down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2-2014
  KİtabxanaşÜnasliq
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  AZƏrbaycan döVLƏt respublika elmi Tİbb kitabxanasinda oxucularla iŞİn spesiFİK
  VƏfa haciyeva magistrant MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ respublika elmi TİBB
down/meqale/respublika/2016/aprel
  Ядябиййат салнамямиздя еля истедад са щибляри вардыр ки, онларын гойуб эетдикляри мя
down/meqale/xalqqazeti/2016/avqust
  26 avqust 2016-cı il, cümə 3
down/meqale/respublika/2015/oktyabr
  Фуллбрайт Тягацдляр Програмынын тяшяббц сц иля Азярбайъана дявят едилмиш профес
down/meqale/respublika/2016/avqust
  25 àâãóñò 2016-úû èë Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащ
down/meqale/azerbaycan/2016/avqust
  Rÿsmè dþvlÿt qÿzetè ¹ 182 (7326) bazar, 21 àâãóñò 2016-cû IL
down/meqale/respublika/2015/iyul
  23 èéól 2015-úè èë Игтисади инкишаф, реэионларын дир
down/meqale/xalqqazeti/2016/noyabr
  13 noyabr 2016-cı il, bazar 9
down/meqale/xalqqazeti/2016/avqust
  İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti qazanxananın yenidən qurulması üçün layihə smeta sənədlərinin hazırlanması məqsədilə
down/meqale/palitra/2014/may
  Qarabağın azad edilməsi bizim fəaliyyətimizin ana xətti olub və olacaq
down/meqale/medeniyyet/2012/iyul
  Ədəbiyyatımızın canlı həyat ədibi
down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar
  13 yanvar 2017-ci il, cümə 6 Ötən il Azərbaycanda səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində önəmli tədbirlər həyata keçirilib
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  İradə bayramova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
down/meqale/xalqqazeti/2016/dekabr
  4 dekabr 2016-cı il, bazar 11 Xətai rayonu
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/2_2011
  KĠtabxanaġÜnasliq və Ġnformasġya №2(5)
down/meqale/iqtisadiyyat/2017/yanvar
  Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu
down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar
  10 yanvar 2017-ci il, çərşənbə axşamı 5
down/meqale/iki_sahil/2015/oktyabr
  Iki sahil Úöìÿ àõøàìû, 8 îêòéàáð 2015-úè èë 14
down/meqale/sherq/2016/aprel
  MƏtbuatda yeni ƏLİfba məSƏLƏSİ VƏ CƏLİl məMMƏdquluzadə
down/meqale/respublika/2015/yanvar
  Яввяли 9 йанвар тарихли сайымызда
down/meqale/respublika/2015/may
  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 17 ìàé 2015-úè èë 7 (яввяли 29, 30 апрел, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14 вя 15 may тарихли сайларымызда)
down/meqale/iqtisadiyyat/2017/mart
  Mart 2017-ci il İstiqlala qovuşmuş xalqımızın mənəviyyatında
down/meqale/respublika/2016/fevral
  Гейри-нефт секторунун инкишафы иля баьлы юлкя Пре зиденти Илщам Ялийевин Сярянъамына уйьун вя 2014
down/meqale/bizim_yol/2011/iyul
  Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar
  6 yanvar 2017-ci il, cümə 6 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
down/meqale/azerbaycan/2016/yanvar
  Qanla yazılmış şərəfli tarix Milli birlik və həmrəylik günü olan 20 Yanvar şahidlərin düşüncələrində və yaddaşında belə qalıb
down/meqale/respublika/2015/iyun
  Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Шимал Гярб Реэионал Мяркязи вя Дювлят Су
down/meqale/xalqqazeti/2017/mart
  8 mart 2017-ci il, çərşənbə 8 “Ömrümün ən unudulmaz anını Nyu-Yorkdakı
down/meqale/xalqqazeti/2011/oktyabr
  Mustafa Nəsirov 90. İlk azərbaycanlı sərhəd qoşunu generalı
down/meqale/xalqqazeti/2016/sentyabr
  9 sentyabr 2016-cı il, cümə 9
down/meqale/iqtisadiyyat/2017/fevral
  Bazar araşdırması
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
down/meqale/respublika/2016/fevral
  Шяхси щейяти сырадан чыхарылыб
down/meqale/yeni_az/2017/fevral
  Xocalı soyqırımı erməni şovinizminin əsl mahiyyətini bir daha üzə çıxardı
down/meqale/ses/2016/aprel
  Fond "Azərsu" asc ilə birgə fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi elan etdi
directory down meqale  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə