF tariİX
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan Dövlət qtisad Universitetinin
application/uploads/2015/07
  MÜhaziRƏ MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyenanin iNKİŞAF tariXİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /1401#01#Y15#01. Qiyabi 500/Baxış t est : 1401#01#Y15#01. Q iyabi
application/uploads/2015/11
  6 Marketinq resurslari strukturunun başa düşülməsi Resurslar nöqteyi-nəzərindən firmaya baxiş
application/uploads/2015/05
  Fakultə: “Əmtəəşünaslıq” İXTİsas:”İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/03
  Kommers ya
application/uploads/2015/10
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
  İmtahanın keçiriləcəyi tarix «03» oktyabr 2015-ci il Otaq
application/uploads/2015/12
  Kafedrasi
application/uploads/2015/07
  K ütləvi qırğın silahları
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/11
  Mövz bazarlarin seqmentləŞDİRİLMƏSİ План: Bazarların seqmentləşdirilməsinin zəruriliyi Bazarların seqmentləşdirilməsi prosesi
application/uploads/2015/12
  Heyət n darə ed lm
  Rbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2015/05
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/12
  Ə c əHMƏdov
application/uploads/2015/06
  “meyvə-TƏRƏVƏz və tamli mallarin
application/uploads/2015/12
  Qrup 710 M4 Fənn: Qida məhsulları istehsalının və saxlanılmasının mütərəqqi texnologiyaları
application/uploads/2015/02
  Qida məhsullarının texnologiyası kafedrası
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Çörək sənayesi haqqında ümumi məlumat Plan Giriş. Fənn haqqında ümumi məlumat
application/uploads/2015/06
  Fənn 2992 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena
application/uploads/2015/05
  MÜNDƏRİcat giriş
application/uploads/2015/12
  Aaa 1102#01#Q16#01. Eduman testinin sualları Fәnn : 1102 Әrzaq mallarının ekpertizasının nәzәri әsasları
application/uploads/2015/07
  “Mülkü müdafiə” fənni üzrə kollokvium suallarının cavabları Fövqəladə hal və onun növləri
application/uploads/2015/12
  Münaqişələrin idarə edilməsi fənninin imtahan sualları
application/uploads/2015/11
  Mövzu: 13. NƏQLİyyat logiSTİkasi plan: logiSTİkanin nəQLİyyata təSİRİ NƏQLİyyat nöVLƏRİNİn təSNİfati
  Mövzu Marketinq fəaliyyətində kommunikasiya sisteminin tətbiqinin zəruriliyi və problemləri
application/uploads/2015/05
  Tmm tiPLİ ÇOXƏSNƏKLİ toxucu maşinlarinda parçA ƏMƏLƏGƏTİRİCİ mexanziMİn dinamik xarakteriSTİkalarinin təYİNİ
application/uploads/2015/12
  1230y az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1230Y İnsan biologiyası
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2925#01#Q15#01qiyabi (500)/Baxış t est : 2925#01#Q15#01 qiyabi
application/uploads/2015/06
  B olog ya yekun imt( az)
application/uploads/2015/12
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/06
  0922-Tətbiqi antropologiyanın əsasları
application/uploads/2015/12
  Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0922 Tәtbiqi antropologiyanın әsasları
application/uploads/2015/07
  Mövzu “İnsan resurslarının idarə edilməsi” fənninin məzmunu, fənnin nəzəri və metodoloji əsasları
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2992#01#Y14#01qiyabi/Baxış t est : 2992#01#Y14#01 qiyabi
  T est : 1204#01#Y14#01 qiyabi
application/uploads/2015/05
  Şehla CelilгaНe İlqar kıгının ulusla rarasi iLİŞKİlerde siVİl toplum kuruluşlari`nin yeri ve rolо: azerbaycan нrneğİ” Konusunda
application/uploads/2015/07
  Övzu 1 Fövqəladə halların
application/uploads/2015/12
  Aaa 2992#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 2992 Mikrobiologiya, sanitariya vә gigiyena
  Aaa 2911y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 2911y mikrobiologiya, sanitariya vә gigiyena
application/uploads/2015/05
  Fakultə: “Əmtəəşünaslıq” İXTİsas:”İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”
application/uploads/2015/12
  Sual: İnsanların sәslәrini bir­birindәn fәrqlәndirәn cәhәti tapın göstәrin
application/uploads/2015/02
  AZƏrbaycan d L haqqinda
application/uploads/2015/06
  AZƏrbaycan d L və n tq məDƏn yy
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura məRKƏZ
application/uploads/2015/06
  “Həyat Fəaliyyətinin Təhlük
application/uploads/2015/11
  Muellim Mubariz m Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/02
  I mövzu: Mədəniyyətşünaslığın predmeti Plan: Mədəniyyətşünaslığın elm kimi formalaşması
application/uploads/2015/11
  Mövzu Marketinqin ətraf mühiti Plan: Marketinqin ətraf mühiti amilləri Marketinqin makromühiti
application/uploads/2015/07
  Mövzu Beynəlxalq ümumi hüquq anlayışı, tənzimetm
  Mövzu №1: ″″″″ darəetmənin, dövlət idar
application/uploads/2015/06
  Əsas məsələl
application/uploads/2015/11
  Mövzu İstehlakçi davranişinin təДQİQİ План: İstehlakçı davranışı nəzəriyyələri
application/uploads/2015/12
  Fenn: 2703 Sosialogiya
  Fenn: 0527 Konfliktologiya
application/uploads/2015/06
  “Mülkü müdafiə” fənni üzrə imtahan suallarının cavabları
application/uploads/2015/07
  MÖvzu 4 fh-da yaranmış şəraitin aydınlaşdırılması və qiymətləndirilməsi
application/uploads/2015/06
  Unaslıq fakultəsi 374-cü qrup üçün “Mülkü müdafi
  15. Tsiklik birləşmələrin fiziki v ə ə rin fiziki v
application/uploads/2015/07
  “Qİda məhsullarinin texnologiyasi” kafedrasi
  Mövzu 1: GİRİŞ, ÜZVİ Kİmyanin məQSƏDİ,VƏZİFƏLƏRİ, yaranma tariXİ, NƏZƏRİ Əsaslari
application/uploads/2015/05
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
application/uploads/2015/12
  1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiә
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/06
  İQTİsadiyyat iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən: a keynsçilik b marksizm c marjinalizm d merkantilizm e fiziokratlar
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/11
  Metroloji FƏALİYYƏTİn huquqi Əsaslari
application/uploads/2015/05
  ÖVLƏt qt sad un vers tet mag stratura məRKƏZ Əlyazmas ı
application/uploads/2015/12
  Müəllim: Namazəliyev Ə. H. Qrup 30 “Sosial müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi” fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabi
application/uploads/2015/07
  MÜhazirə mikroorqanizmləRİn genetikasi
application/uploads/2015/05
  M d eht ram o
application/uploads/2015/07
  Tərtibetdi: müəl., b.ü. f d.  Babaşli a.Ə
  Microsoft Word mulki huquq doc
application/uploads/2015/02
  Ekonometriya” ixtisası üzrə suallar
application/uploads/2015/11
  Mövzu logiSTİkanin nəZƏRİ-metodoloji Əsaslari plan
application/uploads/2015/05
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/06
  Microsoft Word Iqtisadiyyat makro imtahan doc
application/uploads/2015/05
  Microsoft Word Sosial inkisaf?n t?min edilm?sinin regional aspektl?ri docx
application/uploads/2015/02
  Mövzu: Mеhmanхana fəaliyyətinin tariхi inkişaf mərhələləri Plan
directory application uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə