journal/articles/2016/22
  oriJİnal məqaləLƏR
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2015/18
  kliNİk müŞAHİDƏLƏR
journal/articles/2016/20
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2014/15
  oriJİnal məqaləLƏr uot: 617. 7 (479. 24)
journal/articles/2015/18
  konfranslar
journal/articles/2014/14
  Kontuziyalar
journal/articles/2012/08
  827  5VWԥpryd 10
journal/articles/2016/21
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2014/16
  TDúÕpd yԥ rydodpd loԥ hgloԥq wudypdodu [ԥVWԥOL\lq vԥEԥEOԥulqgԥq rod eloԥU
journal/articles/2016/22
  oriJİnal məqaləLƏr uot: 617. 7-053. 5(479. 24)
journal/articles/2016/21
  oriJİnal məqaləLƏr uot: 617. 7-355. 212(479. 24)
journal/articles/2010/04
  +DúÕpryd 1) 1ԥvuxood\hyd 00 øeudklpry 61 1
  Øeudklpry 61 +DúÕpryd 1) 1ԥvuxood\hyd 00 +ԥVԥqry
journal/articles/2016/22
  oriJİnal məqaləLƏR
  oriJİnal məqaləLƏR (479. 24)
  Ə Ə İ a I mallar
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
journal/articles/2015/17
  Ə Ə İ a I mallar
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
journal/articles/2010/04
  ԤIԥqgl\hyd 0 4DVÕpry 0
journal/articles/2011/06
  827  +ԥVԥqry &9 0dkpxgryd+ԥVԥqryd 1$
journal/articles/2011/05
  827  5VWԥpryd 10
journal/articles/2011/06
  +dvdqry -9 0dnkpxgryd+dvdqryd 1$ 6+2577(50 5(68/76 2) &$1$/23/$67
journal/articles/2015/18
  «Trabeculectomy with collagen matrix implant in one eye vs trabeculectomy with mitomycin c and cohesive viscoelastic in the fellow eye of patients with steroid induced glaucoma»
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
journal/articles/2015/18
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2015/19
  oriJİnal məqaləLƏR
images/docs/journal/articles
  Early parenteral use of proton pump inhibitors in the complex treatment of acute poisoning with cauterant agents
journal/articles/2015/17
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2014/14
  Mərkəzi qalınlıq
journal/articles/2010/04
   vhqw\deu fx lo wdul[lqgԥ øvyhoUԥqlq &hqhyuԥ úԥKԥUlqgԥ 1hyurorml &ԥPL\\ԥWOԥulqlq $yursd hghudvl\DVÕQÕQ
journal/articles/2016/20
  oriJİnal məqaləLƏr uot: 617. 764. 1-008. 811. 4: 681. 735-08
journal/articles/2016/21
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2011/05
  827 .ԥUlpry 0ø ùdploryd )+ =ԥUJԥuol ø$ +VH\qry
journal/articles/2015/17
  Ə Ə İ a I mallar
journal/articles/2012/08
  827 .ԥUlpry 0ø ԤOL\HY;' 5VWԥPEԥ\ryd *5
journal/articles/2010/04
  4DVÕpry 0 ԤOL\HY;' 'ø$% 7ø. 0$. 8/23$7ø
journal/articles/2016/21
  Results of assessment of the funktional retinal state according to the data of some electrophysiological indices in the proliferative diabetic retinopathy patients
journal/articles/2016/22
  Ə Ə İ a I mallar
journal/articles/2010/04
  $÷D\hyd ɍ6 ԤOL\hyd ù1 4DVÕpryd ɏɏ +DFÕ\hyd $1 4xol\hy 5
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏR
journal/articles/2012/08
  827  ԤVԥgryd ùԤ
journal/articles/2014/14
  Длительность лечения
journal/articles/2015/19
  LİNİ m a I ƏLƏr uot: 617. 77: 616-006. 699
journal/articles/2015/17
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2016/22
  Ə Ə İ a I mallar
  oriJİnal məqaləLƏR
journal/articles/2013/11
  Postop Logmar (orta göst.)
journal/articles/2016/20
  ORİJİnal məqaləLƏr uot: 617. 735-002: 616. 379-008. 64
directory journal articles  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə