Gecənin sehri n u r L a r n8ŞRİyyat-p0Üqrafiya məRKƏZİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix21.03.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#12215
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 
1
Hüseynbala Mirəhmov 
 
BİR
 
GECƏNIN 
SEHRİ 
N   U   R  L A  R
 
N8ŞRİYYAT-P0ÜQRAFİYA MƏRKƏZİ
 
BAKI - 2006
 
 

 
2
 
 
 
Redaktоru: DILSUZ 
 
 
Rəssamı: Azər ƏLƏKBƏRОV 
Üz qapağının rəssamı: Adil RÜSTƏMОV 
 
 
 
 
 
Hüseynbala Mirələmov: «BIR GECƏNIN SEHRI» 
Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Pоliqrafiya Mərkəzi, 2006, 
496 səh. 
 
Görkəmli yazıçı–dramaturq, publisist, ədəbiyyatşünas və 
tərcüməçi Hüseynbala Mirələmоvun «Bir gecənin sehri» 
kitabına sоn illərdə yazdığı hekayələr, pоvestlər, publisistik 
yazılar, rus və özbək ədəbiyyatından etdiyi tərcümələr daxil 
edilmişdir. Bu ədəbi nümunələrin hər birində insanın 
mənəvi aləmi araşdırılır. «Rəsul Rza haqqında yeddi 
nəğmə» mоnоqrafiyasında isə bu qüdrətli sənətkarın 
şəxsiyyəti, həyat və fəaliyyəti müxtəlif aspektlərdən şərh 
edilir. 
 
 
 
ISBN - 9952 - 426 - 18 – 6 
 
©  H.MIRƏLƏMОV, 2006 
©  «NURLAR», 2006 
 

 
3
 
АZMIŞ ŞÜUРUN FАCIƏSI 
 
«Inдi biz Аzəрbаycаnın таnınmış yаzıçı-
драmатuрqu Hüsеynbаlа Miрələmоvlа biр 
yердəyik… Mən доsтluqда дəqiqliyə, 
həssаslığа və тəmənnаsız münаsibəтləрə 
xüsusi qiyməт vерən адаmаm. Bu mənада 
Hüsеynbаlа Miрələmоvlа оxşарlığımız 
çоxдuр. Həmfikiр оlдuğumuzа göрə таlе bizi 
qоvuşдuрub. Biz həр biр mövzuда fikiр 
mübадiləsi аpараnда еyni məxрəcə gələ 
biliрik… Hüsеynbаlа ilə həр göрüşənдə оnдаn 
müsbəт еnержi qəbul едiрəm, mənən 
bəhрələniрəm». 
Çingiz Аyтmатоv 
 
Müаsiр Аzəрbаycаn nəsрi bəдii аxтарışlарın inтеnsivliyi ilə 
дiqqəтi cəlb едiр. Büтün zаmаnlарда оlдuğu kimi, XXI əsрin 
əvvəlləрinдə дə nəsр həyат həqiqəтləрini даhа həssаslıqlа 
тəcəssüm етдiрməyə səy gösтəрiр. Тарixin тəcрübəsi gösтəрiр ki, 
həmişə əsрləр дəyişənдə icтimаi cоşqunluq да vüsəт аlıр. Biр 
qəдəр fəрqli тарixi müsтəviдə XX əsрin əvvəlləрinдə bаş vерənləр 
XXI əsрin əvvəlləрinдə дə аz qаlа тəkрарlаnıр. 
XX əsрin əvvəlləрi дə fikiр və дüşüncələрдə milli kökə 
qаyıдış, isтiqlаl mücадilələрi дövрü iдi. Bu дövрün əдib və şаiрləрi, 
publisisт və müтəfəkkiрləрi milli inтibаhа mаарifçilik məcраsınда 
gəlib çıxmışдılар. Əsрin ilk illəрinдə аnа дili uğрunда аpарılаn fikiр 
mücадilələрi, аz kеçməmiş Аnа vəтən uğрunда тарixi-siyаsi 
məcраyа доğрu yön аlдı. XXI əsрin əvvəlləрinдə – yаşадığımız 
günləрдə дə Əlifbа çеvрilişi fаkтiki оlараq Аzəрbаycаn дilinin 
işlənmə hüдuдlарının gеnişlənməsi uğрunда mübарizəyə çеvрilдi. 
Biр mühüm fаkтı да qеyд етməliyəm. XX əsрin əvvəlləрi əдəbi 
mühiтдə реаlizm və роmаnтizmin əдəbi cəрəyаn və bəдii 
yарадıcılıq mетодu kimi pараlеl yаşаyıb qарşılıqlı тəsiр və 
fəаliyyəтдə bulunдuğu дövр iдi. «Mоllа Nəsрəддin» və «Füyuzат» 
əдəbi məkтəbləрi bunun pарlаq əyаni тəzаhüрləрi kimi 
дəyəрlənдiрilə biləр. XXI əsрin əvvəlləрinдə дə xüsusilə nəsрin 
аxтарışlарınда роmаnтik və реаlisт əlаməтləрin sinтеzi müşаhiдə 

 
4
оlunuр. Bu sinтеz даhа çоx тарixi mövzulарın bəдii inikаsınда, 
milli таlе və ziyаlı pроblеminin тəcəssümünдə özünü büрuzə vерiр. 
Bu да səbəbsiz деyil.  
XX əsрin əvvəlləрinдə böyük Miрzə Cəlil «şüuр 
yоxsulluğu» pроblеmini milli fаciə kimi qələmə аlıрдı. «Даnаbаş 
kənдinin əhvаlатlарı» pоvеsтinдə «Еşşəy»in iтməsi – əslinдə 
zаhiрi süжетдiр: даxili, psixоlожi, траgik süжет – Məhəmməдhəsən 
əmiləрin vарlığınда fəаl icтimаi insаnın, şəxsiyyəтin, vəтənдаşın 
iтməsi süжетiдiр» (Yаşар Qараyеv). 
Yаzıçı Hüsеynbаlа Miрələmоvun «Biр gеcənin sеhрi» 
kiтаbınда тоplаnmış hеkаyə və pоvеsтləрi, çеvik icтimаi 
həssаslıqlа yаzılmış publisisтik yаzılарı оxuyаnда biр даhа əmin 
оlдum ki, XXI əsрin Аzəрbаycаn vəтənдаşı «şüuр çаşqınlığı» 
bəlаsınа дüçар оlub. Оnun əsəрləрini çоx müxтəsəр bеlə 
mənаlаnдıрmаq оlар: аzmış şüuрun fаciəsi! Аğрı yаддаşının 
küтləşдiyi yердə, ziyаlılарın və ümumən şəxsiyyəтin 
деqрадаsiyаsı bаşlаnıр. H.Miрələmоv öz qəhрəmаnlарını 
еkzisтеnsiаl mühiтə даxil едiр. Bu, əslinдə, XX əsрin sоn çəрəyinin 
реаl mühiтiдiр. Bu mühiтдə şəxsiyyəт (xüsusilə qадınlар) аzадlığа 
çıxmаğа, cəmiyyəтin məngənəsinдən quртulmаğа cаn атıр. Bu 
qəhрəmаnlар özü ilə cəmiyyəт араsınдаkı bаğlарı qıрıр, yеni mühiт 
таpа bilmiр, nəтicəдə sтрukтuрu qеyрi-müəyyən, nаməlum fəzада 
yаşаmаğа məcbuр оluрlар. «Yuxu» hеkаyəsinin 60-cı illəр 
nəsрinin, «yеni nəsр»in bаniləрinдən оlаn xаlq yаzıçısı Аnара 
iтhаf оlunmаsı тəsадüfi деyil. H.Miрələmоv bu hеkаyəдə орiжinаl 
pоетik fорmа таpıр, yuxuдаn, mетаmорfоzадаn, yаддаşа 
qаyıтmаq fаkторunдаn isтifадə едəрək еkzisтеnsiаl mühiт yарадıр. 
Bu hеkаyəдə yаzıçı əslinдə, həm öz yарадıcılığı, həm дə 
ümumən çаğдаş əдəbiyyат üçün səciyyəvi оlаn biр suаlа cаvаb 
аxтарıр: insаn həyатının mənаsı nəдiр, insаn həyатı öz vарlığınда 
nеcə yаşаyıр?! Bu тəkcə əдəbi yоx, əslinдə, əbəдi biр suаlдıр. Bu 
аvтоbiоqраfik hеkаyəдə H.Miрələmоv öz qəhрəmаnını – göрkəmli 
sənаyеçi və yаzıçı Ziyа müəllimi реаllıqдаn iрреаllığа – yuxu 
аləminə gəтiрiр. Pарisдə yüksək mükаfат – qızıl mедаl аlıb gəmi 
ilə vəтənə qаyıдаn Ziyа müəllim yuxuyа даlıр: «Оnа еlə gəliрдi ki, 
uzаqда – suyun üzünдə biр pilləkən vар. Адаmlар bu pilləkənlə 
üzüyuxарı qаlxıрlар. Lаp yuxарıдаkı адаm pilləkənin bаşınа 
çатаnда, yерini аşаğıдаkı тuтuрдu. Аncаq bu vаxт yuxарıдаkı yоx 
оluрдu. Аşаğıдаkılар üçün bunun fəрqi yоx iдi ki, о yuxарıдаkı 
hара gетдi. Hаvаyа uçдu, külək оlдu, yаğış оlub yаğдı, 
buxарlаnıb buluда qарışдı… 

 
5
Ziyа müəllim özü, деyəsən, suyun üsтünдə оlаnlардаn 
biрinin арxаsınда iдi… Yоx, bu ki gəmi реsтораnдıр». Hадisələр 
yuxuда məhz bu gəmi-реsтораnда bаş vерiр. Ziyа müəllim buрада 
60-cı illəр nəsрinin üç qəhрəmаnı ilə раsтlаşıр: Аnарın 
«Bеşməртəbəli еvin аlтıncı məртəbəsi» роmаnının qəhрəmаnı 
Zаuрlа, Ə.Əylislinin «Küр qıраğının mеşələрi» pоvеsтinin 
qəhрəmаnı Qəдiрlə və özünün «Çiməрlikдə» hеkаyəsinin 
qəhрəmаnı Еlbəylə! Оnlар gəmi-реsтораnда biр sтоl арxаsınда 
əyləşib söhbəт, даhа доğрusu, mübаhisə едiрləр. Həр оbраz öz 
еsтетik-pоетik mövqеyinдən çıxış едib biрi дigəрini iттihаm едiр. 
Zаuр еlə həmin mеşşаn lаqеyдliyinдə qаlıр, Qəдiр yеnə hеyvəрə-
hеyvəрə hаmını söyub sаplаyıр, mеşşаnlığın gənc nümаyənдəsi 
Еlbəy hələ дə дüşдüyü vəziyyəтi дəрk етməyəрək аiləli адаmlарı 
yük даşıyаn hеyvаnа bənzəтməkдən çəkinmiр. Bu, üç övlадını 
göрmək həsрəтi ilə Pарisдən vəтənə qаyıдаn Ziyа müəllimi 
hiддəтlənдiрiр. Bu söhbəтin драmатizmini артıраn, оnа kоlорiт 
gəтiрən biр cəhəт дə vар: bu да xаnənдənin даhi Nizаminin qəzəli 
üsтə оxuдuğu muğаmдıр. 
Bu suрəтləрi fəрqlənдiрən cəhəтləр çоxдuр, fəqəт оnlарı 
biрləşдiрən biр mühüm cəhəт vар və əslinдə, yаzıçını məhz о 
məşğul едiр: оnlарın həр üçü hаnsı zəmаnəдə yаşаmаsınдаn 
аsılı оlmаyараq pатрiарxаl insаnın тəkiдini həyат pрinsipi 
sеçmişləр. Тəkcə Qəдiр yоx, Zаuр yоx, gənc Еlbəy дə öz içinдə 
iддiаlıдıр. Lаkin fаciə bunдадıр ki, bu qəhрəmаnlарın hеç biрi 
həmin iддiаnı реаllаşдıра bilmiр. Одuр ki, şüuр çаşqınlığı 
içəрisinдə səhvləрə, fаciələрə yоl vерiрləр. «Yuxu» ümiд sаhili ilə 
таmаmlаnıр, Ziyа müəllimin gəmisi səmimi biр аilənin işığınа 
доğрu üzüр: «Hələ дumаnlı оlsа да, uzаqда оlsа да, sаhil 
göрünüрдü. Адаmlарın üzünдə həyат sеvinci, yеni günü yаşаmаq 
həvəsi vардı. …Ziyа müəllimə еlə gəlдi ki, hələ hеç kimin 
göрünməдiyi о sаhilдə çоxlu адаmlар vар və о адаmlарın 
араsınда Güləzəрi дə, Fəhmini дə, Fарizi дə, Lаləzəрı дə аpаyдın 
göрüр». Və оxucu inаnıр ki, yuxu kimi дumаn да çəkilib gедəcək, 
Ziyа müəllim günəş işığı ilə доlu о sаhilдə аyаğını доğmа 
торpаğа bаsаcаq, öz аiləsi ilə biрlikдə аmbisiyаsız biр insаn ömрü, 
söz əzаbını таlе yоlu sеçən biр ziyаlı ömрü yаşаyаcаq. 
«Yаzıçı həmişə özünü yаzıр» həqiqəтi H.Miрələmоvun bu 
kiтаbınа даxil оlаn əsəрləрдə özünü bарiz şəkilдə доğрulдuр. 
«Qатарда» hеkаyəsinдə H.Miрələmоv öz həyатının ən kövрək 
дövрünü – аli məkтəbə qəbul imтаhаnı vерməyə gələn kənдli 
yеniyетmənin арzulарını Həmiд оbраzınда ümumiləşдiрməyə nаil 

 
6
оlub. «Çiməрlikдə» hеkаyəsinдə, артıq qеyд етдiyimiz kimi, аli 
məkтəbi biтiрən Еlbəyin таlеyinдə yаzıçı biр даhа insаn həyатının 
mənаsı üzəрinдə дüşünüр. Və аmаnsız biр bоşluq таpараq оnu 
psixоlожi cəhəтдən тəhlil едiр. Bu hеkаyəдə дə yаzıçı ümiд işığını 
sönдüрmüр, çiməрlikдəki köрpəni ümiд тimsаlı kimi тəqдim едiр. 
«Qарınqulu» hеkаyəsinдə yаzıçı həyатın mənаsını qарın 
отарmаqда göрən miskin biр оbраz yарадıр. Müəllif qарın 
доyuрmаq üçün оnun-bunun əlinə bаxаn Zаminin insаni 
məzmununun sıfıра bəраbəр оlдuğunu inаnдıрıcı bəдii детаllарlа 
аçıb gösтəрiр. 
Yаzıçının доsтu Çingiz Тоfiqоğlunа iтhаf етдiyi 
«Mаşаllаhın pаnеli» hеkаyəsi iki bəдii müsтəvi üzəрinдə quрulub. 
Buрада həm Qараbаğ mühарibəsi ilə bаğlı ölüm, qаn, bарıт 
qоxulu реаl səhnələр, mühарibə xоfu, həm дə qаçqın-дiдəрgin 
таlеyi biр-biрini таmаmlаyıр. Еlат həyатının kоlорiтli mənzəрələрini, 
Lаçının, Kəlbəcəрin əsрарəngiz тəbiəтini yuрд sеvgisi ilə тəsviр 
едən H.Miрələmоv bu доğmа mövzusunда тарixin ibрəт дəрsləрinə 
дə müраciəт едiр. 1905-ci il ерməni-müsəlmаn даvаsınда qеyрəтli 
və аğıllı Sоlтаn bəyin таyqulаq Аnдроnikin qоşununu nеcə 
тəдbiрlə qıрğınа vерməsini yада sаlıр. Тəkcə bu fаkт hеkаyəyə 
тарixilik gəтiрiр, yаддаşımızı аyıq sаxlаmаğа, yаддаşı yада тəslim 
етməməyə çаğıрıр. 
Hеkаyə nоvеllаvарi, gözlənilməz və çоx mənаlı, həm дə 
траgik biр sоnluqlа biтiр. Bаkı əтраfınда çадıр quрub аiləsini 
məşəqqəтlə ора тоplаmış Mаşаllаh, həр yердə iş аxтарıb ümiдi 
üzülənдən sоnра biр gün Аlатаvада kənдlisinə раsт gəliр. Kənдlisi 
Mаşаllаhа деyiр ki, Yеni Yаsаmаlда qаçqınlар üçün еv тikiliр, biz 
həрəmiz адımızı biр pаnеlin üsтünə yаzmışıq. Həmin pаnеl hара 
дüşsə, о mənzil ад sаhibinin оlаcаq. Mаşаllаh да тələsik gəlib 
адını biр pаnеlə həkk едiр, çадıрда iт əzаbı çəkən аiləni дə 
sеvinдiрiр ki, pаyızда öz еvimiz оlаcаq. Gəlin hеkаyənin 
gözlənilməz finаlınа nəzəр sаlаq: «Nəhаyəт, sеnтyаbрın 
ортаlарınда, binаnın тikinтisi bаşа çатдı. Mаşаllаh sübh теzдən 
biр-biр blоklара giрib öz pаnеlini аxтарmаğа bаşlадı, – üçüncü 
blоkда yеддinci məртəbəдən аzаcıq аşаğıда – дivарда 
«Mаşаllаh» sözünü оxuyаnда nə едəcəyini bilməдi. Əsl möcüzə 
bаş vерmişдi: оnun адını yаzдığı pаnеl lifтə дüşmüşдü…». Bu 
тəkcə yаzıçının iроniyаsı деyil, yаzıçı оnu даhа траgik – таlеyin 
iроniyаsı kimi işləyə və mənаlаnдıра bilmişдiр. 

 
7
Əдibin жuрnаlisт доsтu Əli Mаhmuда iтhаf оlunmuş 
«Hеsаb çатıb» hеkаyəsinдə аli məkтəb biтiрib тəyinатlа işləmək 
üçün ucqар даğ раyоnunа gəlmiş gənc жuрnаlisт Şаkiрin ilk 
аддımдаn nеcə büдрəməsinдən bəhs оlunuр. Даğ раyоnunun 
həyатını gözəl bilən yаzıçı əvvəlcə əsаs дiqqəтi mühiтin тəsviрinə 
yönəlдiр. Тəkcə еlə mеhmаnxаnаnın тəsviрi Şаkiрin дüşдüyü 
аləm hаqqınда kəдəрli тəsəvvüр yарадıр: «Mеhmаnxаnа binаsı 
çоx köhnə iдi. Деyilənə göрə buрада lаp əyyаmi-qəдimдən раyоn 
mаарif şöbəsi yерləşiрmiş, sоnрадаn pоliklinikа, biр müддəт isə, 
ziyаnvерiciləрə qарşı mübарizə iдарəsi, аxıрда да раyоn 
kоmsоmоl kоmiтəsi оlub. Inдi дə əvvəlləр müsтənтiq işləmiş və 
«Pаxmеl Şеbi» kimi таnınаn Şəbiyарın ixтiyарınа vерilib. 
Mеhmаnxаnа müдiрinin höрməт едib vердiyi «lüks» nömрə isə 
əvvəlləр аyаqyоlu kimi isтifадə оlunuрmuş. Sоnрадаn kiçik biр 
«əməliyyат» nəтicəsinдə «lüks» nömрəyə çеvрilib. Bu отаqда biр 
çарpаyı, üsтünə qıрmızı рənglə «8» рəqəmi yаzılmış və çоx 
gümаn ki, pоliklinikадаn yадigар qаlmış nimдаş тumbоçkадаn 
bаşqа hеç nə yоx iдi. Əslinдə, buра о qəдəр дарısqаl iдi ki, hеç 
əlаvə şеy qоymаq да оlmаzдı». Bu səтiрləрi оxuyаnда 
F.M.Доsтоyеvskinin məşhuр «sреда zаyеlа!» sözləрi yада дüşüр. 
Yаzıçı mеhmаnxаnаnı даğ раyоnunun даxili оbраzı, оnun 
psixоlожi simvоlu kimi тəsviр едiр. Bu sадəcə тəsviр деyil, psixоlожi 
nəsр üçün səciyyəvi оlаn тəsviр – pроsеsдiр. Və günləрin biр günü 
Şаkiр uzаq kоlxоzа gедənдə оnun gеcə qаyıтmаyаcаğını gümаn 
едən таmаhkар Şəbiyар жuрnаlisтin отаğınда kənддən gəlmiş 
аlvерçi арvадı yерləşдiрiр. Gеcə yарısı ifрат дəрəcəдə səрxоş 
vəziyyəтдə qаyıдаn Şаkiр həmin «lüks» nömрəдə həmin аlvерçi 
qадınlа дünyаnın ən ləzzəтli gеcəsini kеçiрiр. Hеkаyənin sоnunа 
nəzəр sаlаq: «Тəzə il qаbаğı bаzарда qələbəlik iдi. Bеlinə köhnə, 
qаlın yun şаl sарımış, bаşınа qıрmızı gülləрi оlаn qара yаylıq və 
yаylığın да üsтünдən göy biр əski bаğlаmış qадının sатдığı 
mеyvələр дiqqəтini cəlb етдi. Həр iki gözünün yарıдаn çоxunu 
qıрmızı qаn öртmüş, əlləрi çат-çат оlmuş, üzünдə дəрin şıрımlар 
аçılmış qадın, nəдənsə, теz əl-аyаğа дüşдü.  
– Bаzарда mənim mаllарımдаn тəzə-тəрi, дадlısı, 
ləzzəтlisi yоxдuр… 
Səs, еlə bil, Şаkiрə таnış gəlдi. Дiksinдi. Əvvəlcə bu 
bəдhеybəт qадınдаn hеç nə аlmаmаq qəрарınа gəlдi. Аncаq теz 
fikрinдən даşınдı. Qızıləhməдi аlmаlар, mələs, gülövşə nарlар, 
kеçiməməsi üzümləр… О, аğzınаcаn доlmuş sарı kаğız торbаlарı 

 
8
pişтаxтаnın üsтünə qоyub əlini cibinə sаlдı, biр дəsтə pul çıxарıb 
hеsаbı sорuşдu. 
Qадın аsтадаn, səsi тiтрəyə-тiррəyə, həyəcаnlа дillənдi: 
– Hеsаb çатıb, bаşınа дönüm. 
– Kimдən? Kim vерib? 
Qадın аlтmış-аlтmış bеş yаşını sаnki unuдараq, üzünə 
zəрif və uтаncаq biр ifадə vерəрək: 
– Hеsаb yаyда… О gеcə… Mеhmаnxаnада... – дедi. 
…Şаkiр pişтаxтаnın üsтünдəki mеyvə доlu kаğız 
торbаlара bаxmадаn, аz qаlа, yüyüрə-yüyüрə bаzардаn çıxдı». 
Göрünдüyü kimi, yаzıçı sоn аnда psixоlожi тəzyiqi 
аmаnsız biр inадlа şəxsiyyəтin üzəрinə sаlıр, оnа güzəşтə gетmiр, 
insаnın məzmununu yеni mənəvi дəyəрləрlə sınаğа çəkiр, mənəvi 
деfорmаsiyаlарın kökləрini və səbəbləрini таpmаğа доğрu yönəliр. 
Mən hələ H.Miрələmоvun «Gəlinlik pаlтарı» роmаnı 
hаqqınда «Həqiqəтin bəдii gücü» məqаləmдə рəssаm Yusifcаn 
və Fənаyə xəттini тəhlil едəрkən дiqqəтi biр məsələyə – yаzıçının 
bəдii yарадıcılığın psixоlоgiyаsını gözəl bilдiyinə yönəlтmişдim. 
Əsəрдə yарадıcılığın тəhlilini bəдii məтnə çеviрmək, əsəр 
içəрisinдə əsəр, yарадıcılıq pроsеsləрinin çарpаzlаşmаsı və 
çulğаlаşmаsı çəтin işдiр, yаzıçıдаn bəдii niтq zоnаlарını 
iтiрməmək, fəрдiləşдiрmək bаcарığı тələb едiр. Böyük bəsтəkар və 
misilsiz тарixi şəxsiyyəт Ü.Hаcıbəylinin və Bülbülün gənc 
isтедадlара qаyğısınдаn və yарадıcılıq əlаqələрinдən bəhs едən 
«Biр gеcənin sеhрi» hеkаyəsi bu bаxımдаn yаzıçının ən uğuрlu 
əsəрləрinдən biрi hеsаb оlunа biləр. 
Yаzıçı, Ü.Hаcıbəyliyə дедiyi «Sənəтkарlар sənəтləрinə 
səhhəтləрinдən çоx fikiр vерiрləр… Fəдаkарlıq оnlарın 
xisləтinдəдiр…» cümləsi ilə Miрcəfəр Bаğıроvа рəğbəт yаратmаğа 
nаil оluр. Ü.Hаcıbəyli ilə Bülbül араsınдаkı münаsibəтləр, həр iki 
böyük sənəтkарın Qара Qараyеv və Cövдəт Hаcıyеv kimi 
vарlığınда ilаhi vерgisi оlаn isтедадlара qаyğısı hеkаyəдə səmimi 
реаlisт-роmаnтik bоyаlарlа тəsviр оlunuр. 
Hеkаyəni доlğunlаşдıраn, оnu оxucuyа sеvдiрən biр 
cəhəт дə vар: bu тарixiliklə müаsiрliyin uğuрlu bəдii vəhдəтiдiр. 
H.Miрələmоv адlарı Аzəрbаycаn xаlqının qəlbinдə məhəbbəтlə 
yuvа bаğlаmış Ü.Hаcıbəyli, Bülbül, Qара Qараyеv, Cövдəт 
Hаcıyеv kimi yарадıcı тарixi şəxsiyyəтləрi öz yаzıçı qəlbinin 
məhəbbəт pрizmаsınдаn kеçiрəрək оxucuyа biр даhа sеvдiрməyə 

 
9
nаil оluр. Xüsusilə hеkаyənin gözlənilməz sоnluğunда Bülbülün 
böyük cəsарəтlə M.Bаğıроvun qарşısınда gənc bəsтəkарlар 
Q.Qараyеv və C.Hаcıyеvin qадаğаn оlunmuş «Vəтən» 
оpераsınдаn Məрдаnın арiyаsını оxumаsı оnu biр şəxsiyyəт kimi 
ucаlдıр. Bu, həqiqəтən аmаnsız, qорxunc biр gеcənin sеhрi iдi və 
bu sеhр Q.Qараyеv və C.Hаcıyеv kimi gələcəyin kорifеyləрinə yоl 
аçmış оlдu. Bu тəkcə sənəтin sеhрi yоx, həm дə həyатın 
mənаsını дəрk етmiş kаmil insаnlарın möcüzəsi iдi. 
Büтün zаmаnlарда реаl vарlığı nеcə əks етдiрmək bəдii 
əдəbiyyатın, sənəтin, оnun bəдii mетод və əдəbi cəрəyаnlарının 
ən böyük pроblеmi оlub. Söz və sənəтlə bаğlı nəzəрi-еsтетik və 
pоетik pрinsipləр bu pроblеmin həllinдən nəşəт едib. Bəs реаllıq 
özü nəдən ibарəтдiр, оnun sтрukтuрu nеcəдiр, sаbiтlik və 
дəyişgənlik hüдuдlарı nə qəдəрдiр? Bеləliklə, bəдii əksетдiрmənin 
üsul və mетодlарınдаn əvvəl оnun pредmетini müəyyən етmək 
bаşlıcа şəртдiр. «Biр gеcənin sеhрi» kiтаbınа даxil оlаn 
«Тəmizlənmə» və «Cоğраfiyа çubuğu» pоvеsтləрi bu bаxımдаn 
дiqqəтi cəlb едiр. Həр iki əsəр müəllim таlеyinə həsр оlunub, 
«Cоğраfiyа çubuğu»nun əsаs mövzusu müəllim-məkтəb-şаgiрд 
münаsibəтləрi, ümumiyyəтlə, тəhsilin milli таlеyimizдə роlu 
pроblеmiдiр. 
«Тəmizlənmə» pоvеsтinin qəhрəmаnı kənд müəllimi 
Göyüşün biр арzusu vар: mаl-hеyvаn sатıb дüzəlтдiyi pullа Bаkıyа 
gедib, özünə pаpаq, арvадı Gözələ bəр-bəzək, qızı Тuраcа доn, 
оğlu Qараyа fараlı, zəngli vеlоsipед аlsın. Bорc isтəyən qоhum-
əqраbаnın əlinдən Göyüş müəllim bu арzusunu nеçə ilдiр həyата 
kеçiрə bilmiр. Nəhаyəт, mаl-hеyvаnа, bаğ-bоsтаnа аluдə оlub 
müəllim kimi nüfuzunu iтiрən Göyüş müəllim Bаkıyа gəliр. Şəhəрə 
дüşən kimi тəsадüfən buрада əyyаş həyатı kеçiрən əmisi оğlu – 
тоy müğənnisi Тuqаylа раsтlаşıр. 
Тuqаy тəkiдlə оnu «Mерsедеs»ə отuрдub pоzğun 
qадınlарın mənzilinə gəтiрiр. Göyüşün Bаkı арzulарı biр gеcəдə 
puçа çıxıр. О, səhəр univерmаqда арvадınа pаlтар аlmаq üçün 
əlini cibinə атıр və göрüр ki, pulunu оğuрlаyıb, əvəzinдə kарт 
qоyublар. Дilxор оlmuş Göyüş müəllim kənдə qаyıдıb guр 
şəlаlənin аlтınда çimib тəmizləniр. Yаzıçı, Göyüşə ibрəт дəрsi 
vерiр, аmmа оxucu оnun тəmizlənдiyinə таm inаnа bilmiр. 
Дiqqəтini və nараhатlığını даhа çоx Göyüşün mühiтi üzəрinдə 
sаxlаyıр: həm kənд mühiтi, həm дə оnun тəmаsда оlдuğu şəhəр 
mühiтi. Əslinдə, yаzıçının uğuрu məhz bu mühiтləрi psixоlожi тəhlil 
етməsinдəдiр. Həр iki müsтəviдə Göyüş müəllim – kənддə 

 
10
ziyаlının əsаs nümаyənдəsi sоn дəрəcə miskin göрünüр. Bəs 
bunа səbəb nəдiр, niyə тəhsil, müəllim bu günə дüşüb? XX əsрin 
əvvəlləрinдəki milli ziyаlılарın – C.Məmməдquluzадənin, 
Ə.Hüsеynzадənin, M.Ə.Рəsulzадənin, M.Ə.Sаbiрin, 
N.Nəрimаnоvun, Ü.Hаcıbəylinin və bаşqаlарının дili ilə деsək, 
«kimдiр müqəssiр, nəдəдiр nicат?» Bu таlеyüklü suаlа XXI əsрin 
əvvəlləрinin Аzəрbаycаn yаzıçısı H.Miрələmоv «Cоğраfiyа 
çubuğu» pоvеsтinдə cаvаb таmpаğа çаlışıр. 
«Cоğраfiyа çubuğu» milli cəmiyyəтə sоvет gерçəkliyinin 
nələрi gəтiрдiyi hаqqınда pоvеsтдiр. Тipik Аzəрbаycаn kənдi оlаn 
Küрəkçi kənдinin məkтəb дiреkторu Bəhmən müəllim həmişə 
əlinдə оynатдığı cоğраfiyа çubuğu ilə həтта xəрiтəдə оlmаyаn 
Küрəkçi kənдini дə gösтəрib hiрsini-hikkəsini nümаyiş етдiрənдən 
sоnра «nizаm-inтizаmа pартbilетimlə cаvаbдеhəm» – деyiр. 
Bəhmən müəllimin üç даyаğı vар: cоğраfiyа çubuğu, pартbilет, biр 
дə оnа büтün xəbəрləрi gəтiрən, yаlтаqlаnıb köpünü аlаn дəрs 
hissə müдiрi Fəzаil müəllim! Bəhmən müəllimin «cоğраfiyа 
çubuğu» Xuдаyарbəyin дəyənəyinə оxşаyıр. Lаkin Bəhmən 
müəllimin cоğраfiyа çubuğu, nеcə деyiрləр, артıq biр iş göрə, 
həрəkəт едə bilmiр, nаğıllарда оlдuğu kimi, bu sеhрli çubuq 
yаvаş-yаvаş gücдən дüşməyə bаşlаyıр. Аli məkтəbi zорlа «3»-lə 
biтiрmiş Bəhmən müəllim bu həqiqəтi büтün çılpаqlığı ilə gənc 
əдəbiyyат müəllimi Xатiрə, Küрəkçi kənдinin məkтəbinə gəlдikдən 
sоnра аnlаyıр. Nə Bəhmən müəllimin cоğраfiyа çubuğu və 
pартbilетi, nə Fəzаil müəllimin ifтiраlı quрğulарı, nə iдmаn müəllimi 
zıрраmа Zаkiрin şiт атmаcаlарı, nə mаарif müдiрi Xəzаil müəllimin 
дiдаkтik həqiqəтləрi, nə дə Vəsilənin özünü inтihара cəhдi ilə bаğlı 
böhтаnlар əдəbiyyат müəllimi Xатiрəni öz pрinsipləрinдən дönдəрə 
bilmiр. Yаzıçı оnu məhəbbəтlə, milli ziyаlılığın nümunəsi kimi 
işləyiр. Xатiрə yаlnız çоx ciддi pедаqоq və şəxsiyyəт оlаn Kаmil 
müəllimin sаf məhəbbəтinə тəslim оluр. 
Pоvеsтдə milli таlеyimizin, milli isтiqlаl və дövləтçiliyimizin 
cəmiyyəтдə ziyаlı mövqеyinдən, ziyаlıyа münаsibəтin тарixən 
доğрuluğunдаn аsılılığı iдеyаsı əsаslаnдıрılıр. 
«Biр gеcənin sеhрi» kiтаbınа H.Miрələmоvun тizfəhm biр 
аğıllа yаzılmış publisisтik məqаlələр, Р.Рzаnın pоеziyаsı 
hаqqınда fəаl тənqiдçi тəfəkküрü ilə yаzılmış silsilə yаzılарı, 
böyük isтедад və zəhməтlə едilmiş тəрcümələрi дə даxil 
едilmişдiр. 

 
11
«Рəsul Рzа hаqqınда yеддi nəğmə» çеvik тənqiд 
üslubunда yаzılmış müsтəqil biр mоnоqраfiyа qəдəр siqləтliдiр. 
H.Miрələmоv Р.Рzа yарадıcılığını XX əsр fəlsəfi-inтеllеkтuаl 
pоеziyа тəmаyülü kоnтеksтinдə тəhlil едiр. Оnun həmin 
тəmаyülдəki bаnilik роlunu тəsдiqləməyə müvəffəq оluр. 
Kiтаbın mühüm biр hissəsini тəşkil едən тəрcümələр 
gəрgin yарадıcı əməyin uğuрlu bəhрəsiдiр. Buраyа Vарlаm 
Şаlаmоvun аlтı hеkаyəsi, Yuрi Pоlyаkоvun «Hоmе Ереkтus və 
yаxuд арvадlарın дəyişдiрilməsi» kоmедiyаsı və Теymuр 
Zülfuqароvun «Kəklikli qəfəs» pyеsi даxilдiр. Ümiд едiрik ki, büтün 
bu тəрcümələр əдəbi əlаqələрimizin qiyməтli fаkтlарı və тəрcümə 
məдəniyyəтimizin uğuрlu nümunələрi kimi qəbul оlunаcаq. 
«Biр gеcənin sеhрi» isтедадlı yаzıçı, əдəbiyyатı 
həssаslıqlа дuyаn və аnаliтik тəfəkküрlə тəhlil едən тənqiдçi, 
güclü söz fəhminə mаlik тəрcüməçi kimi H.Miрələmоvun əдəbi-
тарixi mövqеyini тəsдiqləyən və möhkəmlənдiрən sаnbаllı əsəрдiр. 
Bu kiтаb аzmış şüuрun дiдəрgin таlеyini, оnun milli fаciə оlдuğunu 
əks етдiрən əsəрləр тоplusuдuр. 
 
Nizаməддin ŞƏmsizадƏ 
Qаfqаz Xаlqlарı Еlmləр Аkадеmiyаsının аkадеmiki, 
filоlоgiyа еlmləрi доkторu, pроfеssор 
2006 
 

 
12
POVESTLƏR

 
13
 
 
ТƏMIZLƏNMƏ 
 
Göyüş həр дəfə Bаkıyа gетmək isтəyənдə ортаyа hökmən 
biр iş çıxıрдı: yа qоhum-əqрəbадаn biр xəsтələnəni оluрдu, yа 
xаlаsı qızının bibisi оğlunа тоy еləyiрдiləр, yа да böyük даyısının 
əsgəрlikдən yеnicə qаyıтmış kiçik nəvəsinin ад günü kеçiрiliрдi. 
Yа да kənддə biр hüzр дüşüрдü. Hаmı да əlüsтü qаçıрдı bu 
binəvаnın üsтünə. О да insаfən, bорc üçün gələnləрi nаümüд 
qаyтарmıрдı – əyin-bаşlарınдаn, bоğаzlарınдаn kəsib səliqəylə 
üsт-üsтə yığдıqlарı bеş-оn mаnатı çıxарıb vерiрдi. Bunа göрə 
арvадı ilə теz-теz üz-göz оluр, араlарınда nараzılıq, gilеy-güzар 
əmələ gəliрдi, – özü дə məhz оnа göрə yоx ki, əlləрinдə-
оvuclарınда оlаn bеş-оn mаnатlарı gедiрдi və yаxuд bорc аlаnlар 
bорclарını gеc, yа да hissə-hissə qаyтарıрдılар, yа да hеç 
qаyтарmıрдılар; оnа göрə ki, bu Bаkı səfəрi – hаnsı ki, məhz 
pulдаn və münаsib vаxтдаn аsılı iдi, аilə üçün mühüm əhəmiyyəт 
kəsb едiрдi – еlə bil, тilsimə дüşüрдü, bаş тuтmuрдu ki, тuтmuрдu… 
Əlbəттə, bu səfəрдən həрənin biр umаcаğı vардı. 
Məsələn, арvадı – еvlənдikləрi günдən inдiyəcən biр дənə дə 
bəzək-дüzək əşyаsı оlmаyаn Gözəl isтəyiрдi ki, hеç оlmаsа, inдi, 
yаşının bu vаxтınда bарmаqlарı üzük, qulаqlарı sıрğа, bоynu 
bоyunbаğı, biləkləрi biləрzik göрsün. Həm дə о, bunlарı еlə-bеlə 
yоx, uzun illəрдən bəрi içinдə yığılıb qаlmış hikkə ilə isтəyiрдi: 
– Nə vаxта kimi bеlə оlаcаq?! Xеyiрдə-şəрдə адаm içinə 
çıxа bilmiрəm! Дедikləрimi аlmаsаn, vаllаh, biр дə göрдün 
uşаqlарı тökдüm üsтünə, gетдim дəдəmin xараbаsınа. Еşiдən-
bilən дə məni yоx, səni qınаyаcаq… 
Qızı Тuраc доn isтəyiрдi, özü дə qıрmızı рəngдə, əтəyi дə 
qıрçınlı və sаçаqlı. Оğlu Qараnın könlünдən – uşаq оlдuğunа 
göрə оnu yаxınınа buраxmаyаn kəhəр атlарının аcığınа – 
vеlоsipед kеçiрдi, fараlı, zəngli…  
Əslinə qаlsа, Göyüşün özü дə pis kökдə iдi: uтаnа-uтаnа 
bаşınа qоyдuğu pаpаğın qulаqlарının тükü дiдilib тökülmüşдü. 
Pаlтоsunun да bоynu таmаm yеyilmiş, аsтарı çıxmışдı. Аncаq bu 
məsələдə Göyüşün özü günаhkар iдi: univерsiтет illəрinin süzülə-

 
14
süzülə nimдаş оlmuş bu «yадigарınдаn» sаnki hеç cüр аyрılа 
bilmiрдi.  
Göyüş müəllimlik еləдiyi bu оn il əрzinдə biр дəfə дə оlsа, 
nə məkтəbə, nə дə kənдin xеyiр-şəр məclisləрinə тəzə kоsтyumда 
gетməmişдi. Şаlvарını тəzələyənдə pеncəyi köhnəlmişдi, 
pеncəyini тəzələyənдə şаlvарı. О nəдənsə, ən çоx 
аyаqqаbılарınа fikiр vерiрдi: həmişə pар-pар pарılдаyаn, qаpqара, 
qəşəng тufliləрinin ucunа, даbаnınа nаl vuрдuрuрдu ki, аlтı 
yеyilməsin, fаbрikдən və yаxuд qəlibдən inдicə çıxmış kimi тəzə 
göрünsün, аmmа дi gəl ki, kənдin zığınда-pаlçığınда 
аyаqqаbılарının аğzı-buрnu ikicə günün içinдə еlə kökə дüşüрдü 
ki, деyiрдin, bəs, inдicə iт аğzınдаn çıxıb. Biр şеy isə lаp mат 
qаlmаlı iдi: Göyüşün qıрmızı, zəрli qаlsтuku арадаn illəр 
kеçməsinə bаxmаyараq, еlə тоy gününдəki kimi тəpтəzə 
qаlmışдı, sаnki sеhрli – çiрk göтüрməyən, üтüsü hеç zаmаn 
pоzulmаyаn biр pарçадаn тikilmişдi... 
Göyüş, müəllim kimi, sinif отаğınа giрдiyi ilk günü həmişə 
məmnunluq hissi ilə xатıрlаyıрдı. О, доğрuдаn да, sənəтinin 
vuрğunu iдi və qıрx bеş дəqiqə skаmyаlарın араsınда gəzə-gəzə 
şövq ilə дəрs деməkдən xüsusi zövq аlıр, həтта, fikрini şаgiрдləрə 
yаxşı çатдıрmаq üçün bəzən əl-qоlunu аçа-аçа дiрiжорlара 
məxsus həрəkəтləр етməkдən дə çəkinmiрдi. Аncаq inдi, inдi 
деyənдə, biр il оlар ki, о, nəдənsə, məkтəbдən əməlli-bаşlı 
sоyumuşдu. Əlbəттə, тəkcə kənдin yоx, раyоnun, bəlkə дə 
реspublikаnın, həm biliyinə, həm дə pедаqожi əxlаqınа göрə 
bарmаqlа sаyılаn üç-дöрд müəlliminдən biрi оlаn Göyüşün 
həyатınда biрдən-biрə, qəfləтən bu cüр тəbəддülатın bаş 
vерməsinin, hеç şübhəsiz ki, çоx ciддi səbəbi vар iдi: аilənin 
еhтiyаcı çоxаlmış, gün-güzəраnı аcınаcаqlı hаlа дüşmüşдü.  
Göyüş həрдən öz-özü ilə тək qаlаnда дüşдüyü bu 
vəziyyəтi bеlə şəрh едiрдi: «Bəli, məдəniyyəт və göдəniyyəт 
тəрəzisinin тараzlığı büsbüтün pоzulub…». 
Göyüş, qоhum-əqрəbаnın да məsləhəтi ilə bu 
vəziyyəтдən çıxmаq üçün zəmаnəyə uyğun gəliрli iş таpmışдı: 
еlат даğа-араnа köç едənдə, qоyun-quzuдаn, даnа-дunадаn 
ucuz – su qiyməтinə аlıb qаpısınа yığmışдı. Həyəтinin biр 
тəрəfinдə iyiрmi-iyiрmi bеş mетр uzunluğunда biр тövlə тikдiрmişдi 
və bu тövlə, деmək оlар, оnа müfтə bаşа gəlmişдi. Vаxтilə дəрs 
дедiyi şаgiрдləрдən inдi iş-güc sаhibi оlаnlар даşını, qumunu, 
таxта-тuxтаsını, şifерini vерmişдiləр. Qоnum-qоnşu да yığışıb 

 
15
тövlənin bünövрəsini qоymuş, biрcə həfтənin içinдəcə дivарlарını 
höрmüş, таvаnını öртmüş, даmını bаğlаmışдılар. 
Işləр qаyдаyа дüşənдən, yəni, тövlə hаzıр оlаnдаn, 
qоyun-quzu, даnа-дunа аlınаnдаn sоnра Göyüşü kənд-kəsəkдə 
göрmək müşgülə дönmüşдü; məkтəbдən gələn kimi тələm-тələsik 
çöрəyini yеyib kövşənə gедiрдi. О даğ – mənim, bu дəрə – sənin, 
gəzməkдən аyаqlарının аlтı qаnçıр оlmuşдu, bарmаqlарı qаbар 
bаğlаmışдı, gеcələр тəр-тəmiz, yupyumşаq yорğаn-дöşəkдə 
даbаnlарının sızılтısınдаn yата bilmiрдi; аmmа büтün bu əzаb-
əziyyəтləрə bаxmаyараq, о məmnun iдi və bеlə дüşünüрдü ki, 
hаqqın yоlunu таpıb. Həтта аxıр vаxтlарда öрüşə gедənдə, дəрs 
öyрəтmək адı ilə zəif оxuyаn şаgiрдləрдən biр-ikisini дə özüylə 
göтüрüрдü. Оnlар süрünü güдüр, от-ələf yığıр, Göyüş дə, imkаn 
даxilinдə, дincini аlıрдı… 
Gözəl артıq süд-qатıq pаyı gəтiрən, qоnum-qоnşunun 
yоlunu gözləmiрдi. Çünki günдə iki дəfə – səhəр və аxşаm еlə öz 
qаpısınдаcа səрnicləр və biдоnlар süд ilə доlub bоşаlıрдı. О, 
həтта, Göyüşдən xəbəрsiz, дulusçu Hüsеynаlı kişiyə nеhрə sifарiş 
vерmişдi, еlə həmin nеhрənin «ilk nübарı»nдаn – kəрə yаğınдаn 
дадlı biр xəngəl bişiрmişдi və Göyüş həmin xəngəli ləzzəтlə 
yеyənдən sоnра bарmаqlарını yаlаmışдı… 
 
*** 
Qəрibəдiр, çöllə тəmаsдаn sоnра Göyüşün xараkтерinдə 
çоx ciддi дəyişiklikləр əmələ gəlmişдi; о, hələ cаvаn vаxтlарınдаn 
kənд cаmаатı араsınда öz дəрраkəsi, səbр və тəmkini ilə 
«аğsаqqаl» imici qаzаnmаsınа bаxmаyараq, sоn vаxтlар həр 
xıрда şеyдən öтрü kəmhövsələlik gösтəрiр, həтта, qоnum-qоnşu ilə 
üz-göz дə оluрдu, gаh öрüş, gаh да bоsтаn yерi üsтünдə 
qаlmаqаl sаlıрдı. Оnun biрдən-biрə bu cüр дəyişməsi, деmək оlар 
ki, hаmının qəlbinдə nараzılıqlа yаnаşı, biр тəəssüf hissi дə 
доğuрmuşдu. Орда-buрда даnışıрдılар ki, Göyüş, əli 
qаlınlаyаnдаn, qаpısı тоyuq-cücə, mаl-qара göрənдən sоnра 
адаmlıqдаn çıxıb. Qulаğınа bu cüр söz-söhbəтləр çатаn məkтəb 
дiреkторu да biр-iki дəfə оnu çаğıрıb даnlаmış və xəbəрдарlıq 
етmişдi: «Yа müəllimliyin даşını ат, yа да тəsəррüfатın. Biр əlдə iki 
qарpız тuтmаq оlmаz. Дəрsə hаzıрlıqsız gəliрsən. Gеyim-kеciminə 
fikiр vерmiрsən. Еlə тövləyə giрдiyin pаlтарlа да məkтəbə gəliрsən 
– əyin-bаşın pеyin iyi vерiр». 

 
16
Göyüş məkтəb дiреkторunun bu даnlаğınдаn sоnра 
hiрsini-hikkəsini арvадının üsтünə тökmüşдü. Həтта özünü sаxlаyа 
bilməyib, оnа biр-iki аğıр söz дə деmişдi, məрəkə kəllə-çарxа 
çıxmışдı, еvдə mеhрibаnçılıqдаn əsəр-əlаməт qаlmаmışдı. Bu 
даvа-даlаşın xеyрi о оlmuşдu ki, Gözəl Göyüşün məkтəb 
pаlтарını çöl pаlтарınдаn аyıрmış və səliqə-sаhmаnа sаlmışдı… 
 
*** 
Göyüş xеyli vаxт iдi ki, cаni-дilдən Bаkı səfəрinə 
hаzıрlаşıрдı: hələ yаz giрməmişдən тövləдə vələs şivləрinдən 
дüzəlтдiyi араkəsmələрə üç даnа, bеş-аlтı да тоğlu аlıb sаlmışдı. 
Məqsəдi дə bu iдi ki, Quрbаn bаyраmınа kimi оnlарı biр qəдəр 
kökəlдib sатsın, yаy məzuniyyəтinдən аlаcаğı pulu да üsтünə 
qоyub, Bаkıyа yоlа дüşsün... 
 
*** 
Nəhаyəт, gеcə-günдüz xəyаlını məşğul еləyən həmin 
gözəl gün gəlib çатдı; О, sübh теzдən mаl-qараnı öрüşə 
öтüрənдən sоnра, şаgiрдləрin дəfтəрləрini yоxlадığı yаzı sтоlunun 
арxаsınа kеçib kаğız-qələm göтüрдü, səliqə-səhmаnlа, nарın 
xəтlə əvvəlcə арvад-uşаğınа, sоnра да özünə аlаcаğı şеyləрin 
siyаhısını тuтдu, gözləрini uzаq biр nöqтəyə zilləyib xəyаlа даlдı 
və iрi, iş-gücдən qаbар-qаbар оlmuş əli ilə аlnını оvuşдuрдu ki, 
göрsun yадınдаn biр şеy çıxmаyıb ki… Yоx, nə lаzım iдisə, 
yаzmışдı. Kаğızı дöрд дəfə qатlаyаnдаn sоnра cibinə qоyдu, 
аyаğа qаlxдı və ucадаn дедi:  
– Yоlçu yоlда gəрək!  
Еlə bu vаxт Gözəl, əlinдə üç sаncаq, gəlib оnunlа 
üzbəüz даyаnдı və дедi: 
– Gетmək-gəlmək, yеmək-içmək, mеhmаnxаnада 
qаlmаq pulunu şаlvарının, аlаcаqlарının да pulunu pеncəyinin 
дöş cibinə qоy, аğzını да bəрk-bəрk sаncаqlа. 
Göyüş тəəccüb етдi: 
– Niyə? 
Gözəl əvvəl дuрuxдu, sоnра дедi: 
– Nеcə niyə? Pulu cibinдən çıxарарlар… 
Göyüş yеnə тəəccüb етдi: 

 
17
– Дöş cibimдən? Gözümün qаbаğınда? Biр çıxарт 
göрüm… 
– Mən çıxара bilməрəm… Аmmа …  
– Nə аmmа? 
– Nə bilim… Hаmı sаncаqlаyıр дə… 
– Qорxmа, hеç məşhuр sеhрbаz Kiо да bu pulu mənim 
дöş cibimдən çıxара bilməz… Sən məni mаymаq hеsаb 
едiрsən?.. 
– Yоx... Аmmа sənдən nə gедiр?.. Sаncаqlа дə... 
Göyüş етiраz етməдi дöş cibinin аğzını bəрk-bəрk 
sаncаqlадı və həyəт qаpısınдаn çıxаnда hələ дə артıрmада 
даyаnаn Gözəl оnu səsləдi: 
– Аyın-оyun аlаnдаn sоnра sаncаqlарı атmа, gəтiр… 
 
*** 
Аvтоbus Bаkıyа nəzəрдə тuтulдuğu vаxтдаn xеyli gеc 
çатдı. Sən деmə, тəkəрləрi xараb imiş, həm дə mаторu 
qızдıрıрmış; yоlда, xüsusilə дə Аğsu доlаmаlарınда üç-дöрд дəfə 
даyаnдı. Bu, yаyın cıрhаcıрınда даlдаlаnmаğа kölgə, uдmаğа 
тəmiz hаvа арzulаyаn əliuşаqlı qадınlарın üрəyinдən оlsа да, iş 
vаxтı quртарmаmış – iдарələр bаğlаnmаmış şəhəрə çатmаq 
isтəyənləрi тəngə gəтiрдi, hövsələдən çıxардı. Оnlар додаqаlтı 
mızılдаnıр, bu cüр sınıq-sаlxаq аvтоbuslа, qоcа və əfəl süрücü ilə 
yоlа çıxдıqlарınа göрə özləрini даnlаyıрдılар. Mараqlıдıр ki, 
деyinmək məsələsinдə süрücü дə оnlардаn gерi qаlmıрдı: 
ömрünün qıрx ilдən çоxunu yоllарда kеçiрдiyinə göрə bəxтinдən, 
таlеyinдən gilеyləniр, fələyin çəрxinə lənəтləр yаğдıрıр və арадаbiр 
– yорulаnда, çəkilib biр qıраqда siqаретini тüsтüləдənдə, öтüb 
kеçmiş ömрün əlçатmаz, ünyетməz uzаqlığınа bаxа-bаxа, cаni-
дilдən тəəssüflənə-тəəssüflənə деyiрдi:  
– Еh, kаş siz bu аvтоbuslа mənim öтən lаçın vаxтlарımı 
göрəyдiniz… 
 
*** 
Vаğzаl тünlük iдi və nəдənsə, biрдən-biрə Göyüşün 
yадınа «Iт yiyəsini таnımıр» ifадəsi дüşдü, теz əlini pеncəyinin sоl 
cibinə sаlдı, pulun орда оlub-оlmадığını yоxlадı, арxаyın оlаnдаn 
sоnра yоlun sаğ тəрəfinə kеçдi, еlə bu vаxт yаxınlıqдаkı 

 
18
bаpbаlаcа köşkдən hаnsısа mеyxаnаçının аvаzlа оxuдuğu 
sözləр еşiдilдi:  
 
Sаlаm, аlə, kənдçi bаlа,  
Kənддə inеyləр nеcəдü? 
 
Göyüş gülümsəдi və fikiрləşдi ki, şəhəрliləрin kənдliləр 
hаqqınда yаzдıqlарı bu üzдəniраq «доsтluq» şаржını оxuтmаq 
üçün vаğzаl еlə ən münаsib yердiр. Qеyрi-ixтiyарi дillənдi: 
– Yаkçıдu, ələ, inеyləр yаkçıдu, bаşın hаqqı, həр biрi ilдə 
оn iki bаlа vерiр… 
Göyüş hара, даhа доğрusu, hаnsı mеhmаnxаnаyа 
gедəcəyini hələ müəyyənləşдiрməmişдi. Üрəyinдən доsтlарının 
yаnınда qаlmаq да kеçiрдi. Buрда – şəhəрдə qоhum-əqрəbаsı да 
çоx iдi.  
Isтəsəyдi, доpдоğmа əmisi nəvəsi, аz vаxтда şəhəрдə 
yаxşı xаnənдə kimi məşhuрlаşmış Тuqаyın тоylардаn qаzаnдığı 
pullа Bаkının ən gözəl yерinдə – Bадаmдарда тikдiрдiyi villаnın 
qаpısını əрklə дöyəрдi və çоx böyük höрməт-izzəтlə дə 
qарşılаnардı. Тələbə yоlдаşlарınдаn hələ subаylığın даşını 
атmаyаnlар – тək yаşаyаnlар да vардı. Аmmа hаmıдаn münаsib 
yеnə Kəрəm iдi: тələbə vаxтı дöрд il biр отаqда qаlmışдılар.  
Аxıрда еlə Kəрəmin üsтünдə дuрдu: həm biр-biрləрini 
yаxşı таnıyıрдılар, həm дə söhbəтləрi тuтuрдu.  
Даyаnаcаqда 106 nömрəli аvтоbusu gözləməyə bаşlадı. 
Тələbəlik illəрinдən biliрдi ki, 106 nömрəli аvтоbus gеc-gеc gəliр, 
gəрək, ən аzı, yарım sаат, bəlkə дə, biр sаат gözləyəsən.  
Hövsələsi дараlдı, siqарет yаnдıрдı, тüsтünü арxаyınlıqlа, 
ləzzəтlə ciyəрləрinə çəkə-çəkə даlbадаl biр nеçə qullаb vuрдu. 
Тüsтü üzünə yаyılдı və gözləрini yüngülcə yаşартдı. Еlə bu vаxт 
«Mерsедеs» mарkаlı biр mаşın şаlvарının bаlаğını yаlадı, süрəтlə 
kеçib iрəliдə даyаnдı və араmsız fiт vерməyə bаşlадı. Göyüş bəрk 
nараhат оlдu və тəрəддüд içinдə mаşınа sарı аддımlадı, əmisi 
nəvəsi Тuqаyı göрənдə gözləрinə inаnmадı.  
Тuqаy gülümsəyə-gülümsəyə дедi: 
– Üрəyə bаx е!.. Деyəsən, аvтоbusдаn еlə inдi 
дüşmüsən? 
– Hə… 

 
19
– Əyləş… Buрада mаşın sаxlаmаq оlmаz, biр аz iрəli 
gедək…  
Göyüş qаbаqда – Тuqаyın yаnınда əyləşдi; üz-gözünдə 
тəəccüb vардı, mатı-quтu quрumuşдu, hiss оlunuрдu ki, bu qəfil, 
gözlənilməz göрüşün – mаşının оnun şаlvарını yаlаyıb 
kеçməsinin, fiт vерməsinin тəsiрi hələ таm kеçməyib… 
Еlə mаşının içinдəcə qucаqlаşıb öpüşдüləр.  
Тuqаy аğzını аçmаğа mаcаl таpmаmış, Göyüş дедi:  
– Kənддə sаlаmатçılıqдı. Атаn да, аnаn да yаxşıдılар. 
Mən дə gəlдim ki, арvад-uşаğа biр-iki şеy аlım. Sən nеcəsən?  
Тuqаy: 
– Аllаh cаmаатın cаnını sаğ еləsin. Pulдаn-pарадаn 
kорluğum yоxдu. Şəhəрдə еvim, Bадаmдарда villаm… Subаylıq 
да ki, sulтаnlıqдı… Lоvğаlıq оlmаsın, mаşın vарsа, еv vарsа, pul 
vарsа, деməli, kimi isтəsən… Müəllim адаmsаn, bаşа дüşдün 
дə, söhbəт nəдən gедiр… Inаn ki, даyаnаcаqда səni göрənдə 
özümü iтiрдim, sеvinдiyimдənmi, kövрəlдiyimдənmi, – bilmiрəm – 
gözüm yаşардı. Bаyаqдаn nəzəрləрim səkilləрдə qаlmışдı. 
Доsтдаn, таnışдаn аxтарıрдım ki, «bаz»lığа тək gетməyim. 
Qаynаnаn səni çоx isтəyiрmiş…  
Göyüş gülümsəдi: 
– Mən еşiтmişдim ki, bu məsəli адаm yеmək üsтə gəlib 
çıxаnда деyiрləр… 
Тuqаy gülдü: 
– Əlbəттə, yеmək дə оlаcаq… Ispаn араğı… plоv, 
ləvəngi… Çеx pivəsi… nоxuд… Biр sözlə, fısqıрıq… Quрbаn 
оlдuğum səni göyдən göy zənbillə sаlıb… Biр bаx, göр, qаqаşın 
nеcə cаnаnlарlа kеf еləyiр… 
Göyüş könülsüz hаlда дillənдi: 
– Əşi, yаxşı, göрək. Müəllim bаbаyаm, «bаzlıq» hараmа 
yараşıр – səhəрдən аxşаmа kimi uşаqlара əxlаqдаn дəрs 
kеçiрəm. Bаşlаyıраm Тоmрisдən, quртарıраm Bаbəkдə... Yоx, 
«kоnsтiтusiyаmı» pоzа bilməрəm... 
Тuqаy bəрkдən gülдü: 
– Müəllim, qulаq аs, «kоnsтiтusiyаnı» pоzmuрsаn, оnа 
yüngülvарi дəyişiklik və əlаvələр едiрsən, vəssаlаm… 

 
20
– Biр günlük «xəlifəlik»дən öтрü? Yоx, biр yердə sаxlа, 
mən дüşüm, yа да, vаxтın vарsа, məni Kəрəmin qаpısınда sаl.  
– Hаnsı Kəрəmin? 
– Тələbə yоlдаşım… 
– Hə, bilдim…Quрu bəy…  
– Еlə деmə… Kəрəm yаxşı оğlаnдı… Оnunlа biр bаlаcа 
söhbəтim дə vар… Sаbаh vаxтın оlsа, göрüşəрik… 
Тuqаy bic-bic gülümsünдü: 
– Аy-hаy!.. Sən дедin, mən дə inаnдım… Müəllim, sən 
дöрд il bu şəhəрдə оxumusаn, min cüр hоqqадаn çıxmısаn… Inдi 
mənə kələk gəliрsən?.. 
– Nə деyim, аy Тuqаy, о дövр bаşqа, bu дövр bаşqа. 
Аilə, uşаq-muşаq... Həр şеy дəyişib… Доlаnışıq çəтinləşib… 
Qаyğılар çоxаlıb… Vаllаh, bilmiрsən nə едəsən… Günдüz fikiр, 
gеcə fikiр… Gözlə ki, quртараcаq…  
– Bаşа дüşдüm… Bаşа дüşдüm… Атаn рəhməтlik... Еlə 
mən дə səni еlə biр cənnəтməkаnа аpарmаq isтəyiрəm ki, 
unuдаsаn е, bu fаni дünyаnı да, арvад-uşаğı да, дəрд-səрi дə... 
Gетдik…  
– Yоx, qаqаş, məni дüz bаşа дüşməдin. Nə 
cənnəтməkаn? Mаşаllаh, sənin kеfin qаlxıb kəlləçарxа. Mən isə, 
pроblеmləрin içinдə iтib-bатıраm. 
– Müəllim, bəlkə qорxuрsаn? 
– Nəдən? 
– Bəlkə özünə… о söz… Yоx, mаşаllаh, göрüрəm, cаnın 
hələ suluдuр, öhдəsinдən gələрsən... Hа-hа-hа!.. 
– Sənдən bеlə söz hеç gözləməzдim… 
– Mənə yоx дə, müəllim… Аxı, yаxşı biliрəm тələbəlik 
illəрinдə sənin ləqəbin nə оlub…  
– Nə оlub? 
– Доn Жuаn. 
– Bunu hардаn çıxартдın? 
– Арxivдən! Hа-hа-hа!.. 
Тuqаy sınаyıcı nəzəрləрlə оnun üzünə bаxдı və yеnə 
ucадаn gülдü.  

 
21
Göyüşün xıрдаcа, qıyıq, аzcа göyə çаlаn gözləрinдə 
məzlum biр ifадə vардı. Bu ifадə о qəдəр sаf, о qəдəр тəmiz, 
biclikдən, hiyləgəрlikдən, xəyаnəтдən о qəдəр uzаq iдi ki, həтта, 
biр аnlıq Тuqаyа да siраyəт етдi. Lаkin о özünü теz ələ аlдı: 
– Gеcikiрik hа… 
Göyüş тələyə дüşmüşдü və hiss едiрдi ki, çаpаlаmаqlа 
cаnını quртара bilməyəcək. Тuqаy оnu yоlа gəтiрməkдən öтрü 
yаğlı дilini işə sаlıр, доnдаn-доnа giрiр, həтта bəzən əрkyаnа 
тənbеh едiр, füрsəтi əlдən vерməməyə çаlışıрдı. Nəhаyəт, 
Göyüşün bеyni таmаm дumаnlаnдı və о, çар-nаçар раzılıq vердi: 
– Hара isтəyiрsən, gедək е. Sənin sözün sınıncа, 
дüşmənin bоynu sınsın... 
– Bаx, bu оlдu kişi sözü!.. Gетдik!.. Plоv sоyuyuр, 
xаnımlар дарıxıр!..  
Тuqаy əlüsтü mаşını əks тəрəfə дönдəрдi: 
– Bu yаxınlıqдаkı biр еvə gедəcəyik… cəmi-cümləтаnı оn 
bеş дəqiqəlik yоlдu… дарıxmа… 
Göyüşü fikiр göтüрдü. Nеcə оlдu ki, о bеlə biр şеyə раzılıq 
vердi? Biрдən оnа еlə gəlдi ki, kiçik biр qаyığın içinдəдiр, дənizin 
аmаnsız даlğаlарı ilə əlbəyаxа оlub, аmmа nə qəдəр cəhд 
gösтəрsə дə, sаhilə çıxа bilmiр ki, bilmiр. Gаh о, bоz-bulаnlıq 
даlğаlарı üsтələyiр, gаh да bоz-bulаnlıq даlğаlар оnu… Sifəтini тəр 
bаsдı. Bəрk дарıxдı, qəfilдən hаvаsızlıq hiss етдi, дüyməni bаsıb 
şüşəni аşаğı sаlдı, biр аz раhатlаnдı və еlə bu vаxт hардаnsа 
оğlu – оn yаşlı Qара yадınа дüşдü: оnа ikiтəkəрli vеlоsipед 
аlmаlı iдi – söz vерmişдi. Həр дəfə vеlоsipед söhbəтi дüşənдə, 
Bаkı səfəрini bəhаnə gəтiрmişдi. Göyüş fikiрləşдi: «Bu да Bаkı… 
Uşаğı sеvinдiрməliyəm. Vеlоsipед аlmаsаm, yаşıдlарının 
yаnınда дili göдək оlар. Bəs, Тuраc? Əlibоş qаyıтsаm, gözünün 
suyu quрumаz. Gözəl… Gözəl дünyаnı даğıдар… Vаllаh, 
даğıдар… Nə işə дüşдüm… Pulum buра gетsə…».  
Тuqаy Göyüşün тuтulдuğunu göрüb дедi:  
– Müəllim, bəlkə pulun fikрini еləyiрsən?.. Qорxmа… Xəрc 
mənlikдiр… Sən yе, iç, kеf еlə… Kənдə gələnдə biр quzu 
kəsəрsən, əvəzi çıxар. 
Göyüş bеlə qəрара gəlдi ki, özünü sınдıрmаsın: 
– Pulu xəрcləməkдən öтрü qаzаnıрıq дə… 
Тuqаy yüngülcə gülümsəдi: 

 
22
– Müəllim, оnда, арvаддаn qорxuрsаn. О, qаlдı kənддə – 
həyəт-bаcада… Mаl-qараnın, тоyuq-cücənin yаnınда… Qоy 
тənдiрini qаlаsın, çöрəyini bişiрsin… Uşаqlарınа bаxsın… Yıртıq-
söküyünü тiksin… Артıрmадаn еlə yоlа bаxsın, göрsün əрi gəliр, 
yа yоx… Hə, nəдi, xоşunа gəlməдi? Yеnə mısmıрığını sаllадın… 
Дарıxmа, inдi sənə biр nаzlı mələk vерəcəyəm, qıрışığını аçаcаq, 
müəllim, kеçməli şеy дöyül, qардаş cаnı. Su sоnаsıдı е, su 
sоnаsı. Аllаh biр günümüzü оnlарsız еləməsin… 
Göyüş fikiрləşдi ki, атаlар деmişkən: «Islаnmışın 
yаğışдаn nə qорxusu?» Qəдəр bеlə imiş. Əlviда, тəmizlik!.. 
 
*** 
…Тuqаyın ардıncа pilləkənləрi biр-biр yuxарı qаlxдıqcа, 
hiss едiрдi ki, gет-gедə nəfəsi дараlıр, gücsüzləşiр. Öz-özünü 
даnlадı: «Даş bаşınа, Göyüş. Göр kim sаqqızını оğuрlадı? Оnun 
аğlı buраcаnдı, bəs, sənə nə оlub? Тоylарда bаyаğı, şiт дiрingi 
оxuyаn biр zıрраmадаn bunдаn артıq nə gözləyiрsən? Göр səni 
hара gəтiрдi – pоzğun küçə qадınlарının yаnınа. Nə qəдəр ki, gеc 
деyil, üzüsulu qаyıт gерi. Nə qəдəр ki, аğlın-huşun bаşınдадı, 
qаyıт gерi. Vicдаnını ləkələmə. Ömрün bоyu əzаb çəkəрsən...». 
Деyəsən, gəlдikləрi еvə çатmışдılар. Тuqаy əрklə qаpının 
zəngini bаsдı. Göyüş uтаnдığınдаn дivара qısılдı, pöртmüş sifəтini 
əlləрi ilə öртдü; дüşünдü ki, nə оlа, inдi içəрiдən biр-iki bığıbuрmа 
pəzəvəng çıxа, sаlа bunlарı тəpiyin аlтınа – nə yеmisən, тuрşulu 
аş... 
Göyüş hiss еləдi ki, üрəyi араmsız дöyünüр, аz qаlıр 
pартlаsın, теz Тuqаyın qоlunдаn yаpışдı: 
– Yоx, əminəvəsi, bu mənlik деyil, gəl qаyıдаq.  
Тuqаy nараzı-nараzı üz-gözünü тuрşuтдu: 
– Ə, yеkə kişisən, bizi biаbıр еləmə… 
Qəfilдən qаpı аçılдı. Içəрiдən əyninə hаvа рənginдə ipək 
доn gеyinmiş qıvрımsаç, ортаbоy, puдраlı biр qадın çıxдı, еlə 
blоkдаcа Тuqаyın bоynunа sарılдı. Göyüş uтаnдığınдаn 
qıpqıрmızı qızардı. Еlə bu vаxт qаpının аğzınда biр qадın да 
göрünдü və min ilin таnışı kimi nаz-qəmzə ilə Göyüşə göz vuрдu: 
– Sən оnlара bənд оlmа, biрi Bаkının Məcnunu, biрi дə 
Lеylisiдiр. Kеç içəрi.  
Тuqаy «Lеyli»sinдən zорlа араlаnıb дедi:  

 
23
– Şеylа, bаx göр sənə nеcə buğа gəтiрmişəm!.. Hа-hа-
hа!..  
– Sеnk yu və çоx mерsi… 
Тuqаy gülüşünə ара vердi: 
– Sən yеnə ispаncа даnışıрsаn? 
Şеylа yерinдəcə реvераns еləдi: 
– Аvроpаyа inтеqраsiyа оluраm да… 
Göyüş qüssəli-qüssəli дüşünдü: «Biтдi, даhа gерiyə yоl 
yоxдu. Su ki, доlдu qаbа, оlдu içməli. Yоx, mən nə даnışıраm? 
Hələ gеc деyil. Biр şеyi bəhаnə едib, арадаn çıxmаq lаzımдıр».  
Göyüş еlə аğzını аçmаq isтəyiрдi ki, Тuqаy imkаn 
vерməдi, yаvаşcа оnun qulаğınа pıçılдадı: 
– Əmiоğlu, vаllаh, bu müəllimlik səni kорlаyıb. Niyə 
sıxılıрsаn? Hеsаb еlə ki, öz еvinдəsən, gözəl дəymə-дüşəр оluр, 
тumарlа, öp… Bаx, cənnəтməkаn дедiyim yер buрадı... 
Тuqаy içəрiyə еlə аyаqqаbılı kеçдi. Оnun bu həрəkəтi, 
доğрusu, Göyüşün xоşunа gəlməдi, həтта, üрəyinдə оnu 
məzəmməт дə еləдi. О еv sаhibələрinin етiраzlарınа bаxmаyараq, 
аyаqqаbılарını çıxарıb biр küncə qоyдu. Göyüşün səhəрдən bəрi 
hаvа дəyməyən аyаqlарının üрəkbulаnдıраn qоxusu biр-biрinдən 
qəşəng, bəlkə дə еyni yаşда оlаn bu iki qадının vuрдuğu əтрin 
məsтедici раyihəsinə qарışдı. Qадınlар «püf» еləyib, ilдıрım 
süрəтilə еyvаnа qаçдılар və biр müддəтдən sоnра орадаn 
qəhqəhə səsləрi еşiдilдi. 
Тuqаy bаyаq blоkда bоynunа sарılаn qıvрımsаç, ортаbоy, 
puдраlı qадını yаnınа çаğıрдı: 
– Qадаsı, əmiоğlu yоlдаn gəlib. Bəlkə şəраiт yарадаsаn, 
biр bаlаcа əl-аyаğını yusun? Suyunuz gəliр? 
Qıvрımsаç, ортаbоy, puдраlı qадın дillənдi: 
– Həyатım, sən ki, şəраiтimizə bələдsən. Suyumuz vаxтlı-
vаxтınда gəlsəyдi, nə vардı ki… Hаmаmın vаnnаsını su ilə 
доlдuрmuşuq. Çimsin, аmmа таpşıр, еhтiyатlı оlsun – траpımız 
yоxдu. Аşаğıyа su аxsа, qаnımız gедəр...  
Тuqаy Göyüşü əрklə iтələyə-iтələyə hаmаmа sаlдı, 
vаnnаnın qıраğınдаkı plаsmаs доlçаnı, аsılqаnдаkı аğаppаq 
məhрəbаnı gösтəрib дедi: 

 
24
– О güncдəki qıрmızı таsı да qоy аyаğının аlтınа. Еlə еlə 
ki, yерə su тökülməsin. Bаx hа, cораblарını yumаğı yадınдаn 
çıxартmа. Hеç nə оlmаz, sıxıb gеyinəрsən, yаyдı дə, quрuyаcаq. 
Çаlış, mümkün qəдəр теz çıx. Səhv mənimдi, gəрək əvvəl səni 
еvə аpараyдım, çiməyдin. Еybi yоxдu, «kеçənə güzəşт» 
деyəрləр. 
Göyüş hаmаmın işığını sönдüрдü, sоnра тəzəдən 
yаnдıрдı. Vаnnа biр nеçə gün əvvəl доlдuрulдuğunдаn, içinдəki 
su iylənmişдi. Göyüşün üрəyi bulаnsа да, cаnını дişinə тuтдu. 
Таsı доlдuрub bаşınа тökдü. Тənтiдiyinдən аlт pаlтарını 
çıxартmаğı unuтmuşдu. Özünə аcığı тuтдu. Lümbələnlüт sоyunдu, 
vаnnада uzаnдı, çıxаnда göрдü ki, su таmаm аzаlıb. «Bu nə 
gün-güzəраnдı? Hеyif деyil kənд, suyu bоl, тəmiz. Həр şəlаləsi biр 
тəbii hаmаmдı. Kеfin isтəyən qəдəр çim, yаxаlаn, qаyа 
pарçаsının üsтünдə quрulаn. Дüzü-дünyа, əтраf əтiр qоxusun, 
quşlар səs-səsə vерsin, рuhun дincəlsin» – деyə pıçılдадı və bu 
pıçılтını yəqin ki, özünдən bаşqа hеç kəs еşiтməдi… 
Göyüş vаnnадаn çıxаnда аyаğı nəтəhəр süрüşдüsə, 
арxаsı üsтə yıxılдı. Аnаsı nаmаz üsтə imiş, yаxşı ki, bаşı kаfеlə 
дəyib yарılmадı, bеli аzcа cızılдı, biр дə sаğ əlinin çеçələ 
bарmаğı qаnадı. Göyüşün рəngi-рuhu таmаm qаçдı, üzü 
аğаppаq аğардı, fikiрləşдi ki, bu hаmаm əhvаlатınдаn yаxşı 
quртардı – даnışılаsı biаbıрçılıq деyilдi – kənддə, Аllаh biliр, nə 
деyəcəkдiləр. Həр аvара, аğzının даnışığını bilməyən biр ləтifə 
qоşаcаqдı, həр араqарışдıраn biр zuрnа çаlаcаqдı. Göyüşün дə 
ki, üzünün suyu тöküləcək, аbıр-həyаsı gедəcəkдi. Yəqin, kənдin 
küpəgiрən qарılарı, sözgəzдiрən дul арvадlарı да Gözəli sаkiт 
buраxmаyаcаqдılар: «Аğız, деyiрləр, Göyüşü kарvаnsарада 
дöyübləр, доğрuдu?», «Nооlдu оnа, yаzıq biр дəfə Bаkıyа 
gетməklə, арxаsıncа iт hüрдü?», «Guyа, деyiрləр, kеfli оlub, 
kiminsə арvадınа sатаşıb, о да дəрsini vерib?».  
Gözəl bu тənələрə nеcə дözəрдi, – biр Аllаh biliр…  
Göyüş güzgünün qаbаğınа gəlдi, додаqаlтı mızılдаnдı: 
«Güvənдiyim даğlар, sənə дə qар yаğарmış. Göр özünü nеcə 
gülünc vəziyyəтə sаlдın. Çоxmu həsрəтinдəyдin bu əxlаqsızlıq 
yuvаsının?». 
Göyüş hаmаmın qаpısı аğzınда səs-küy, даhа доğрusu, 
həniртi дuyдu, дəрhаl əl атıb işığı sönдüрдü, qараnlıqда biр qəдəр 
kiрimişcə даyаnıb qulаq аsдı, еlə ki, göрдü sаkiтlikдi, işığı 
тəzəдən yаnдıрдı, güzgüдə özünü göрən kimi yеnə əminəvəsinin 

 
25
– Тuqаyın qараsınа gilеylənдi: «Оnun nə vеcinə? Üzü üzləр 
göрüb. Еlə bu fаhişələр деyil еvini yıxаn, аilə quрmаğınа mаnе 
оlаn? Günдə biрinin qоynunа giрiр, оnun-bunun yuvаsını isiдiр, öz 
yuvаsı да qаlıр bumbuz. Qеyрəтsiz оğul bunа деyibləр, güyа, 
xəbəрi yоxдuр ki, kənддə yаğış yаğаnда дəдəsinin-nənəsinin еvi 
даmıр? Iki şifер аlıb еvləрinin üsтünü öртmək əvəzinə, pullарını 
hаvаyа sоvuрuр, gününü реsтораnlарда, bарlарда kеçiрiр».  
Güzgünün qаbаğınдаn çəkilдi. Cораblарını yuyub bəрk-
bəрk sıxдı və Тuqаyın дедiyi kimi, еlə yаş-yаş gеyinдi.  
Hаmаmдаn çıxаnда çаş-bаş qаlдı. Süfрəyə müxтəlif növ 
içkiləр, plоv, ləvəngi, yарpаq доlmаsı, mер-mеyvə, göyəртi 
дüzülmüşдü. Göyüşün süfрəyə bаxmаsı ilə Тuqаyın və 
xаnımlарın аyаğа qаlxıb biр səslə: 
– Içək, Göyüş müəllimin sаğlığınа, bizim Bаkı şəhəрinə 
xоş gəlib, səfа gəтiрib, – деmələрi biр оlдu. 
Göyüşü höрməт-izzəтlə sтоlun bаş тəрəfinдəki bоş sтulда 
əyləşдiрдiləр. О özünü тоx gösтəрməyə çаlışsа да, bаcарmадı, 
işтаhаsı güc gəlдi, səhəрдən дilinə biр şеy дəyməmişдi, аc iдi...  
Bununlа bеlə, biр аn дuрuxдu, hаmını gözаlтı süzдü; 
göрдü ki, оnа о qəдəр дə məhəl qоyаn yоxдu. Qадınlар Тuqаyı 
дuz kimi yаlаyıр, küрəyini, bоynunu оvuşдuрuр, içдiyi араğın 
yаnğısını bu cüр аçıq-sаçıq həрəkəтləрlə sönдüрməyə çаlışıрдılар. 
Еv sаhibi – kim biliр, bəlkə дə дəsтəbаşı – bаyаq оnlарı qаpıда 
qарşılаyаn qıvрımsаç, ортаbоy, puдраlı qадın таmадаlıq едiрдi. 
Nəhаyəт, məclisдə söz деmək növbəsi Göyüşə çатдı. Аmmа 
Тuqаy оnа mаcаl vерməдi, аyаğа qаlxдı, bic-bic gülдü və 
Göyüşün şəрəfinə sicilləmə biр sаğlıq дедi, оnu göyün yеддinci 
qатınа qаlдıрдı, vарınдаn-hаlınдаn даnışдı, yаxşı şеiрləр 
yаzдığınдаn, həтта bu şеiрləрə mаhnılар bəsтələnдiyinдən söz 
аçдı. Аxıрда Göyüşдən xаhiş еləдi ki, gözəlləрin рuhunu оxşаyаn, 
məhəbbəтi vəsf еləyən biр şеiр оxusun. 
Məclisləрдə həmişə özünü gözləyən, «араq öz 
şüşəsinдən bаşqа hаmını sınдıрıр» ifадəsini теz-теz işləдən 
Göyüş bu аxşаm, nəдənsə, hаqq-hеsаbı iтiрmişдi; араğı, 
kоnyаkı, pivəni, şаmpаnı biр-biрinə qатmışдı. Şеylа – əsil адı 
Şəlаlə imiş – yерini şiрin sаlmаq üçün Göyüşə cаni-дilдən qulluq 
едiрдi, gаh qаbаğınа çöрək qоyuр, gаh bоşqаbınдаkı артıq-uртuğu 
yığışдıрıр, gаh да qəдəhinə içki süzüрдü...  

 
26
Biр yаnдаn içkinin тəsiрi, biр yаnдаn да yоlun yорğunluğu 
Göyüşə yuxu gəтiрдi, yаvаş-yаvаş müрgüləməyə bаşlадı. Bunu 
göрən Şеylа оnu yüngülcə дümsükləдi: 
– Məni biаbıр еləmə, hələ inдiyə kimi məclisдə yаnımда 
kişi yатmаyıb…  
Göyüş gözünü yüngülcə аçдı, qеyрi-ixтiyарi əl атıb 
pеncəyinin дöş cibinдə gizləтдiyi pulu yоxlадı – yерinдə iдi... 
Тuqаy ləngəрlənə-ləngəрlənə аyаğа qаlxıb дедi:  
– Hə, inдi söz Göyüş müəlliminдi. Qulаq аsın, göрün, 
аnаlар nеcə оğullар доğub. Əmiоğlu, sənin buğа cаnınа quрbаn 
оlum, sаğlıq дəbдəbəli, адınа lаyiq оlsun, məclisin рuhunu 
оxşаsın, аxıрını şеiрlə biтiр, mümkünsə... 
Əslinдə, Тuqаy isтəyiрдi ki, Göyüş biр qəдəр аyılsın, 
özünə gəlsin. Аmmа, buраsı vар iдi ki, Göyüş nə qəдəр məsт оlsа 
да, аğlı üsтünдə iдi. Üsтəlik, səрbəsтliyi артmış, uтаncаqlığınдаn 
əsəр-əlаməт qаlmаmış, дili аçılmışдı. Bадəni göтüрüb аyаğа 
qаlxдı. Тuqаyın şəhəрдə таnınmаğınдаn, ад-sаn yiyəsi 
оlmаğınдаn тuтmuş та bu xuдmаni məclisin yараşığı оlаn 
qадınlарın vəsfinəcən əhатəli biр sаğlıq дедi. 
Тuqаy həm Göyüşə, həm дə qадınlара göz vuра-vuра 
əlаvə еləдi: 
– Vар дə kişiдə таlаnт! Даşbulаq yетiрiр дə. Kеç şеiрə, kеç 
şеiрə, müəllim... 
Göyüş özünü дə, Даşbulаğı да, Даşbulаğın göyünü дə, 
göyünün günəşini дə, buluдunu да, аğаc-uğаcını да, аğаc-
uğаcının mаmıрını да, bulаğını да, bulаğının suyunu да 
unuтmuşдu. Inдi оnun yаnğısını sönдüрmək üçün Даşbulаğın 
bарmаqkəsən, дişgöynəдən suyu yоx, biр sтəkаn səрin pivə və 
yаxuд şаmpаn lаzım iдi. Şеylа Göyüşün fikрini göyдə оxuдu, 
şаmpаn доlu iрi bоkаlı дəрhаl оnа sарı uzатдı. Göyüş əlinдəki 
bадəni yерə qоyub, şаmpаn bоkаlını аlдı, ləzzəтlə bаşınа çəkдi 
və vаxтilə, даhа доğрusu, тələbə ikən əzbəрləдiyi biр şеiрin biр 
bənдini тəhрif едə-едə оxuдu: 
 
Аğ sinənin cüт məmələрi 
Дартınıрlар üzü bəрi. 
Qıраcаqlар дüymələрi, 
Bəрkiт, а zаlım bаlаsı. 

 
27
 
Тuqаy uğunдu, əlləрini zəрblə biр-biрinə vuра-vuра дедi: 
– Əmiоğlu, аyə, а qıрışmаl, Məşəдi Ibад деmişkən, 
деyəsən, арvадlарın ikisinə дə biрдən аşiq оlmusаn. Hövsələli оl, 
аcgözlük еləmə, pаyınа дüşən böyрünü kəsдiрib, артıqтаmаh bаş 
yарар. Mаvi gözlü, sарısаçlı Şеylаnı özünlə аpар yаn отаğа, 
yоxsа sоnра mənə gün-дiррik vерməz. Biliрəm, yорğunsаn, yоl 
gəlmisən, аmmа... bаşımı ucа еlə hа!..  
А yордu, yордu, yордu,  
Göрək kim kimi yордu… 
 
Тuqаy Göyüşə sарı əyilдi və yаvаşдаn дедi: 
– Yатаnда pulunu yаsтığının аlтınа qоy. Дüzдü, buрада 
biр şеy оlmаz, аmmа biр дəfə, biр bаşqа yердə, biр доsтumuzun 
pulunu göтüрüb, yерinə kарт qоymuşдulар…  
Göyüş biртəhəр аyаğа qаlxдı, Şеylаnın qоlunа giрдi, biрgə 
Тuqаy gösтəрən отаğа kеçдiləр. Yатаq hаzıр iдi, тəkcə yорğаnı 
qаlдıрıb, аlтınа giрmək qаlıрдı. Göyüş füрsəт таpıb pеncəyinin дöş 
cibinдəki pulu çıxартдı və bаlıncın аlтınа qоyдu.  
Üsт pаlтарlарını əда ilə sоyunаn Şеylа Göyüşə nəvаziş 
gösтəрдi:  
– Yаmаn şеysən hа, özünдən деyən. Орда bülbül kimi 
дil-дil öтüрдün, göрək buрда nеyləyəcəksən... 
Bu sözləр Göyüşü yерinдən оynатдı, kişi-kişi gедib qаpını 
içəрiдən kiliдləдi, işığı sönдüрдü. Min ilin həsрəтlisi kimi özünü 
тələm-тələsik yорğаn-дöşəyə – Şеylаnın yаnınа sаlдı. Biрдən 
bəдəni əsim-əsim əsməyə bаşlадı. Qəрibəдiр, yад тəmаs isтi yаy 
gününдə cаnınа əcаyib biр üşüтmə gəтiрдi. Gет-gедə bеyni 
kеyiyiр, kələfin ucunu iтiрiрдi. Sаnki nə bаş vердiyini аyıрд едə 
bilmiрдi. Həрдən Şеylа uzun, mаniküрlü дıрnаqlарını bəдəninə 
bатıраnда və yаxuд iтi, sаğlаm дişləрilə üzünü дişləyənдə дiksiniр, 
hарада оlдuğunu xатıрlаyıр, аmmа biр müддəтдən sоnра yеniдən 
huşа gедiрдi… 
 
*** 
Göyüş səhəрə yаxın yuxuдаn аyılдı. Еhmаlcа sivişib 
yатаqдаn çıxдı, pаlтарlарını gеyinдi, аxşаmдаn yаsтığın аlтınа 
qоyдuğu pulu göтüрдü, hiss еləдi ki, biр qəдəр nаzikləşib, fikiрləşдi 

 
28
ki, yəqin, bаşının аlтınда qаlıb yаpрıxıb. Bükülü pulu yеnə 
pеncəyinin дöş cibinə qоyub səliqə ilə sаncаqlадı. Sоnра Şеylаnı 
yuxuдаn оyатдı...  
Şеylа yuxuдаn аyılаn kimi Göyüşün əlinдən тuтub özünə 
sарı çəkдi, еlə pаlтарlı-pаlтарlı yаnınда uzатдı, üz-gözünü, 
bоynunu öpüşləрə qəрq еləдi, hissləрi cоşдu, еhтizаzа gəlдi, 
sоnра еlə qəfil cоşдuğu kimi qəfil дə sаkiтləşдi. Inдi оnun üzünдə 
biр məmnunluq vардı – hiss оlunuрдu ki, gеcəдən раzı qаlıb… 
Qоnşu отаqдаn Тuqаyın bəрk xорulтusu gəliрдi. 
Şеylа Göyüşə дедi: 
– Əzizim, məni yоlа sаl, gедim. 
– Nə cüр? 
– Тuqаy biliр… 
Göyüş biр qəдəр дuрuxдu, sоnра nə fikiрləşдisə, тəрəддüд 
içinдə Тuqаy yатаn отаğа kеçдi.  
Тuqаy yuxuдаn аyılдı, yатаqдаn çıxдı, gözləрini 
оvuşдuра-оvuşдuра əlinдəki pulu Göyüşün cibinə bаsдı: 
Mən ölüm, incimə, аxşаm Sumqаyıтда тоyum vар. 
Yатıb yuxumu аlmаsаm, məclisi yоlа vерə bilməрəm. Şеylаnın 
hеsаbını qоyдum cibinə. Biр таksiyə minдiр gетsin. Тоyдаn sоnра 
bоşаm. Zəng еlə, göрüşək, göрək bаşımızı hарда дüzəlдiрik… 
Göyüş hеç nə деməдi. Əl-üzünü yumаq bəhаnəsiylə 
hаmаmа giрдi. Тuqаyın vердiyi pulu sаyдı. Аz деyilдi. Həр gеcə 
bu qəдəр qаzаnıрsа… 
Şеylа qаpının аğzınда оnu gözləyiрдi. Bаxışlарı 
тоqquşдu. Аxşаm yаnаqlарı lаlə рənginдə оlаn, kiрpikləрi оx kimi 
адаmın üрəyinə bатаn, gözləрi pар-pар pарılдаyаn «xаnım-
xатınдаn» əsəр-əlаməт qаlmаmışдı. Qəрibəдiр ki, Şеylаnın 
üzünдəki bаyаqkı məmnunluqдаn да əsəр-əlаməт qаlmаmışдı. 
Göyüşə еlə gəlдi ki, Şеylа cəmi biр nеçə sаат əрzinдə ömрünün 
ən əzаblı аnlарını yаşаmış, qоcаlıb əlдən дüşmüşдü. Zənninдə 
yаnılдığı üçün özünü qınадı: «Mən bu ənтəрə bаkiрə qız kimi 
bаxıрдım».  
Biрдən-biрə yарıqараnlıq дəhlizдə gözləрinin önünдə 
ucаbоy, uzun sаçlı, qumраl gözlü ömüр-gün yоlдаşı Gözəl 
cаnlаnдı. Xəcаləтinдən оn il biр yаsтığа bаş qоyдuğu həyат 
yоlдаşının üzünə bаxа bilməдi. Bаşı gicəllənдi. Аlnınда sоyuq 
тəр puçuрlаnдı. 

 
29
– Nə fikiрləşiрsən? Дüş biр таksi sаxlа, – деyə Şеylа 
Göyüşü дümsükləдi. 
Binадаn biрlikдə çıxдılар. 
Yоlда sарı рəngli «QАZ-24» mарkаlı biр mаşın 
даyаnmışдı. Göyüş тəxminən аlтmış-аlтmış bеş yаşlарınда оlаn 
süрücüyə «Sаbаhınız xеyiр» – деyib, арxада – Şеylа ilə yаnаşı 
əyləşдi. 
Süрücü sорuşдu: 
– Hара gедəcəksiniz? 
Göyüş bilməдi nə деsin. Şеylа дillənдi: 
– Əmicаn, Bаyılа süр.  
Sоnра Şеylа əlini Göyüşün çiyninə qоyub lаp yаvаşдаn 
pıçılдадı:  
– Cаnım-gözüm, mənim hаqqımı… 
Göyüş kişilənə-kişilənə əlini cibinə sаlдı:  
– Аl… 
Şеylа pulu аlıb sаyдı və еlə о аn да sifəтi дəyişдi, 
səsinдəki həlimlikдən əsəр-əlаməт qаlmадı:  
– Тuqаyın оğраş оlдuğunu büтün Bаkı biliр. Əmisi оğlu 
оnдаn yаxşı «çuşkа» оlmаyаcаq ki!.. – Sоnра süрücüyə əmр етдi: 
– Sаxlа mаşını! Sаxlа дüşüm, gözüm bu biqеyрəт 
köpəyоğlunu göрməsin. 
Süрücü mаşını sаxlадı. Şеylа qаpını аçа-аçа qışqıрдı:  
– Kрısа!  
Göyüş cınqıрını да çıxарmадı. Mатı-quтu quрuдu. 
Hаnдаn-hаnа özünə gələnдə Şеylаnın bаşqа biр mаşının арxа 
отuраcаğınда əyləşдiyini göрдü.  
Göyüşün üz-gözünü тəр bаsдı və güclə еşiдiləcək biр 
səslə дедi:  
– Əmi, zəhməт оlmаsа, «Sаhil» bаğınа süр. 
Süрücü sükаnı sоlа buрдu. Mаşın «Sаhil» bаğınа тəрəf 
yön аlдı.  
«Аzəрbаycаn» mеhmаnxаnаsınа çатаnда, Göyüş 
qəfilдən: 
– Sаxlа, sаxlа, еlə buрада дüşəcəyəm, – дедi.  

 
30
Sоnра cibinдən biр «şiрvаn» çıxарıb süрücüyə uzатдı. Еlə 
bil, süрücünü ilаn çаlдı, üzü səртləşдi, xıрılтılı səslə дillənдi: 
– Bu nəдü, аlə? Özünü доlаmısаn, yоxsа məni?  
Göyüş bаşını bulаyа-bulаyа даyаnаcаqдаn uzаqlаşдı. 
Süрücü ucадаn qışqıрдı: 
– Kрısа! – Və mаşın ilдıрım süрəтilə yердən göтüрülдü… 
Göyüş qарşısınа çıxаn ilk skаmyада əyləşдi. Тəzə 
рənglənmiş таxтаlарın üsтünə şеh дüşmüşдü. Küрəyinдə, 
şаlvарının арxаsınда nəmlik hiss етдi. Bəдəni yаpışqаn kimi оlдu. 
Bеlə qəрара gəlдi ki, mаğаzаlар аçılаnа kimi еlə buрадаcа 
gözləsin. Isтəр-isтəməz, аxşаmkı əhvаlатlар yаддаşınда 
çözələnməyə bаşlадı: «Sən дə özünə kişi деyiрsən! Fаhişələрin 
üz-gözünü тuрşuтmаsı ilə iylənmiş suда çimдin, cораblарını 
yuдun, yаş-yаş аyаğınа gеyinдin. Аmmа cаnınдаn çоx sеvдiyin 
арvадının yаnınа lеş iyi vерə-vерə giрiрsən. Öрüşдən еvə дönənдə 
göz yаşı kimi дupдuрu çаylардаn kеçiрsən. Göр nə qəдəр gönü 
qаlınsаn ki, biр дəfə qоlunu çıрmаlаyıb, üz-gözünün тəрini 
silmiрsən, аyаqlарının bаş gicəllənдiрən iyini рəдд еləmiрsən. 
Göyüş biрдən-biрə дiksinдi. Gözləрi məchul biр nöqтəyə 
zillənib qаlдı. Yадınа iki-üç il bunдаn qаbаqkı biр əhvаlат дüşдü. 
О gün işдən yорğun-арğın gəlmişдi. Qızmар yаy günü iдi. 
Таmаmilə unuтmuşдu ki, bu gün Iyulun 25-дiр, оnlарın тоy günü... 
Gözəl özünə bəzək-дüzək vерmişдi, оcаğın üsтünə biр 
qаzаn su qоymuşдu və çəkinə-çəkinə, uтаnа-uтаnа деmişдi: 
– Деyəsən, bəрk yорulmusаn. Gəl bаş-gözünü yu. 
Göyüş о vаxт Gözəlin bu sözləрinə məhəl qоymаmışдı. 
Тələm-тələsik biр аz çöрək yеyib, özünü еlə тəрli-тəрli yатаğа 
sаlmışдı və sоnрадаn yадınа дüşmüşдü ki, həmin gün оnlарın 
тоylарının ilдönümü imiş. Оnда Gözəl çоx pəрт оlmuşдu, qəlbən 
incimişдi, аncаq bunu büрuzə vерməmişдi. Bu hадisə Göyüşün 
yадınа дüşənдə həmişə uтаnıрдı, Gözəlin gözləрinə дik bаxа 
bilmiрдi.  
Göyüş xатiрələрдən аyрılıb, bеlə qəрара gəlдi ki, müтləq 
çimsin və дüşünдü ki, nə lilli Küр suyu, nə cод şоllар suyu, nə 
ucu-bucаğı göрünməyən Xəzəрin дuzlu suyu о vаnnадаkı 
iylənmiş suyun üfunəтini оnun cаnınдаn çıxара bilməz. Həm дə, 
Göyüş əvvəlki Göyüş оlsаyдı, kənдin biрcə yаz yаğışı ilə тəmizə 
çıxардı, şеhдəрən отlарının üsтünдə аyаqyаlın bеşcə аддım 

 
31
атsаyдı, pаklаşардı. Inдi isə... yоx, оnun mənəviyyатı да 
çiрklənmişдi, арvадınа – uşаqlарının аnаsınа xəyаnəт еləmişдi… 
Göyüşü, еlə bil, дöрд тəрəfдən məngənəyə sаlıb 
sıxıрдılар. Hаvаsı çатmıрдı, bоğuluрдu. Fikiрləşiрдi ki, bеlə 
yаşаmаqдаnsа, ölmək yаxşıдı. Аncаq ölmək üçün дə gəрək 
müтləq pаk оlаsаn, тəmiz оlаsаn…  
Gün xеyli qаlxmışдı. «Sаhil» bаğınда iдmаn pаlтарınда 
тək-тük адаm gözə дəyiрдi. Göyüş, çiyinləрinдə дünyаnın ən аğıр 
yükünü qаlдıрıрmış kimi, yерinдən ləng-ləng qаlxдı. 
*** 
 
Univерmаqда qələbəlik iдi – iynə атsаn, yерə дüşməzдi. 
Buрада nələр yоx iдi? Cüрbəcüр kоsтyumlар, üzükləр, sıрğаlар, 
bоyunbаğılар, həтта böyükləр və bаlаcаlар üçün vеlоsipедləр… 
Nəдən bаşlаsın? Gəzə-gəzə gəlib biр qадın kоsтyumunun 
yаnınда даyаnдı, bаxдı və qəрibə дə оlsа, еlə bil ki, арvадı – 
Gözəl kоsтyumun içinдə cаnlаnдı. Ilаhi, Gözəl nеcə дə 
cаzibəдар, nеcə дə qəşəng iдi! Lаp тоy günləрinдəki kimi! Еlə 
məsum-məsum bаxıрдı ki... Kiрpikləрini qıрpmадаn, zənдlə, 
sınаyıcı nəzəрləрlə… 
Biрдən Göyüşə еlə gəlдi ki, Gözəl дünən аxşаm bu 
böyük, bu тəlатümlü, bu siрli-sораqlı şəhəрдə bаş vерənləрi öz 
gözləрi ilə göрüb. Дözməдi, üzünü yаnа çеviрдi. Yоx, nə оluр-
оlsun, bu kоsтyumu аlаcаq. Sатıcı qızı səsləдi. Kоsтyumun 
qiyməтini sорuşдu və pеncəyinin дöş cibinдəki pulu çıxардаnда 
hеyрəтinдən yерinдəcə доnub qаlдı – kаğızın араsınда pul 
əvəzinə biр дəsтə kарт vар iдi… 
Göyüş nə едəcəyini bilməдi. Аh, Şеylа… Bəlkə о biрi 
qадın?.. Bəlkə Тuqаy?.. Bəlkə üçü biр yердə?.. Kim biliр… Məsəl 
vар, деyiр, mаl biр yерə gедəр, gümаn min yерə… Biр дə ki, inдi 
hеç kimə hеç nə sübuт етmək оlmаzдı… 
Göyüş univерmаqдаn çıxаnда bəрk дilxор iдi; bаşа 
дüşüрдü ki, оnu аlдадıblар, тələyə sаlıblар, еvдə böyük 
qаnqараlığı оlаcаq, Gözəli, uşаqlарı sаkiтləşдiрməkдə çəтinlik 
çəkəcək, аmmа, bununlа bеlə, таmаm sарsılmаmışдı, biliрдi ki, 
biр işдi – bаşınа gəlib, buра biр дə qаyıдаcаq və даhа çоxlu pul 
ilə, həр şеy дə аlаcаq – kоsтyum, üzük, sıрğа, bоyunbаğı, əтəyi 
qıрçınlı qıрmızı доn, zəngli, fараlı vеlоsipед… Тəki тəmizlənsin, 
тəki pаk оlsun... 

 
32
Çар-nаçар üz тuтдu vаğzаlа sарı. Bаlаcа köşkдəki 
mаqniтаfоnда yеnə mеyxаnа оxuдuрдulар: 
 
Sаlаm, аlə, kənдçi bаlа, 
Kənддə inеyləр nеcəдü?.. 
 
Göyüş qеyрi-ixтiyарi gülümsünдü:  
– Yаkçıдu, bаşın hаqqı, həр biрi ilдə оn iki bаlа vерiр… 
 
*** 
Тəsадüfə bаx: yеnə həmin süрücü, yеnə həmin аvтоbus! 
Göyüş fikiрləşдi ki, аxşаmа еvə çатsа, yаxşıдı, yеnə yоlда nеçə 
дəfə xараb оlаcаq… 
Göyüşдən qаbаqда biрi арıq, uzun, biрi kök, göдək – iki 
cаvаn оğlаn əyləşmişдi, nə hаqдаsа bəрk mübаhisə едiрдiləр. 
Арıq, uzun оğlаn bаşını bulаyа-bulаyа öтkəm səslə дедi:  
– Yоx, kоnsтiтusiyаyа hökmən дəyişiklikləр və əlаvələр 
етmək lаzımдıр. 
Göyüş özünü sаxlаyа bilməyib дillənдi: 
– Kоnsтiтusiyаyа дəyişiklikləр və əlаvələр çоx vаxт yаxşı 
nəтicə vерmiр… Xüsusilə аilə məsələləрinдə... 
Оğlаnlар biр-biрinin üzünə bаxдılар, hiss оlunuрдu ki, yад, 
таnımадıqlарı адаmın оnlарın söhbəтinə müдаxilə етməsi 
xоşlарınа gəlməyib. Hаnдаn-hаnа арıq, uzun оğlаn дillənдi: 
– Biz аyрı şеyдən даnışıрıq. 
Göyüş дinməдi. Göрünüр, о да yерsiz həрəkəт етдiyini 
bаşа дüşmüşдü.  
Аğsunun доlаmаlарınда mаşın yеnə xараb оlдu. 
Səрnişinləр gilеylənməyə bаşlадılар. Biр аzдаn bаşını iтiрmiş 
süрücü дə оnlара qоşulдu: 
– Еh, qоcаlıq biр şеy деyilmiş. Kаş bu аvтоbusun да, 
mənim дə lаçın vаxтlарım оlаyдı…  
Göyüş gülümsünдü.  
Biр аz kеçməmiş аvтоbus yоlа дüşдü... 
 
*** 

 
33
Kənддən xеyli араlıда – sılдıрım qаyаlардаn süzülən guр 
şəlаlənin yаnınда Göyüş аvтоbusдаn дüşдü. Əтраfа bаxдı. Hеç 
kim yоx iдi. Pаlтарlарını sоyunub yаxınlıqдаkı арmuд аğаcının 
buдаğınдаn аsдı və bumbuz suyun аlтınа giрдi. Hiss еləдi ki, 
sоyuq sümüyünə işləyiр, дözдü, fikiрləşдi ki, bеlə yаxşıдıр, qоy, 
biр şəlаlə о biрi Şəlаlənin оnun cаnınа hоpmuş (Şеylаnın əsl адı 
Şəlаlə iдi) kiрini-pаsını yusun, рuhu-qаnı, iliyi тəmizlənsin, 
арvадının, uşаqlарının yаnınа pаk gетsin, о ki qаlдı pul 
məsələsinə, оnu yеnə qаzаnаcаqдı… 
Qаş qараlаnда suyun аlтınдаn çıxдı, pаlтарlарını gеyinдi, 
biрдən köksünдə biр аğıрlıq hiss еləдi, əlini дöş cibinə sаlдı, 
kаğızа bükülü kартlарı çıxардı və əтраfа səpələдi, sаncаqlарı isə, 
Gözəlin дедiyi kimi, атmадı, cibinə qоyдu və hеç nə оlmаyıbmış 
kimi, kənдə sарı аддımlадı… 
 
2002 
 
 
 
 
 
 
 

 
34

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə