down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2-2014
  KİtabxanaşÜnasliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Azərbaycan döVLƏt respublika elmi Tİbb kitabxanasinda oxucularla iŞİn spesiFİK
  Vəfa haciyeva magistrant MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ respublika elmi TİBB
down/meqale/xalqqazeti/2016/avqust
  26 avqust 2016-cı il, cümə 3
down/meqale/respublika/2015/oktyabr
  Фуллбрайт Тягацдляр Програмынын тяшяббц сц иля Азярбайъана дявят едилмиш профес
down/meqale/respublika/2016/avqust
  25 àâãóñò 2016-úû èë Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащ
down/meqale/azerbaycan/2016/avqust
  Rÿsmè dþvlÿt qÿzetè ¹ 182 (7326) bazar, 21 àâãóñò 2016-cû IL
down/meqale/respublika/2015/iyul
  23 èéól 2015-úè èë Игтисади инкишаф, реэионларын дир
down/meqale/xalqqazeti/2016/noyabr
  13 noyabr 2016-cı il, bazar 9
down/meqale/xalqqazeti/2016/avqust
  İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti qazanxananın yenidən qurulması üçün layihə smeta sənədlərinin hazırlanması məqsədilə
down/meqale/palitra/2014/may
  Qarabağın azad edilməsi bizim fəaliyyətimizin ana xətti olub və olacaq
down/meqale/medeniyyet/2012/iyul
  Ədəbiyyatımızın canlı həyat ədibi
down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar
  13 yanvar 2017-ci il, cümə 6 Ötən il Azərbaycanda səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində önəmli tədbirlər həyata keçirilib
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  İradə bayramova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
down/meqale/xalqqazeti/2016/dekabr
  4 dekabr 2016-cı il, bazar 11 Xətai rayonu
down/meqale/respublika/2016/fevral
  Шяхси щейяти сырадан чыхарылыб
down/meqale/yeni_az/2017/fevral
  Xocalı soyqırımı erməni şovinizminin əsl mahiyyətini bir daha üzə çıxardı
down/meqale/ses/2016/aprel
  Fond "Azərsu" asc ilə birgə fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi elan etdi
directory down meqale  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə