ĠġĞal olunmuġ rayonlarYüklə 428,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix07.09.2017
ölçüsü428,54 Kb.
#29231
  1   2   3   4   5

ĠġĞAL OLUNMUġ RAYONLAR

 

 

  

Dünya  m


ə

d

əniyy

ə

tinə

  çox  nadir  incil

ə

r  b


əxş  etmiş  Qarabağ  Azə

rbaycan 


m

ə

də

niyy


ətinin, musiqisinin beşiyidir.

 

Ermənistan silahlı qüvvə

l

əri  t

ə

rə

find


ən işğal olunmuş Azə

rbaycan 


ə

razisind


ə

 547 


memarlıq  abidə

si,  o  cüml

ə

d

ən  5  dünya,  393  ölk

ə

  və

  149  yerli 

ə

h

əmiyy

ətli  memarlıq  

abid

ə

si, 205 arxeoloji abidə

, 297 kitabxana, 808 klub mü

ə

ssis


ə

si, 85 musiqi m

ə

kt

əbi, 12 

monument,  22  muzey,  4  r

əsm  qalereyası,  10  mə

d

əniyy

ə

t  və

  istirah

ət  parkı,  4  dövlə

teatrı,  2  konsert  müəssis

əsi  dağıdılmış,  yandırılmış  və

  qar

ət  edilmişdir.  Dünya ə

h

əmiyy

ə

tli    Kə

lb

əc

ə

r  Tarix-Diyarşünaslıq  Muzeyi,  nadir  eksponatlara  malik  Şuşa 

şə

həri,Qarabağın tarixi muzeyi, dünyada ikinci olan Ağdam çörə

k muzeyi, Z

əngilandakı 

heyk


ə

ll

ər muzeyi erm

ə

ni vəhşilə

ri t


ə

r

əfind

ə

n yerlə

-yeksa


n edilmişdir.

 

  

 

 

 

ġUġA RAYONU 

 

Rayonun 


ə

razisi  29.0 km

2

 

Əhalisinin sayı 26.700 min nəf

ə

r (01.01.2006)  

İşğaldan ə

vv

əl Şuşa rayonunda 248 tarix və m

ə

də

niy


ə

t abid


ə

l

əri, 5 muzey, r

ə

sm qalareya

sı,


 

32  kitabxana  mövcud  olmuşdur.

 

Şuşa  şə


h

ə

rində

  ilk  qira

ə

txana  dövrünün görk

əmli  şairi  Mir  Mövsüm  Nəvvabın  təşə

bbüsü  il

ə

 açılmışdır.  O,  Şuşada  ilk  tə

hsil 


ocağının  qiraə

txana-


kitabxananın  açılmasının  təşəbbüskarı  olmuşdur.

  Mir  Möhsün 

N

ə

vvab  bir  çox  ölkə

l

ərd

ə

  çap  olunan  qə

zet  v


ə

 

jurnalları  Şuşaya  gətirmiş  və  kütl

ə

vi ola

raq oxucuların istifadə

sin

ə

 təqdim etmişdir.

  

Şuşa  rayonunda  fəaliyy

ə

t  göstə

r

ən  bir 

M

ərk

ə

zi  kitabxana  və

 

31  kitabxananın  birləşdirilməsi  n

ə

ticə

sind


ə

  1977-ci  ild

ə

 

Şuşa rayon  M

ə

rkə

zl

əşdirilmiş  Kitabxana  Sistemi  (MKS)  təşkil  edilmişdir.  Rayon  MKS-nin 

t

ərkibind

ə

 32 kitabxana binası mövcud olmuşdur. 1991

-ci ilin m

əlumatına görə

 MKS-d


ə

 

işçilərin  sayı  103  nəf

ə

r,  kitabxana  fondunun  ümumi  hə

cmi  200  min  nüxs

ə,  oxucuların 

ümumi sayı 10 min nə

f

ə

r təşkil etmişdir. Şuşa rayon MKS

-i respublika 

ə

h

əmiyy

ətli “Xarı 

Bülbül”  musiqi  festifalının  keçirilmə

sind


ə

  daim  f

əal  iştirak  etmişdir.

  1992-ci  il    8  may 

tarixind

ə

 Şuşa  rayonu  erməni  silahlı  qüvvə

l

əri  t

ə

rə

find


ən  işğal  olunmuş,  rayon 

ə

razisində

 etnik t


ə

mizl


ə

m

ə 

ə

məliyyatı aparılmışdır.

 

İşğal nətic

ə

sində

 rayon 


ə

razisind


ə

ki 


32  kitabxana  v

ə

 bu  kitabxanalarda  saxlanılan  qə

dim  v


ə

 

unukal  kitablar  yandırılmış  və 

m

əhv  edilmişdir. 

Kitabxanaların  dağıdılması  nə

tic

ə

sində

  dövl


ə

t

ə  1  milyon  106  min 

manat h


ə

cmind


ə

 ziyan d


əymişdir.

 

  

 

LAÇIN RAYONU  

Rayonun 


ə

razisi:1835 km

Ə

halisi: 68,9 min nə

f

ər (01.01.2006) 

 

Rayon  18  may  1992-ci  ildə

  erm


əni  silahlı  birləşmə

l

əri  t

ə

rə

find


ən  işğal 

olunmuşdur.

  

İşğal  nətic

ə

sində

 

Laçın  rayonunda  119  kitabxana,  Tarix-

Diyarşünaslıq 

Muzeyi, 85 klub,  5 musiqi m

ə

ktəbi dağıdılmış və

 

talan edilmişdir. 

İşğaldan ə

vv

ə

l rayon ə

razisind


ə

 

marağa  məb

ə

d  (V ə

sr),  türb

ə

l

ər  (XIV,  XIX 

ə

srlə

r),  qala  (XVII 

ə

sr),  m


ə

scid 


(1716-

cı il), körpü (

XVIII 

ə

sr) və

 s. qeyd


ə

 

alınmışdır. 

Laçın rayonunda fə

aliyy

ə

t göstə

r

ə119  kitabxana 

əsasında  1976

-

cı  ildə 

Laçın  rayon  Mə

rk

ə

zləşdirilmiş  Kitabxana 

Sistemi 


(MKS) yaradılmışdır. 1991

-ci  ilin  m

əlumatına ə

sas


ən Laçın rayon MKS

-nin  kitab fondu 

843 min nüsx

ə, oxucuların sayı 20 min nə

f

ər, işçilərin sayı 199 nəf

ər olmuşdur. Rayon 

MKS-nin  115  k

ənd  kitabxana  filialı  müasir    binalarla  təmin  olunmuşdu.

 

Laçın  rayon M

ə

rkəzi  Kitabxanasının  fondunda  qə

dim,  unikal  v

ə

 

nadir  kitablar  saxlanılırdı. Kitabxanada 14 otaq, 2 oxu zalı oxucuların istifadə

sin


ə

 

verilmişdi. Rayon MKS-i  rayon 

v

ə  respublika 

ə

hə

miyy


ə

tli  t


ə

dbirl


ə

rin  keçirilm

ə

sind


ə

 

yaxından  iştirak  etmişdir.  18  may 

1992-ci  ild

ə

 

Laçın  erməni  silahlı  birləşməl

ə

ri  tə

r

əfind

ən  işğal  olunduqdan  sonra  rayon 

ə

razisind


əki bütün kitabxanalar dağıdılmış, onların kitab fondu və

 kitabxanalara m

ə

xsus 


123 bina m

əhv edilmişdir.

  Az

ərbaycan  Respublikasına  2  milyon  580  min  manat h

ə

cmində

 maddi ziyan d

əymişdir.

 Hal-


hazırda Laçın rayon Mə

rk

əzl

əşdirilmiş Kitabxana 

Sistemi  Az

ərbaycan  Respublikasının  Ağcabə

di  rayonunun  Taxtakörpü  adlanan 

ə

razisində

 müv


ə

qq

əti f

ə

aliyyə

t göst


ə

rir.  


Laçın  rayonu  Dağlıq  Qarabağ  ətrafında 

yerl


əşdiyi və

 bu regiona heç bi

r aidiyyatı olmadığı halda Ermənistan Respublikası bütün 

beyn


ə

lxalq konven

siyaları pozaraq rayonu işğal altında saxlamaqda davam edir.

 

  

KƏLBƏCƏR RAYONU

 

 

 

Rayonun 


ə

razisi: 3054 km

Ə

halisi: 73.6 min nə

f

ər (01.01.2006) 

 

 1993-

cü  ilin  aprel  ayının  2

-d

ə

  Kə

lb

əc

ə

r  rayonu  erməni  silahlı  birləşmə

l

əri 

t

ər

ə

findən işğal edilmişdir.

 

İşğal nətic

ə

sində

 119 kitabxana, 17 klub, inc

ə

s

ən

ə

t mə

kt

əbi, 

rayon  Tarix-

Diyarşünaslıq    muzeyi  dağıdılmış  və

 

talan  edilmişdir. 

İşğaldan  ə

vv

əK

ə

lbə

c

ər  rayonunda  XIII-XVIII 

ə

srə

  aid  alban  m

ə

b

ədl

ə

ri  qeydə

 

alınmışdır.  K

ə

lbə

c

ərayonunda oxuculara xidm

ə

t ed


ə

n 119 kitabxana 

əsasında 1976

-

cı ildə K

ə

lbə

c

ər rayon 

M

ərk

ə

zləşmiş  Kitabxana  Sistemi  (MKS)  yaradılmışdır.  1992

-ci  ilin  m

əlumatına  ə

sas


ə

Kə

lb

əc

ə

r  rayon  MKS-nin  kitab  fondu  600  min  nüsxə

oxucuların  sayı  35  min  nəf

ə

r, işçilərin sayı 175 nə

f

ər olmuşdur. Kəlb

ə

cə

r rayon M

ə

rk

əzi Kitabxanası 1992-ci ild

ə

 “Yeni 

şə

hər” adlanan  ə

razid


ə

  ikim


ə

rt

əb

ə

li  xüsusi  kitabxana  tipli  binada  yerləşdirilmişdir. Eyni 

zamanda  şə

h

ər  kitabxana  filialları  da  yeni  binalarla,  habel

ə

  inventar  və

 

avadanlıqla t

əmin  edilmişdir.

  1993-

cü  ilin  aprel  ayının  2-d

ə

  Kə

lb

əc

ə

r  rayonunun  erməni  silahlı 

birl


əşmə

l

əri  t

ə

rə

find


ən  işğal  nə

tic


ə

sind


ə

 

rayonun  119  kitabxana  binası,  habelə  onlara 

m

əxsus  kitab  fondları  dağıdılmış  və  talan  edilmi

şdir.


 

Hazırda  Kə

lb

ə

cə

r  rayon  M

ə

rk

əzi  

Kitabxanası  və

 

onun  kitabxana  filialları  Azərbaycan  Respublikasının  Gənc

ə

 şə

h

ərind

ə

 k

ə

lbə

c

ərlil

ərin  sıx  məskunlaşdığı  Gülüstan  qə

s

ə

bə

sind


ə

  müv


ə

qq

əti  f

ə

aliyyə

t  göst


ə

rir. 


İşğal  nə

tic


ə

sind


ə

  rayonda  bütün  infrastruktur,  m

ə

d

əniyy

ə

t  abidə

l

əri,  o  cüml

ə

də

kitabxana  binaları  tamamilə  m

əhv  edilmiş,  kitabxanalara  tə

qribi  hesablamalara  gör

ə

  2 milyon  470  min  manat  h

ə

cmində

  maddi  ziyan  d

əymişdir.

  1993-


cü  il  aprel  ayının  6

-da 


BMT-nin T

ə

hlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı birləşmə

l

ərinin Dağlı Qarabağ ətrafında yerl

əşə


n  K

ə

lbə

c

ər  rayonunun  v

ə

  Azərbaycanın  digə

ərazil

ərinin  işğalını  pislə

y

əq

ə

tnamə

 q

əbul etdi. Lakin erm

əni qoşunları artıq 20 ildən artıqdır ki, işğalı davam etdirir.

 

 

  

 

  

 

AĞDAM RAYONU

 

 

 Rayonun 

ə

razisi:1150 kmƏhalisinin sayı :  167,3 min nə

f

ə

r (01.01.2006)  

 

Ağdam  rayonu  1993-cü  il  23  iyul  tarixind

ə

  erməni  silahlı  birləşmə

l

əri  t

ə

rə

find


ə

işğal  olunmuşdur.  İşğal  nətic

ə

sində

 

Ağdam  rayonunda  107  kitabxana,  Tarix-

Diyarşünaslıq Muzeyi, Çörək Muzeyi, tanınmış xanə

nd

ə

  Qurban  Primovun  Ev  Muzeyi, 24  klub,  Dram  Teatr,  Şə

kil  Qale

reyası  dağıdılmış  və

  m


əhv  edilmişdir.

 

İşğaldan  əvv

əAğdam rayonunda Qutlu Musa oğlu tü

rb

əsi (1317) K

ə

ngə

rli k


ə

ndind


ə

ki türb


ə

 (XIV 


ə

sr), 


Paprav

ə

nd  kə

ndind


ə

  2  türb

ə

  (XVIII ə

sr)  qeyd

ə

 

alınmışdır. 

Dağlıq  Qarabağın  ətrafında 

yerl

əşən  Ağdam  iqtisadi  cəh

ə

tdən  inkişaf  etmiş  bir  rayon  idi.  Rayonda  çoxlu  sayda 

m

əd

ə

niyyə

t  obyektl

əri  inşa  edilmişdi.

 

Ağdam  rayonunda  107  kitabxananın  əsasında 1979-cu ild

ə

 Ağdam rayon Mə

rk

əzi Kitabxana Sistemi (MKS) yaradılmışdır. 1992-ci ilin 

m

əlumatına əsas

ən Ağdam rayon MKS

-nin kitab fondu 970 min 996 nüsx

ə, oxucularının 

sayı  72  min  130  nə

f

ər,  işçilərin  sayı  170  nəf

ər    olmuşdur.

 

Ağdam  rayon  Mərk

ə

zi Kitabxanası  respublika  ə

h

əmiyy

ətli  “Xarı  Bülbül”  festifalının  keçirilmə

sind

ə

  yaxından 

iştirak  etmişdir.

 

İşğaldan  əvv

ə

l  rayonun  106  kənd  kitabxana  filialında  676  min  nüsxə

 

kitab, jurnal və

 q

əzet saxlanılmışdır. 

Ağdam rayon Mə

rk

əzi Kitabxanası 1992-ci ild

ə

 inşa 

edilmiş  yeni  binaya  köçürülmüş,  kitabxana,  inventar,  avadanlıqla  tə

min 

edilmişdir. 

Ağdam rayonunun 1993

-cü il 23 iyul tarixind

ə

 erməni silahlı birləşmə

l

əri t

ə

rə

find


ən işğal 

olunması nə

tic

ə

sinə

d

ə rayon 

ə

razisində

ki 107 kitabxana tamamil

ə

 

dağıdılmış və rayon 

kitabxanalarına tə

qribi hesablamalara gör

ə

 2 milyon 850 min manat mə

bl

əğində maddi 

ziyan  d


əymişdir.

 

Hazırda  Ağdam  rayon  Mərk

əzi  Kitabxanası  rayonun  Quzanlı 

q

ə

sə

b

əsind

ə

  müvə

qq

əti  f

ə

aliyyə

t  göst


ərir.  Ağdam  rayonunun  erməni  işğalı  altında 

olmayan 10 k

ə

ndind


ə

 (rayonun 20 faizi)  60 min sakin m

əskunlaşmışdır.

  

  

CƏBRAYIL RAYONU

 

 

 

Rayonun 


ə

razisi: 1049,8 km

Ə

halisi :66,4 min nə

f

ər (01.01.2006) 

 

 C

əbrayıl  rayonu  1993

-cü  il  23  avqust  tarixind

ə

  erməni  silahlı  birləşmə

l

əri 

t

ər

ə

findən işğal olunmuşdur. İşğal nə

tic


ə

sind


ə

 31 kitabxana, 3 musiqi m

ə

kt

əbi, 19 klub 

əssis

əsi  dağıdılmış  və

 

talan  edilmişdir. 

İşğaldan  ə

vv

əl    rayonda  çoxsaylı  tarixi-

arxeoloji v

ə

 

memarlıq abidəl

ə

ri, qədim yaşayış mə

sk

ənl

ə

ri, kurqanlar, mə

scid, hamam, 

türb

ə

lə

r, tarixi Xudaf

ərin körpüsü mövcud olmuşdur.

   C


əbrayıl

 

rayonunda M

ə

rkə

zl

əşdirilmiş  Kitabxana  Sistemi  (MKS)  1983-cü  ild

ə

  təşkil  edilmişdir.  78  kütlə

vi 


kitabxana 

əsasında  rayon  Mə

rk

ə

zləşdirilmiş  Kitabxana  Sistemi  yaradılmışdır.

  1992-ci 

ilin  m

əlumatına  görə  rayon  MKS-nin  105  n

ə

fə

əm

əkdaşı  olmuşdur.  Cəbrayıl  rayon 

MKS-nin  kitab  fondu  552  min  400  nüsx

ə,  oxucuların

 

sayı  27  min  800  nəf

ə

r  təşkil 

etmişdir.

  C

əbrayıl  rayon  MKS-i  h

ə

r  il  rayonda  keçirilən  “Qurbani  saz  bayramı”  və

 

ən

ə

nəvi “Novruz bayramı”nın keçirilmə

sind


ə

 

yaxından iştirak etmişdir.  C

əbrayıl rayonu 

1993-cü  il  23  avqust  tarixind

ə

  erməni  silahlı  birləşmə

l

əri  t

ə

rə

find


ən  işğal  edildikdə

sonra  rayon ə

razisind


əki  78  kitabxana  binası  dağıdılmış  və

 

orada  saxlanılan  nadir  və 

unikal  n

əşrlə

r  m


əhv  edilmişdir.  İşğal  nə

tic


ə

sind


ə

 

rayon  kitabxanalarına  indiki  qiymətl

ə

 t

ə

qribə

n  1  milyon  700  min  manat  h

ə

cmind


ə

  maddi  ziyan  d

əymişdir.  Hal

-

hazırda C

əbrayıl  rayon  Mə

rk

əzi  Kitabxanası  Biləsuvar  rayonunda  inşa  edilmiş  qəs

ə

bə

d

ə 

c

əbrayıllıların kompakt yaşadığı ərazid

ə

 müvə

qq

əti f

ə

aliyyə

t göst


ə

rir.  


 

FÜZULĠ RAYONU

 

 

Rayonun 


ə

razisi: 1390 km

Ə

halisi :147,1 min nə

f

ər (01.01.2006) 

 

Füzulil rayonu 1993-cü il 23 avqust tarixində

 erm


əni silahlı birləşmə

l

əri t

ə

rə

find


ə

işğal olunmuşdur. İşğal nətic

ə

sində

 15 tarixi abid

ə

, 90 kitabxana, 20 mə

d

əniyy

ə

t evi, 45 klub,  Dövl

ət  Dram  Teatrı,  2  muzey  və

  s.  obyektl

ər  dağıdılmış  və

 

talan  edilmişdir. 

İşğaldan  ə

vv

ə

l    rayonda  qədim  yaşayış  mə

sk

ənl

ə

ri,  kurqanlar  (XVII-XVIII ə

srl


ə

r), 


m

ə

scidlə

r  (XVII-XIX 

ə

srl


ə

r),  Karvansara  (1684-

cü  il)  mövcud  olmuşdur.

  Füzulil 

rayonunda  M

ə

rkə

zl

əşdirilmiş  Kitabxana  Sistemi  (MKS)  1978-ci  ild

ə

  təşkil  edilmişdir.

  1 


rayon  M

ə

rkə

zi  v


ə

  89  kütl

ə

vi  kitabxana əsasında  Füzulil  rayon  Mə

rk

əzl

əşdirilmiş 

Kitabxana Sistemi yaradılmışdır.

 1992-ci ilin m

əlumatına görə

 rayon MKS-nin 171 n

ə

f

əə

məkdaşı olmuşdur. Füzulil rayon MKS

-nin kitab fondu 659 min  nüsx

ə, oxucuların sayı 

45  min  620  n

ə

f

ər  t

əşkil  etmişdir.

  Füzulil  rayonu  1993-cü  il  23  avqust  tarixind

ə

  ermə

ni 


silahlı  birləşmə

l

əri  t

ə

rə

find


ən  işğal  edildikdə

n  sonra  rayon 

ə

razisind


ə

ki  bütün 

kitabxanalar  dağıdılmış  və

 

orada  saxlanılan  nadir  və  unikal  n

əşrlə


r  m

əhv  edilmişdir.

  

İşğal nə


tic

ə

sində

 

rayon kitabxanalarına indiki qiymətl

ə

 tə

qrib


ə

n 1 milyon 889 min manat 

h

ə

cmində

 maddi ziyan d

əymişdir. Hal

-

hazırda Füzulil rayon Mərk

əzi Kitabxanası Füzulil 

rayonunun  Az

ərbaycan  Silahlı  qüvvə

l

ə

rinin  nə

zar


ə

tind


ə

  olan  I  Zobucuq  k

ə

ndind


ə

 

fə

aliyy


ə

t  göst


ə

rir.  Füzulil  rayon  MKS-i  2009-cu  ild

ə

 

kitabxananın  yeni  veb-

saytını 


oxucuların istifadə

sin


ə

 t

əqdim etmişdir. 

 

  


Yüklə 428,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin