Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 187,39 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.01.2017
ölçüsü187,39 Kb.

Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU 

  

Bu  Qanun  dərman  vasitələri  hazırlanmasının,  sınaqdan çıxarılmasının, istehsalının,  saxlanmasının  idxalının,  ixracının  və satışının  hüquqi,  iqtisadi 

və təşkilati əsaslarını və Azərbaycan 

Respublikası ərazisindəəczaçılıq 

fəaliyyəti 

ilə məşğul 

olan 


hüquqi 

və fiziki şəxslərin 

dərman 

vasitələri ilə davranışını tənzimləyir. 

 

I   f ə s i l  ÜMUMİ ANLAYIŞLAR 

 

M a d d ə   1 .  Əsas müddəalar 

Bu Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir: 

əczaçılıq  fəaliyyəti”  —  dərman  vasitələrinin  elmi  axtarışı,  hazırlanması, 

sınaqdan çıxarılması,  istehsalı,  keyfiyyətinə nəzarət, əldə edilməsi,  saxlanması, 

yayılması və satışı,  dərman  xammalının  toplanması vətədarükü ilə bağlı fəaliyyət 

növüdür; 

dərman vasitələri” — xəstəliklərin diaqnostikası, profilaktikası,  müalicəsi üçün 

istifadə edilən  bioloji  və farmakoloji  fəallığa  malik  müxtəlif  mənşəli  (bitki,  heyvan, 

sintetik, mineral, biotexnoloji) maddələr, xammal və onların dərman formalarıdır; 

farmokoloji  vasitələr”  —  klinik  tədqiqatın  obyekti  olan,  farmokoloji 

fəallığı müəyyən edilmiş dərman formasında maddələr və ya maddələrin qarışığıdır; 

aptek  təşkilatları”  —  apteklər,  aptek  anbarları,  aptek  məntəqələri,  aptek 

köşkləridir; 

dərman  vasitələri  ilə davranış”  —  yeni  dərman  vasitələrinin  və onların 

substansiyalarının 

elmi 

axtarışı və hazırlanması, dərman 

vasitələrinin hazır şəkilə salınması,  e’malı,  qablaşdırılması  və  ya  onların  alınmasına  yönəlmiş 

digər fəaliyyət, eləcə  də dərman vasitələrinin satışı, paylanması və dövriyyəyə daxil 

edilməsinin  digər üsulları, əldə edilməsi,  tətbiqi,  saxlanması,  bölüşdürülməsi, 

daşınması, buraxılması və yararsız hala düşdükdə məhv edilməsidir; 

Azərbaycan  Respublikası dərman  vasitələrinin  dövlət  reyestri”  (bundan 

sonra  “reyestr”)—  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  istehsalına  və 

tətbiqinə icazə verilən və qeydiyyata alınan dərman vasitələrinin siyahısıdır. 

 

M a d d ə   2 .  Azərbaycan Respublikasının əczaçılıq fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi 

Azərbaycan  Respublikasının əczaçılıq  fəaliyyəti  haqqında  qanunvericiliyi 

Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasından,  bu  Qanundan,  Azərbaycan 

Respublikasının  bu  Qanuna  uyğun  olaraq  qəbul  edilən  digər  qanunvericilik 

aktlarından və Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilələrdən 

ibarətdir. 

 

M a d d ə   3 .   Bu Qanunun tətbiq sahəsi Bu 

Qanunun 


müddəaları Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində əczaçılıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə şamil edilir. 

 

M a d d ə   4 .   Əczaçılıq fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri Əczaçılıq fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

vətəndaşların  beynəlxalq  standartlara  uyğun  dərman  yardımı almaq  hüququna 

tə’minat verilməsi; 

dərman  yardımının  təşkili  məsələlərinin  məqsədli  dövlət  proqramları əsasında 

kompleks həlli; 


təhlükəsiz,  səmərəli  və keyfiyyətli  dərman  vasitələrinin  axtarılıb  tapılması üçün 

elmi tədqiqatların təşkili; 

əczaçılıq fəaliyyətinə dövlət nəzarəti; 

qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada 

vətəndaşların 

ayrı-


ayrı kateqoriyalarına  pulsuz  və ya  güzəştli  dərman  yardımı göstərilməsinə tə’minat 

verilməsi; 

dərman  vasitələri  hazırlanmasının,  istehsalının,  ixracınının,  idxalının  və satışının 

lisenziyalaşdırılması; 

dərman 

vasitələri üçün xammal 

olan 


təbii 

ehtiyatların 

qorunub 

saxlanması və artırılması. 

 

M a d d ə   5 .   Əczaçılıq fəaliyyəti sahəsində icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifələri 

Əczaçılıq  fəaliyyəti  sahəsində icra  hakimiyyəti  orqanları aşağıdakı vəzifələri 

həyata keçirirlər: 

dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi

dərman  vasitələri  istehsalının  dövlət  standartlarının  və müvafiq  normativ-texniki 

sənədlərin hazırlanması; 

dərman vasitələri istehsalının strategiyasının müəyyənləşdirilməsi; 

dərman vasitələrinin dövriyyəsinə nəzarət edilməsi; 

əsas  (həyat əhəmiyyətli)  dərman  vasitələrinin  istehsalı üçün  dövlət  sifarişlərinin 

verilməsi; 

dərman  vasitələrinin  dövriyyəsinə dair  vahib  statistika  hesabatı formasının 

müəyyən edilməsi; 

tərkibində narkotik 

maddələr 

olan 

dərman 


vasitələrinin 

saxlanması, 

buraxılması qaydasının müəyyənləşdirilməsi və istifadəsinə nəzarətin təşkili; 


dərman  vasitələrinin  keyfiyyətinə və səmərəliyinə dövlət  nəzarətinin  həyata 

keçirilməsi; 

dərman  vasitələrinin  klinikaya  qədər  və klinik  tədqiqi  barədə normativ  aktların 

təsdiq edilməsi; 

əczaçılıq fəaliyyəti sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi; 

dərman  vasitələri  alınmasına  ayrılan  büdcə  təxsisatından  səmərəli  istifadəyə 

nəzarət edilməsi. 

 

M a d d ə   6 .  Əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər Azərbaycan  Respublikasında  müəyyənləşdirilmiş qaydada əczaçılıq  fəaliyyəti 

ilə Azərbaycan  Respublikasının  və ya  xarici ölkələrin əczaçılıq üzrə ali  və ya  orta 

ixtisas  məktəblərini  bitirmiş fiziki şəxslər  vəmülkiyyət  formasından  asılı olmayaraq 

bütün hüquqi şəxslər məşğul ola bilərlər. 

Məhkəmənin qərarı ilə əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olması qadağan edilən və ya 

fəaliyyət  qabiliyyəti olmayan  hesab edilən şəxslər əczaçılıq  fəaliyyəti  ilə məşğul ola 

bilməzlər. 

 

I I   f ə s i l   

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ DAVRANIŞ 

 

M a d d ə   7 .  Dərman vasitələrinin istehsalına və tətbiqinə icazə verilməsi 

Yeni  dərman  vasitələrinin  təbabətdə tətbiqi  qaydasını və şərtlərini  müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanı təsdiq edir. 

Dövlət  sifarişi əsasında  dərman  vasitələri,  onların  istehsalı üçün  yarımfabrikatlar 

hazırlayan 

müəssisə və təşkilatlar 

müvafiq 


icra 

hakimiyyəti 

orqanının 


razılığı və əvvəl  buraxılan  məhsulun əvəzedicisi  olmadan  onun  istehsalını dayandıra 

və ya istehsaldan çıxara bilməzlər. 

Dərman  vasitələri  istehsal  edən  müəssisələr  normativ-texniki  sənədlər əsasında 

onların nomenklaturasını müstəqil surətdə tərtib edirlər. 

 

M a d d ə   8 .  Dərman vasitələrinin istehsalı üçün lisenziya verilməsi Dərman  vasitələrinin  istehsalı ilə məşğul  olan  müəssisə və təşkilatlar  istehsal 

edəcəkləri  dərman  vasitələrinin  siyahısını təqdim  etməklə beş ildən  bir  müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanından lisenziya alırlar. 

Dərman  vasitələrinin  istehsalı müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının  verdiyi 

lisenziya əsasında  mülkiyyət  formasından  asılı olmayaraq əczaçılıq  fəaliyyəti 

ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. 

 

M a d d ə   9 .  Dərman vasitələrinin istehsalı üçün xammal Mineral  və bitki  ehtiyatları,  biotexnoloji  və heyvan  mənşəli  materiallar  kimyəvi 

maddələr  və digər  məhsullar  dərman  vasitələrinin  istehsalı üçün  xammal  ola  bilər. 

Dərman 

vasitələrinin istehsalı üçün 

tərkibindənarkotik, 

güclü tə’siredici 

və zəhərləyici maddələr olan dərman bitkilərinin becərilməsi və tədarükü Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 

M a d d ə   1 0 .  Dərman vasitələri istehsal edən müəssisələrin dərman vasitələrinin satışı üzrə vəzifələri 

Dərman  vasitələri  istehsal  edən  müəssisələr  dərman  vasitələrini  mülkiyyət 

formasından  asılı olmayaraq  müalicə-profilaktika,  sanatoriya-kurort,  elmi-tədqiqat 

müəssisələrinə və aptek anbarlarına satmalıdırlar. 

Dərman vasitələri istehsal edən müəssisələr səhiyyə işçilərini dərman vasitələrinin 

bütün tətbiqi xassələri haqqında tam mə’lumatla tə’min etməyə borcludurlar.  

M a d d ə   1 1 .  Dərman vasitələrinin dövriyyəsində iştirak edən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və onlara lisenziya verilməsi 

Dərman  vasitələrinin  dövriyyəsində  iştirak  edən  hüquqi  şəxslərin  qeydiyyatı, 

onlara  lisenziyanın  verilməsi  və  geri  alınması  qanunvericilikdə  müəyyənləşdirilmiş 

qaydada həyata keçirilir. 

 

M a d d ə   1 2 .  Klinik sınaqların aparılması Dərman  vasitələrinin  səmərəliliyini  və təhlükəsizliyini  müəyyənləşdirmək üçün 

heyvanlar üzərində beynəlxalq  qaydalara  uyğun  olaraq  eksperimentlər  və elmi 

tədqiqatlar,  habelə insanlar üzərində onların  razılığıvə müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanının icazəsi ilə klinik sınaqlar aparıla bilər. 

Klinik  sınaqlar  xüsusiləşdirilmiş müalicə-profilaktika  müəssisələrində aparılır, 

sınağın  aparılma şərtləri  pozulduqda,  klinik  sınaq,  ona  nəzarət  edən  müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən dayandırıla bilər. 

Klinik  sınaq  ən  azı  iki  il  farmakoloji  vasitələrin  klinik  sınaq  sahəsində təcrübəsi 

olan həkim tərəfindən aparılır. 

Yetkinlik  yaşına çatmayanlar üzərində  dərman  vasitələrinin sınaqdan  çıxarılması 

valideynlərin və ya onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı əsasında aparılır. 

Klinik  sınağın  rəhbəri  sınağın  nəticəsi  barədə,  eləcə də sınaq  zamanı pasiyentin 

həyatı və sağlamlığı üçün  təhlükə yaradan  sınağı dayandırmaq şərti  ilə bu  haqda 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir. 

M a d d ə   1 3 .  Dərman vasitələrinin idxalı və ixracı 

Azərbaycan  Respublikasında  qeydiyyatdan  keçən  dərman  vasitələrinin 

idxalını və ixracını hüquqi şəxslər 

qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada 

həyata keçirirlər. 


Dərman  vasitələrinin  idxalı və ixracı müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının 

müəyyənləşdirdiyi qaydada həyata keçirilir. 

Azərbaycan  Respublikasına  gələn  və xaricə gedən şəxslər şəxsi  istifadə üçün 

zəruri olan miqdarda dərman vasitələrini maneəsiz gətirə və apara bilərlər. 

M a d d ə   1 4 .  Dərman vasitələrinin satışı 

Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin satışını lisenziya əsasında fiziki 

və hüquqi şəxslər həyata keçirirlər. 

Dərman  vasitələrinin  topdansatışını müvafiq  istehsal müəssisələri  və aptek 

anbarları,  pərakəndə  satışı  isə  apteklər,  aptek  məntəqələri  və aptek  köşkləri  həyata 

keçirir. 

Aptek köşklərində reseptsiz buraxılan dərman vasitələri satılmalıdır. 

 

M a d d ə   1 5 .  Dərman vasitələrinin saxlanması və daşınması Dərman  vasitələrinin  saxlanması,  daşınması,  anbarlara  yığılması müəyyən 

olunmuş temperatur,  işıq  rejimləri,  rütubət  və başqa  tələblərə ciddi  riayət 

etməklə həyata  keçirilir.  Onların  saxlanması və daşınmasıqaydasını müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanları təsdiq edirlər. 

 

M a d d ə   1 6 .  Dərman vasitələrinin markalanması Azərbaycan  Respublikasında  istehsal  olunan  bütün  dərman  vasitələri  müvafiq 

sertifikata malik olmaqla markalanır. Hazırlanma tarixi və saxlanma müddəti yazılır. 

Onların  qablaşdırılması zamanı üst  və içlik  yazıları Azərbaycan  və zəruri  hallarda 

digər dillərdə olur. 

M a d d ə   1 7 .  Dərman vasitələrinin yararsız hala düşdükdə məhv edilməsi 

Dərman  vasitələri  yararsız  hala  düşdükdə sanitariya  normalarına  uyğun  məhv 

edilir, 

onların 


məhv 

edilməsi 

qaydasını müvafiq 

icra 


hakimiyyəti 

orqanı müəyyənləşdirir.  

M a d d ə   1 8 .  Dərman vasitələrinin reklamı 

Azərbaycan  Respublikasında  qeydiyyatdan  keçməyən,  tərkibində  narkotik  və 

psixotrop maddələr olan, habelə reseptsiz buraxılmayan dərman vasitələrinin reklamı 

qadağandır. 

 

I I I   f ə s i l   

DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT 

 

M a d d ə   1 9 .  Dərman vasitələrinin keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət 

Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  dərman  vasitələrinin  keyfiyyətinə  və 

təhlükəsizliyinə nəzarət edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı: 

vətəndaşların  sağlamlığı üçün  təhlükəsiz  dərman  vasitələrinin  qəbul  olunmasına 

yönəldilən tədbirləri həyata keçirir; 

bütün  mərhələlərdə  (dərman  vasitələri üçün  xammal  tədarükü,  dərman 

vasitələrinin  istehsalı,  saxlanması,  daşınması,  satışı  və  qəbulu  zamanı)  dərman 

vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirir; 

dərman  vasitələrinə  aid  normativ-texniki  sənədləri,  dövlət  standartlarını  və  sahə 

normativ aktlarını ekspertizadan keçirir; 

dərman vasitələrinin keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət sahəsində beynəlxalq 

əməkdaşlığı  həyata  keçirir  və  onların  sınaqdan  çıxarılmasına,  istehsalına, 

saxlanılmasına, daşınmasına və satışına nəzarət edir. 

M a d d ə   2 0 .  Dərman vasitələrinin dövlət standartları 

Dövriyyəyə 

buraxılan 

dərman 


vasitələrinin 

keyfiyyəti 

Azərbaycan 

Respublikasının  dövlət  standartlarına  uyğun  gəlməlidir.  Dərman  vasitələrinin standartlaşdırılmasını 

Azərbaycan 

Respublikasının 

qanunvericiliyində 

müəyyənləşdirilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. 

 

M a d d ə   2 1 .  Dərman vasitələrinin keyfiyyətinə görə məs’uliyyət Dövlət  standartlarına  uyğun  dərman  vasitələri  istehsal  edən  hüquqi şəxslər 

yararlılıq  müddəti ərzində onların  keyfiyyətinə,  yüksək  səmərəliyinə və e’tibarlığına 

tə’minat verirlər. 

Bu  qayda  ixrac  olunan  və Azərbaycan  Respublikası ərazisində xarici  lisenziya 

ilə istehsal olunan dərman vasitələrinə də şamil edilir. 

Aptekdə  reseptlər  əsasında  dərman  vasitələrinin  hazırlanması  və  buraxılması 

qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur. 

 

M a d d ə   2 2 .  Dərman vasitələri bərasində gigiyena və sanitariya tələbləri Dövriyyədə olan  dərman  vasitələri  barəsində müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının 

müəyyənləşdirdiyi gigiyena və sanitariya tələblərinə əməl olunmasına nəzarəti dövlət 

sanitariya-epidemiologiya  xidməti orqanları həyata keçirirlər. 

 

I V   f ə s i l   

VƏTƏNDAŞLARA DƏRMAN YARDIMI 

 

M a d d ə   2 3 .  Vətəndaşların öz sağlamlığının qorunması, bərpası və xəstəliklərin müalicəsi üçün dərman vasitələri almaq hüququ 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının: 

keyfiyyətli və təhlükəsiz dərman vasitələri almaq; 

apteklərdən,  müalicə-profilaktika  və sanitariya-epidemiologiya  idarələrindən 

dərman vasitələrinin keyfiyyəti və təhlükəsizliyi barədə mə’lumat almaq; 


dərman  vasitələrinin  keyfiyyəti  və təhlükəsizliyi  barədə rə’y  almaq üçün 

ekspertiza orqanlarına müraciət etmək hüququ vardır. 

Dərman  vasitələrini  güzəştlə və pulsuz  almaq  hüququ  olan  vətəndaşların 

kateqoriyaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilir. 

 

M a d d ə   2 4 .  Dərman vasitələrinin tə’yin edilməsi Dərman  vasitələrinin  tə’yin  edilməsini  xüsusi  tibb  təhsili  olan  və müxtəlif 

mülkiyyət  formalı səhiyyə müəssisələrində müalicə ilə məşğul olan, həmçinin xüsusi 

praktika ilə məşğul olan həkimlr və ya feldşerlər müəyyənləşdirirlər. 

Tə’sirindən  və  tə’yinatından  asılı  olaraq  narkotik,  güclü  təsiredici  və  resept 

əsasında buraxılan dərman vasitələrinin siyahılarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

təsdiq edir. 

Göstərilən siyahılara daxil olan dərman vasitələri həkimlər tərəfindən müvafiq icra 

hakimiyyəti  orqanının  müəyyən  etdiyi  formada  resept  yazılması  ilə  təyin  edilir  və 

bunların əsasında apteklərdən və aptek məntəqələrindən buraxılır. 

Hər  bir  resept  həkimin  imzası  və  şəxsi  möhürü  ilə  təsdiq  edilir.  Dərman 

vasitələrinin adı reseptdə yalnız latın dilində yazılır. 

Həkimlər və ya feldşerlər dərman vasitələrinin qeyri-adi tə’sirini qeydə almağa, bu 

barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına mə’lumat verməyə borcludurlar. 

Konkret dərman vasitəsinin seçilməsi, tətbiqi üsulu, fərdi dozası və ondan istifadə 

müddəti obyektiv klinik və klinik-farmakoloji göstəricilərə əsaslanır və başqa dərman 

vasitələrinin  eyni  vaxta  qəbulu  zamanıonların  əlavə  və  qarşılıqlı  tə’sirləri  nəzərə 

alınır. 

M a d d ə   2 5 .  Vətəndaşlara dərman vasitələrinin buraxılması 

Vətəndaşlara dərman vasitələri əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi 

şəxslər tərəfindən buraxılır. “Narkotik dərman vasitələri” və “Güclü təsiredici dərman vasitələri” siyahılarında 

olan  dərman  vasitələri  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının  müəyyənləşdirdiyi 

reseptlər üzrə buraxılır. 

Yetkinlik  yaşına  çatmayanlara  dərman  vasitələrinin  buraxılması  qaydasını 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyənləşdirir. 

Apteklərdə  və  aptek  anbarlarında  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının 

müəyyənləşdirdiyi  və  təsdiq  etdiyi  “Həyat  əhəmiyyətli  və tə’cili  hallarda  istifadə 

olunan  dərman  vasitələri”  siyahısında  göstərilmiş dərman  vasitələrinin  olması 

məcburidir. 

Aptek  təşkilatlarında  dərman  vasitələri  və onların  istehsalında  istifadə olunan 

kimyəvi  və  başqa  maddələr,  tibb  ləvazimatları,  ətriyyat-kosmetika, şəxsi  sanitariya-

gigiyena malları istisna olmaqla, digər malların satılması qadağandır. 

Resept  təqdim  edilməklə  buraxılmalı  olan  dərman  vasitələrinin  reseptsiz 

buraxılması qadağandır. 

 

M a d d ə   2 6 .  Aptek təşkilatlarında tibbi yardım Aptek  təşkilatlarında  xəstə qəbul  etmək  qadağandır.  Yalnız  həyat üçün  təhlükəli 

olan hallarda əczaçılıq müəssisəsinə gətirilən şəxslərə ilk tibbi yardım göstərilə bilər. 

 

M a d d ə   2 7 .  Gecə vaxtı, bayram və bazar günləri dərman vasitələri ilə təminat 

Gecə vaxtı, bayram  və bazar günləri vətəndaşların dərman  vasitələrinə tələbatını 

ödəmək  məqsədilə  apteklərin  iş  rejimi  onların  yerləşdiyi  ərazinin  müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılır. 

 

V   f ə s i l   

ƏHALİYƏ DƏRMAN YARDIMININ MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

M a d d ə   2 8 .  Əhaliyə dərman yardımının maliyyələşdirilməsi 

Əhaliyə dərman yardımının maliyyələşdirilməsi: 

dövlət büdcəsinin və yerli büdcələrin vəsaiti; 

tibbi sığorta fondlarının vəsaiti; 

hüquqi və fiziki şəxslərin könüllü ianələri; 

xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların xeyriyyə yardımları; 

istifadəsi qanunvericiliyə zidd olmayan digər vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. 

 

M a d d ə   2 9 .  Əhaliyə dərman yardımının maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş vəsaitdən istifadə 

Əhaliyə dərman yardımının maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş vəsait: 

həyat əhəmiyyətli  dərman  vasitələrinin,  habelə onların  istehsalının  yeni 

texnologiyalarının və substansiyalarının əldə edilməsinə; 

yeni,  səmərəli  dərman  vasitələrinin  aşkar  olunması  üzrə  elmi  tədqiqatların 

inkişafına; 

əczaçılıq sənayesinin inkişafı üzrə məqsədli proqramların həyata keçirilməsinə; 

müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının  müəyyənləşdirdiyi  qaydada  pulsuz  və ya 

güzəştli şərtlərlə dərman vasitələri buraxılmasına və iqtisadi cəhətdən qeyri-rentabelli 

dərman vasitələrinin buraxılmasına çəkilən xərclərin ödənilməsinə; 

əczaçılıq  fəaliyyəti  ilə məşğul  olan  təşkilatların  maddi-texniki  və xammal 

bazasının inkişafına; 

fövqəladə  vəziyyət  üçün  nəzərdə  tutulan  dərman  vasitələrinin  dövlət  ehtiyatının 

yaradılmasına sərf olunur. 

 

V I   f ə s i l  YEKUN MÜDDƏALARI 

 

M a d d ə   3 0 .  Dərman vasitələri istehsal edən müəssisələrdə və aptek təşkilatlarında təftiş və uçot qaydası 

Dərman  vasitələri  istehsal  edən  müəssisələrdə  və  aptek  təşkilatlarında  təftiş  və 

uçot  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  edilən  qaydada 

aparılır. 

 

M a d d ə   3 1 .  Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət 

Əczaçılıq  fəaliyyəti  haqqında  qanunvericiliyin  pozulmasına  görə fiziki 

və hüquqi şəxslər 

Azərbaycan 

Respublikasının 

qanunvericiliyində müəyyən 

edilmiş qaydada məs’uliyyət daşıyırlar. 

 

M a d d ə   3 2 .  Beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan  Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq  müqavilələrdə bu  Qanunda 

müəyyən  edilmiş qaydalardan  fərqli  qaydalar  müəyyən  olunduqda  beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir. 

  

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 5 noyabr 1996-cı il. 

№ 189-IQ. 

Kataloq: content -> html -> 2185 -> attachments
html -> Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
html -> AZƏrbaycan respublikasi iQTİsadiyyat və SƏnaye naziRLİYİ
html -> AZƏrbaycan respublikasi iQTİsadiyyat və SƏnaye naziRLİYİ
html -> Baki 2015 Əczaçılıq sənayesi haqqında arayış
html -> Ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı Fəsil 1 Giriş
html -> Ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı
html -> Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı istehsalının, saxlanmasının, idxalının və satışının tənzimlənməsi haqqında
html -> Azərbaycanın kimya sənayesi haqqında
attachments -> Üzümçülük və şərabçılıq haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
attachments -> Arıçılıq haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu

Yüklə 187,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə