files/uploader/elmieserler
  TƏBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNE
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  T e s t l ə r Testin çətlik
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Stomotologiya
  Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Səhra qida rasionlarınım kalorisi əsgəri neçə gün müddətində təmin edir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  1. Ginekologiya elmi nəyi öyrənir? A qadın cinsiyyət üzvləri,onların xəstəlikləri,müayinə
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Stomotologiya
  Fakultə: Tibb ivkurs Stomatologiya
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Mualice isi
  T e s t l ə r Testin çətlik
files/uploader
  «Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında» Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Eczaciliq
  Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyya t 1
az/content/251/files/uploader
  2016 – 2017 – жi тядрис илинин биринжи йарысы цчцн
public_html/files/uploader/imthn/tibb/I kurs/Stomotologiya
  Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyası
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  Testin çətlik
files/uploader
  Naxçivan döVLƏt universiteti 1967
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  Aşağıda sadalananlardan hansı düzgündür?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Tibbi proflaktika
  Sayıqlama ideyaları neçə qurupa bölünür?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Eczaciliq
  Ən istilik vermənin əsas yolları?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Mualice isi
  Verilmiş hansı fikir yalnışdır?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Stomotologiya
  Qasıq kanalının ön divarının yırtığı zamanı istifadə olunan plastika üsulu
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Strixinin və sekurinin hansı duzları tibb təctübəsində işlənir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Eczaciliq
  Tərkibində gülxətmi bitkisinin quru ekstraktı var
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə aid olan
public_html/files/uploader/imthn/pedaqoji/II kurslar/beden terbiyesi ve idman
  Refleks sözünün mənası
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Stomotologiya
  Mrt-nin iş prinsipi nəyə əsaslanır?
files/uploader
  HeydəR ƏLİyev ümumrespublika Olimpiadasında ndu- nun komandası finala
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə hansı aid deyil?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Mualice isi
  Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə hansı aid deyil?
  Akromeqaliyanın aktic mərhələsi üçün aşağıdakılardan hansı əlamətlər
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Tibbi proflaktika
  Adenohipofizin (hipofizin ön payının) fəliyyətini stimullaşdıran maddələr
public_html/files/uploader/imthn/tebiet/III kurslar/ekologiya
  İnsanda hansı orqanlar sistemi yoxdur?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/II kurs/Stomotologiya
  Bazu oynağının kapsulasını bərkidir
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Tibbi proflaktika
  Yorulmanın profilaktikasında aşağıdakılardan hansı aid deyil?
  Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərin
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Düzgün ifadələr: Heparinin antaqonisti Protamin sulfatdır
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Stomotologiya
  Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərin
az/content/253/files/uploader
  TƏSDİq ediRƏM
public_html/files/uploader/imthn/huquq/4cu kurs/Sosial is
  Alkoqolizm çoxölçülü pozuntudur və müvafiq qiymətləndirmə amilləri
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Əczaçılıq yardımı konsepsiyasının əsas fərqləndirici cəhətlərinə aid deyil?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/III kurs/Eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/IV kurs/Eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
public_html/files/uploader/imthn/iqtisad/II kurslar/menecment
  İşgüzar yazışmalar fənninin tədrisi zamanı biz onun müəyyən mexanizml
files/uploader/qazet
  HeydəR ƏLİyev ndu-nun rektoru, amea-nın müxbir
files/uploader
  TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddə
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №4(78) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №4 (78)
  Azərbaycan Respublikasında ixrac idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının
public_html/files/uploader/imthn/tibb/I kurs/Eczaciliq
  Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aid
public_html/files/uploader/imthn/tibb/I kurs/Stomotologiya
  Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aid
public_html/files/uploader/imthn/pedaqoji/I kurslar/ftchm
  Diafiz borulu sümüyün hansı hissəsində yerləşir?
files/uploader
  Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük
  ÛÛÛ Cild Í ß Ñ È Ì È À Ä Û Í À Ä È Ë × È Ë È Ê È Í Ñ Ò È Ò Ó Ò Ó ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ Ä È Ë È Í È Í È Ç À Ù Ë Û
files/uploader/elmieserler
  The series of the humanitarian
  Elmi ƏSƏRLƏr fiZİka-riyaziyyat və texniKA
files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №6 (76) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №6 (76)
az/content/391/files/uploader
  Mövzu Statistika elmi haqqında anlayış, onun predmeti və statistik fəaliyyətin təşkili
files/uploader
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutu
  Qaydaları Ümumi müddəalar
files/uploader/elmieserler
  Scientific works
files/uploader
  Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı il
az/content/411/files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №7 (80) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №7 (80)
files/uploader
  İş üçün müraciət anketi (CV)
az/content/411/files/uploader
  Naxçivan, ndu, “qeyrəT”-2015
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tibb/eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
  Əczaçılıq faktorlarının dərmanların terapevtik effektliyinə təsirini öyrənən
public_html/files/uploader/imthn/tibb/2kurs/eczaciliq
  Adi zəfəran hansı fəsiləyə daxildir
public_html/files/uploader/imthn/tibb/1kurs/eczaciliq
  Quduzluq əleyhinə vaksina
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tibb/eczaciliq
  S sual 1 Həyat üçün vacib olan dərman preparatı hansıdır? 2
files/uploader
  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında
  AZƏrbaycan respublikasinin naziRLƏr kabineti QƏrar №17
  Elmġ ƏSƏRLƏR, 2016, №6(74) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №6 (74)
  TƏSDİq ediRƏM
public_html/files/uploader/imthn/tarix F/1kurs/kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir
files/uploader
  Nailə Vəlixanlı
public_html/files/uploader/imthn/beynelxalq/1kurs/fransiz dili
  İlk eksperimental psixologiya laboratoriyası neçənci ildə yaranmışdır
public_html/files/uploader/imthn/incesenet/3kurs/musiqisunasliq
  Dodekafoniya sözünün mənası nədir?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/3kurs/eczaciliq
  Alkaloidlər hansı birləşmələrə aiddir?
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tebiet
  Aşağıdakılardan hansı biotexnologiyann əsas sahələrinə aid deyil? Tibbi
public_html/files/uploader/imthn/tibb/1kurs/tibbi profilaktika
  Verilmiş hansı fikir yalnışdır?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/2kurs/mualice
  Geohelmintləri müəyyən edin: 1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-askarid,4
public_html/files/uploader/imthn/tibb/1kurs/stomotologiya
  Sidiyin miqdarının normadan az olması
public_html/files/uploader/imthn/huquq/1kurs/turizm
  Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını aşkar edən Azərbaycanlı alim
files/uploader
  A z ə r b a y c a n m I l L i e L m L ə r a k a d e m I y a s I
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tebiet
  Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Kəpəz dağında axırıncı şam ağacına
public_html/files/uploader/imthn/4kurs/tibb/stomotologiya
  Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
public_html/files/uploader/imthn/Fizika R/2kurs/R İnformatika
  Mülki müdafiə necə təşkil olunur?
public_html/files/uploader/imthn/tibb/2kurs/mualice
  Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidir
files/uploader
  ZƏHMƏT Şahverdiyev ismayil zeynalov
  Ci tədris ilinin ikinci yarısı üçün Naxçıvan Dövlət Universitetinin
directory files uploader  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə